Main Menu
User Menu

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád

vojnoví i povojnoví užívatelia

Pz.Kpfw.IV v československej armáde T-40/75 (T-40/75N)
Tento typ tanku patril v stavoch novovytvárajúceho sa tankového vojska povojnovej československej republiky medzi základné typy techniky. V roku 1945 vznikla na podnet MNO komisia, ktorej úlohou bola evidencia a zhromažďovanie poškodenej techniky. V roku 1947 sa podarilo v Miloviciach sústrediť 102 ks Pz.Kpfw.IV.
Pre použitie sa rátalo len s dlhohlavňovými verziami Pz.Kpfw.IV Ausf.G, Pz.Kpfw.IV Ausf.H a Pz.Kpfw.IV Ausf.J, prípadne sa rátalo i s využitím starších veží s krátkym 75 mm kanónom Kw.K.37 L/24 (k dispozícii 30 ks), ktorý mal byť nahradený kanónmi Kw.K.40 L/48. Jednotlivé typy sa nerozlišovali a nemali vlastné označenie. V roku 1949 dostali oficiálne označenie T-40/75.
Prvým tankom (oficiálne však neprebratým) bol stroj ev.č. 67.388, ktorý bol odoslaný do Tankového učilišťa v roku 1946 kde slúžil k oboznamovaniu sa s technikou a k výcviku. Po jednom vzorovom stroji opravili ČKD (ev.č.67.453) i AZ 1 (ev.č.67.581). Spolu s týmito vzorovými kusmi prebehlo preberanie prvej štvorice (ev.č.67.582 - 67.585) opravených tankov 24.6.1948. Ďalšie dodávky prebehli v 10/1948 (10 tankov), v 11/1948 (10 tankov) a v 12/1948 (12 tankov). V 11.10.1948 bol výnosom VTV (Veliteľstvo tankového vojska) stanovený celkový počet tankov, ktoré sa mali opraviť a zaradiť do výzbroje. Išlo o 80 tankov plus dvojica tankov opravených AZ 1.
Pôvodne sa rátalo s generálnymi opravami u 1.AZ Přelouč, ale vzhľadom na nedostatočné kapacity bolo rozhodnuté, že generálky sa budú prevádzať v ČKD Praha-Libeň. Dodávky tankov sa omeškali, posledných osem bolo odovzdaných až v 9/1950.
Skúšky poukázali na nevhodnosť pôvodného riadenia tanku a ako určitá alternatíva padol návrh na vybavenie tankov riadením systému z ČKD, ktoré by zvýšilo bojovú hodnotu tanku. To však bolo odmietnuté odôvodnením, že tento koristný materiál je len provizórium (rátalo sa s nimi do roku 1954), ktoré bude nahradené novou technikou. Skúšali sa i nové pásy československej konštrukcie, no ich sériová výroba nebola zahájená. Vo viacerých prípadoch došlo k rôznym kombináciám podvozkov a veží a vznikli zaujímavé hybridy (napr. Pz.Kpfw.IV dodaný Sýrii viď.obrázok nižšie, kde korba bola verzie Ausf.J a veža z verzie Ausf.C alebo Ausf.D vyzbrojené kanónmi Kw.K.40 L/48).
Ku koncu roka 1950 mala armáda v stave 82 ks tankov tohoto typu, z toho 21 ks Ausf.G, 43 ks Ausf.H a 18 ks Ausf.J (via. Peter Turza1) - vzhľadom na niektoré známe výrobné čísla je táto informácia nekorektná, minimálne počet tankov verzie Ausf.J je značne vyšší).
Pôvodne sa rátalo, že tanky T-40/75 budú začlenené do jednotiek priamej podpory, ale nakoniec boli v období od 6/1948 do 12/1948 dodané k IV. práporu 23.tankovej brigády (vytvoreného 15.9.1948 v Miloviciach). Zo IV./23.tankovej brigády sa 15.4.1949 vytvoril 1.tankový pluk dislokovaný v Strašiciach. U tohoto útvaru sa sústredili takmer všetky tanky T-40/75 (78 tankov T-40/75 k 1.10.1950). Posledné štyri tanky (67.453, 67.489, 67.581 a 67.582) boli v tankovom učilišti v Dědiciach.
Koncom roka 1950 prebehla veľká reorganizácia tankového a mechanizovaného vojska, kedy sa 1.tankový pluk pretransformoval na 1.ťažký tankosamohybný pluk a tanky T-40/75 vyradil zo svojej výzbroje.

Tanky boli následne zaradené u jednotiek 2.vojenského okruhu na Morave a Slovensku:
7.tankosamohybná rota (5 ks)
9.tankosamohybná rota (5 ks)
10.tankosamohybná rota (5 ks)
6.tankosamohybný prápor (21 ks)
13.tankosamohybný prápor (21 ks)
14.tankosamohybný prápor (13 ks + 8 ks po opravách v roku 1952)

Tanky T-40/75 boli z bojových jednotiek stiahnuté v roku 1954 a presúvané boli do rezerv v posádkach v Olomouci, Vyškove na Morave, Kežmarku a Martine. Vo výnose VHA, MNO-VŽV 1955, K 360, sig. 99/4/13/2, čj. 0051650, sa píše o tom, že VTMV vyraďuje tanky T-40/75 N. V skladoch 1.tankovej základne a 2.tankovej základne bolo k 3/1955 uložených 74 tankov. Tri tanky slúžili ako cvičné v brannej organizácii Zväzarm. Československé stroje niesli pravdepodobne len klasickú celozelenú kamufláž.

Sýrsky obchod:
Začiatkom roka 1955 prejavila Sýria záujem o odkúpenie tankov T-40/75. V uznesení PB ÚV KSČ z 20.6.1955 bolo nariadené vyviezť 45 kusov týchto tankov.
Predanie a prevzatie bojových vozidiel prebehlo medzi MNO-VTMV (pplk. Josef Šulc a technik kpt. Pavel Kozubík) a MZO-HTS (npor. Jiří Krejcar) vo období medzi 24.5.1955 až 4.8.1955. Tanky T-40/75 boli spoločne s náhradnými dielmi a dodávkou tankov SD 75/40 postupne odtransportované v piatich transportoch (64 vagónov). Posledný transport opustil československé územie 6.8.1955.
Ďalších 15 tankov (10 ks z 1.tankovej základne a 5 ks z 2.tankovej základne) bolo rozobratých na náhradné súčiastky, aby pokryli požiadavku sýrskej armády na náhradné súčiastky. Rozobratie týchto tankov na náhradné diely previedol personál 2.tankovej základne až po odoslaní hlavnej časti kontraktu. Podľa obchodných podmienok mala byť objednávka na náhradné diely splnená do 15.11.1955.
V roku 1958 boli na náhradné diely rozobraté štyri T-40/75 a spolu so 16 motormi Maybach HL 120 boli vyvezené do Sýrie.

V krajinách bývalého Československa sa zachoval jeden tank T-40/75, ktorý je vo Vojenskom technickom múzeu v Lešanoch v Českej republike.
Jeden tank T-40/75 sa nachádza v Múzeu SNP v Banskej Bystrici na Slovensku. Ďalší T-40/75 stojí na pamätníku "Tankový taran" na rázcestí pri Kapišovej (neďaleko tzv. Údolia smrti) na Slovensku. Ide o tank s prírastkovým číslom 75/68, ktorý bol získaný darom z niektorej jednotky Východného vojenského okruhu a dodnes je vedený vo Vojenskom historickom múzeu – Múzejnom oddelení Svidník. Zvyšné Pz.Kpfw.IV alias T-40/75 boli postupom času pravdepodobne zošrotované.

Poznámky:
Fotografia stroja nižšie (vidmoch_tank.jpg) je fotografia tanku Pz.Kpfw.IV Ausf.J (ev.číslo 67.635) situovaného na ženijnom cvičisku v kasárňach VÚ 8280 Prostějov, kde sa tento tank používal na výcvik (stál na konci prekážkovej dráhy výsadkových vojsk, kde slúžil ako cvičný cieľ pre hod gumeným granátom). Táto fotografia je majiteľom datovaná na 4/1969. Stroj bol získaný 18.6.1969 pre muzeálne účely. Bol zaradený do zbierok Múzea letectva a kozmonautiky v Kbeloch. Následne prešiel rekonštrukciou vo VÚ České Budějovice. Pôvodný zničený motor Maybach HL 120 bol nahradený motorom Tatra 958 (zdroj VHÚ, správne asi motor T 928 z Tatry 138). Stroj nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a ako pojazdný je súčasťou zbierky vojenskej techniky v Lešanoch. Na stránke VHÚ sa udáva rok výroby 1942, no je to evidentne tank vyrobený na prelome rokov 1944/45.
Okrem štandardných originálnych Pz.Kpfw.IV boli v Československu vytvorené hybridy, ktoré vznikli na platformách pôvodných útočných diel StuG IV. Z vrakov, ktorých podvozky boli nepoužiteľné sa demontovali nadstavby a veže a tie sa namontovali na platformy zo StuG IV. StuG IV mali výrobné čísla (Fgst.Nr.) 100001-102000. Podľa identifikovaných sériových čísel je doložené, že vznikli minimálne tri takéto tanky.

Tanková veža T-40/75 N na železobetónovom podklade
V roku 1954 vznikla myšlienka využiť veže tankov Pz.Kpfw.IV ako stále pevnostné palposty v pohraničných pásmach. Veliteľstvo ženijného vojska vypracovalo projekt a na pokusné účely bol využitý jeden tank Pz.Kpfw.IV. Na protitankovej strelnici VVP Jince-Padrť bol vytvorený pokusný železobetónový bunker, na strope ktorého bola usadená veža spolu s časťou korby. Okolie železobetónového objektu bolo zosilnené kameninou a zeminou. Po ukončení prác bol objekt podrobený detailným skúškam, kedy sa merala koncentrácia nebezpečných plynov vznikajúcich pri streľbe a na záver boli vykonané ostreľovacie skúšky. Tie sa prevádzali 85 mm kanónom vz.52.
K samotnej konštrukcii a vybaveniu bunkru boli mierne výhrady, ktoré sa mali riešiť modifikáciou projektu. Ako nevyhovujúca však bola odolnosť veže, čo bol samozrejme závažný a kategorický nedostatok, ktorý viedol k zrušeniu celého projektu.

Využitie veže T-40/75 na delovom člne
Jedna upravená(odľahčená) veža tanku Pz.Kpfw.IV bola využitá ešte k jednému účelu a tým bolo jej usadenie na delovom člne DČ-1, ktorý slúžil do konca 50.rokov v 14.ženijnom prápore dislokovanom v Bratislave. Stroj pôsobil v lodnej rote na rieke Dunaj.

Využitie veže Pz.Kpfw.IV a použitie v obrnených vlakových súpravách
Existovalo ešte jedno využitie častí Pz.Kpfw.IV. Veže i s časťami korby boli umiestnené na železničných vagónoch a tie boli súčasťou pancierových vlakov. Jednalo sa pôvodne o koristný nemecký materiál (tzv. Panzerjägerwagone). V početnom stave roty, neskôr práporu obrnených vlakov v povojnovej československej armáde bolo päť kusov takýchto delových vagónov označovaných ako vz.45N. Nesené boli veže (Pz.Kpfw.IV Ausf.H) s dlhohlavňovým kanónom Kw.K.40 L/48. Tie mali podľa pôvodného určenia slúžiť k boju proti nepriateľským tankom. Okrem toho bolo prekonvertovaných päť vozňov OV vz.42N (vysoké vozne BP 44 s pôvodne plánovanou výzbrojou 10,5 cm leFH 18 a 2 cm Flakvierling 38), ktoré namiesto húfnice dostali tankové veže z tankov Pz.Kpfw.IV s dlhými kanónmi (L/48). Opravy a konverzie boli ukončené až v roku 1951.
Jeden vysoký vagón (možno prekonvertovaný OV vz.42N s tankovou vežou z Pz.Kpfw.IV (L/48)) si zahral malú epizódu vo filme Prerušená pieseň. Tvarovo a konštrukčne sa podobal tankovému vozňu z IPV (s tankom LT vz.35) z čias SNP, ktorý si tiež zahral v tomto filme. Či išlo o prestavbu OV vz.42N alebo nejakú improvizáciu alebo o nejakú filmovú prestavbu je mi neznáme. Najpravdepodobnejšie však ide o navagónovaný a oplechovaný T-40/75 pre potreby filmárov.

Charakteristické črty československých prestavieb:
- svetlo Notek na privarenom "L" profile nad hranou spodného čelného panciera korby (nad prevodovkou/spojkami/brzdami);
- rúrka natiahnutá po celej šírke korby v rohu spájania čelného panciera nadstavby s priezorom vodiča a Kugelblende a pancierom s poklopmi nad prevodovkou/spojkami/bzdami - v rúrke bola natiahnutá kabeláž pre napájanie svetlometov;
- držiaky náhradných pásov privarené na čele a bokoch veže, hornom čelnom pancieri nadstavby;
- rozmerné odkladacie schránky na materiál na blatníkoch po bokoch nadstavby v prednej časti;
- u niektorých strojov boli poškodené blatníky nahradené modifikovanými blatníkmi s pozdĺžnymi prelismi;
- charakteristické držiaky náhradných článkov pásov na pravom boku nadstavby na úrovni veže;
- absencia schürzenov chrániacich boky podvozku, vežové schürzeny boli zachované;
- ak mal stroj antimagnetickú pastu zimmerit, tá bola zachovaná;
- vozidlá boli upravené na štandard verzie Ausf.J, čiže nemali pohon veže;
- tanky boli vyzbrojené len kanónmi s dĺžkou hlavne L/48;
- na verziách Ausf.J, kde boli predné ťažné oká integrované v bočných pancieroch korby boli tieto zosilnené navarením zosilňovacích profilov, niektoré stroje mali navarené i nové zadné ťažné oká;
- dvojica svetlometov chránená ochrannou mriežkou;
- do priestoru nad pojazdovými kolesami boli na boky vane namontované úchyty, v ktorých boli uchytené ťažné laná.

Armádne registračné číslo
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.)
Číslo kanóna
Verzia (Ausf.)
Dátum výroby
Továreň
Dátum prevzatia čs.armádou
Jednotka
Poznámka
67.388
110050
4596
Ausf.J

Nibelungenwerk
1946 (10.11.1949)
Tankové učilište
Pôvodný tank bol v roku 1946 prevzatý tankovým učilišťom ako výcviková pomôcka. Následne prešiel generálnou opravou a úpravou na československý štandard.
67.453

302424.6.1948
Tankové učilište

67.489
80532
3228
Ausf.D

Krupp-Gruson Werk AG
20.12.1948
Tankové učilište
Prezbrojený dlhým 7,5cm kanónom Kw.K.40.
67.581
92956
4649
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
Tankové učilište

67.582
92758
3416
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
Tankové učilište

67.583
110250
2917
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
IV/23.tanková brigáda

67.584
110120
3333
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
IV/23.tanková brigáda

67.585
83592
2994
Ausf.G

Nibelungenwerke
24.6.1948
IV/23.tanková brigáda

67.586

27212.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.587

25362.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.588

42042.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.589

19522.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.590

33742.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.591

29212.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.592

14132.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.593

1410
Ausf.J


2.10.1948
IV/23.tanková brigáda
Súčasť pamätníka "Tankový taran" na križovatke Kapišová-Ladomírová (smer Dukla, Slovenská republika). Tank bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea oficiálne získaný v podobe prevodu 24. septembra 1968 z Východného vojenského okruhu Trenčín. T-40/75 s prírastkovým číslom 75/68 je súčasťou zbierky VHM – MO Svidník (Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník).
67.594

28502.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.595

14192.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.596
110099
2763
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.597
91678
1974
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.598
86867
1202
Ausf.H

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.599
93023
1386
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.600
92333
1850
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.601
110066
1021
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.602
91769
2012
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.603
86321
5596
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.604
84582
2184
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.605

110418.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.606
92763
2895
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.607
92631
2022
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.608
85259
3163
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.609
110267
5153
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.610
85104
1649
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.611
89991
2675
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.612
84197
2808
Ausf.G

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.613
86721
1163
Ausf.H

Nibelungenwerke
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.614
85558
148
Ausf.H

Nibelungenwerke
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.615
92155
2414
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.616
110089
2014
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.617

54241.3.1949
1.Tankový pluk

67.618

3511.3.1949
1.Tankový pluk

67.619
85170
2212
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
1.3.1949
1.Tankový pluk

67.620

14171.3.1949
1.Tankový pluk

67.621

4381.3.1949
1.Tankový pluk

67.622
86990
3127
Ausf.H

Nibelungenwerke
4.5.1949
1.Tankový pluk

67.623
84406
428
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
4.5.1949
1.Tankový pluk

67.624
91556
2337
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.625
84404
308
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
4.5.1949
1.Tankový pluk

67.626

4.5.1949
1.Tankový pluk
Prečíslovaný tank č.65.103.
67.627
100603
470
StuG IV

Krupp-Gruson Werk AG
15.6.1949
1.Tankový pluk
Hybridná prestavba zo StuG IV. Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia).
67.628
102038
2462
StuG IV

Krupp-Gruson Werk AG
15.6.1949
1.Tankový pluk
Hybridná prestavba zo StuG IV
67.629
84414
1420
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.630
110193
2010
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.631
110062
478
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.632
110140
3236
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.633

189115.6.1949
1.Tankový pluk
Staré (pôvodné) evidenčné číslo 65.100
67.634

165915.6.1949
1.Tankový pluk
Staré (pôvodné) evidenčné číslo 65.101
67.635
92833
1408
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk
Zachovaný tank sa nachádza vo Vojenskom technickom múzeu v Lešanoch. Staré (pôvodné) evidenčné číslo 65.102. Tank bol získaný od 22.výsadkovej brigády v Prostějově.
67.636
84416
1432
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
17.8.1949
1.Tankový pluk

67.637
110262
986
Ausf.J

Nibelungenwerk
17.8.1949
1.Tankový pluk

67.638
96835 (neexistujúce číslo)
301
?


17.8.1949
1.Tankový pluk
Výrobné číslo 96835 neexistovalo, ak by išlo o pisársku chybu a išlo by o 86835, tak by išlo o verziu Ausf.H vyrobenú firmou Nibelungenwerk.
67.639
96838 (neexistujúce číslo)
1391
?


17.8.1949
1.Tankový pluk
Výrobné číslo 96838 neexistovalo, ak by išlo o pisársku chybu a išlo by o 86838, tak by išlo o verziu Ausf.H vyrobenú firmou Nibelungenwerk.
67.640
100260
3281
StuG IV

Krupp-Gruson Werk AG
17.8.1949
1.Tankový pluk
Hybridná prestavba zo StuG IV
67.641
96853 (neexistujúce číslo)
4365
?


17.8.1949
1.Tankový pluk
Výrobné číslo 96853 neexistovalo, ak by išlo o pisársku chybu a išlo by o 86853, tak by išlo o verziu Ausf.H vyrobenú firmou Nibelungenwerk.
67.642
82287
320
Ausf.F(F1)

Krupp
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.643
85575
1106
Ausf.H

Nibelungenwerke
10.11.1949
1.Tankový pluk
Tank je súčasťou zbierky v American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum. Tank bol predaný Sýrii a v roku 1967 ukoristený izraelskými jednotkami na Golanských výšinách a bol súčasťou zbierky múzea v Latrune.
67.644
91516
4592
Ausf.J

Nibelungenwerk
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.645
86874
992
Ausf.H

Nibelungenwerke
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.646
84418
975
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.647
92813
937
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk

67.648
110121
429
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.649
93010
2221
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.650
86320
1559
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.651
92874
1787
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.652
92876
1226
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.653
91854
1418
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.654
84490
2204
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.655
93144
722
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk
Tank je od roku 1964 súčasťou zbierky Múzea SNP v Banskej Bystrici. Tank bol získaný z 2.tankovej základne v Žiline.
67.656
92783
1100
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk

67.657
96847 (neexistujúce číslo)
4707
?


27.4.1950
1.Tankový pluk
Výrobné číslo 96847 neexistovalo, ak by išlo o pisársku chybu a išlo by o 86847, tak by išlo o verziu Ausf.H vyrobenú firmou Nibelungenwerk.
67.658
93140
1151
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk

67.659

21.9.1950
Tankové učilište
Neoficiálne zaradený v Tankovom učilišti už od roku 1949.1)Peter Turza - Tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji Čs.armády 1945-1959, Vojenská história 2., 2-1998
Mgr.Martin Dubánek - Pokus o využití věží tanku Pz.Kpfw.IV v československých opevněních po 2.sv.válce, HPM č.11/2005
Ing.Miroslav Hubert - Československá dunajská flotila v letech 1946-1959, HPM č.3/1995
Petr Zídek - Vývoz zbraní z Československa do zemí třetího světa 1948-1962, Historie a vojenství 3/2002
Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L.Jentz - Panzer Tracts No.4-3, Panzerkampfwagen IV Ausf.H / Ausf.J, 1943 to 1945, rok vydania 2016
Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzerkamfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-1945, Osprey Publishing Ltd., New Vanguard, rok vydania 2001, ISBN: 1-84176-183-4
Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945, dátum vydania 2011, no ISBN
Petr Doležal (?) - Pz.IV v československé armádě, Modelář 3/2009, ISSN: 1214-7842
- korešpondencia s VHÚ
- korešpondencia s Jaroslavom Vidmochom (citované spomienky Jana Langhammera)
- korešpondencia s Mgr.Rodákom - vedúci Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku (2015)
- www.vhu.cz
- https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy.htm
- armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))
www.auctionsamerica.com
https://www.aaftankmuseum.com/
www.vhu.sk
https://elgri.livejournal.com/tag/pz%20iv
VÚA-VHA, MNO, 1955, karton 663, sign. 54/2/11/90, č.j. 0071547, Hlášení o plnění akce 104/I, 15. srpen 1955

fotozdroj:
- súkromný fotoarchív Jaroslava Vidmocha
- obrázky z filmu Maratón (1968)
- obrázky z filmu Tanková brigáda
- obrázky z filmu Němá barikáda
- obrázky z filmu Kapitán Dabač a Prerušená pieseň
- Lešanské múzeum via. Martin Smíšek
- www.valka.cz
www.csla.cz
- www.csla.cz

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Záber z filmu Maratón z roku 1968

Záber z filmu Maratón z roku 1968
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Nejaký druh konverzie vojenského tankového vozňa alebo filmárska rekvizita ? Záber pochádza z filmu Prerušená pieseň.

Nejaký druh konverzie vojenského tankového vozňa alebo filmárska rekvizita ? Záber pochádza z filmu Prerušená pieseň.

Web autora : https://www.valka.cz/topic/view/41658/SVK-Zvolen-Maketa-panceroveho-vlaku

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

VÚ 3096 Prostějov 1966-1968 minometná rota kpt.Hromníka
(Souček Stanislav)

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Prostějovské kasárne, 4/1969

Prostějovské kasárne, 4/1969
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Kapitán Dabač

Kapitán Dabač
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Oslobodenie Prahy

Oslobodenie Prahy
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Pz.Kpfw.IV Ausf.J v múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Pz.Kpfw.IV Ausf.J v múzeu SNP v Banskej Bystrici.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Filmári obetovali jeden PzKpfw.IV.Dnes niečo nemysliteľné...

Filmári obetovali jeden PzKpfw.IV.Dnes niečo nemysliteľné...
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Prírastkovým číslo tanku T-40/75 je 75/68, ktorý bol získaný darom z niektorej jednotky Východného vojenského okruhu. Tvorí súčasť pamätníka Tankový taran postaveného pri príležitosti 15.výročia Karpatsko-duklianskej operácie (rok 1959) Krajským pamiatkovým strediskom v Prešove.

Prírastkovým číslo tanku T-40/75 je 75/68, ktorý bol získaný darom z niektorej jednotky Východného vojenského okruhu. Tvorí súčasť pamätníka Tankový taran postaveného pri príležitosti 15.výročia Karpatsko-duklianskej operácie (rok 1959) Krajským pamiatkovým strediskom v Prešove.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#136933Verze : 108
MOD
Exponát VHM - expozícia VHÚ Svídník
Foto: Miroslav Mihálik

Nemecký tank v čs.armáde - mesačník MO SR Obrana ročník 2014

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Pamätník na Dukle.

Pamätník na Dukle.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#506882Verze : 1
ROZPRACOVANÉ

Pôvodne československé tanky (niektoré predané do Sýrie), ktoré sa dochovali do dneška:
Armádne registračné číslo
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.)
Číslo kanóna
Verzia (Ausf.)
Poznámka
67.627
100603
470
StuG IV
Hybridná prestavba zo StuG IV. Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia).
67.643
85575
1106
Ausf.H
Tank je súčasťou zbierky v American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum, Danville (USA). Tank bol predaný Sýrii a v roku 1967 ukoristený izraelskými jednotkami na Golanských výšinách a bol súčasťou zbierky múzea v Latrune. Označenia vyrazené v tanku: Č 1106, TOV Č 954, E1 48, 75mm TK II vz 40 N.

67.601
110066
1021
Ausf.J
Tank získaný Ruskom od Sýrie. Od roku 2020 je súčasťou Parku Patriot, kde je súčasťou statickej ukážky vedľa novopostavenej hlavnej katedrály ruských ozbrojených síl.
67.388
110050
4596
Ausf.J
Tank sa nachádza pri mestečku Migdal HaEmeq (Izrael). Ako jeden z mála má nové československé blatníky. Mám fotku čísla kanóna a podľa čitateľných čísel a malej kombinácii by to mal byť tento tank. Tank bol v 1/2020 odoslaný k rekonštrukcii.
67.596
110099
2763
Ausf.J
Vrak tanku sa nachádza na Golanských výšinách (Izrael). Mne známe označenia vyrazené v tanku: Č 2763, TOV Č 4357, 75mm TK II vz 40 N.
67.635
92833
1408
Ausf.J
Zachovaný tank sa nachádza vo Vojenskom technickom múzeu v Lešanoch (Česká republika). Staré (pôvodné) evidenčné číslo 65.102. Tank bol získaný od 22.výsadkovej brigády v Prostějově.
67.593

1410
Ausf.J
Súčasť pamätníka "Tankový taran" na križovatke Kapišová-Ladomírová (smer Dukla, Slovenská republika). Tank bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea oficiálne získaný v podobe prevodu 24. septembra 1968 z Východného vojenského okruhu Trenčín. T-40/75 s prírastkovým číslom 75/68 je súčasťou zbierky VHM – MO Svidník (Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník).
67.655
93144
722
Ausf.J
Tank je od roku 1964 súčasťou zbierky Múzea SNP v Banskej Bystrici (Slovenská republika). Tank bol získaný zo skladov 2.tankovej základne v Žiline. Mne známe označenia vyrazené v tanku: Č 722, E1 48, 75mm TK II vz 40 N.
?
110021

Ausf.J
Batey ha-Osef Museum, Tel Aviv-Jaffa (Izrael) (Fgst.Nr. via Doyle).
?
85560 (Wanne Nr.)

Ausf.H
Yad La-Shiryon, Latrun (Izrael).
67.582
92758
3416
Ausf.J
Golanské výšiny v oblasti kibucu Tel Katsir (Izrael). Mne známe označenia vyrazené v tanku: Č 3416, TOV Č 4483
?
?
?
Ausf.J (hybrid)
Vrak z Golanských výšin bol odtiahnutý do neznámeho vojenského skladu (Izrael). Ide o hybrid s vežou skorého typu Pz.Kpfw.IV Ausf.B/Ausf.C.
67.586

2721
Ausf.J
Vrak nachádzajúci sa na Golanských výšinách. Z fotky zadnej časti kanóna možno identifikovať trojicu čísel "272". Podľa zoznamu čísel kanónov, v ktorom sa táto kombinácia čísel nachádza, som priradil dané evidenčné číslo tanku v československej armáde.


Hoci je všeobecne uvádzané, že má ísť o T-40/75, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o tanky dodané z inej krajiny (pravdepodobne z Francúzska).
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.)
Číslo kanóna
Verzia (Ausf.)
Dátum výroby
Továreň
Poznámka
?
?
Ausf.H


Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia). Pozor ! Mám podozrenie, že sa nejedná o čs. tank. Vec je v riešení.
89457
?
Ausf.H

Nibelungenwerke
Pôvodne Littlefieldova zbierka, v roku 2014 predaný do Flying Heritage & Combat Armor Museum Washington (USA). Pozor ! Mám podozrenie, že sa nejedná o čs. tank. Vec je v riešení.
85249 (Fgst.Nr. alebo Wanne Nr. ?)
?
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
Vrak tanku sa nachádza na Golanských výšinách (v blízkosti Mount Hermon, Izrael). Pozor ! Mám podozrenie, že sa nejedná o čs. tank. Vec je v riešení.https://the.shadock.free.fr/Surviving_Panzers.html
www.facebook.com
https://www.valka.cz/topic/view/59413/
https://hiveminer.com/Tags/panzeriv
www.facebook.com
vlastná zbierka
korešpondencia s Hilary Louis Doylom (spoluautor edície Panzer Tracts)
korešpondencia s Václavom Hochmuthom - fotozdroj interiéru duklianského Pz.Kpfw.IV (identifikácia československého evidenčného čísla)
korešpondencia s Williamom Gasserom - American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum, Danville (USA)
korešpondencia s Marianom Uhrinom (Múzeun SNP v Banskej Bystrici)
Tank z Golanských výšin (Dima Wa): www.facebook.com
https://svsm.org/gallery/PzKpfw-IVH
https://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t=29378

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Čs.evidenčné číslo 67.627, Fgst.Nr.100603. Hybridná prestavba zo StuG IV. Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia).

Čs.evidenčné číslo 67.627, Fgst.Nr.100603. Hybridná prestavba zo StuG IV. Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia).

Web autora : https://www.facebook.com/rzmimports/photos/a.301164543401894.1073741841.195964180588598/301164856735196/?type=3&theater

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Fgst.Nr.89457 sa nachádza vo Flying Heritage & Combat Armor Museum Washington (USA). Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.

Fgst.Nr.89457 sa nachádza vo Flying Heritage & Combat Armor Museum Washington (USA). Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Tank je súčasťou zbierok Múzea SNP v Banskej Bystrici (Slovenská republika).

Tank je súčasťou zbierok Múzea SNP v Banskej Bystrici (Slovenská republika).

Web autora : https://www.valka.cz/topic/view/59413/

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Yad La-Shiryon, Latrun (Izrael)

Yad La-Shiryon, Latrun (Izrael)
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Fgst.Nr.110021. Batey ha-Osef Museum, Tel Aviv (Izrael)

Fgst.Nr.110021. Batey ha-Osef Museum, Tel Aviv (Izrael)

Web autora : https://hiveminer.com/Tags/panzeriv

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Ďalší Pz.Kpfw.IV Ausf.H v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia). Pravdepodobne ide o skorú verziu Ausf.H so skrutkovaným prídavným pancierom. Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.

Ďalší Pz.Kpfw.IV Ausf.H v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia). Pravdepodobne ide o skorú verziu Ausf.H so skrutkovaným prídavným pancierom. Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Čs. evidenčné číslo 67.593. Tank je súčasťou pamätníka Tankový taran na križovatke Kapišová-Ladomírová (smer Dukla, Slovenská republika)

Čs. evidenčné číslo 67.593. Tank je súčasťou pamätníka "Tankový taran" na križovatke Kapišová-Ladomírová (smer Dukla, Slovenská republika)
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Čs.evidenčné číslo 67.596, Fgst.Nr.110099, verzia 
Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, 18.11.1948
pridelený IV/23.tankovej brigáde. Vrak sa nachádza na Golanských výšinách (Izrael).

Čs.evidenčné číslo 67.596, Fgst.Nr.110099, verzia
Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, 18.11.1948
pridelený IV/23.tankovej brigáde. Vrak sa nachádza na Golanských výšinách (Izrael).

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Čs.evidenčné číslo 67.643, Fgst.Nr.85575. Tank je súčasťou zbierky v American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum (USA).

Čs.evidenčné číslo 67.643, Fgst.Nr.85575. Tank je súčasťou zbierky v American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum (USA).
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vrak z Golanských výšin bol odtiahnutý do neznámeho vojenského skladu (Izrael). Ide o hybrid s vežou skorého typu Pz.Kpfw.IV Ausf.B/Ausf.C.

Vrak z Golanských výšin bol odtiahnutý do neznámeho vojenského skladu (Izrael). Ide o hybrid s vežou skorého typu Pz.Kpfw.IV Ausf.B/Ausf.C.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vrak tanku Fgst.Nr. 85249 sa nachádza na Golanských výšinách (v blízkosti Mount Hermon, Izrael). Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.

Vrak tanku Fgst.Nr. 85249 sa nachádza na Golanských výšinách (v blízkosti Mount Hermon, Izrael). Trúfam si povedať, že to nie je (!) ex-československý T-40/75.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Ev.č.67.582, Fgst.Nr.92758, č.kanóna 3416, tov.č.4483, verzia Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, po repase dodaný 24.6.1948 Tankovému učilišťu. Golanské výšiny (Izrael).

Ev.č.67.582, Fgst.Nr.92758, č.kanóna 3416, tov.č.4483, verzia Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, po repase dodaný 24.6.1948 Tankovému učilišťu. Golanské výšiny (Izrael).

Web autora : https://www.facebook.com/DimaWaPhoto/photos/pcb.381656518966234/381655612299658/?type=3&theater

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vrak nachádzajúci sa na Golanských výšinách. Z fotky zadnej časti kanóna možno identifikovať trojicu čísel 272. Podľa zoznamu čísel kanónov, v ktorom sa táto kombinácia čísel nachádza (2721), som priradil dané evidenčné číslo tanku v československej armáde (67.586).

Vrak nachádzajúci sa na Golanských výšinách. Z fotky zadnej časti kanóna možno identifikovať trojicu čísel "272". Podľa zoznamu čísel kanónov, v ktorom sa táto kombinácia čísel nachádza (2721), som priradil dané evidenčné číslo tanku v československej armáde (67.586).
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Tank sa nachádza pri mestečku Migdal haEmeq (Izrael). Tank bol v 1/2020 odoslaný k rekonštrukcii. Podľa čísla kanóna 4596 som priradil evidenčné číslo československej armády 67.388.

Tank sa nachádza pri mestečku Migdal haEmeq (Izrael). Tank bol v 1/2020 odoslaný k rekonštrukcii. Podľa čísla kanóna 4596 som priradil evidenčné číslo československej armády 67.388.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Statický exponát pri hlavnej katedrále ruských ozbrojených síl, Park Patriot, Moskva 2020. Čs.ev.č. 67.601, Fgst.Nr. 110066, číslo kanóna 1021 - info via Jurij Pašolok

Statický exponát pri hlavnej katedrále ruských ozbrojených síl, Park Patriot, Moskva 2020. Čs.ev.č. 67.601, Fgst.Nr. 110066, číslo kanóna 1021 - info via Jurij Pašolok
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#589248Verze : 84
MOD
Pz.Kpfw.IV v sýrskej armáde
Dodávky tankov mali pochádzať z Francúzska (? kusov v roku 1953), Španielska (16 kusov v roku 1965) a Československa (1955). Je možné, že dodané boli i zo ZSSR.
Stroje tvorili výzbroj nezávislých tankových práporov. Viaceré tanky boli zničené počas tzv. Vojny o vodu z roku 1965 na Golanských výšinách izraelskými tankami Centurion na veľké vzdialenosti, kedy boli použité ako statické palposty.
V roku 1967 počas tzv. Šesťdňovej vojny boli zničené ďalšie preživšie Pz.Kpfw.IV modifikovanými izraelskými Shermanmi (M 50 Super Sherman).
Tieto palposty boli po mierovej dohode obsadené jednotkami OSN (modré barety).
Stretol som sa s informáciou, že výcvik zabezpečovali bývalí príslušníci Wehrmachtu, ktorí s týmito tankami bojovali v 2. svetovej vojne.
Stretol som sa s nepotvrdenými a s najväčšou pravdepodobnosťou chybnými informáciami, ktoré tvrdili, že niekoľko sýrskych Pz.Kpfw.IV malo byť dodaných na Kubu v roku 1958, pred zvrhnutím Batistovej vlády Fidelom Castrom.
Podľa informácií, ktoré mám k dispozíci sa zničené vraky tohoto typu tanku stále nachádzajú (fotograficky zdokumentovaný výskyt z roku 2007) na ich poslednom mieste ich bojového využitia.

Československý kontrakt:
Pobyt sýrskych zástupcov v Československu prebiehal 8.-22.4.1955. Ich záujem sa sústredil na Pz.Kpfw.IV a StuG III. Požadovali i dodávky munície a náhradných dielov. Cena za jeden Pz.Kpfw.IV dosiahla 4500 libier šterlingov. Dodávka 45 tankov bola vykonaná od 18.10.1955 - 10.11.1955. Na naplnenie potrieb náhradných dielov bolo rozobratých 15 ďalších tankov. V roku 1958 boli rozobraté štyri ďalšie tanky na náhradné diely a spolu so 16 motormi Maybach HL 120 boli dodané do Sýrie.

Sýrske modifikácie alebo charakteristické črty tankov dodaných inými štátmi (?)
Zaujímavosťou sú charakteristické detaily, ktorými sa niektoré tanky odlišujú od tankov dodaných z Československa. Zachované su minimálne štyri tanky, ktoré nenesú znaky československých modifikácií a hoci ich niektoré zdroje označujú ako ex.československé tanky T-40/75, mám o tom oprávnené pochybnosti. Tankom chýbajú charakteristické československé detaily ako úchyty na náhradné články pásov, rozmerné odkladacie krabice, či držiaky svetlometov Notek. Naopak tanky majú akési ochranné profily nad vývodmi káblov pravdepodobne k dvojici svetlometov na predných častiach blatníkov (štandardne bol montovaný jeden svetlomet Bosch na ľavom blatníku), dvojicu veľkých plechových bedničiek na pravom blatníku, mohutnú konzolu navarenú na zadnej stene veže vpravo (na uchytenie antény rádiostanice - túto konzolu má i jasný československý tank v Latrune) a konzoly pravdepodobne na uchytenie antén, ktoré sú namontované na bokoch veže (tvar konzolí sa na pravej a ľavej strane líši). Zaujímavosťou je, že tanky majú na povrchu panciera množstvo zásekov. Napadá ma, či to nie sú záseky vzniknuté pri odstraňovaní zimmeritu.
Zaujímavosťou je, že vo všetkých známych prípadoch ide o modifikáciu Pz.Kpfw.IV Ausf.H.

Ide o tieto tanky:
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.)
Číslo kanóna
Verzia (Ausf.)
Dátum výroby
Továreň
Poznámka
?
?
Ausf.H


Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia). Ide o skorú verziu Ausf.H so skrutkovaným čelným pancierom.
89457
?
Ausf.H

Nibelungenwerke
Pôvodne Littlefieldova zbierka, v roku 2014 predaný do Flying Heritage & Combat Armor Museum Washington (USA). Wanne Nr. 89442, Turm Nr. 89246
85249
?
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
Vrak tanku sa nachádza na Golanských výšinách (v blízkosti Mount Hermon, Izrael).
?
?
Ausf.H


Tank nachádzajúci sa v jordánskom kráľovskom múzeu. Pre muzeálne účely je prerobený na krátkohlavňovú verziu.


Potvrdeným faktom je, že československé repasované Pz.Kpfw.IV dostali na zadnú časť kanóna razenie (napr. Č 2763, TOV Č 4357, 75mm TK II vz 40 N, E1 48). Je potvrdená štvorica tankov, ktoré tieto detaily majú. Na nie príliš detailných záberoch rozrezaného záveru kanóna tanku vo Flying Heritage & Combat Armor Museum Washington takéto razenie nevidno. Rovnako mám potvrdené, že jordánsky tank nie je z Československa (https://the.shadock.free.fr/Surviving_Panzers.html.).
Napadlo ma, či to nie sú tanky dodané zo Španielska, ale nesedí tam wheatcroftov tank, ktorého známe Fgst.Nr. nesedí s Fgst.nr., ktoré boli Španielom dodané. Dodávka tankov zo Španielska v roku 1965 mi nesedí i z dôvodu, že tanky nemali zimmerit pravdepodobne už pri dodaní tankov Nemeckom koncom roka 1943 (produkcia z 9-10/1943). Zachované španielske tanky mali schurzeny, pravdepodobne celá séria dodaných tankov mala podporné kladky s gumovou obručou a mali štandarné vzduchové filtre Filzbalg. To nekorešponduje so zmienenými tankami.
Veľmi sa mi pozdáva úvaha, že ide o tanky z Francúzska. V neskoršom období užívania týchto tankov francúzskymi jednotkami boli tanky zbavené schurzenov a na čelnom pancieri korby bola namaľovaná registračná značka. Tanky z tejto dilemy schurzeny nemajú a na vraku z Mount Hermonu vidno pozostatok nejakej maľby podobajúcej sa na registračnú značku.
Čiže možno špekulovať či ide o tanky získané z iných než československých zdrojov, alebo ide o tanky, ktoré prežili vojny v skoršom období a boli sýrskymi jednotkami takto modifikované.

Prehľad československých T-40/75 kúpených Sýriou:
Armádne registračné číslo
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.)
Číslo kanóna
Verzia (Ausf.)
Dátum výroby
Továreň
Dátum prevzatia čs.armádou
Jednotka
Poznámka
67.388
110050
4596
Ausf.J

Nibelungenwerk
1946 (10.11.1949)
Tankové učilište
Pôvodný tank bol v roku 1946 prevzatý tankovým učilišťom ako výcviková pomôcka. Následne prešiel generálnou opravou a úpravou na československý štandard.
67.489
80532
3228
Ausf.D

Krupp-Gruson Werk AG
20.12.1948
Tankové učilište
Prezbrojený dlhým 7,5cm kanónom Kw.K.40.
67.581
92956
4649
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
Tankové učilište

67.582
92758
3416
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
Tankové učilište

67.584
110120
3333
Ausf.J

Nibelungenwerk
24.6.1948
IV/23.tanková brigáda

67.585
83592
2994
Ausf.G

Nibelungenwerke
24.6.1948
IV/23.tanková brigáda

67.586

27212.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.587

25362.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.588

42042.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.589

19522.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.591

29212.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.594

28502.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.595

14192.10.1948
IV/23.tanková brigáda

67.596
110099
2763
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.598
86867
1202
Ausf.H

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.601
110066
1021
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.602
91769
2012
Ausf.J

Nibelungenwerk
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.603
86321
5596
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.604
84582
2184
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
18.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.605

110418.11.1948
IV/23.tanková brigáda

67.607
92631
2022
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.608
85259
3163
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.612
84197
2808
Ausf.G

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.613
86721
1163
Ausf.H

Nibelungenwerke
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.614
85558
148
Ausf.H

Nibelungenwerke
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.616
110089
2014
Ausf.J

Nibelungenwerk
20.12.1948
IV/23.tanková brigáda

67.617

54241.3.1949
1.Tankový pluk

67.619
85170
2212
Ausf.H

Vogtländische Maschinenfabrik AG
1.3.1949
1.Tankový pluk

67.620

14171.3.1949
1.Tankový pluk

67.621

4381.3.1949
1.Tankový pluk

67.626

4.5.1949
1.Tankový pluk
Prečíslovaný tank č.65.103.
67.627
100603
470
StuG IV

Krupp-Gruson Werk AG
15.6.1949
1.Tankový pluk
Hybridná prestavba zo StuG IV. Dnes v zbierke Kevina Wheatcrofta (Veľká Británia).
67.629
84414
1420
Ausf.H

Krupp-Gruson Werk AG
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.632
110140
3236
Ausf.J

Nibelungenwerk
15.6.1949
1.Tankový pluk

67.637
110262
986
Ausf.J

Nibelungenwerk
17.8.1949
1.Tankový pluk

67.638
96835 (neexistujúce číslo)
301
?


17.8.1949
1.Tankový pluk
Výrobné číslo 96835 neexistovalo, ak by išlo o pisársku chybu a išlo by o 86835, tak by išlo o verziu Ausf.H vyrobenú firmou Nibelungenwerk.
67.640
100260
3281
StuG IV

Krupp-Gruson Werk AG
17.8.1949
1.Tankový pluk
Hybridná prestavba zo StuG IV
67.642
82287
320
Ausf.F(F1)

Krupp
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.643
85575
1106
Ausf.H

Nibelungenwerke
10.11.1949
1.Tankový pluk
Tank je súčasťou zbierky v American Armoured Foundation, Inc. Tank and Ordnance War Memorial Museum. Tank bol predaný Sýrii a v roku 1967 ukoristený izraelskými jednotkami na Golanských výšinách a bol súčasťou zbierky múzea v Latrune.
67.645
86874
992
Ausf.H

Nibelungenwerke
10.11.1949
1.Tankový pluk

67.652
92876
1226
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.653
91854
1418
Ausf.J

Nibelungenwerk
21.9.1950
1.Tankový pluk

67.656
92783
1100
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk

67.658
93140
1151
Ausf.J

Nibelungenwerk
27.4.1950
1.Tankový pluk

67.659

21.9.1950
Tankové učilište
Neoficiálne zaradený v Tankovom učilišti už od roku 1949.


Petr Zídek - Vývoz zbraní z Československa do zemí třetího světa 1948-1962, Historie a vojenství 3/2002
www.pakistanidefenceforum.com
www.ebay.com
https://forum.axishistory.com/viewforum.php?f=47
www.wisdom.weizmann.ac.il
https://fotki.yandex.ru/users/grinnols
fotki.yandex.ru
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))
Zábery zo sýrskej vojenskej prehliadky: www.youtube.com
Archívne dokumenty MNO z roku 1955 - hlásenia o plnení a prevedení Akcie 104/I
www.facebook.com

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Je možné, že na vraku pri Mount Hermon vidieť pozostatok francúzskej registračnej značky ?

Je možné, že na vraku pri Mount Hermon vidieť pozostatok francúzskej registračnej značky ?
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Konzola na uchytenie antény (viď. čb filmové zábery zo sýrskej vojenskej prehliadky). Túto konzolu má i jasný ex.československý tank v Latrune. To by mohlo znamenať, že ide o sýrsku úpravu.

Konzola na uchytenie antény (viď. čb filmové zábery zo sýrskej vojenskej prehliadky). Túto konzolu má i jasný ex.československý tank v Latrune. To by mohlo znamenať, že ide o sýrsku úpravu.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Konzoly pre uchytenie antén (???) na oboch bokoch veže. Konzoly boli na každej strane veže odlišnej konštrukcie.

Konzoly pre uchytenie antén (???) na oboch bokoch veže. Konzoly boli na každej strane veže odlišnej konštrukcie.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Ochranný profil chrániaci vývod kábla pre napájanie svetlometu bol na oboch stranách.

Ochranný profil chrániaci vývod kábla pre napájanie svetlometu bol na oboch stranách.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže pravdepodobne Ausf.D prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže pravdepodobne Ausf.D prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vozidlo bez schutzenov. V ľavej konzole je uchytená anténa (?).

Vozidlo bez schutzenov. V ľavej konzole je uchytená anténa (?).
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.

Hybrid neskorej platformy Ausf.J a veže Ausf.B alebo Ausf.C prezbrojenej dlhohlavňovým 75mm kanónom.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Nápis je meno plukovnika Adnana Malikiho/Malkiho (člen, či priaznivec arabskej socialistickej strany Baas), braného ako mučedníka, pretože ho v roku 1955 zavraždili stúpenci sýrskej sociálnej nacionalistickej strany (SSNP).

Nápis je meno plukovnika Adnana Malikiho/Malkiho (člen, či priaznivec arabskej socialistickej strany Baas), braného ako mučedníka, pretože ho v roku 1955 zavraždili stúpenci sýrskej sociálnej nacionalistickej strany (SSNP).
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Latrun

Latrun
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Čs.ev.č. 67.596, Fgst.Nr.110099, verzia 
Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, 18.11.1948
pridelený IV/23.tankovej brigáde.

Čs.ev.č. 67.596, Fgst.Nr.110099, verzia
Ausf.J, výrobca Nibelungenwerk, 18.11.1948
pridelený IV/23.tankovej brigáde.

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Nápis na shurzene je muzeálna hatlanina, ktorá nič neznamená. Tank pochádza zo zbierky v izraelskom múzeu v Latrune.

Nápis na shurzene je muzeálna hatlanina, ktorá nič neznamená. Tank pochádza zo zbierky v izraelskom múzeu v Latrune.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#118126Verze : 63
MOD
Sýrsky Pz.Kpfw. IV ausf. G v "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune. Oproti tanku na Branovej fotografii a072_pziv_31.jpg (ak je ten tank z Latrunu) už na ňom nefiguruje arabský nápis a aj dostal nový náter.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#261252Verze : 1
MOD
Pz.Kpfw. IV v španielskej armáde
Španielsko obdržalo v rámci tzv. "Bär plan" dohodnutého generálom Martinezom Camposom a nemeckým generálom Beckerom v roku 1943 20 ks Pz.Kpfw. IV Ausf.H neskorších výrobných sérií v 11/1943.
Plán z 3.- 4./1943 pôvodne predpokladal dodávku 250 ks tankov Pz.Kpfw. Pz.Kpfw. III Ausf. H/Pz.Kpfw. III Ausf. J a 100 ks Pz.Kpfw.IV Ausf.G. Z toho plynie i mylné tvrdenie, ktoré sa niekedy vyskytuje, že Španielsko obdržalo tanky verzie Ausf.G, no výsledkom dohôd bola len dodávka spomenutého počtu tankov verzie Ausf.H. Kontrakt s firmou Krupp bol podpísaný 9.12.1943 vojenským atašé ing.plk.Carlos Marín de Bernardos. V španielskom zdroji sú trochu zmätočné dátumy. Podpis zmluvy 9.12.1943, dodanie tankov 6.12.1943. V Panzer Tracts je uvedené, že dodané boli v 11/1943.
Zmluva zahrnovala i vybavenie v podobe náhradných dielov, nástrojov, munície, rádiového vybavenia a samotných tankov. Celková suma kontraktu znela na 7.157.078,45 ríšskych mariek.

Sériové čísla tankov:
Fgst.Nr.
Rádiovýbava
84579
Fu 5
84583
Fu 5
84587
Fu 5, Fu 2
84606
Fu 5, Fu 2
84608
Fu 5
84609
Fu 5
84611
Fu 5
84614
Fu 5, Fu 2
84617
Fu 5
84619
Fu 5
84622
Fu 5, Fu 2
84623
Fu 5, Fu 2
84624
Fu 5
84627
Fu 5
84629
Fu 5, Fu 2
84630
Fu 5
84631
Fu 5, Fu 2
84632
Fu 5
84633
Fu 5, Fu 2
84634
Fu 5


Podľa čísel je známy ich výrobca, ktorým bola firma Krupp-Gruson Werk AG a išlo o produkciu z 9-10/1943.
Desať tankov bolo zaradených do tankového pluku Regimiento de Carros
de Combate Alcázar de Toledo nº 61
dislokovaného v Madride, zvyšných desať tankov bolo zaradených do Regimiento de Carros de Combate Brunete nº 62 dislokovaného v Seville. V roku 1949 boli tanky z Regimiento de Carros de Combate Brunete nº 62 presunuté do Regimiento de Carros de Combate Alcázar de Toledo nº 61.
V roku 1957 boli Pz.Kpfw.IV presunuté do jazdeckých plukov a to takto:
Regimiento de Dragones de Santiago - 1 tank
Regimiento de Dragones de Almansa - 5 tankov
Regimiento de Dragones de Farnesio - 12 tankov.
V roku 1965 boli tanky Pz.Kpfw.IV vyradené a 16 ks bolo odpredaných Sýrii. Stroj Fgst.Nr. 84611 bol odoslaný do nemeckého tankového múzea v Koblenci. Tri stroje (Fgst.Nr. 84583, 84631 a 84632) boli zakonzervované a dnes sú súčasťou muzeálnych zbierok a pamätníkov v Španielsku. Jeden sa nachádza(l) na vojenskej základni Unidade de Servicio de Acuartelamiento (USAC) "Diego Porcelos" v Burgose (Fgst.Nr. 84583), druhý na vojenskej základni Regimiento de Caballería Ligero Acorazado "Farnesio 12" v Cabezón de Pisuerga (Fgst.Nr. 84631) a posledný je v múzeu Brigada Acorazada XII, El Goloso v Madride (Fgst.Nr. 84632 - tank je v pojazdnom stave).

Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
Blindados en Espana (II): La difícil posguerra 1939-1960
Javier de Mazarrasa - El Panzer IV rueda de nuevo, SPA-MIR, con el patrocinio del Instituto de Historia y Cultura Militar, devuelve su estado original a un carro de combate de 1943, Revista Espaňola De Defensa, No.221, Julio-Agosto de 2006, ISSN: 1131-5172
forum.axishistory.com
www.feldgrau.net
the.shadock.free.fr
https://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
fotki.yandex.ru

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Javier de Mazarrasa - El Panzer IV rueda de nuevo

Javier de Mazarrasa - El Panzer IV rueda de nuevo
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215199Verze : 10
MOD
Pz.Kpfw. IV v tureckej armáde
Turecká armáda obdržala v 3/1943 7 ks a v 5/1943 8 ks Pz.Kpfw. IV Ausf.G. Celkovo teda 15 ks tankov.
V Turecku sa zachoval jeden muzeálny exemplár v Etimesgut Tank Müzesi v Ankare.

Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
https://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
the.shadock.free.fr
https://www.ankaramaket.com/rf_muze.htm
https://477768.livejournal.com/1753563.html

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Pz.Kpfw.IV v spoločnosti Pz.Kpfw.III

Pz.Kpfw.IV v spoločnosti Pz.Kpfw.III

Web autora : https://477768.livejournal.com/1753563.html

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215203Verze : 5
MOD
Pz.Kpfw. IV v bulharskej armáde
Bulharská armáda obdržala v rozmedzí 2/1943 - 2/1944 88 tankov Pz.Kpfw.IV vo verziách Pz.Kpfw. IV Ausf. G (14 ks) a Pz.Kpfw. IV Ausf. H.
Bulharské posádky boli cvičené na jar 1943 v nemeckom Wünsdorfe a neskôr 12.4.1943 zahájili špeciálny kurz na tento typ tanku v tréningovom centre v srbskom Niši. 1.10.1943 bol 1.tankový pluk reorganizovaný na 1. obrnenú brigádu, v ktorej mali byť dva prápory vyzbrojené Pz.Kpfw.IV podľa tabuľkových stavov nemeckej armády.
Z objednaných 88 ks tankov bolo k 31.12.1943 dodaných 46 ks tankov, ktoré naplnili počty dvoch práporov (2 roty po 14 ks strojov, 3.rotu tvorilo 16 tankov Pz.Kpfw.35(t)/T-11). V 8/1944 boli na ceste k Bulharom tri veliteľské Panzerbefehlswagen IV, no podľa bulharských zdrojov neboli dodané z dôvodu, že v 9/1944 sa zmenila politická orientácia Bulharska a zbrane bulharskej armády sa obrátili proti niekdajšiemu nemeckému spojencovi. Spolu so sovietskými vojskami sa zúčastnili útoku na juhoslovanské územie obsadené nemeckými jednotkami. V rozmedzí 9. - 10./1944 bola v bojoch proti Nemcom zničená zhruba polovica tankov Pz.Kpfw.IV. Boje bulharských Pz.Kpfw.IV v Juhoslávii pokračovali až do konca 2. svetovej vojny. Veľké straty bulharských jednotiek boli kompenzované 20 tankami Pz.Kpfw.IV, ktoré z koristných zásob dodala Červená armáda. Zaujímavosťou je, že ďalšie tanky dodala po vojne obsadená továreň Nibelungenwerke, ktorá bola obsadená sovietskou armádou a spadala do sovietskej zóny. Stalo sa tak na jeseň 1945, kedy bolo vyrobených 28 tankov Pz.Kpfw.IV Ausf.J pre potreby bulharskej armády (Fgst.Nr.110203-110415).
Po skončení vojny zvyšné stroje slúžili v povojnovej bulharskej armáde až do 50.rokov, kedy boli nahradené sovietskou technikou. V 12/1945 mali bulharské jednotky 102 tankov Pz.Kpfw.IV, v 12/1950 mala mať armáda ešte 69 kusov. Niektoré stroje doslúžili ako stále palebné palposty na bulharsko-gréckej a bulharsko-tureckej hranici. Torzá týchto strojov sa zachovali do dnešných dní a stali sa, alebo predpokladám, že sa skôr, či neskôr stanú predmetom lukratívneho finančného zhodnotenia. Bulharská armáda na prelome rokov 2007/2008 viaceré stroje vykopala a ponúkla ich do dražby. Okrem strojov zachovaných na hraniciach sa jeden Pz.Kpfw.IV Ausf.J posledných výrobných sérií nachádza vo vojenskom múzeu v Sofii.


Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L.Jentz - Panzer Tracts No.4-3, Panzerkampfwagen IV Ausf.H/Ausf.J, 1943 to 1945, rok vydania 2016
Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
Калоян Матев - Equipment and armor in the Bulgarian Army-Armored Vehicles 1935-45"
Frank V. De Sisto - Panzer Vor ! 3 - German armor at war 1939-45, Concord, rok vydania 2006, ISBN 962-361-123-4
https://www.axishistory.com/index.php?id=7767

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215213Verze : 9
MOD
Pz.Kpfw. IV v rumunskej armáde
Rumunská armáda obdržala v rozmedzí 11/1943 - 8/1944 celkovo 127 ks tankov Pz.Kpfw.IV.
Pred touto veľkou dodávkou strojov, bolo dodaných 11 ks Pz.Kpfw.IV Ausf.G obdržali rumunské jednotky na jeseň 1942. Niektoré staršie zdroje spomínali, že prvými tankami Pz.Kpfw.IV boli stroje verzie Ausf.F, ktoré obdžali jednotky podporujúce nemecké vojská pri bojoch o Stalingrad. Je to však omyl. V rumunskej armáde niesli stroje označenie T-4. Boli nimi vyzbrojené dve roty 1. tankového pluku 1. tankovej divízie (jedna rota pre jeden prápor). Jedenásty stroj bol dodaný 2. tankovému pluku v zálohe, kde mal plniť cvičné úlohy. Po sovietskej ofenzíve na prelome rokov 1942/43 zostal bojaschopný len jeden Pz.Kpfw.IV.
Vzhľadom na zastaralosť a rozmanitosť rumunskej tankovej výzbroje bolo nemeckými úradmi odsúhlasené masívne prezbrojenie rumunských vojsk nemeckou technikou. Dodávky boli so značnými problémami ukončené k 8/1944 a nenaplnili rumuské požiadavky. Rumuni neustále pokračovali vo výcviku, ktorý zabezpečovali nemeckí inštruktori. Kvôli neustále napätej situácii na fronte a zároveň nedostatku techniky boli po celý rok 1944 nútení vytvárať rôzne improvizované jednotky v úzkej spolupráci s Nemcami. Stavy jednotiek sa v urputných bojoch neustále znižovali. Po prevrate v Rumunsku 23.8.1944 boli rumunské stroje obrátené proti niekdajšiemu spojencovi. 30.8.1944 Rumunsko vyhlásilo vojnu Maďarsku, s ktorým takmer okamžite zviedli urputné boje. Keďže sovieti brali Rumunsko ako porazený štát, bola jeho ťažká výzbroj zabavovaná a to spôsobovalo vážne problémy v bojovej činnosti rumunských vojsk. Podporu dostávali len jednotky loajálne sovietskému vedeniu. Zvyšné stroje Pz.Kpfw.IV boli sústredené v 2. tankovom pluku 1. obrnenej divízie. Po sústredení zvyšných síl hrozilo ich zabavenie, no vzhľadom na oslabenie sovietských síl, bol rozkaz ku konfiškácii obrnenej techniky zrušený a rumunské jednotky, ktoré stále predstavovali slušnú bojovú silu boli narýchlo odoslané na podporu sovietskych vojsk na južné Slovensko. Tu započali svoju poslednú bojovú činnosť prekročením rieky Hron a postupom k rieke Nitra. Nasledoval postup cez rieku Váh k Bratislave a odtiaľ smerom k rieke Morave. Nasledovali náročné záverečné boje na severe Rakúska, neskôr bola jednotka presunutá na bojiská na južnej Morave. Neustále prudké strety pripravili pluk takmer o všetku techniku. Koniec vojny zastihol jednotku juhozápadne od Brna. Jednotka sa do Rumunska vrátila 22.7.1945. V jej zostave sa nachádzali už len zvyšné 2 ks Pz.Kpfw.IV. Pravdepodobne však boli niektoré poškodené stroje zanechané na domácom území opravené a poslúžili pri budovaní novej rumunskej armády.
V povojnovom období bolo väčšie množstvo tankov Pz.Kpfw.IV rôznych verzií dodaných zo skladov Sovietskej armády. K 15.11.1947 mala rumunská armáda v stave 53 týchto tankov.
Jeden stroj sa zachoval v Národnom vojenskom múzeu v Bukurešti.

Známe dátumy a počty dodaných tankov:
Dátum dodávky
Počet dodaných tankov
20.11.1943
4
28.12.1943
10
30.12.1943
10
4.2.1944
17
6.2.1944
2
26.2.1944
2
6.4.1944
15
11.5.1944
15
2.6.1944
15


Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
Cornel I. Scafes, Horia Vl. Serbanescu, Ioan I. Scafes - Trupele blindate din armata romana 1919-1947, vydavateľstvo Oscar print, Bukurešť, rok vybania 2005, ISBN: 973-668-084-3
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vzdavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
https://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
www.worldwar2.ro
www.worldwar2.ro
cgi.ebay.de
www.facebook.com
www.tapatalk.com

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Povojnová vojenská prehliadka.
23.8.1945 (?)

Povojnová vojenská prehliadka.
23.8.1945 (?)

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Prehliadka z 10.5.1943. Jedná sa o jediný zachránený stroj Pz.Kpfw.IV Ausf.G z prvých dodaných 11 ks.

Prehliadka z 10.5.1943. Jedná sa o jediný zachránený stroj Pz.Kpfw.IV Ausf.G z prvých dodaných 11 ks.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Stroj pri údržbe. Pravdepodobne je to stroj presunutý z nemeckej 23.Panzer Division.

Stroj pri údržbe. Pravdepodobne je to stroj presunutý z nemeckej 23.Panzer Division.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Tanková kolóna v Transylvánii.

Tanková kolóna v Transylvánii.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215224Verze : 10
MOD
Pz.Kpfw. IV vo fínskej armáde
Fínske jednotky mali od svojeho nemeckého spojenca obdržať 20 ks Pz.Kpfw.IV Ausf. J, no vzhľadom na to, že sa dodávky mali uskutočniť v čase zmeny politickej orientácie Fínska, bolo dodaných len 15 ks tohoto typu tankov. Dodávky prebehli v 8/1944.


Stroje boli dodané v týchto termínoch:
Dátum dodania
Počet dodaných kusov
24.8.1944
8
26.8.1944
2
27.8.1944
5Už na nasledujúci mesiac (9/1944) bola podpísaná mierová dohoda so Sovietským zväzom a následne Fínsko vyhlásilo vojnu svojmu niekdajšiemu spojencovi Nemecku. Vzťahy medzi oboma niekdajšími spojencami boli i napriek tomu viacmenej korektné a existovala snaha o pokojný odsun nemeckých vojsk z územia Fínska. Spor sa týkal Laponského územia a podľa toho sa i táto malá vojna nazývala - "Laponská vojna".
Dodané Pz.Kpfw.IV boli odoslané na sever krajiny, no žiadnej bojovej akcie sa až do konca tejto vojny v 4/1945 nezúčastnili.
Po skončení 2.svetovej vojny sa začala písať nová povojnová história užívania tejto techniky, ktorá trvala až to prvej polovice 60.rokov, kedy bola nahradená modernou tankovou technikou. Stroje dostali evidenčné označenia Ps 221-1PS 221-15.


Počet aktívnych strojov, ktoré dosluhovali pri výcviku sa postupne znižoval až do doby vyradenia v roku 1962, kedy boli nahradené tankovou technikou anglickej a sovietskej výroby.
Počas vojny niesli stroje pôvodnú, pravdepodobne celožltú nemeckú kamufláž, možno i klasickú fínsku vojnovú trojfarebnú kamufláž. Po vojne boli stroje zbavené schurzenov a natreté zelenou kamuflážnou farbou. Zaujímavosťou je neskoršie odstránenie korbového streliska pre guľomet Kugelblende 80.


Registračné označenie
Poznámka
Ps.221-1
Zničený - použitý ako cvičný terč na strelnici v Rovajärvi, Laponsko. Jeho existencia je fotograficky zdokumentovaná ešte v roku 1995. Poškodený (bez veže a rozstrieľaný ?).
Ps.221-2
?
Ps.221-3
exponát v múzeu v Parole
Ps.221-4
Zničený ohňom a zrušený v 10/1944
Ps.221-5
?
Ps.221-6
Vystavený exponát v múzeu v Parole
Ps.221-7
Zničený pri požiari 2/1947
Ps.221-8
Zničený pri požiari 2/1947
Ps.221-9
Zničený pri požiari 2/1947
Ps.221-10
Zničený, použitý ako cvičný terč na strelnici v Niinisalo. Predaný na skládku v roku 1990.
Ps.221-11
Zničený - použitý ako cvičný terč na strelnici v Säkylä
Ps.221-12
Exponát v Savon Prikaati Garrison v Mikkeli
Ps.221-13
?
Ps.221-14
Zničený pri požiari 2/1947
Ps.221-15
Podvozok tohoto tanku použitý pri rekonštrukcii Ps.221-61 ks - zničený v roku 1944.
4 ks - zničené pri požiari v roku 1947
1 ks - vyradený z výzbroje v roku 1956
9 ks - vyradené z výzbroje v roku 1962


Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
www.andreaslarka.net
https://www.andreaslarka.net/mediumheavytanks.html
www.pkymasehist.fi
cs.wikipedia.org


Autorizované fotografie:
Archív (c) Andreas Lärka
https://www.andreaslarka.net/ps221003/ps221003.html
https://www.andreaslarka.net/ps221006/ps221006.html
https://www.andreaslarka.net/ps221012/ps221012.html

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215303Verze : 6
MOD
Neověřená informace:
Podle jednoho mého zdroje se jistý americký sběratel v poslední době snažil z Golan a okolí postahovat většinu německé techniky do USA. Údajně má již ve své sbírce značné množství strojů Pz. IV,... (??)


-----------
Foto Finských strojů Pz IV
(Zdroj: Axisforum, a viděl jsem je original na nějakém Finském netu - ten si bohužel nepamatuji, mám poznamenáno jen c P.Martilla 2002)


Pentti Marttila, Švédsko
www.andreaslarka.net


*edit (doplnenie internetovej adresy): Braňo
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#215333Verze : 1
Pz.Kpfw.IV v maďarskej armáde
Prvé oboznámenie sa maďarských tankových posádok prebehlo vo výcvikovom programe v nemeckom Wünsdorfe v roku 1942.
Následne maďarské tankové jednotky obdržali od svojeho nemeckého spojenca 22 ks tankov Pz.Kpfw.IV verzie Ausf.F(F1). Stroje pôsobili v zostave 1. poľnej obrnenej divízie. V rámci 30. tankového pluku mali oba jeho prápory po jednej ťažkej rote s 10 ks Pz.Kpfw.IV Ausf.F(F1). Zvyšné 2 tanky tvorili rezervu. Jednotka sa zúčastnila bitky o Stalingrad medzi 8. - 9./1942. V 9/1942 bola maďarská 1. poľná tanková divízia stiahnutá z bojových operácii a jej straty boli doplnené o 10 tankov verzie Pz.Kpfw.IV Ausf.G(F2). Posledný bojaschopný tank bol po skončení ofenzívy pri Stalingrade v roku 1943 vrátený Nemecku.
V rámci reorganizácie maďarských tankových útvarov malo byť medzi 8.-12./1944 dodaných 77 ks tankov verzie Pz.Kpfw.IV Ausf.J. Avšak 20 tankov z dodávky bolo na nahradenie strát presunutých do nemeckých jednotiek. Tanky boli rozdelené medzi viaceré jednotky, s ktorými sa zúčastnili mnohých ťažkých ústupových bojov ako na rumunskom (Transylvánia), tak i na domácom území. Posledné stroje boli zničené v záverečných bojovch o Budapešť a západné (severozápadné) Maďarsko. Na zachovanej fotografii jedného z posledných dodaných tankov je identifikované maďarské evidenčné číslo "5H 457".


Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L.Jentz - Panzer Tracts No.4-3, Panzerkampfwagen IV Ausf.H / Ausf.J, 1943 to 1945, rok vydania 2016
Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
Ivo Pejčoch - Obrněná technika 1, Německo 1939-1945 I.část, vyd.Ares
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vzdavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
https://www.achtungpanzer.com/pz3.htm#panzer4
www.netlabor.hu

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - V pozadí maďarský tank s registračným číslom 5H 457.

V pozadí maďarský tank s registračným číslom "5H 457".
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#217660Verze : 4
MOD
Pz.Kpfw.IV v talianskej armáde
V 5/1943 bolo dodaných Taliansku 12 ks Pz.Kpfw.IV Ausf.G. Stroje slúžili v 1ª Divisione corazzata "M" (neskôr premenovaná na 136ª Divisione Corazzata "Centauro II"). Jednotka bola lokalizoná pri Ríme. Po prevrate bola divízia dňa 13.9.1943 odzbrojená nemeckými jednotkami a tanky boli zhabané pre nemecké jednotky.


Hilary Doyle, Tom Jentz, ilustrácie Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
perso.orange.fr
it.wikipedia.org
it.wikipedia.org

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#217663Verze : 2
MOD
Pz.Kpfw.IV v chorvátskej armáde
Podľa málo overených starších tvrdení obdržala chorvátska armáda malý počet tankov Pz.Kpfw.IV. Malo sa tak stať na jeseň/podzim roku 1944. Dodávky malo tvoriť 10 tankov verzie Ausf.F a 5 tankov verzie Ausf.G. Či sa skutočne jednalo o dodávky pre Chorvátov, či išlo len o nemeckú výpomoc spojenú s výcvikom, resp. bojovým nasadením strojov spolu s nemeckými posádkami je vec dohadov. S najväčšou pravdepodobnosťou je to mylná a nepodložená informácia.


Isté je, že sa chorvátski vojaci zúčastnili koncom roka 1944 výcviku v Nemecku.
Existujú však spomienky bývalého ustašovského veliteľa Dinko Šakića (poznámky z roku 1997), ktorý si spomenul na historku o dvojici veľkých tankov (vojakmi nazývaných ako Tiger - bežný slang pre veľké nemecké tanky napr. 25-tonovej hmotnostnej kategórie Pz.Kpfw.IV). Tieto tanky dorazili na vagónoch do Novska a ustašovci si mysleli, že sú to ich tanky poslané zo Sarajeva, kam bola dvojica ich tankov (zjavne však iného typu) poslané na opravu. V tankoch sa nachádzali nemecké posádky, ktoré spali. Ich omyl potom vysvetľovali nemeckému generálovi. Keďže sa ustašovcom tanky pozdávali, tak ukecali nemeckého generála úplatkom 100 kg bravčovej masti a pršutom. Vraj ich nemecké posádky zaučili na nemeckú techniku a obdarovaní darčekami odišli do Záhrebu. Tak vraj Chorváti získali tieto dva tanky. Neskôr 9.5.1945 mali byť zničené samotnými posádkami. O vierohodnosti tejto historky si urobte vlastný názor.


Bojan B. Dimitrijevič, Dragan Savič - Oklopne jedinice na juoslovenskom ratištu 1941-1945, rok vydania 2011, Belehrad, ISBN: 978-86-7403-154-4
Walther J. Spielberger - Panzer IV & it´s variant, Schiffer Military history book, rok vydania 1977, ISBN 0-88740-515-0
https://www.axishistory.com/index.php?id=6041
www.maketarstvo.net
https://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Všimnite si plynové bomby uložené na kryte motora. To znamená, že fotografia je z výcvikovej jednotky. Pri výcviku sa používali v rámci šetrenia phm alternatívne palivá.

Všimnite si plynové bomby uložené na kryte motora. To znamená, že fotografia je z výcvikovej jednotky. Pri výcviku sa používali v rámci šetrenia phm alternatívne palivá.
>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#217671Verze : 14
MOD
Pz.Kpfw.IV vo francúzskej armáde (FFI)
Po spojeneckom vylodení v roku 1944 v Normandii a pri postupe spojeneckých vojsk cez územie Francúzska vznikla improvizovaná bojová skupina 1er GMR. Veliteľom bol poručík jazdectva v zálohe Besnier (neskôr povýšený na kapitána) a jeho skupina bola tvorená odbojármi F.F.I. (Forces francaises de l´intérieur). Pri postupe na Nemecko bola v závere roka 1944 jednotka posilnená novým mužstvom z oblasti Normandie. Vojaci prichádzajúci z bývalého miesta vylodenia spojencov informovali kapitána Besniera o množstve obrnenej techniky, ktorá bola zanechaná nemeckými jednotkami v tejto oblasti. To kapitána Besniera zaujalo a získal povolenie získať túto obrnenú techniku. V období od 1-3/1945 jeho skupina opravila a k jednotke dopravila väčšie množstvo obrnencov, medzi ktorými bolo i 11 tankov Pz.Kpfw.IV (okrem toho i Tiger, Panther a Tiger II, StuG III Ausf.G atď.).
Tanky Pz.Kpfw.IV boli v početnom stave 11 ks vedené v jednotke k 3/1945 (3 čaty po 3 ks tanky, plus 2 ks ako rezerva). Spolu s ostatnou bojovou technikou bola založená samostatná jednotka "escadron autonome de chars Besnier". Tanky niesli nápisy francúzskych regiónov. Zdroje uvádzajú, že išlo o jeden tank verzie Pz.Kpfw.IV Ausf.G (Normandie) a desať tankov verzií Pz.Kpfw.IV Ausf.H a Pz.Kpfw.IV Ausf.J (Ile de France, Alsace, Vendée, Anjou, Flandres, Bir.Ackeim atď.).
Podľa dostupných informácií sa v povojnovej francúzskej armáde používalo až okolo 60 tankov Pz.Kpfw.IV. Podľa niektorých zdrojov sa určitý počet strojov mal neskôr odpredať sýrskej armáde (rok 1953 ?). Tanky na fotografiách z neskoršieho obdobia boli zbavené schurzenov, niesli armádnu registračnú značku (801797, 1004801 atď.), u niektorých bol pravdepodobne odstránený poškodený zimmerit. Je možné, že niektoré tieto ex.francúzske tanky sa dochovali až do dnešných dní viď. odstavec týkajúci sa sýrskych Pz.Kpfw.IV.


Pascal Danjou, Eric Schwartz, Hubert Cance - L´Automitrailleusse de Decouverte AMD 35 Panhard 178, edícia Tracstory no.2
Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L.Jentz - Panzer Tracts No.4-3, Panzerkampfwagen IV Ausf.H / Ausf.J, 1943 to 1945, rok vydania 2016
www.chars-francais.net

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#227631Verze : 14
MOD
Pz.Kpfw.IV v poľskej armáde
Poľské jednotky bojujúce v rámci spojeneckých vojsk na viacerých frontoch používali i ukoristené tanky Pz.Kpfw.IV.
Fotograficky je zdokumentované použitie tanku tohoto typu v Taliansku v roku 1944.
V 5.nezávislej brigáde samohybného delostrelectva 6.pešej divízie poľskej armády sa k 5/1945 nachádzal Pz.Kpfw.IV Ausf.J (Fgst.Nr.110155 - firma Niebelungenwerk). V 10/1945 bola jednotka zrušená a Pz.Kpfw.IV bol odvelený do 3.školného tankového pluku v Modline. V roku 1947 po zrušení jednotky bol tank presunutý do školy pre dôstojníkov tankových a samohybných jednotiek v Poznani. V 50. rokoch 20. storočia bol tank pravdepodobne zničený na strelnici.


www.odkrywca.pl
www.facebook.com
Marek Jaszcolt,‎ Arkadisuz Wrobel - Captured Panzers: German Vehicles in Allied Service (Mini Topcolors), dátum vydania 19.4.2014, Kagero, ISBN-10: 8362878894
ISBN-13: 978-8362878895 (www.amazon.com)

>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. IV - ve službách cizích armád - Fgst.Nr. 110155

Fgst.Nr. 110155
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-ve-sluzbach-cizich-armad-t59715#591792Verze : 3
MOD