EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Úvod

Autor: Ing. Jan Špiler 🕔︎︎ 👁︎ 13.789

Úvod

Konflikt na Blízkém východě je celosvětově hojně diskutovaným tématem, které dokáže zejména v arabských zemích vyvolávat vysoce emocionální reakce místních obyvatel, politiků a také náboženských vůdců. Jeho možným řešením se již zabývalo několik generací politiků, přičemž definitivního vyřešení se nepodařilo dosáhnout ani jednomu z nich. Na diplomatickém poli se v této oblasti pohybuje hned několik významných hráčů (zemí a organizací), kteří se snaží různými prostředky přimět zúčastněné strany ke konečnému urovnání tak, aby došlo k dlouhodobější stabilizaci celého regionu. Jejich aktivity jsou důkazem toho, že celý region Blízkého a Středního východu považují za důležitou oblast pro své budoucí vztahy se zeměmi této části světa, v případě jednotlivých států zejména v oblasti politické a ekonomické. K těm nejvýznamnějším z nich patří zejména tzv. „Kvartet“ sestávající ze Spojených států amerických (USA), Ruské federace (RF), Organizace spojených národů (OSN) a Evropské unie (EU). Evropská unie jako relativní nováček v oblasti společného řešení zahraničně politických problémů na unijní úrovni se zde dostává do situace, kdy právě její účast by mohla postupem času vést k její dominantní úloze při řešení celého problému díky její schopnosti zaujmout takové stanovisko, které ve srovnání s USA nebo RF má šanci být přijímáno jako relativně vyvážené.

Tématem této diplomové práce je právě otázka angažovanosti EU při řešení konfliktu na Blízkém východě a zaměření na styčné plochy a odlišnosti s ostatními významnými aktéry (zejména pak s USA a RF, neboť na OSN v této souvislosti nahlížím pouze jako na mezinárodní fórum, kde se prolínají zájmy jednotlivých států a uskupení; tato práce se tedy blíže specificky nezaměřuje na činnost OSN). Vlastním cílem je na základě analýzy EU zhodnotit přínos a její roli v celém procesu, co EU k angažovanosti v mírovém procesu vede a zda má EU do budoucna možnost v této oblasti hrát významnou úlohu. Důkazem důležitosti mírového procesu na Blízkém východě pro představitele EU (konkrétně zejména Evropskou komisi) je oficiální internetový portál EU, který konfliktu věnuje celou jednu zvláštní sekci. Zde je dosažení trvalého míru na Blízkém východě označeno za „centrální cíl EU, jehož hlavním záměrem je řešení v podobě dvou států vedoucí ke konečnému a komplexnímu urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě realizace tzv. ‚Roadmap‘ s Izraelem a palestinským státem žijícími vedle sebe v rámci bezpečných a uznaných hranic při zachování normálních vztahů se svými sousedy v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 242, 338, 1397, 1402 a 1515 a principy Madridské konference“.[1]

Reklama

Po prvotním zhodnocení role EU je možné stanovit výchozí hypotézu, že EU má potřebné administrativní a ekonomické prostředky na to, aby dokázala v mírovém procesu na Blízkém východě sehrát významnou roli, avšak poněkud chybí prostředky politické a mocenské díky nedostatečnému prosazování společné pozice.

Zpočátku je důležité teritoriálně vymezit celý pojem „konfliktu na Blízkém východě“. V souladu s pojetím EU jsem zvolil užší vymezení, což znamená, že pod konfliktem na Blízkém východě rozumím konflikt zejména mezi Státem Izrael a Palestinskými autonomními územími (pásmo Gazy a Západní břeh). Je zřejmé, že obecné historické souvislosti se neobejdou bez odkazů na ostatní státy v regionu a že s ohledem na historii vznikání Státu Izrael je potřeba brát v úvahu i okolní arabské státy (zejména pak ty s Izraelem přímo sousedící), které hrají v celém mírovém procesu také významnou úlohu. Zaměření na tyto státy však není hlavním tématem této práce. Obdobně, ačkoli jsem si vědom ekonomické důležitosti Blízkého východu pro evropské (a jiné) státy a jejich motivace konflikt řešit právě s ohledem na ně, není mým cílem soustředit se hlouběji na ekonomické aspekty vzájemných vztahů.

Z hlediska časového rozmezí je práce zaměřena na období od vzniku Státu Izrael až po konec května roku 2008. Toto časové vymezení je důležité z toho důvodu, že měnící se vnitropolitická situace jednotlivých aktérů a tím i změna jejich zahraničněpolitických pozic vede k situaci, kdy měnící se situace činí analýzu celého procesu velice náročnou a není rozumně možné dynamicky zpětně zahrnout do textu veškeré takové změny.

Celý text jsem rozdělil podle jednotlivých tématických okruhů. První část je zaměřena na historický vývoj konfliktu na Blízkém východě od vzniku Státu Izrael až po současnost. I když původní kořeny konfliktu je možné vystopovat dále do minulosti ještě před samotným vznikem samostatného Státu Izrael, tato práce má zejména za cíl zaměřit se na novější období s ohledem na angažovanost EU. Z toho důvodu je historie zejména před rokem 1948 pro tyto účely méně důležitá.

Ve druhé části se zaměřuji na přístup EU ke konfliktu na Blízkém východě, na vývoj a historické souvislosti, na země EU, které v rámci svého působení v této problematice jsou pro EU rozhodující (Německo, Velká Británie, Francie) a uvádím problematiku vztahu EU a Palestinské samosprávy (velice aktuální je vztah EU s Hamásem).

Reklama

Třetí část je věnována stručné komparaci (aktuálních) přístupů klíčových hráčů – EU, USA a RF – a otázkám sladění jejich postupu pro dosažení lepších výsledků, resp. jejich odlišnostmi, které mohou vytvářet problémy při koordinaci jejich politik.

Závěr práce zhodnocuje aktuální vliv EU na řešení blízkovýchodního konfliktu a výhled do budoucnosti. Výhledem do budoucnosti je nejen zhodnocení na základě současné pozice EU, nýbrž i otázka pověsti a pozice EU v regionu s ohledem na její přístup k řešení konfliktu v budoucnu.

Co se týče zdrojů, bylo v průběhu zpracování této práce použito několik pramenů různého charakteru. Prvním důležitým zdrojem je samozřejmě internetový portál Evropské unie, který poskytuje přístup k aktuálním i historickým dokumentům přímo s ohledem na vybranou problematiku. Druhým zdrojem je velká škála tištěných publikací, převážně v anglickém jazyce, které k tématu blízkovýchodního mírového procesu vyšly. Dalším zdrojem, jehož důležitost nelze přehlédnout, je MidEast Web[2], což je internetový portál nevládní organizace sídlící v Izraeli zaměřující se na konflikt a na vztahy na Středním východě a jehož cílem je „vytvořit síť Arabů, Židů a jiných národností, kteří stojí o budování nového Blízkého východu na základě společného soužití a sousedských vztahů“.[3] Součástí tohoto portálu jsou rozsáhlé zdroje k historii konfliktu, aktuálnímu dění a také osobní zkušenosti uživatelů, resp. členů. S ohledem na multikulturní složení týmu a zaměření a aktivity jednotlivých členů[4] je možné tento zdroj považovat za relativně názorově vyvážený a pro účely této práce velice cenný.

Poznámky

[1] Volně přeloženo z http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm (stav k 7.5.2008)

[2] http://www.mideastweb.org, celý název organizace je MidEast Web for Coexistence

[3] http://www.mideastweb.org/about.htm

[4] Tamtéž

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více