Main Menu
User Menu

Pešek, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Pešek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pešek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.02.1884 Chudenice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.05.1953 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pesek-Josef-t75733#389291Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pešek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pešek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.07.1902 Městská obchodní škola, Mělník
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1905-DD.04.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.04.1918 poručík legií
30.09.1918 nadporučík legií
30.11.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
24.12.1919 major intendantstva
06.11.1920 podplukovník intendantstva
16.12.1921 plukovník intendantstva
19.07.1923 generál intendantstva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál intendantstva
04.05.1928 generál šéf intendantstva
01.01.1937 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1919-DD.06.1923 Velitel : Správní odbor ministerstva
DD.06.1923-01.01.1927 Velitel : Správní odbor ministerstva
01.01.1927-16.12.1927 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
16.12.1927-04.05.1928 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
04.05.1928-DD.06.1936 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.11.1905-DD.04.1906 vojenské studium, Praha
DD.04.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
27.06.1912-27.06.1912 superarbitrace
DD.06.1915-DD.09.1915 velitel čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 28, Linz
DD.09.1915-DD.10.1915 velitel čety náhradního praporu Domobraneckého pěšího pluku č. 6, Cheb
DD.10.1915-DD.11.1915 velitel pěší čety Domobraneckého pěšího pluku č. 6, italské válčiště
14.11.1915-14.11.1915 zajetí na italském válčišti
DD.11.1915-DD.04.1918 italské zajatecké tábory
DD.04.1918-DD.01.1919 velitel pěší roty 32. československého střeleckého pluku, italské válčiště a přesun
DD.01.1919-DD.03.1919 velitel praporu 32. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.03.1919-DD.10.1920 zástupce přednosty Správního odboru ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1920-DD.01.1927 přednosta Správního odboru ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.06.1936 přednosta V. odboru /správního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.07.1931-DD.06.1936 úsporný komisař vojenské správy, Praha
DD.06.1936-DD.01.1937 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1923

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1925

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pesek-Josef-t75733#389292Verze : 1
MOD
Generál šéf intendanstva Josef Pešek* 05.02.1884, Chudenice
+ 16.05.1953, Leopoldov
Josef Pešek sa narodil 5.2.1884 v obci Chudonice, kde strávil aj svoje detstvo. V Přešticiach absolvoval miestnu mešťanskú školu.Po nej absolvoval dvojročnú obchodnú školu v Mělníku, ktorú ukončil v roku 1889. Po škole nastúpil ako jednoročný dobrovoľník do 102. c. a k. pešieho pluku. Potom pracoval ako robotník Elektronickej akciovej spoločnosti. Napriek tomu, že bol v roku 1912 prepustený z armády ako služby zbrani neschopný, bol v apríli 1915 okresným doplnkovým veliteľstvom v Písku odvedený. Narukoval na taliansky front, kde bol v novembri 1915 povýšený na podporučíka. O trinásť dní neskôr bol v bitke pri Marcoline zajatý. Absolvoval internáciu vo viacerých zajateckých táboroch, kde sa prihlásil do československého zahraničného vojska a vo februári 1918 odišiel s pracovnými prápormi na taliansky front.


Po zložení skúšky na štábneho dôstojníka bol v septembri 1918 povýšený do hodnosti poručíka a stal sa veliteľom 6.roty II.práporu, 32. čs.streleckého pluku. Po bitke pri Doss´Alto bol menovaný veliteľom roty a 30.novembra 1918 povýšený na kapitána. Po návrate do Československa sa zúčastnil bojov proti maďarským vojskám na Slovensku, kde bol vo februári 1919 menovaný veliteľom 32. streleckého pluku v Rožňave. V marci 1919 bol prevelený na ministerstvo národnej obrany ako referent 24. oddelenia pre zásobovanie armády na Slovensku. Už v máji 1919 bol povýšený na majora a ustanovený za zástupcu prednostu správneho odboru ministerstva obrany.


Do československej armády bol prijatý ako dôstojník z povolania, v hodnosti majora v decembri 1919. V októbri 1920 bol menovaný prednostom správneho odboru ministerstva vnútra a zakrátko bol preložený medzi dôstojníkov intendanstva. Skoro súčasne bol povýšený do hodnosti podplukovník a o rok neskôr do hodnosti plukovník. Dňa 28.júna 1923 ho prezident republiky vymenoval do hodnosti generála intendanstva V. hodnostnej triedy. Medzi dôstojníkmi a nadriadenými mal výbornú povesť, charakterizovali ho ako dôstojníka pevného charakteru, ktorému je možne zveriť tie najdôležitejšie a najdelikátnejšie úlohy. Spokojný s jeho prácou boli aj ministri obrany, ktorý si ho cenili pre jeho usilovnosť, starostlivosť, iniciatívu. Bol hodnotený ako schopný dôstojník, ktorý vedie svoje oddeleni s mimoriadnym úspechom, má obsiahle vedomosti v hospodársko-správnom odbore a financiách.


Od júla 1936 bol na zdravotnej dovolenke a k 1.1.1937 bol preradený do výslužby ako vojenskej služby neschopný. Aj napriek svojmu zdravotnému stavu sa počas nacistickej okupácie aktívne zapojil do odbojovej činnosti, viedol v rokoch 1944-1945 odbojovú skupinu vyšších štábnych dôstojníkov. Počas májového povstania,až do júna 1945 v Prahe bol aktívny pri III. odbore ministerstva obrany. Po vojne kvôli svojmu vysokému veku už nebol reaktivovaný. Armádnej problematike zostal aj napriek tomu verný, pracoval v brannej komisii narodno-sociálnej strany.


Už pred rokom 1948 bol za svoje aktivity sledovaný vojenským obranným spravodajstvom a po februári 1948 bol aj napriek svojej opatrnosti, po viacerých provokáciach proti svojej osobe zatknutý v apríli 1949. V auguste 1949 bol vo vykonštruovanom procese rozsudkom štátneho súdu, v spojení z rozsudkom Najvyššieho súdu z mája 1950, odsúdený za špionáž a protištátnu činnosť na 12 rokov odňatia slobody, peňažnú pokutu, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. V januári 1951 bol degradovaný na vojaka v zálohe a bolo mu zastavené vyplácanie výsluhového dôchodku a iných peňažných náležitostí. Krátko po vynesení rozsudku bol prevezený do väzenia v Leopoldove, kde po týraní a mučení väzenskými dozorcami zomrel na vyčerpanie.


V obnovenom trestnom konaní bol uvedený rozsudok zrušený a rozsudkom vojenského kolégia Najvyššieho súdu z februára 1955 bol uznaný vinným za pokus pomôcť velezrade a bol odsúdený na šesť rokov odňatia slobody, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. V júni 1970 zvláštny senát mestského súdu v Prahe zrušil rozsudok Najvyššieho súdu a oslobodil ho spod obžaloby. Krajská prokuratúra v Prahe, ktorá vec preskúmavala vzhĺadom k úmrtiu vec odložila a sťažnosť pre porušenie zákona nepodala.


Josef Pešek bol dvakrát ženatý a mal 3 deti.
Ovládal okrem češtiny, nemčinu, francúzštinu a taliančinu
prameň,foto:
www.sumavanet.cz

URL : https://www.valka.cz/Pesek-Josef-t75733#279298Verze : 0