Main Menu
User Menu

5. stíhací letecká divize [1954-1958]

5th Fighter Air Division

     
Název:
Name:
5. stíhací letecká divize
Originální název:
Original Name:
5. stíhací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
5. letecká stíhací divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
3. stíhací letecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor
01.03.1955-01.01.1957 Velitelství stíhacího letectva protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1958 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-10.11.1954 Homola, Stanislav1) (Podplukovník)
10.11.1954-DD.MM.RRRR Bílek, Soběslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.07.1955 Bílek, Soběslav (Plukovník)
DD.07.1955-31.08.1957 Kovál, Ján (Plukovník)
31.08.1957-09.10.1957 Krist, František1) (Podplukovník)
08.10.1957-31.08.1958 Bílek, Soběslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-01.10.1958
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1958 11. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 15. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 17. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 5. letecká divizní opravna
01.11.1954-01.10.1958 5. letecká spojovací rota
01.11.1954-01.10.1957 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.11.1954-15.06.1955 Radiotechnická stanice Mladá
01.11.1954-01.10.1958 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
01.08.1957-01.10.1958 5. letecká technická skupina
01.10.1957-01.10.1958 46. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1957-01.10.1958 5. rota pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 8674 Žatec

1) velí z postu zástupce velitele
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond (5. stíhací letecká divize)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#275461Verze : 1
MOD
Na výnos MNO čj. 002524-OMS; 25. říjen 1954

Věc: Letecké útvary - reorganisace

Dnem 1. listopadu 1954
II. Přejmenování ve smyslu polního řádu ČSLA a polního řádu letectva.
(Náčelník gen. št. čs. armády genplk. Václav Kratochvíl v.r.)


Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové
přejmenováno na:
Velitelství 5. stíhací letecké divise
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#195028Verze : 0
9. května 1955 se uskutečnila na Letenské pláni v Praze vojenská přehlídka a leteckou část tvořil průlet téměř 200 letadel.
Přehlídkovou sestavu vedl tříčlenný roj velitele letectva a PVOS gen. Vosáhla v S-102,
za ním skupina 105 letounů „Tykalova letectva“: 9 – ti "pětek" S-102 od 3. sld a 60 letadel B-33 od 34. bild.
Letectvo PVOS zastupovaly dvě skupiny po 45 letadlech S-102: 1. od 1.sld a 2. od 5. sld. (Také tyto letěly v pětičlenných rojích.)
Skupinu 5. stíhací letecké divize vedl velitel divize plk. Kovál, Ján v letounu HE-01, jeho čísla tvořili funkcionáři štábu divize Lalinský, Jurášek, Šidlo, Koštěl.
Následovaly 4 "pětky" 15. stíhacího leteckého pluku vedl mjr. Šíma, Jaromír
a skupinu 20 letounů 11. stíhacího leteckého pluku vedl mjr. Leško, Jozef v letounu JH-01. Další pětky vedli kpt. Růžička Jiří, kpt. Svačina a mjr. Hobl.
Že se jednalo o důležitý úkol svědčí rozkaz velitele 5. sld č. 024 /1955 z 28.04.1955, v němž podrobně určena sestava, přidělené letouny s techniky po rojích. Nácviky byly prováděny v prostoru letiště.
***
Po reorganizačních změnách u PVOS (k 01.03.1955), vyhlásilo jeho velitelství v době od 23. do 28. 5. 1955 LTC (letecké taktické cvičení) sil PVOS na téma: "Protivzdušná obrana prostoru Čechy proti úderům nepřátelského letectva v podmínkách jaderného zamoření."

Divizní velitelské stanoviště (DVS) :
Po redislokaci Velitelství 158. radiotechnického pluku na letiště Žatec bylo na stanovišti
5. radiotechnické hlásky
v Lažanech vybudováno společné Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize 158. rtp a od 01.10.1955 bylo aktivováno. Fungovalo až do léta 1961.
Po zrušení 158. radiotechnického pluku - reorganizaci a vzniku samostatných radiotechnických praporů, "přešly" Lažany pod velitelství 51. radiotechnického praporu a vzniklo zde velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku a 51. radiotechnického paporu ).

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie dokumentů z Fondů VL a 5.sld)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#336819Verze : 2
Okolnosti zrušeni:
„Usnesení vlády ČSR na snížení počtů Čs. lidové armády“ – Rozkaz NMNO, VLaPVOS čj.0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958. „Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků a stíhacích leteckých divizí... “
Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze“..
Poznámky ke ZRUŠENÍ:
Organizační opatřeni pro velitele 5. sld: Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě nové 3. sld provést tato opatření:

PŘEVZÍT v době od 15.7. – 31.7.1958 do své podřízenosti („nové 3. sld“): 5. slp a 3. ldo Dobřany-Líně;

ZRUŠIT v době od 1.8. – 15.8.1958 15. slp a 5. ldo Žatec.

PŘEJMENOVAT v době od 15.8. – 31.8.1958 velitelství 5. stíhací letecké divize (5.sld) na velitelství 3. sld; 5. leteckou spojovací rotu (5. lsr)na 3. lsr.

Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý materiál a stane se pokračovatelem tradic svazku.

REORGANIZOVAT v době od 1.8. – 25.9.1958 3., 5. a 46. rotu pozemního zabezpečení navigace (rotu PZN) na 3., 5. a 46. prapor PZN.
V době od 1.10. – 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového výcvikového roku….

Zdroj: VHA/VÚA Praha (viz čj.0018887)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#336820Verze : 2

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

9. května 1955 se uskutečnila na Letenské pláni v Praze vojenská přehlídka a leteckou část tvořil průlet téměř 200 letadel – sestavu vedl tříčlenný roj velitele letectva gen. Vosáhla v S-102, za ním skupina 105 letounů „Tykalova letectva“: 9 – ti pětek od 3. sld a 60 letadel B-33 od 34. bild. Letectvo PVOS zastupovaly dvě skupiny po 45 letadlech S-102 1. od 1.sld a 2. od 5. sld. Také tyto letěly v pětičlenných rojích.
Skupinu 5. sld vedl velitel divize plk. Kovál v letounu HE-01, jeho čísla tvořili funkcionáři štábu divize Lalinský, Jurášek, Šidlo, Koštěl. Následovaly 4 pětky 15. slp vedené mjr. Šímou a skupinu 20 letounů 11. slp vedl mjr. Leško v letounu JH-01. Další pětky "vedli" kpt. Růžička Jiří, kpt. Svačina a mjr. Hobl. Že se jednalo o důležitý úkol svědčí rozkaz velitele 5. sld č. 024 /1955 z 28.04.1955, v němž podrobně určena sestava, přidělené letouny s techniky po rojích. Nácviky byly prováděny v prostoru letiště.


Po reorganizačních změnách u PVOS (k 01.03.1955), vyhlásilo jeho velitelství v době od 23. do 28. 5. 1955 LTC (letecké taktické cvičení) sil PVOS na téma: "Protivzdušná obrana prostoru Čechy proti úderům nepřátelského letectva v podmínkách jaderného zamoření."

Divizní VS :
Po redislokaci Velitelství 158. radiotechnického pluku na letiště Žatec bylo na stanovišti radiotechnické hlásky v Lažanech vybudováno společné VS 5. sld a 158. rtp a od 1.10.1955 bylo aktivováno. (Fungovalo až do léta 1961 - po zrušení 158. rtp a vzniku samostatných rtpr, přešly Lažany pod 51. rtpr, vzniklo zde společné VS 51. rtpr a 11. slp).

Zdroj: VHA/VÚA Praha

Doba převzetí velení divize na podzim 1954 souhlasí.
Podle sdělení genmjr. v.v. Ing. Jaroslava Vítka: - "velel jsem 5. lsd od 1. srpna 1952 do 31. srpna 1954 a pak jsem nastoupil do VAAZ Brno".

5. stíhací leteckou divizi ale tehdy (10.11.1954) předával ZV Homola, Stanislav (podplukovník).
10.11.1954-DD.07.1955 Bílek, Soběslav (plukovník).
DD.07.1955-01.09.1957 Kovál, Ján (plukovník).
01.09.1957-09.10.1957 ?
Je velice pravděpodobné, že po jeho odchodu velel divizi opět některý zástupce velitele.
Zápis o předání velení svazku plk. Bílkovi Soběslavu je z 09.10.1957

09.10.1957-DD.08.1958 Bílek, Soběslav (plukovník).

Zdroj: VHA/VÚA Praha, Fond č. 01229
Kronika 5. sld
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#337300Verze : 1
Vzácný snímek osobních automobilů velitelství 5. stíhací letecké divize Žatec vč. VPZ!
Fotografie je z r. 1957/58 a je mj. zajímavá tím, že je na ní i 1 "Tatraplan" se starším provedením evidenční=VPZ.
(Podle pamětnické informace, kterou mě poskytl "panský kočí", jednalo se o "záložní automobil" velitele divize.

Do "úplného stavu" ještě chybí automobil Tatra 600 s "pravým" řízením, který sloužil orgánům VKR!
(Ten "fotit" bylo až moc nebezpečné...)
Podle sdělení plk. Bílka, byl tehdy náčelníkem mjr. Fiala, který v pozdějším období působil dokonce na Hlavní správě VKR jako náčelník odboru

Velitelství 5. sld:
www.mapy.cz
50°22'38.571"N 13°34'50.253"E

Garáže: (cca 100 m východně od štábu)
www.mapy.cz
50°22'36.710"N 13°34'56.791"E

Zdroj: www.mapy.cz
5. stíhací letecká divize [1954-1958] - Foto autorivi příspěvku poskytl pan Jiří Macourek, který tehdy sloužil jako osobní řidič pro funkionáře štábu velitelství divize

Foto autorivi příspěvku poskytl pan Jiří Macourek, který tehdy sloužil jako osobní řidič pro funkionáře štábu velitelství divize
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#425698Verze : 1
Prosím doplnit:
Velitel:
01.11.1954-10.11.1954 Homola, Stanislav (podplukovník) - velí z postu zásupce velitele
10.11.1954-DD.MM.RRRR Bílek, Soběslav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.07.1955 Bílek, Soběslav (plukovník)
DD.07.1955-31.08.1957 Kovál, Ján (plukovník
31.08.1957-09.10.1957 Krist, František (podplukovník) - velí z postu zástupce velitele
08.10.1957-31.08.1958 Bílek, Soběslav (plukovník)

EDIT PANZER: doplnené
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#659091Verze : 2