Main Menu
User Menu

3. sbor protivzdušné obrany státu [1961-1969]

3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
3. sbor protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
3. sbor protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
3. stíhací letecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
3. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 7. armáda protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Žatec, Kasárny "RÜT" /
Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.05.1962 Opletal, Adolf (Plukovník)
00.05.1962-DD.07.1965 Hájek, Emil (Plukovník)
00.07.1965-DD.11.1967 Kopnický, Ondrej (Generálmajor)
00.11.1967-01.09.1969 Kabíček, Miroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1961-01.09.1969
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969 1. letištní prapor
01.09.1961-01.09.1969 1. protiradiotechnická rota "L"
01.09.1961-01.09.1969 1. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1969 11. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1962 161. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1963 182. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1962 185. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1969 23. letištní prapor
01.09.1961-01.09.1969 23. opravny
01.09.1961-01.09.1969 23. spojovací prapor
01.09.1961-01.09.1964 4. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1969 51. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 52. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 53. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 54. radiotechnický prapor
01.09.1961-DD.MM.1964 6. letištní prapor
01.09.1961-01.09.1969 71. protiletadlová raketová brigáda
01.09.1961-01.09.1969 Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
01.09.1961-01.10.1968 Rota bojového velení
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1969 Záložní velitelské stanoviště
01.09.1962-01.09.1969 185. protiletadlová raketová brigáda
01.10.1968-31.08.1969 3. provozní prapor
01.10.1968-01.09.1969 Velitelská letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1969 VÚ 8271 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina ČSLA, fond 00000 (3. sbor protivzdušné obrany státu)
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#421412Verze : 1
MOD
Podle Rozkazu velitele 3. sPVOS č. 1 skutečně vznikl 20.7.1961. To datum 1.9.1961 je podobně, jako celá řada dalších OFICIÁLNÍCH uvedeno jako čas TŘESKU.


Většina nejrůznějších reo/redi měla nejvyšším velením určeno datum, ke kterému bylo nařízeno DOKONČENÍ. A tak je proto uvádí "vojenství".


V době před tímto oficiálním datem probíhalo na př. rušení a reorganizace jednotek z velitelství svazku, na jehož podstatě vzniklo NOVÉ velitelství (22. sld na 2. sbor PVOS a v Žatci z 3. sld na 3. sbor PVOS. To bylo převzetí "týlu" po zaniklé 3. lts atd. Navíc došlo ke sloučení "letců, radiotechniků (zde po zrušení 158. rtp a 157. rtp vznily samostatné rtpr a k tomu PLD a "super tajné" PLRV - tedy přebírání jednotek od jiných velitelství.


Krycí číslo: VÚ 8271


Velitelství 3. sboru PVOS v Žatci vzniklo na základech zrušeného velitelství 3. sld a působilo v počátcích na letišti Žatec.


Součásti velitelství sboru:
- VS sboru Větrušice
- Velitelská rota / Provozní rota;
od 1.10.1968 jako 3. provozní prapor (VÚ 2763);
- 23. opravny (VÚ 7502) Žatec / Č.Budějovice;
- 23. spojovací prapor Žatec (VÚ 4459).
- Velitelský roj 3. sPVOS, od 1.9.1969 3. velitelská letka (VÚ 6908);


Podřízené "bojové" útvary svazku:


Stíhací letectvo:
Planá u Českých Budějovic:
- 1. stíhací letecký pluk "Zvolenský"
- 6. prapor PZN/RTZ
- 1. letištní prapor


Pardubice (jen do r. 1964, pak u 1. sld) :
- 4. stíhací letecký pluk
- 22. prapor PZN/ RTZ
- 6. letištní prapor


Žatec:
- 11. stíhací letecký pluk
- 5. prapor PZN/RTZ
- 23. letištní prapor


V době vzniku svazku tvořily páteř výzbroje stíhacích pluků přepadové stíhače MiG-19 verzí S, P, PM a dále letouny MiG-15bis a cvičně bojové UTI MiG - 15.
Podle TMP měl mít každý slp dvě letky bojové (celkem 26 letounů), jednu letku přepadovou (12 letounů), 4 letouny cvičné a 1 letoun spojovací.
Od r. 1963 byly zařazovány MiGy - 21.


Pokud se týká personálu, se TMP u jednotlivých pluků poněkud lišily:
Pro 1. slp bylo určeno 382 osob; pro 4. slp 432 osob; pro 11. slp 432 osob (184 důstojníků, 61 praporčíků, 89 poddůstojníků a 98 mužstva zs).
Velitel slp byl zároveň velitelem letiště a byl mu přímo podřízen prapor PZN. Vybavenost a organizace byla podobná na všech letištích svazku. Proto také TMP byly téměř shodné co do plánovaných počtů osob (5. prpzn - 175 osob; 6. prpzn a 22. prpzn - u obou po 172 osobách).


Týlové zabezpečení bylo svěřeno 1., 22. a 23. letištnímu praporu. Také u nich byly jen nepatrné rozdíly v plánovaných počtech osob podle TMP (366, 363 a 367) a naprosto shodné počty techniky.


Od 1.9.1962 byly u letištních praporů zřízeny pro zabezpečení spojeneckého letectva JZU (Jednotky zvláštního určení). Jejich organizace a vybavenost podle TMP byla ve všech "S" rotách shodná. Měly mít po 37 osobách, po 23 automobilech, po 2 radiolokátorech a po 7 radiostanicích.
1.10.1963 došlo k přejmenování praporů PZN na RTZ. Proto byly přejme-novány i "S" roty (Čísla zůstala).


- 1. letištní a PZN rota"S"/
1. letištní a RTZ rota "S"
- 6. letištní a PZN rota"S"/
6. letištní a RTZ rota"S"
- 23. letištní a PZN rota "S"/
23. letištní a RTZ rota"S"Radiotechnické vojsko:
Svěřený prostor vzdušného průzkumu radiotechnickými prostředky západní části republiky byl dříve zajišťován 158. rtp (radiotechnickým plukem) - velitelství bylo na letišti Žatec a 155. rtp s velitelstvím dislokovaným v Bechyni. V jejichž sestavách byla síť radiotechnických hlásek, doplněná v příhraničním pásmu sítí hlásek vidových. Hlavní síly a prostředky byly umístěny na příletových směrech nepřítele ze SR.
Tyto rtp byly reorganizovány na 4 radiotechnické prapory - ty se při svém zřízení skládaly z velitelského stanoviště, velitelské roty, jednoho radiotechnického uzlu a několika radiotechnických hlásek. Tomu odpovídala rozdílnost vybavenosti podle TMP u jednotlivých radiotechnických praporů. Zatím co 51. rtpr (Chomutov) měl mít celkem 637 osob a 8 radiolokátorů a 6 PLdvK 30mm, naopak 52. rtpr (Dobřany) měl mít 1.023 osob, 13 radiolokátorů a 12 PLdvK 30mm.


- Protiradiotechnická rota "L" VÚ 1727 (REB)


Protiletadlové dělostřelectvo a protiletadlové raketové vojsko


Klasické protiletadlové dělostřelectvo již nehrálo rozhodující roli - naopak!
(V době vzniku svazku byly ještě 3 pld pluky)


161. plp Stará Boleslav - zrušen 1.9.1962
182. plp PVOS Most - zrušen 1.9.1963
185. plp "Karpatský" Dobřany - od 1.6.1962 reorganizován na
- 185. protiletadlovou raketovou brigádu "Karpatskou" VÚ 1176 Dobřany, od 1.6.1963 Kralovice
- 71. protiletadlová raketová brigáda Praha
PLRV bylo z počátku vybavováno PLRK SA-75M "Dvina", později již PLRK S-75M "Volchov".- V r. 1962, měl mít svazek podle TPM 11.785 osob (4 generály, 2.197 důstojníků, 782 praporčíků, 3.187 poddůstojníků zs a 5.613 mužstva)


U velitelství svazku: 520 osob;
23. spoj. prapor: 467 osob; 23. opravny: 91 osob;

* Stíhací letectvo: 2.972 osob
( Stíhací pluky: 1.246; Prapory PZN: 519; Letištní prapory: 1.096; "S" roty: 111 osob)


* Protiletadlovci: 4.150 osob.
(Protiletadlové raketové brigády: 2.067 + 1.219; Protiletadlový pluk PVOS: 864 osob)


Pro úplnost TMP ještě rekapitulace prostředků v r. 1962:
* 81 "bojových" letounů, 36 letounů přepadových, 12 letounů cvičných, 4 spojovací, 1 dopravní a 2 vrtulníky.


* 38 kulometů, 48 pancéřovek, 90 PLdvK 30mm, 28 PLK 85 mm.


* Radiolokátory: 19 P-10, 21 P-15, 16 P-30, 11 RLV; 6 RL letištních přistávacích.


* Automobily: 129 osobních, 514 nákladních, 956 speciálních, 37 těžkých tahačů, 4 buldozery, 664 přívěsů, 75 traktorů, 52 motocyklů., 88 polních kuchyní.
10 radiotechnických stanic (pro RTB) a 758 radiových stanic.Velitelé 3. sboru PVOS:
 plk.gšt. Ing. Adolf Opletal
 plk. Ing. Emil Hájek - od 5. /1962
 genmjr. Ondrej Kopnický - od 7. /1965
 plk.gšt. Ing. Miroslav Kabíček - od 11. /1967


Poznámka autora:Těch rozdílných dat mám doloženo z kopií kádrových rozkazů a jiných dokumentů z VÚA moc. Domnívám se však, že ta OFICÍÁLNÍ data je možné akceptovat do úvodních "oken" s tím, že se možná objeví v dalších příspěvcích "námitky"...
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#189301Verze : 0
Zjednodušené schema organizace velitelství
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#189368Verze : 0