Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

Zmluva medzi československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine.Prezident Československej republiky a prezídium Najvyššieho sovietu SSR,
predchnutí želaním, aby národy Československej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík žili vo večnom úprimnom priateľstve a aby im vo vzájomnej spolupráci bola zaistená šťastná budúcnosť, rozhodli sa k tomuto účelu uzavrieť Zmluvu a menovali svojimi plnomocníkmi:


prezident Československej republiky Zdeňka Frielingera, predsedu vlády, a Vladimíra Clementisa, štátneho tajomníka v ministerstve zahraničných vecí;


prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR Vjačeslava Michajloviča Molotova, zástupcu predsedu Rady ľudových komisárov a ľudového komisára zahraničných vecí Zväzu SSR,


ktorí, vymeniac si svoje plné moci, ktoré boli nájdené v patričnej forme a v úplnom poriadku, dohodli sa na nižšie uvedenom:Článok 1
Zakarpatská Ukrajina (podľa československej ústavy nazvaná Podkarpatská Rus), ktorá bola pojatá na základe zmluvy zo dňa 10. septembra 1919, uzavretej v St. Germain-en-Laye, ako samosprávny celok do rámca Československej republiky, zjednoťuje sa v súhlase so želaním, prejaveným obyvateľstvom Zakarpatskej Ukrajiny a na základe priateľskej dohody medzi obidvoma Vysokými zmluvnými stranami, so svojou odvekou otčinou - Ukrajinou a vteľuje sa do rámca Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.
Hranica, ako bola medzi Slovenskom a Zakarpatskou Ukrajinou dňa 29. septembra 1938, stáva sa s prevedenými zmenami hranicou medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík podľa pripojenej mapy.Článok 2
Táto Zmluva podlieha schváleniu československého národného zhromaždenia a prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík.
Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe. Táto zmluva bola uzavretá v Moskve v troch vyhotoveniach, a to každá v slovenskej, ruskej a ukrajinskej reči. Pri interpretácii majú všetky tri texty rovnakú moc.


29. júna 1945


Z plnej moci Prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík V. Molotov
Z plnej moci prezidenta Československej republiky Zd. Fierlinger, V. Clementis
Protokol ku Zmluve medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine.


Pri podpise Zmluvy o Zakarpatskej Ukrajine strany sa dohodli na nižšie uvedenom:Článok 1
Vytýčenie hraníc na mieste samom, ako ich má na zreteli článok 1. Zmluvy, bude prevedené Rozhraničovacou komisiou, do ktorej každá z Vysokých zmluvných strán vyšle troch zástupcov, ktorí budú mať právo pribrať k rokovaniam potrebný počet znalcov.
Trovy Rozhraničovacej komisie budú znášať obidva zúčastnené štáty rovnakou mierou.


Článok 2
Osoby slovenskej a českej národnosti, ktoré sú príslušné (majú trvalé bydlisko) na územie Zakarpatskej Ukrajiny, majú právo optovať pre štátne občianstvo Československej republiky a to do 1. januára 1946. Opcia sa koná podľa platných zákonov Československej republiky a nadobúda účinnosti iba po súhlase československých úradov.
Osoby ukrajinskej a ruskej národnosti, ktoré žijú na území Československa ä v okresoch Slovenska), majú právo optovať pre štátne občianstvo Zväzu sovietskych socialistických republík a to do 1. januára 1946. Opcia sa koná podľa platných zákonov Zväzu SSR a nadobúda účinnosti iba po súhlase sovietskych úradov.
Osoby, ktoré použijú tohoto práva opcie, prenesú svoje bydlisko behom nasledujúcich 12 mesiacov po obdržaní súhlasu príslušnej vlády opciu, do štátu, štátne občianstvo ktorého majú prijať, pri čom môžu vziať so sebou celý svoj hnuteľný majetok. Tento majetok nepodlieha z tohoto dôvodu nijakému vývoznému clu ani poplatku. Za nehnuteľný majetok dostanú odškodné.
Taktiež budú odškodnené za zanechaný nehnuteľný majetok osoby českej a slovenskej národnosti, ktoré museli v dôsledku nepriateľskej okupácie opustiť územie Zakarpatskej Ukrajiny. Týmto fyzickým osobám sú postavené na roveň právnické osoby, ktoré vzhľadom na národnostné zloženie ich štatutárnych orgánov, aké boli pred okupáciou, je treba považovať za české alebo slovenské.Článok 3
K uskutočneniu článku 1. Zmluvy z dnešného dňa a článku 2. tohoto Protokolu, pokiaľ ide o otázky právne, majetkové a finančné, ustanovuje sa Likvidačná komisia, do ktorej každá z Vysokých zmluvných strán vyšle svojich zástupcov, ktorí budú mať právo pribrať k prácam potrebný počet znalcov.
Do pôsobnosti tejto komisie patrí bezúplatný prevod štátneho majetku na Zakarpatskej Ukrajine z vlastníctva Československej republiky do vlastníctva Zväzu sovietskych socialistických republík.Článok 4
Odškodnenie podľa článku 2, odseku 3. a 4., prevedie podľa zásad, vypracovaných Likvidačnou komisiou, československá respektívne sovietska vláda. Vysoké zmluvné strany vymenia si zoznamy vyplatených odškodnení a potom sa prevedie vyrovnanie vzniknuvšieho dlhu. Likvidácia všetkých odškodnení a úhrada rozdielu bude prevedená do 18 mesiacov odo dňa ratifikácie Zmluvy.Článok 5
Tento protokol, ktorý tvorí integrujúcu časť Zmluvy, podlieha ratifikácii, ktorá sa uskutoční za rovnakých podmienok ako ratifikácia hlavného zmluvného aktu.


Moskva, 29. júna 1945.


Z plnej moci Prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík V. Molotov v. r
Z plnej moci prezidenta Československej republiky Zd. Fierlinger, V. Clementis


Zdroj: Dokumenty moderní doby; 1. vydanie, Praha, 1978; Nakladatelství Svoboda.
http://karpaty.mylivepage.ru/tag/index
URL : https://www.valka.cz/CZK-Smlouva-mezi-CSR-a-SSSR-o-Zakarpatske-Ukrajine-29-06-1945-t77065#283672Verze : 0
Reklama