Main Menu
User Menu
Reklama

INT - 5.12.1994 - Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách

Budapest Memorandum on Security Assurances

Text Budapešťského memoranda (anglicky)

Ukraine, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,
Welcoming the Accession of Ukraine to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons as a non-nuclear-weapon state,
Taking into account the commitment of Ukraine to eliminate all nuclear weapons from its territory within a specified period of time,
Noting the changes in the world-wide security situation, including the end of the Cold War, which have brought about conditions for deep reductions in nuclear forces,


Confirm the following:


The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the CSCE Final Act, to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine.


The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in self-defense or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations.


The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the Principles of the CSCE Final Act, to refrain from economic coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by Ukraine of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind.


The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon state party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used.


The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America reaffirm, in the case of Ukraine, their commitment not to use nuclear weapons against any non-nuclear-weapon state party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, except in the case of an attack on themselves, their territories or dependent territories, their armed forces, or their allies, by such a state in association or alliance with a nuclear weapon state.


Ukraine, The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and The United States of America will consult in the event a situation arises which raises a question concerning these commitments.


This Memorandum will become applicable upon signature.


Signed in four copies having equal validity in the Ukrainian, English, and Russian languages.
FOR UKRAINE:
(signature Leonid Kuchma)FOR THE RUSSIAN FEDERATION:
(signature Boris Yeltsin)FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
(signature John Major)FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
(signature Bill Clinton)


Budapest, 5 December 1994.Zdroj:
en.wikisource.org
treaties.un.org
URL : https://www.valka.cz/INT-5-12-1994-Budapestske-memorandum-o-bezpecnostnich-zarukach-t251116#691480Verze : 0
MOD
Strojový český překlad:


Ukrajina, Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké,
Vítajíce přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní jako státu, který nemá jaderné zbraně,
s přihlédnutím k závazku Ukrajiny odstranit ze svého území ve stanovené lhůtě všechny jaderné zbraně,
berouce na vědomí změny v celosvětové bezpečnostní situaci, včetně konce studené války, které přinesly podmínky pro hluboké snížení jaderných sil,potvrzují následující:Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké znovu potvrzují svůj závazek vůči Ukrajině respektovat v souladu se zásadami Závěrečného aktu KBSE nezávislost a svrchovanost a stávající hranice Ukrajiny.Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké znovu potvrzují svůj závazek zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti Ukrajiny a že žádná z jejich zbraní nebude nikdy použita proti Ukrajině s výjimkou sebeobrany nebo jiného použití v souladu s Chartou OSN.Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké znovu potvrzují svůj závazek vůči Ukrajině, že se v souladu se zásadami Závěrečného aktu KBSE zdrží hospodářského nátlaku, jehož cílem je podřídit vlastnímu zájmu výkon práv Ukrajiny vyplývajících z její svrchovanosti a zajistit si tak výhody jakéhokoli druhu.Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké znovu potvrzují svůj závazek usilovat o okamžité přijetí opatření Rady bezpečnosti Organizace spojených národů s cílem poskytnout pomoc Ukrajině jakožto státu, který nemá jaderné zbraně a je smluvní stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, pokud by se Ukrajina stala obětí aktu agrese nebo objektem hrozby agrese, při níž by byly použity jaderné zbraně.Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké v případě Ukrajiny znovu potvrzují svůj závazek nepoužít jaderné zbraně proti žádnému státu, který není stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, s výjimkou případu, kdy by na ně, jejich území nebo závislá území, jejich ozbrojené síly nebo jejich spojence zaútočil takový stát ve spojení nebo alianci se státem vlastnícím jaderné zbraně.Ukrajina, Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké budou konzultovat v případě, že nastane situace, která vyvolá otázku týkající se těchto závazků.Toto memorandum se stane použitelným po jeho podpisu.Podepsáno ve čtyřech vyhotoveních se stejnou platností v ukrajinském, anglickém a ruském jazyce.
PRO UKRAJINU:
(podpis Leonid Kučma)
ZA RUSKOU FEDERACI:
(podpis Boris Jelcin)
ZA SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:
(podpis John Major)
ZA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:
(podpis Bill Clinton)Budapešť, 5. prosince 1994.


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
URL : https://www.valka.cz/INT-5-12-1994-Budapestske-memorandum-o-bezpecnostnich-zarukach-t251116#691481Verze : 0
MOD