Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě


Preambule


Státy, které jsou smluvními stranami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955,


berouce v úvahu hluboké změny probíhající v Evropě, které znamenají ukončení konfrontace a rozdělení kontinentu,


hodlajíce v nové situaci aktivně rozvíjet své vzájemné vztahy na dvoustranném a dle zájmu na mnohostranném základě,


připomínajíce význam Společné deklarace 22 států, které podepsaly Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a které prohlásily, že již nejsou nepřáteli a že budou budovat nové vztahy partnerství a spolupráce,


rozhodnuty napomáhat postupnému přechodu k celoevropským strukturám bezpečnosti v duchu ujednání dosažených na pařížském summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v listopadu 1990,


dohodly se na následujícím:


Článek 1


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 (dále jen Varšavská smlouva), a Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaný dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, pozbývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tento protokol.


Článek 2


Strany tohoto protokolu prohlašují, že nemají vůči sobě žádné majetkové nároky vyplývající z Varšavské smlouvy.


Článek 3


1. Tento protokol podléhá ratifikaci.
2. Originál protokolu a ratifikační listiny budou uloženy do úschovy vládě České a Slovenské Federativní Republiky. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude informovat ostatní strany tohoto protokolu o uložení každé ratifikační listiny do úschovy.


Článek 4


Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude uložena do úschovy poslední ratifikační listina.


Patička


Dáno v Praze dne 1. července 1991 v jednom vyhotovení v jazyce českém, bulharském, maďarském, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto protokolu předá vláda České a Slovenské Federativní Republiky všem ostatním stranám tohoto protokolu.


Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku


Václav Havel, prezident České a Slovenské Federativní Republiky


Za Bulharskou republiku


Želiu Želev, prezident Bulharské republiky


Za Maďarskou republiku


József Antall, předseda vlády Maďarské republiky


Za Polskou republiku


Lech Walesa, prezident Polské republiky


Za Rumunsko


Ion Iliescu, prezident Rumunska


Za Svaz sovětských socialistických republik


G. I. Janajev, viceprezident Svazu sovětských socialistických republik
Zdroj
Tisk č. 753 FS ČSFR, VI. v. o.
URL : https://www.valka.cz/CZK-01-07-1991-Protokol-o-ukonceni-platnosti-Varsavske-smlouvy-t95017#354951Verze : 0
MOD
Reklama