SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35 Стрела-10
     
Název:
Name:
9K35 Strela-10 9K35 Strela-10
Originální název:
Original Name:
9К35 Стрела-10
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu short range anti-aircraft missile system
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1976-DD.MM.19RR Moskevská konstrukční kancelář přesného strojírenství A. E. Nudelmana, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1976-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.01.1973 9K35 Strela-10SV
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M31 (9K31 Strela-1)

9M37

možnosť používať novšie rakety 9M37M a 9M333
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34
1 x 9A35
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 (PU-12M)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)


9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918 (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:

Bez rozdielu verzií:Bez rozdielu verzií:


Poznámka:
Note:
Verzie:
9K35 Strela-10SV (vývojová verzia, prototypy)
9K35 Strela-10 (sériová verzia)
9K35M Strela-10M (modenizovaná verzia s raketou 9M37M)
9K35M2 Strela-10M2
9K35M3 Strela-10M3 (modernizovaná verzia s rakerou 9M333)
9K35M3-K Strela-10M3-K (verzia používajúca kolesový podvozok BTR-60)
9K35M4 Strela-10M4 Gjurza (ruská modifikácia predsatvená v roku 2001)
Strela-10T (bieloruská modifikácia)
Strela-10MJ (Juhoslovanská modifikácia, SAVA M-90)
....
Version:
9K35 Strela-10SV (prototype)
9K35 Strela-10 (serial production)
9K35M Strela-10M (with missile 9M37M)
9K35M2 Strela-10M2
9K35M3 Strela-10M3 (modernization with missile 9M333)
9K35M3-K Strela-10M3-K (wheeled chassi BTR-60)
9K35M4 Strela-10M4 Gyurza (Russion modidication)
Strela-10T (belorussian modification)
Strela-10MJ (Yugoslavian modification, SAVA M-90)
....
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#521879 Verze : 0
Samonavádzacia hlavica rakety radu 9M3xx sama o sebe bez údajov zo zariadenia pre odpálenie rakiet 9V385 nedokáže zistiť či zachytila cieľ, alebo rušenie. V prípade S-10 je do optického zameriavača operátora vyvedený signál o polohe optického čidla voči ose rakety. Operátor ho v zameriavači vidí ako malý krúžok v ose zameriavača. V prípade že sa rozhodne postreľovať cieľ musí vyslať signál na odaretovanie hlavice- až vtedy operator zistí či hlavica zachytila cieľ. Pokiaľ zachytila to čo mala, krúžok v zameriavači zostáva na zachytenom cieli, pokiaľ zachytila rušenie, krúžok sleduje rušenie a odchyľuje sa od cieľa. Signál ZONA je vytváraný až v tomto okamihu - buď je cieľ v priestore odpálenia, hlavica má zachytený cieľ a strelec stlačením spúšte odpáli raketu a nadbehy vykoná počítač, alebo hlavica nezachytila cieľ, a je potrebné vykonať zaaretovanie a znovu zachytenie cieľa. Pokiaľ nie je prítomný signál ZONA, raketa nie je odpálená aj keď je cieľ hlavicou zachytený.
Vtedy je možné odpáliť raketu iba v ručnom režime. V tom prípade ale signál ZONA je generovaný zariadením pre odpálenie rakiet 9V385 stlačením spúšte pri odaretovaní hlavice a nie zariadením 9S86. Takisto nadbehy dáva operátor ručne.


Ďlaší prípad môže nastať vtedy, ak operátor opticky zachytil cieľ, 9S86 je v činnosti, ale SNH zachytila rušenie pričom je prítomný signál ZONA -(diaľkomer vyhodnotil priestor odpálenia - dôjde k odpáleniu rakety na rušenie. Nakoľko SNH má schopnosť odchýlky od optickej osi rakety (zameriavača a diaľkomeru) o +- xxx stupňov (nie som si istý. udaj doplním), je možné operátorom (a súčasne diaľkomerom) sledovať cieľ a raketou rušenie.


Operátor musí byť pripraveý na rôzne situácie a operatívne sa rozhodovať o spôsobe streľby.


Ručný režim odpálenia sa využíval hlavne pri cvičných streľbách s ostrou muníciou, nakoľko cvičný terč (FLG-5000, COP-65, čiastočne i LIC) má malú RL odraznú plochu a nie je isté či je úroveň odrazeného signálu diaľkomeru od cieľa dostatočná na zistenie potrebných údaov na výpočet priestoru odpálenia. Zároveň si operátor precvičil nastavenie nadbehu v reálnej situácii.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140641 Verze : 0
9S86 - zariadenie pre vyhodnotenia priestoru odpálenia automaticky vyhodnocuje údaje potrebné pre stanovenie uhlov nadbehu odpaľovacieho zariadenia v dobe odpálenia rakety a v prípade, že cieľ je mimo priestoru účinej pôsobnosti kompletu blokuje odpálenie rakety na cieľ.


Základom aparatúry je koherentno-impulzný rádiolokačný diaľkomer pracujúci v milimetrovom pásme, ktorého anténa je umiestnená medzi raketnicami. Je schopný odmerať vzdialenosť k cieľu od 30 do 10300 m s maximálnou chybou menšou ako 100 m a radiálnu rýchlosť ciela s maximálnou chybou menšou ako 30 m/s. Údaje spracováva počítač, ktrorý vyhodnocuje hranicu priestoru odpálenia s maximálnou chybou 300-600 m a vypočítava nadbehové uhly pri odpálení rakety so strednými chybami max. 0,1-0,2 stupňa.


Či je cieľ v priestore odpálenia operátorovi indikuje kontrolka "ZONA" ktorá sa rozsvieti v zameriavači. V prípade streľby v automatickom režime pri stlačení spušte systém 9S86 automaticky preberá ovládanie kolísky a v dobe medzi stlačením spúšte a vlastným odpálením rakety posunie kolísku o vypočítané uhly nadbehu.


Celý systém je možné odpojiť a rakeru opáliť na cieľ aj v ručnom režime, bez spolupráce s týmto systémom.


Nakoľko ide o aktívny rádiolokačný prostriedok, jeho používanie v boji má demaskujúce účinky na postavenie kompletu 9K35M v teréne.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140609 Verze : 0
Z výzbroje makedonské armády...
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#85794 Verze : 0
...
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Kubánská Strela-10

Kubánská Strela-10
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#93813 Verze : 0
9K35 Strela-10
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#104317 Verze : 0
9K35 Strela-10 / SA-13 Gopher
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140165 Verze : 0
Toto je reakcia na diskusiu s jedným užívateľom, táto diskusia bola už medzitým vymazaná. Tak som pozlučoval niekoľko svojich príspevkov doplnených citátmi z učebnice môjho bývalého učiteľa. Môže sa preto zdať že sú niektoré informácie zmätočné.

Citace :

PROTIELATADLOVÝ RAKETOVÝ KOMPLET 9K35M3, VA LM 2000: Pre potvrdenie spoľahlivosti sledovania cieľa je po odaretovaní samonavádzacej hlavice zo zariadenia 9V385M na vstup zosilňovača modulačnej obálky hlavice krátkodobo pripojený elektrický signál kontrolného zachytenia (signál “UVOD″), potvrdzujúci zachytenie cieľa. Ak je signál od cieľa dostatočne silný, potom hlavica pokračuje v sledovaní cieľa (pohyblivá značka v zornom poli optického zameriavača neustále sleduje cieľ).


Signál UVOD nemá nič spoločné so signálom ZONA. Vytvára sa v odpaľovacom zariadení a zabezpečuje automatické prerušenie sledovania rušenia do určitej intenzity. Zároveň ale môže spôsoiť stratu cieľa (ak jeho hodnota je menšia ako hodnota UVOD) alebo môže naďalej umožniť sledovať rušenia (ak je hodnota rušenia väčšia ako hodnota UVOD).

Citace :

PROTILIETADLOVÝ RAKETOVÝ KOMPLET K35M3, VA LM 2002: Systém 9S86 meria šikmú diaľku cieľa a vyhodnocuje radiálnu rýchlosť cieľa. Zo samonavádzacej hlavice postupuje do tohto zariadenia informácia o uhlovej rýchlosti cieľa. Na základe týchto informácií sa vyhodnocujú hranice priestoru odpálenia („ZONA″), porovnávajú sa so skutočnou diaľkou cieľa a pri splnení nerovnosti Dbo < Dc < Ddo, je vydaný signál „ZONA″ (rozsvieti sa ľavá horná žiarovka v zornom poli otického zameriavača). Tým je operátor informovaný, že cieľ sa nachádza v priestore odpálenia.


Dbo - vzialenosť min. hranice priestoru odpálenia
Dc - zmeraná diaľka cieľa
Ddo - vzdialenosť maximálnej hranice priestoru odpálenia

Informácia o uhlovej rýchlosti cieľa zo SNH je doplnková nformácia pre potreby posúdenia parametu cieľa a vo výpočtoch sa prejaví až pri cieľoch letiacich na hranici parametra. V prípade, že je zariadenie 9S86 vypnuté, komplet nie je schopný vypočítať parametre priestoru odpálenia len na základe údajov zo SNH nakoľko mu chýbajú údaje o diaľke cieľa a preto je signál ZONA generovaný automaticky zariadením pre odpálenie rakiet 9V385 bez ohľadu na polohu cieľa a závisí na operátorovi ako situáciu posúdi.

Citace :

PROTILIETADLOVÝ RAKETOVÝ KOMPLET K35M3, VA LM 2002:Systémom 9S86 je súčasne analyzovaná veľkosť a znamienko radiálnej rýchlosti cieľa. Ak je radiálna rýchlosť cieľa väčšia ako – 140 m.s-1, je do rakety cez zariadenie 9V385M3 vydaný signál „ NAZAD″ (odlet) k prepnutiu režimu práce autopilota.
Ďalší signál k prepnutiu režimu práce autopilota „NIZ″ (NLC) je vyrobený vysielačom polohového uhla (blokovacím spínačom +20° v bloku mikroprepínačov pohonu námeru).
Pri existencii signálu „ZONA“ a ak nie je z rádiolokačného dopytovača vydaný signál „SVOJ“, operátor podá cez prístroj 9V385M na raketu a pohony odpaľovacieho zariadenia povel „Odpálenie“ tým, že stlačí tlačítko „SLEŽENIE – PUSK“ do druhej polohy. Na rakete sa zapínajú palubný napájaćí zdroj a prachový generátor bloku stabilizácie v náklone. Na pohony odpaľovacieho zariadenia je pripojené napájanie úmerné veľkosti nadbehov. Pohony odpracovávajú túto veľkosť a natáčajú odpaľovacie zariadenie na zadané uhly. Systém 9S86 sa prepína na „ekvivalent“. Približne za 1,1s od vydania povelu „Odpálenie“ je z prístroja 9V385M vydaný signál k zablokovaniu pohonov odpaľovacieho zariadenia a signál na zapálenie pyroobvodov motoru rakety, čím nasleduje let rakety. V sluchátkach je počuť zvukový signál približne 5 Hz, signalizujúci prechod signálu „Odpálenie“.
Po odpálení rakety a uvoľnení tlačítka „SLEŽENIE – PUSK“ je z prístroja 9V385M3 vydaný povel k vyprázdneniu neupotrebených nádrží chladiaceho plynu. Odpaľovacie zariadenie sa odblokuje.


Palubný napájací zdroj sa zapína až po vygenerovaní signálu ZONA. Pokiaĺ nie je signál ZONA, raketa nemá v činnosti palubný napájací zdroj, a v prípade odpálenia by nebola schopná ďalšej činnosti.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140683 Verze : 1
Jedna fotka samonavádzacej rakety a kontajnera 9M37 z výstavy IDET 19xx?.
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Sorry za kvalitu skenovania

Sorry za kvalitu skenovania
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#216904 Verze : 0
AH-64 Apache versus S-10. US Army′s Training and Support Center, Fort Stewart, Georgia 04.03.1997 počas výcviku bojového rozpoznávania (ASCIET - All Service Combat Identification Evaluation Test).
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - http://www.defenseimagery.mil

http://www.defenseimagery.mil
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#317654 Verze : 0
01.05.2022
Na Ukrajině byla spatřena zajímavá improvizovaná zbraň, která se skládá z podvozku a střeliště z 9K35. Ze zbraně bylo sejmuto odpalovací zařízení raket Strela-10 a nahrazeno dvěma dvacetihlavňovými raketnicemi B-8M1, které jsou nabity 80mm neřízenými raketami S-8, nebo AR-8. Tento improvizovaný raketomet se vyznačuje krátkým dostřel a nepřesností.
Zdroj:
twitter.com
defence24.pl
defence-ua.com
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Přestavbou prošlo minimálně pět vozidel.

Přestavbou prošlo minimálně pět vozidel.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#696074 Verze : 3
Ruský komplet Strela-10 zničený ukrajinským samovražedným dronom.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#735382 Verze : 0

Diskuse

Před několika měsíci mne požádal modelář ze Španělska o materiály k podvozku od těchto bojových mašin. Mám pouze materiál ke klasické verzi tahače MTLB, který je právě využit jako podvozek u tohoto prostředku PVO. Některé pérovky jsou na http://www.pvo.webz.cz/s10instr.htm. Jejich umístění neni nápadné, a proto na ně upozorňuji touto formou.
Osobně mám v umyslu zpracovat a zde umístit trochu podrobnější popis PLRK S-10M, času je však velice málo...
Tato pérovka tam neni
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#21494 Verze : 1
Někde na Netu jsem vydoloval pěkné pérovky bojového vozidla 9A34/35
(poznámka Buko1: na základe antén pasívneho systému 9S16 ide o vozidlo 9A35)
-
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#81361 Verze : 0
Link nejako nefunguje Sad. Ale mat par drobnych kupujem , dobry traktor na pole xixi. Aj poore, aj burinu vytrha xixi
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322921 Verze : 0
me to pari ? Smile muzes kupovat Smile
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322954 Verze : 0
To jsem, Admine, netušil, že Ty nebo wade prodáváte PLRK Strela-10 pod pseudonymem "Lukáš Saivera"!


Vede mne k tomu skutečnost, že je v inzerátu mimo jiné uvedeno:


Web: forum.valka.cz/viewtopic.php/t/6616F.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322957 Verze : 0
a kdyby jenom v jednom Smile staci si kliknout na celou sekci "obrnena nakladni vozidla" nebo jak se to presne jmenuje, jsme tam uvedeni nekolikrate (za coz panu L.S. velmi dekuji a vazim si toho !)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322958 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více