Main Menu
User Menu

4. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

4 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej/4th Battery of the 13th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
4. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
4 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
4. baterie 13 oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
10.09.1939-11.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
11.09.1939-15.09.1939 Velitelství obrany Pragi 3) 4)
16.09.1939-27.09.1939 Uskupení Żongołłowicz 3)
28.09.1939-29.09.1939 Sulkiewiczovo (Sawického?) dělostřelecké uskupení 5)
Dislokace:
Deployed:
] 27.08.1939-01.09.1939 prostor Brody/? /
01.09.1939-05.09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici /
05.09.1939 les prostor Szadek-Szadek/? /
05.09.1939-06.09.1939 Szadek-Wola Zaleska-prostor Szadek/noční přesun /
06.09.1939 prostor Szadek (západně od silnice Szadek-Uniejów) (boj)-Kwiatkowice-prostor Lutomiersk-4 km západně Aleksandrów/přesun /
07.09.1939 západně Aleksandrów-Bełdów-Stary Adamów-Łobódź-Nakielnica-prostor jižně Ustronie-les Emilia-Dąbrówka-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 lesy západně Głowno-prostor Chlebów-???/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 ???-severně Skierniewice-???-východně Żyrardów-prostor Szymanów-prostor Paprotnia/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Paprotnia-Błonie-Ożarów(?)-Varšava/noční přesun /
11.09.1939 Varšava-Praga/poblíž Vilenského nadraží-Saska Kępa/přesun /
11.09.1939-13.09.1939 Varšava-Praga/prostor Saska Kępa /
14.09.1939-27.09.1939 Varšava-Praga/Park Paderewskiego (Park Skaryszewski) /
28.09.1939-29.09.1939 Varšava-Praga/Park Paderewskiego (Park Skaryszewski)-prostor ZOO (Łazienki?)/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-11.09.1939 Strzelecki, Kazimierz Gustaw Aureliusz (kapitan artylerii)
11.09.1939-13.09.1939 Fafius, Roman (porucznik rezerwy artylerii, inż.)
13.09.1939-29.09.1939 Majewski, Jerzy Ryszard (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Při nočním přesunu 08./09.09.1939 byl v důsledku palby německých záškodníků ztracen 1 kanon a několik vozů baterijního trénu.
13.09.1939 se k baterii připojil kanon s osádkou 1. baterie pod velením ppor. Bochdana.
V noci 15./16.09.1939 baterie ztratila v německé dělostřelecké palbě 4 mrtvé a 10 zraněných jízdních dělostřelců a kolem 40% koní. Stavy byly doplněny tak, že 19.09.1939 měla baterie ve stavu 5 důstojníků, 25 poddůstojníků, 129 vojínů, 143 koní, 4 kanony, 9 hlomozen, 13 vozů, 1 polní kuchyni.
Poznámka:
Note:
1) Baterie zanikla při kapitulaci Varšavy. Část příslušníků baterie bydlících na východě odešla 29.09.1939 do svých domovů a část padla do zajetí.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
27.08.1939-01.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
01.09.1939-05.09.1939 samostatný přesun po železnici. Baterie vyjela se zpožděním (nedostatek železničních vagonů) 01.09.1939 těsně před půlnocí a dorazila do Szadku 05.09.1939 kolem 5.00 hod. ráno.
05.09.1939-06.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
06.09.1939-07.09.1939 20. hulánský pluk
08.09.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství). Při nočním přesunu se baterie v důsledku palby německých záškodníků odpojila od pochodové kolony a ustupovala samostatně. S velitelem oddílu však měla spojení.
15.09.1939-27.09.1939 336. pěší pluk (v některých zdrojích uváděn rovněž jako 2. pluk obrany Pragi)
3) Po rozpadu oddílu na jednotlivé části baterie ustupovala samostatně. Po příchodu do Varšavy byla zařazena k jednotkám připravujícím obranu pravobřežní části Varšavy – Pragi. Po příchodu Operační skupiny Zulauf do východní části Varšavy (15.09.1939) byla změněna struktura obrany a rozčleněná baterie byla jako celek v setavě Uskupení Żongołłowicz (Zgrupowanie płk. Żongołłowicza).
4) Baterie byla rozdělena a jednotlivé kanony byly přiděleny bezprostředně do první línie jako doprovodné k protitankové obraně. Velitelství, kolesny, hlomozny a koně baterie byly rozmístěny v severovýchodní části Parku Paderwského. 16.09.1939 byly zbylé koně (cca 50) přemístěny do zahrad u Zoologické zahrady.
5) Pro hladký průběh složení zbraní vojsk Armády „Varšava“ byly rozkazem jejího velitele ze dne 27.09.1939 utvořeny m.j. 4 dělostřelecká uskupení, která měla vyznačena místa soustředění přidělených dělostřeleckých jednotek. Baterie se týkalo Sulkiewiczovo a Sawického uskupení. V Sulkiewiczově uskupení mělo být m.j. doprovodné dělostřelectvo „Praga“, ke kterému baterie náležela, a to se mělo soustředit v blízkosti ZOO. Podle zprávy velitele baterie se tam baterie 28.09.1939 soustředila jako celek. Savického uskupení se mělo soustředit v prostoru varšavské části Łazienki a v rozkaze velitele armády je v jejím složení jmenovitě uveden 13. oddíl jízdního dělostřelectva. Zarzycki uvádí jako pravděpodobnější tuto variantu.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/4-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181413#531784Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 4. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 27.08.1939-11.09.1939 kapitán dělostřelectva Kazimierz Gustaw Aureliusz Strzelecki 1)
11.09.1939-13.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze ing. Roman Fafius 2)
13.09.1939-29.09.1939 poručík dělostřelectva Jerzy Ryszard Majewski 3)
průzkumný (zvědný) důstojník – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva Zygmunt Marian Borewicz 4)
palebný důstojník – 27.08.1939-04(?).09.1939 ???, ???
04(?).09.1939-11.09.1939 poručík dělostřelectva Jerzy Ryszard Majewski 3)
velitel I. čety – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Stanisław Tabaczyński 5)
velitel II. čety - 27.08.1939-13.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Nowakowski 6)


Poznámka:
1) 11.09.1939 byl zastřelen dvojicí německých diverzantů na varšavském mostě přes Vislu (Most Kierbedzia).
2) Jako důstojník baterie Náhradního střediska 11. oddílu jízdního dělostřelectva byl pověřen dočasným velením baterie. Později byl velitelem čety Náhradního střediska jízdního dělostřelectva č. 1 při obraně Varšavy. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí sloužil v polské exilové armádě. Po demobilizaci se vrátil do Polska. Od roku 1948 žil ve Štětíně, kde byl v létech 1958-1969 hlavním architektem Štětínského vojvodství. Zemřel 15.09.1981 ve věku nedožitých 79 let.
www.cmentarze.szczecin.pl
3) Podle Zarzyckého byl do 04.09.1939 pobočníkem velitele oddílu. Po přesunu do nástupního prostoru byl převelen ke 4. baterii na funkci palebného důstojníka baterie. Ta ovšem ještě do nástupního prostoru nedorazila. Po úspěšném ústupu do obklíčené Varšavy do 13.09.1939 organizoval formování tří bateríí Obrany Varšavy. Od 13.09.1939 do kapitulace byl velitelem baterie. Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po válce napsal zprávu o činnosti baterie v září 1939, která je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign.B.I.48/E
4) Ráno 11.09.1939 se při vstupu baterie do obklíčené Varšavy pod dělostřeleckou palbou s částí baterie (cca 20 vojáků) od baterie odpojil. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) Je v evidenci oddílu jako podporučík v záloze s datem narození 17.07.1904. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
6) Od 14.09.1939 byl velitelem kanonu při protitankové obraně 336. pěšího pluku. V noci 15./16.09.1939 byl těžce zraněn dělostřeleckou palbou.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/4-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181413#531785Verze : 0
MOD