11. stíhací letecký pluk [1954-1992]

11th Fighter Air Regiment
     
Název:
Name:
11. stíhací letecký pluk 11th Fighter Air Regiment
Originální název:
Original Name:
11. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
11. letecký stíhací pluk 11th Air Fighter Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
11. stíhací letecký pluk 11th Fighter Air Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 3. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
01.11.1954-01.10.1958 5th Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1961 3rd Fighter Air Division
01.09.1961-01.09.1969 3rd Corps State Air Defence
01.09.1969-01.05.1991 3rd Division State Air Defence
01.05.1991-31.12.1992 3rd Division Air Defence
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.12.1992 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-06.04.1958 Leško, Jozef (Major)
06.04.1958-01.08.1961 Filip, Stanislav (Kapitán)
01.08.1961-01.08.1966 Prelec, Michal (Major)
01.08.1966-30.10.1969 Macek, Josef (Podplukovník)
30.10.1969-04.12.1973 Rypl, František (Major)
04.12.1973-01.08.1978 Budínský, Jan (Major)
01.08.1978-16.03.1981 Pelčák, Oldřich (Podplukovník)
16.03.1981-DD.MM.1982 Vašek, Václav (Kapitán)
DD.MM.1982-08.10.1987 Vašek, Václav (Major)
08.10.1987-31.12.1992 Valehrach, Oldřich (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
05.05.1990-31.12.1992 Invazní stíhací letecký pluk
05.05.1990-31.12.1992 Invasion Fighter Air Regiment
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.12.1992 VÚ 1610 Žatec -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond č. 610 (11. stíhací letecký pluk),
Kronika 11. slp

11. stíhací letecký pluk [1954-1992] - Kopie dekretu prezidenta republiky o propůjčení čestného názvu Invazní 11. slp

Kopie dekretu prezidenta republiky o propůjčení čestného názvu "Invazní" 11. slp
11. stíhací letecký pluk [1954-1992] - (Vlastní sbírka)

(Vlastní sbírka)
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175317 Verze : 2
11. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK "INVAZNÍ"
1.10.1951 - založen na základně Žatec
1953 - propůjčeno vyznamenání "Za vynikající práci"
1965 - propůjčen Řád Rudé hvězdy
1981 - propůjčena medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně"
1990 - propůjčen čestný název "Invazní"
1.1.1993 - 11. slp zařazen do nově vzniklé Armády České republiky


Hlavní výzbroj pluku:
Jak-23 (1952-19RR?)
MiG-15 (1952-19??)
MiG-17PF (1956-19??)
MiG-19S (1958-1965)
MiG-19P (1958-1965)
MiG-21F (1963-19??)
MiG-21PF (1964-19??)
MiG-21PFM (1968-1991)
MiG-21MF (1991-1993)
MiG-23MF (1983-1989)
MiG-29 (1989-1993)


Velitelé pluku:
1. ??
2. škpt. Březina (1953-1954)
3. mjr. Leško (1954-1958)
4. kpt. Filip (1958-1961)
5. mjr. Prelec (1961-1967)
6. mjr. Macek (1967-1970)
7. mjr. František Rypl (1970-1973)
8. mjr. Jan Budínský (1973-1978)
9. pplk. Oldřich Pelčák (1978-1981)
10. kpt. Václav Vašek (1981-1988)
11. pplk. Oldřich Valehrach (1988-1993)


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 11. slp:
4.8.1958 - MiG-19P, č. 0741, pilot kpt. Drahoslav Hoření, 3. přepadová letka
19.8.1960 - por. Jiří Kodet - MiG-15
9.1960 - kpt. J. Bureš - MiG-19
1960 - Otakar Drásek - MiG-15bis
12.12.1960 - kpt. Ladislav Záprt +1 - MiG-15UTI
5.3.1964 - kpt. Josef Poruba - MiG-19
30.11.1967 - por. Stopka - MiG-17PF, č. 0203
29.9.1972 - por. V. Martonka - MiG-21PF, č. 1305
10.1.1974 - plk. František Rypl - MiG-15bis, č. 3849
21.1.1983 - mjr. Jozef Kopka - MiG-21US, č. 0641
21.1.1983 - kpt. Jiří Kaláb - MiG-21US, č. 0641
21.4.1988 - pplk. Vladimír Daněk - MiG-21PFM, č. 4608
2.10.1988 - mjr. Jozef Polončík - MiG-21PFM, č. 4412
10.6.1992 - por. Michal Červeňák - MiG-21MF, č. 4315


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 11. slp:
28.4.1959 - MiG-19P, č. 0812
8.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-19
5.1963 - MiG-15UTI
20.8.1968 - MiG-21F, č. 0409
25.11.1968 - MiG-21F, č. 0320
15.4.1971 - MiG-21F, č. 0616
4.5.1972 - MiG-15UTI, č. 2211
21.5.1974 - MiG-15, č. 3626
11.1.1975 - MiG-21PF, č. 1310,
15.8.1978 - MiG-21PFM, č. 4408
11.8.1981 - MiG-21PFM, č. 7907
28.5.1983 - MiG-21PFM, č. 7115
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#70871 Verze : 1
Od r. 1957 byl zrušen "letkový" systém a došlo ke zkvalitnění organizace inženýrské letecké služby.
Do povědomí pamětníků vstoupil jako "KOLCHOZ". Tato organizace mimo drobných změn vydržela do 31.10.1975.
Zásadní změnou bylo "rozdělení" pilotů a techniků.


U ILS vznikla odddělení:
TECHNICKÉ, KONTROLNÍ A PROVOZNÍ.


Technické oddělení bylo složkou Inženýrské letecké služby od r. 1957 a bylo podřízeno přímo hlavnímu inženýrovi / zástupci velitele pro inženýrsko leteckou službu (ZV ILS)
Bývalo označováno jako "TOP" (Technická opravna pluku) a bylo pokračovatelem "POL-2" (Pojízdné opravny letounů "2" - plukovní) a v sestavě pluku bylo od r. 1957.


Kontolní oddělení bylo složkou Inženýrské letecké služby od r. 1957 a bylo podřízeno přímo hlavnímu inženýrovi / zástupci velitele pro inženýrsko leteckou službu (ZV ILS)


Provozní oddělení se dělilo na provozní skupiny (1. PO, 2. PO, 3. PO).
U 11. slp byla od r. 1967 4 provozní oddělení - stejně jako letek.
Tvořilo "partnerskou" jednotku letky téhož čísla.


Provozní rota ILS byla organickou součástí Inženýrské letecké služby a byli v ní vojáci základní služby, rozděleni do čet (čísla 1. až 3./4. pro jednotlivé provozní skupiny, č. 4./5. pro TO.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175450 Verze : 2
Jako pozdní dokončení NORMALIZACE je označován "návrat" k letkovému systému, při němž se do podřízení velitelů letek (po zrušení provozního oddělení/provozních skupin) příslušníci inženýrské služby a to včetně vojáků základní služby.
Organizační změny sledovaly "vyšší zájmy":
Tento systém v letectvu nahradil od 1.11.1975 předchozí organizační strukturu leteckých útvarů, kdy působili piloti a inženýrsko letecká služba samostatně.
Hlavním důvodem zavedení tzv. letkového systému, který se nesetkával s velkým pochopením létajícího personálu, bylo operačně taktické hledisko. Tento nový systém umožňoval:
- zasazení letek jako organických jednotek v rámci mateřského pluku,
- samostatné operační zasazení letek na kterémkoliv letišti vybaveném silami a prostředky radiotechnického a letištně technického zabezpečení,
- začlenění kterékoliv letky do bojové sestavy jiného pluku.
Součástí tohoto systému byla i organizační struktura zabezpečujících útvarů, letištního praporu a praporu radiotechnického zabezpečení. Tyto útvary byly schopny již svými mírovými tabulkovými počty zabezpečit letecký provoz z tzv. letiště stálé dislokace, tak i dalšího, tzv. záložního letiště. Zaujetí záložního letiště "Předsunutými skupinami (silami a prostředky letištního praporu, praporu radiotechnického zabezpečení a pluku)" umožňovalo přijetí letového sledu na tomto letišti, jeho přípravu k opakovanému vzletu a všestranné zabezpečení záložního letiště do příchodu hlavních sil. Předsu-nutou skupinu leteckého pluku zpravidla tvořili síly a prostředky technického oddělení pluku (vyčleněné v 1. fázi zejména pro přijetí letového sledu), dále části sil a prostředků speciální technické skupiny, povětrnostního zabezpečení, padákové skupiny, skupiny objektivní kontroly a výškového vybavení, stálý řídící létání a jeho pomocník.
Zujímání záložního letiště předsunutými skupinami bylo zejména v 80. letech procvičováno pravidelně, několikrát do roka v rámci nácviků bojové pohotovosti a s přistáním letových sledů (zpravidla do hodnoty roje až letky) při taktických cvičeních a pro-věrkách bojové pohotovosti.
Důležitým prvkem hodnocení bojové pohotovosti pluku byly i prověrky pohotovostního systému (PoSy) PVOS. Tyto prověrky byly organizovány buď na národní úrovni ze stupně divize PVOS, velitelství PVOS nebo jako prověrky pohotovostního systému Varšavské smlouvy organizované z ÚVS PVO VS, které se nacházelo na území bývalé-ho SSSR. Pro značkování cílů (narušitelů vzdušného prostoru - označován ) byly v rámci prověrek plánovány lety cílů („ČAJKA“) buď od součinnostních leteckých útvarů PVOS (1. a 8. slp) nebo leteckých útvarů 10. LA nebo leteckých útvarů NDR, PLR a MLR. Nezřídka byly z důvodů utajení prověrek pohotovostního systému a prověření systému uvědomování (RTV) organizovány i lety skupin sovětských vojsk v ČSSR, PLR, NDR a MLR (to znamená lety od StřSkSV, SevSkSV, SkSVN a JižSkSV). PoSy na letišti Žatec tvořily dva letouny s osádkami v pohotovosti číslo 2 a 3 s časovou normou 4 minut ke vzletu od vydání rozkazu z VS pluku. Tato norma se zvyšovala o 2 minuty v případě působení proti cílům ve stratosféře pro obléknutí výškové výstroje („germošlemu“). Pro posílení PoSy byl udržován roj letounů v pohotovosti na signál "PŘÍLIV". Při vyhlášení tohoto signálu zaujali další 4 piloti a nezbytný technický personál pohotovost číslo 1 (pohotovost ke vzletu) v pracovní době do 25 minut a v mimopracovní době do 40 minut.
Významným prvkem ověřování bojové připravenosti vedle taktických cvičení a ostrých bojových střeleb byly tzv. Nácviky taktické součinnosti. Tyto nácviky byly vždy organizovány jako mezinárodní a to jako nácviky na "ZÁPADNÍM SMĚRU" (ČSSR a StřSkSV, NDR a SkSVN, PLR a SevSkSV) nebo "JIŽNÍM SMĚRU" (ČSSR a StřSkSV, PLR a SevSkSV, MLR a JižSkSV). Tyto nácviky byly dvoudenní a byly spo-jené s přeletem letek na zahraniční součinnostní letiště a s předáním stihačů na součin-nostní naváděcí stanoviště. Letky 11. slp tak pravidelně přistávaliy na letištích v PRESCHENU, HOLZDORFU, WROCLAVI, MINSK MAZOVIECKI i dalších le-tištích. Naopak na letišti ŽATEC byly přijímány letouny zahraničních součinnostních partnerů.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175453 Verze : 1
"Polistopadové" období lze označit za období změn.
Tou nejvýznamější "uvnitř" pluku bylo opětovné rozdělení letek - vznikly stíhací letky a technické letky.
K prvnímu veřejnému představení letadla MiG-29 na veřejnosti došlo 8. září 1990 na XIX. leteckém dni s Květy v Prostějově.
Plk. Vašek si připravil několik prvků vyšší techniky pilotáže, při nichž se divákům doslova zastavoval dech. To však byl teprve počátek předvádění tohoto typu. Pilot ještě zcela neznal, co všechno letadlo dovede. (Bylo to podobné, jako při prvním představení MiGu 23MF na 16. leteckém dnu s Květy na podzim r. 1987 v Karlových Varech).
15. září 1990 se konal ve Kbelích Armádní letecký den. Desetitisíce diváků uchvátil impozantní pohled na startující tříčlenný roj letounů MiG-29 vedený plk. Vaškem (tehdy už inspektor VL a PVOS) a na číslech pplk. Häckel (ZVLP 11. slp) a pplk. Zsoldos (IBL 11.slp). Sólová akrobacie plk. Vaška byla určitě nejlepším číslem celého programu.
Nové velení Letectva a PVO darovalo Dobročinnému fondu při Královském letectvu Velké Británie letoun MiG-21PF tr. č. 1304, který tam 10.09.1990 „přelétl“ plk. Ing. Hlavnička.
Na oplátku přišlo do Prahy pozvání pro naše letce na oslavy 30. výročí založení „tygří asociace“ – NATO Tiger Association (NTA) a „International Air Tatoo 91“ v anglickém Fairfordu v červenci 1991. Pilotům, spolu s letadly se otevřela „Železná opona“ a od léta 1991 předváděli své umění i v zemích Západní Evropy.
Do Fairfordu se na 20. a 21. července „slétla“ elita letectev států Severoatlantické aliance. Pořadatelem IAT 91 byl „RAF Benevolent Fund“ a vedle zmíněných oslav 30. výročí založení NTA (TIGER MEET) se zde slavilo také vítězství spojenců v Perském zálivu (GULF SALUTE).
Složení předváděcího týmu ("Display team") na typ MiG-29 (jednotlivec):
Velitel: plk. Ing. Vašek Václav VL
Předváděcí pilot: plk. Ing. Vašek Václav VL
Předváděcí pilot: mjr. Ing. Tichý Petr 11. slp
Ve výcviku: mjr. Ing. Hlava Josef 11. slp
Manažer týmu: mjr. Ing. Hlava Josef 11. slp
Velitel ILS týmu: mjr. Ing. Kolek Jozef 11. slp
Složení na typ L-39 (jednotlivec):
Velitel: pplk. Trojan Bohumil 11. slp
Předváděcí pilot: pplk. Trojan Bohumil 11. slp
Ve výcviku: pplk. Týc Petr 1. lšp
Ve výcviku: npor. Ing. Kadlec Tomáš 1. lšp
Manažer týmu: mjr. Vacula Josef 1. lšp
Velitel ILS týmu: npor. Mikloš Tibor 1. lšp
********************
Hlavní výzbroj pluku:
C-2 (1951-1954)
C-11/Jak-11 (1953–1962)
S-101/(Jak-23) 1951-1953)
S-102/MiG-15 (1951-1952; 1953-1958)
S-103/MiG-15bis (1954-1963; 1970-1975)
S-104/MiG-17PF (1955-1960 ; 1967-1970)
MiG-19S (1958-1966)
MiG-19P (1958-1961)
MiG-19PM (1959-1965)
MiG-21F (1963-1968; dále u „výcvikové letky“)
MiG-21PF (1964-19??)
MiG-21PFM (1968-1991)
L-29 (1968-RRRR)
L-29R(1969-1970) PoSy
L-39ZA (1991-1993) PoSy
MiG-21MF (1991-1993)
MiG-23MF (1983-1989)
MiG-29A (1989-1993)
Dále cvičné verze:
CS-102/UTI MiG-15 (1952-RRRR)
MiG-21 U/US/UM (1966-1993)
MiG-23U (1983-1989)
MiG-29UB (1989-1993)
Při leteckých haváriích byla dále ztracena následující letadla 11. slp:
01.12.1953 – S-102 v.č. 220441 ; HF-11
17.07.1954 – S-102 v.č. 220418
21.3.1955 – CS-102 v.č. 142613
02.09.1958 – MiG-15bis v.č. 523826 ; 3826
02.09.1958 – MiG-19P v.č.620813 ; 0813
28.04.1960 – MiG-15bisR v.č. 623931 ; 3931
29.07.1961- MiG-15bis v.č. 243522 ; 3522
14.08.1962 – MiG-19S, v.č. 850008 ; 0008
06.11.1962 – MiG-19S, v.č. 620870 ; 0870
03.05.1963 – MiG-15UTI, v.č. 142615 ; 2615
26.09.1964 – MiG-2F, v.č. 460111 ; 0111 (funkcionář 3. sPVOS)
20.08.1968 – MiG-21F, č. 0409
25.11.1968 – MiG-21F, č. 0320
15.04.1971 – MiG-21F, č. 0616
04.05.1973– MiG-15UTI, č. 2211
21.05.1974 – MiG-15bis, č. 3626
11.01.1975 – MiG-21PF, č. 1310,
15.08.1978 – MiG-21PFM, č. 4408
11.08.1981 – MiG-21PFM, č. 7907
28.05.1983 – MiG-21PFM, č. 7115
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#175456 Verze : 1
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


Mikojan Gurevič MiG-17PF (SP-8)


     
Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
HF-10 ---- zařazen u 1.letky
HF-13 ---- zařazen u 1.letky
HF-18 ---- zařazen u 1.letky
HF-19 ---- zařazen u 1.letky
HF-20 ---- zařazen u 1.letky
1010 30.04.1959----
1015 DD.MM.1956
DD.MM.1967
z výroby
7. stíhací letecký pluk
DD.MM.1959
DD.MM.1970
-
Vojenské letecké muzeum Praha-Kbely
zařazen u 1.letky
zařazen u 4.letky
1101 -----
1107 -----
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#357603 Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-104/MiG-17PF(DD.MM.1956-DD.MM.1960; DD.MM.1967-DD.09.1969)
(SP-7/RP-1):
0101,
0203,
0311,
0410,


(SP-8/RP-5):
HF-10,
HF-11,
HF-12,
HF-13,
HF-14,
HF-15,
HF-16,
HF-17,
HF-18,
HF-19,
HF-20,
HF-21;
1003,
1005,
1006,
1007,
1010,
1013,
1014,
1015,
1018,
1101,
1106,
1107


***
L-29(DD.MM.1968-DD.MM.RRRR)
29 0103,
99 3249,
99 3301,


L-29R (DD.MM.1968-DD.MM.RRRR)
Přehled letounů L-29R a L-29 ve stavu 4. provozní skupiny
4. letka


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 0610
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#372942 Verze : 2
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-102/MiG-15 (DD.12.1951-DD.MM.1957)


a) Letouny, zařazené u 11.lsp do 31.03.1952
(a následně předané k 15.lsp NEBYLY opatřeny kódovým označením.
Kódy pro letouny 11.lsp byly "přiděleny" v souladu s předpisem "čj.0047684 MNO-VL z 4. září 1952-rozpoznávací znaky letadel - přidělení 15. leteckému sboru"a 22.10.1952 vydal velitel pluku TR č.57/52 (Rozdělení letounů do rojů a přidělení mechanikům) a v němž už byla uváděna ozn. značkou letounu. V té době se to týkalo S-101 a C-2.)225101,
225102,
225103,
225104,
225105,


b) další již s tr.značkou:
220416,
220418,
220421,
220437,
220441/HF-11,
220522,
220523,
220525/JH-03,
220437,
220447,
220574,
220582/HF-19,
231819,
231831,
231832,
231839,
231916/LE-59,


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle Inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374115 Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku:


CS-102/MiG-15 UTI (DD.MM.1953-DD.MM.1975)


07003/ u 11.lp v r. 1952!
14 2605 *09.09.1954 11.slp;
14 2607 *15.10.1954 11.slp;
14 2609 *13.10.1954 15.slp; +20.12.1960 (k)
14 2611 *15.10.1954 11.slp;
14 2613/HF-27
14 2615 *15.10.1954 "Žatec"; +03.05.1963 (h)
61 2731 *20.03.1957 15.slp; (od 1958 11.slp)
61 2773 *05.04.1956 ?; (1959-1962 2. prov. skupina)
72 2466 * 02.10.1957 ?;
72 2504 *24.10.1957 ?; +22.07.1965 (k)-(2. prov. skupina 1965),
72 2508 *23.10.1957 ?;(2. prov. skupina 1967/68)
72 2601/ (2801)? *20.12.1957 ?; (1. prov. skupina 1964)
72 2607/ (2807)? 04.02.1958 11.slp;
72 2609/ (2809)? *22.01.1958 ?;
72 2611/ (2811)? *22.01.1958 ?; (3. prov. skupina 1965),
82 2211 *24.09.1959 ?;+04.05.1973 (h)(4. prov. skupina 1973),
92 2514 *23.12.1959 ?;(4. prov. skupina 1968)
? 2618,


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374116 Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


S-103/MiG-15bis](DD.MM.1954-DD.MM.RRRR)


530729, (
530741,


14 3054/HF-10, *19.08.1954;+06.09.1955(k)
14 3056, *19.08.1954 15.slp NF-40;
14 3066, *13.12.1954 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
14 3073, *25.03.1955 15.slp/(1. prov. skupina 1962/63)
24 3522, *06.05.1955 15.slp/+29.07.1961 (h)
52 3613, * 04.02.1956 "Žatec";
523620/KF-33, *29.02.1956(1956 2.letka)
52 3621, *07.03.1956 ?;
52 3805, *09.09.1955 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
52 3822, *08.09.1955 11.slp;
52 3823, *08.09.1955 11.slp;
52 3825, *08.09.1955 11.slp;
52 3826, *08.09.1955 15.slp;
52 3832, *04.06.1956 ?;
613228/LE-51, *27.04.1956 11.slp; +23.04.1957 (k)
613232/LE-53, *27.04.1955 ?;
61 3626, *04.02.1956 15.slp; + 21.05.1974 (h)
61 3637, *29.02.1956 15.slp; +19.08.1960 (k)
61 3676, *26.03.1956 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3677, *30.03.1956 11.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3679, *09.04.1956 15.slp;(1. prov. skupina 1962/63)
61 3682, *30.03.1956 11.slp
61 3688, *09.04.1956 11.slp
62 3802, *12.10.1956 "Žatec";(1. prov. skupina 1962/63)
62 3822/8822 19.11.1956 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
62 3849, *08.01.1957 20. slp; +10.01.1974 (k)
62 3913, *08.01.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
62 3920, *08.01.1957 11.slp
62 3937, *11.01.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
71 3043, *20.04.1957 ?;(1. prov. skupina 1962/63)
71 3146, *18.07.1957 ?;


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofa


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
Dúbravčík, Jan: "Dvacítka" ; Svět křídel 2004
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374117 Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


MiG-15bisR (DD.MM.RRRR-DD.MM.1960)
62 3931

Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374118 Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 11.stíhacího leteckého pluku


C-11/Jak-11 (DD.MM.1953-DD.MM.1962)
HF-28
KF-48
LE-68
GF-88
171720,C-105/Z-126: (DD.MM.RRRR-DD.MM.1957)
C-105.232/JH-08
L-60 : (DD.MM.1958-DD.MM.1960)
15 0807


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
Stavy letounů dle inženýrsko technického hlášení 11. slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374120 Verze : 0
Piloti 11. slp, kteří zahynuli při leteckých katastrofách :

15.10.1952 – por.let. Jiří Čermák – S-10113 S-101 / KR-12
17.06.1954 – Josef Kulísek – S-102 /v.č. 231916 ; LE-59
05.04.1954 – por. Ivan Boukal – S-102 / v.č. 231831
06.09.1955 – npor. Oldřich Brabec – S-103 / v.č. 143054 ; HF-10
23.04.1957 – kpt. Karol Frič – MiG-15bis / v.č. 613228 ; LE-51
04.08.1958 – kpt. Drahoslav Hoření v – MiG-19P / v.č. 62 0741 ; t.č. 0741
09.07.1959 – kpt. Otto Drázský – MiG-15bis / v.č. 523823 ; t.č. 3832
19.08.1960 – por. Jiří Kodet – MiG-15bis / v.č.6133637 ; t.č. 3637
17.09.1960 – kpt. Jaroslav Bureš – MiG-19P / v.č. 620812 ; t.č. 0812
12.12.1960 – kpt. Ladislav Záprt – MiG-15UTI / v.č. 142609 ; t.č. 2609
12.12.1960 – por. Vladimír Vrána – MiG-15UTI / v.č. 142609; t.č. 2609
05.03.1964 – kpt. Josef Poruba – MiG-19PM / v.č. 651046 ; t.č. 1046
22.07.1965 – kpt. Tomáš Tomšík – MiG-15UTI / v.č. 722504 ; t.č. 2504
30.11.1967 – por. Pavol Stopka MiG-17PF, t.č. 0203
29.09.1972 – npor. Viliam Martonka – MiG-21PF, t.č. 1305
10.01.1974 – plk. Ing. František Rypl - MiG-15bis / v.č. 623849; [/url] t.č. MiG-15bis 3849
21.01.1983 – mjr. Jozef Kopka MiG-21US / v.č.06685141 ; t.č. 0641
21.01.1983 – kpt. Ing. Jiří Kaláb – MiG-21US / v.č. 06685141 ; t.č. 0641
21.04.1988 – pplk. Ing. Vladimír Daněk MiG-21PFM, t.č. 4608
02.11.1988 – mjr. Jozef Polončík – MiG-21PFM, t.č. 4412
10.06.1992 – por. Ing. Michal Červeňák – MiG-21MF, t.č. 4315


Čest jejich památce!Zdroje: Vojenský historický archiv
www.valka.cz
Kronika 11.slp
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#374222 Verze : 1
Zdroj: Letectví a kosmonautika, roč. 1992, č. 26

URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#512069 Verze : 0

Diskuse

Chtěl bych se zeptat na prapor na obrázku. Bývá uváděn jako Bojový prapor 11. leteckého stíhacího pluku. Jeden kus mají v Regionálním muzeu v Žatci, dva jsou vidět na obrázku z Leteckého muzea Korea a jeden jsem viděl u soukromého sběratele. Takže nevíte někdo ze kdy pochází? V době socialismu byly vesměs všechny prapory (a to nejen vojenské) červené. Kdo ho kdy udělil, kolik jich bylo? A ten zlatý odznak stylizovaných křídel, nikde jsem ho ještě neviděl. Byl používán i jinde?
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#656101 Verze : 1
Přeji dobrý den
a dovolím si "upřesnit" o co jde:
V ČSLA a jejím letectvu byly v souladu s bojovým řádem zavedeny od r. 1952 nikoliv "bojové prapory", ale Bojové zástavy.
O jejich propůjčování rozhodoval rozkazem president republiky. V současnosti jsou spolu s kmenovým listem uloženy v muzeu v Lešanech.
Ty byly skutečně z rudé (červené) barvy a zachovaly si po celou dobu existence "ráz.
Na lícní straně byl státní znak (hvězda s lvem / po r. 1960 "pavéza")
a nápis Za vlast - Za socialismus!
na rubu byl "otevřený" název útvaru (na př.11. stíhací letecký pluk). Na veřejnosti se "číslovka" zakrývala "listem".
To, co je v muzeu je Prapor vojenského letectva a při všech letových akcích na všech vojenských letištích se před jejich zahájením vztyčoval na stožár na "věži"
Občas se stalo že v důsledku povětrnostních vlivů "uletěl" a tak se na př. dostal do sbírek sběratelů...
Proto mulelo být ve skladech těchto praporů dostatek a byly shodné pro všechny letecké útvary ČSLA.
URL : https://www.valka.cz/11-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18972#656165 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více