Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

EU v mírovém procesu na Blízkém východě

📕7.361 🕔06.02.2010

Tématem této diplomové práce je právě otázka angažovanosti EU při řešení konfliktu na Blízkém východě a zaměření na styčné plochy a odlišnosti s ostatními významnými aktéry (zejména pak s USA a RF, neboť na OSN v této souvislosti nahlížím pouze jako na mezinárodní fórum, kde se prolínají zájmy jednotlivých států a uskupení; tato práce se tedy blíže specificky nezaměřuje na činnost OSN). Vlastním cílem je na základě analýzy EU zhodnotit přínos a její roli v celém procesu, co EU k angažovanosti v mírovém procesu vede a zda má EU do budoucna možnost v této oblasti hrát významnou úlohu.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 1. díl

📕14.103 🕔06.02.2010

Dějiny Státu Izrael jsou úzce spojeny se snahou nového státu přežít v oblasti, kde mu okolní arabské státy rozhodně nebyly pozitivně nakloněny. I když již usazování židovských přistěhovalců z celého světa v desetiletích před vznikem samostatného Státu Izrael vedlo k problematickým vztahům s místním arabským (palestinským) obyvatelstvem, byla to právě léta po druhé světové válce, která vedla ke skutečnému urychlení problematických vztahů nejen s okolními arabskými státy, ale právě s původním arabským obyvatelstvem na bývalém mandátním území Velké Británie.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 2. díl

📕10.215 🕔06.02.2010

Stoupající násilí a snaha Šaronovy vlády dokázat, že Jásir Arafat je osobně zodpovědný za nezanedbatelnou část teroristických aktivit činily jednání mezi oběma stranami téměř nemožnými. V této napjaté situaci se Kvartet v čele se Spojenými státy dohodl koncem dubna 2003 na plánu, který měl zajistit stažení Izraele z okupovaných území, nicméně jeho implementace se ukázala jako velice složitá. Tento plán byl i z pohledu tehdejší situace velice ambiciózní nejen co se týče stanovených cílů, ale zejména z pohledu stanovených lhůt. V roce 2002 navíc došlo k obklíčení sídla Jásira Arafata v Ramalláhu a z větší části k jeho zničení. Izraelská vláda se od této chvíle netajila tím, že Jásira Arafata jako partnera pro vyjednávání nadále nehodlá brát příliš v potaz.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 1. díl

📕10.987 🕔06.02.2010

Oblast dnešního Blízkého východu byla po celé období dvacátého století významným regionem, ve kterém se střetávaly zájmy evropských mocností. Mocnostmi, které se o tuto oblast zajímaly, byly zejména Velká Británie a Francie, ale své zájmy samozřejmě mělo i Německo a Itálie. V úvodní kapitole k této práci je za období pro popsání mezinárodněpolitické dynamiky zvoleno rozpětí od vzniku státu Izrael po současnost. Důvodem pro tento krok je mimo jiné i to, že krátce před vznikem izraelského státu skončila druhá světová válka, která významně ovlivnila mezinárodněpolitickou arénu a na scénu přivedla dvě nové supervelmoci (USA a SSSR) a s nimi i dva odlišné bloky států, které začaly přetvářet do té doby existující mezinárodněpolitický obraz světa. Střetnutí mezi těmito dvěmi ideologiemi se nevyhnulo ani Blízkému východu.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 2. díl

📕9.969 🕔06.02.2010

Rozpad SSSR měl pro arabský svět významné důsledky. Vcelku rychle se z blízkovýchodní arény stáhl stát, který do té doby vynikal svým protiizraelským postojem a který měl blízko k arabským režimům a jejich názorům na řešení blízkovýchodního konfliktu. Zůstaly pouze USA a s nimi ES, které však, jak již bylo zmíněno, v této době řešilo jiné problémy a upíralo svou pozornost spíš dovnitř Evropy a k novým transformujícím se státům střední a východní Evropy. Arabské státy tedy ztratily možnost manévrování mezi oběma velmocemi. Navíc došlo k tomu, že se i USA zaměřily na nově nezávislé státy a pozornost a asistence (včetně té finanční) se přesunula tímto směrem.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 3. Komparace postoje EU s vybranými aktéry

📕9.576 🕔06.02.2010

Cílem této části je zaměřit se na některá specifika přístupu k mírovému procesu na Blízkém východě ze strany USA a RF, a to zejména co se týče aktuálního vývoje od počátku 90. let po současnost, a pokusit se o jejich srovnání s přístupem ES/EU. Ačkoli předchozí části práce již upozorňovaly na některé odlišnosti nebo naopak styčné plochy v přístupech, bude pozornost soustředěna zejména na ucelenější pohled na celou situaci, včetně stručného shrnutí souvislostí, které určovaly kurz velmocí v regionu během studené války.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 1.

📕6.504 🕔06.02.2010

Protokol ze Sevres

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 2.

📕6.186 🕔06.02.2010

Benátská deklarace

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 3.

📕6.237 🕔06.02.2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam literatury

📕8.753 🕔06.02.2010

Seznam literatury

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam zkratek

📕6.754 🕔06.02.2010

Seznam použitých zkratek

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Úvod

📕9.407 🕔06.02.2010

Konflikt na Blízkém východě je celosvětově hojně diskutovaným tématem, které dokáže zejména v arabských zemích vyvolávat vysoce emocionální reakce místních obyvatel, politiků a také náboženských vůdců. Jeho možným řešením se již zabývalo několik generací politiků, přičemž definitivního vyřešení se nepodařilo dosáhnout ani jednomu z nich. Na diplomatickém poli se v této oblasti pohybuje hned několik významných hráčů, kteří se snaží různými prostředky přimět zúčastněné strany ke konečnému urovnání tak, aby došlo k dlouhodobější stabilizaci celého regionu. Jejich aktivity jsou důkazem toho, že celý region Blízkého a Středního východu považují za důležitou oblast pro své budoucí vztahy se zeměmi této části světa, v případě jednotlivých států zejména v oblasti politické a ekonomické.

Zobrazit celý článek

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Závěr

📕8.515 🕔06.02.2010

EU disponuje dostatečnými finančními a administrativními prostředky k tomu, aby v mírovém procesu na Blízkém východě hrála významnou úlohu, avšak chybí důraznější prosazování vlastních pozic a názorů.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře