Štefánik, Milan Rastislav


     
Příjmení:
Surname:
Štefánik Štefánik
Jméno:
Given Name:
Milan Rastislav Milan Rastislav
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Rastislav Štefánik
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál in memoriam General in Memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhDr. PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.07.1880 Kosaras /
21.07.1880 Kosaras /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.05.1919 Ivanka pri Dunaji /
04.05.1919 Ivanka pri Dunaji /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo války, ministr
Jiné významné skutečnosti:
Other Notable Facts:
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno 1999.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#375527 Verze : 3

     
Příjmení:
Surname:
Štefánik Štefánik
Jméno:
Given Name:
Milan Rastislav Milan Rastislav
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Rastislav Štefánik
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1890-DD.06.1893 Státní lyceum, Pozsony
DD.09.1893-DD.06.1894 Královské gymnasium, Sopron
DD.09.1894-DD.07.1898 Královské gymnasium, Sarvas
DD.10.1898-DD.10.1900 České vysoké učení technické, Praha
DD.10.1900-DD.10.1904 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
DD.09.1890-DD.06.1893 ?
DD.09.1893-DD.06.1894 ?
DD.09.1894-DD.07.1898 ?
DD.10.1898-DD.10.1900 ?
DD.10.1900-DD.10.1904 ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1915-DD.05.1915 Pilotní škola, Chartres
DD.01.1915-DD.05.1915 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.05.1915 podporučík francouzské armády
17.09.1915 poručík francouzské armády
13.10.1916 kapitán francouzské armády
22.05.1917 major francouzské armády
15.01.1918 podplukovník francouzské armády
18.06.1918 brigádní generál francouzské armády
14.10.1918 generálporučík legií
07.05.2004 generál in memoriam
13.05.1915 Lieutenant
17.09.1915 1st Lieutenant
13.10.1916 Captain
22.05.1917 Major
15.01.1918 Lieutenant-Colonel
18.06.1918 Brigade-General
14.10.1918 Lieutenant-General of Legions
07.05.2004 General in Memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.01.1915-DD.05.1915 vojenské studium, Chartres
DD.05.1915-DD.09.1915 pilot Letky MF-54, západoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.11.1915 pilot Letky MFS-99, balkánské válčiště
DD.11.1915-DD.02.1916 nemocniční ošetřování
DD.02.1916-DD.07.1916 zdravotní dovolená
DD.07.1916-DD.10.1916 člen Francouzské vojenské mise v Rusku, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.11.1916 člen Francouzské vojenské mise v Rumunsku, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.10.1918 místopředseda Československé národní rady
DD.10.1918-DD.11.1918 ministr války prozatímní československé vlády
DD.11.1918-DD.05.1919 ministr války Republiky československé
DD.01.1915-DD.05.1915 ?
DD.05.1915-DD.09.1915 ?
DD.09.1915-DD.11.1915 ?
DD.11.1915-DD.02.1916 ?
DD.02.1916-DD.07.1916 ?
DD.07.1916-DD.10.1916 ?
DD.10.1916-DD.11.1916 ?
DD.11.1916-DD.10.1918 ?
DD.10.1918-DD.11.1918 ?
DD.11.1918-DD.05.1919 ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.07.2009-DD.MM.RRRR po generálovi Štefánikovi udelený čestný názov Dopravného krídla Kuchyňa


Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#375529 Verze : 2
Brig. gen. Milan Rastislav Štefániknar.: 21.7.1880, Košariská
zomr.: 4.5.1919, Ivanka pri DunajiNarodil sa 21. júla 1880 v Košariskách v rodine ev. farára Pavla Štefánika. Ako deväťročný odišiel z domu do Šamorína aby sa pripravil na strednú školu. Stredoškolské štúdium začal na ev. lýceu v Bratislave. Zapísal na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na filozofickej fakulte. Cieľom Štefánikovho ďaľšieho pôsobenia sa stal Paríž. Sem dorazil 28. novembra 1904. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906, kedy uverejnil sedem vedeckých prác.


Začiatok vojny Štefánika neprekvapil, lebo jej začiatok predvídal už niekoľko rokov predtým. Vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav však nemohol hneď odísť na front a dostal sa tam až začiatkom r. 1915. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres a dňa 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatnika. V hodnosti podporučíka potom nastúpil na front, kde robil výskumné lety. Aj ako letec však mal stále na vedomí oslobodenie Čechov a Slovákov a snažil sa o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej dobrovoľníckej jednotky. Začiatkom septembra 1915 ho poslali na srbský front, kde toto svoje snaženie ešte viac rozvíjal. Pri evakuácii z letiska v Niši však na lietadle havaroval a na úteku potom Štefánika prepadla žalúdočná choroba.


Štefánik sa vrátil do Paríža tu ho Jouvenel zoznámila s najvyššími politikmi: ministerským predsedom Aristidom Briandom a najvplyvnejším mužom franc. ministerstva zahraničia Philippom Berthelotom. Štefánik tu naďalej presadzoval plán vytvorenia česko-slovenského štátu dňa 13. decembra 1915 sa stretol s E. Benešom a spoločne sa stotožnili so Štefánikovými i Masarykovými koncepciami o vytvorení spoločného štátu.


Štefánikovou novou úlohou, ktorú si sám stanovil bolo vytvorenie jedného riadiaceho centra pre spoločný odboj Čechov a Slovákov a tiež vytvorenie samostatného česko-slovenského vojska a jeho presadenie medzi politikmi. O týchto plánoch informoval aj ministerského predsedu Aristida Brianda a dohodol stretnutie medzi ním a Masarykom. Stretnutie Masaryka s Briandom bolo úspešné. Štefánik medzitým neustále presadzoval vytvorenie ústredného reprezentatívneho orgánu zahraničného odboja. Tak vznikla vo februári 1916 Národná rada krajín českých, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu. Jej predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedami J. Durich a M. R. Štefánik a generálnym tajomníkom E. Beneš. Súčasne začala rada organizovať česko-slovenské vojsko v zahraničí. Keď sa Štefánikov stav zlepšil, odišiel do Talianska. Tu ako letec rozhadzoval na talianskom fronte letáky určené najmä pre Čechov a Slovákov. Po návrate do Paríža sa Štefánik intenzívne venoval otázke ustanovenia samostatného česko-slovenského vojska. Za týmto účelom odcestoval do Ruska. Dňa 25. augusta 1916 sa dostal v Mogiľove ku Mauriceovi Janinovi, šéfovi francúzskej misie v Rusku. Janin zaviedol Štefánika ku náčelníkovi generálneho štábu Alexejevovi i k cárovi Mikulášovi a podarilo sa mu posilniť postavenie ČSNR vo vojenských kruhoch. Dňa 29. augusta potom podpísali Durich a Štefánik tzv. Kyjevskú dohodu spolu s predstaviteľom amerických Slovákov G. Košíkom, ktorou spoločne uznali ČSNR za vedúci orgán českého a slovenského hnutia v zahraničí. Francúzske velenie potom poslalo Štefánika do Rumunska, kde sa mu zakrátko podarilo získať 1 500 dobrovoľníkov. Dňa 2. júna 1917 odplával Štefánik do USA. Prvou úlohou bol nábor dobrovoľníkov, ktorých sa mu napokon podarilo získať 3 000. Druhou mala byť konsolidácia krajanov v USA a získanie ich podpory pre ČSNR. Jeho činnosť bola úspešná a 20. októbra bol Štefánik vyznamenaný krížom dôstojníka Čestnej légie. Po návrate do Paríža sa Štefánik zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení samostatnej česko-slovenskej armády. Výsledkom bol Dekrét o vytvorení česko-slovenskej armády vo Francúzsku, ktorý vydala francúzska vláda 16. decembra 1917.
V Paríži sa Štefánik opäť stretol s Janinom. Ten potom so súhlasom francúzskeho velenia prijal funkciu veliteľa vytvárajúceho sa česko-slovenského vojska (10 000 vojakov).


V polovici februára 1918 odišiel Štefánik do Talianska. Aj tu bolo jeho hlavnou úlohou vybudovanie česko-slovenskej armády. Aby Štefánik, vtedy už ako plukovník francúzskej armády, zvýšil svoju osobnú agitáciu, vypracoval memorandum, v ktorom zhrnul všetky svoje argumenty a predložil ho Sonninovi a šéfovi gen. štábu generálovi Diazovi v Ríme. Výsledkom bolo, že dňa 21. apríla 1918 Štefánik podpísal s ministerským predsedom Orlandom dvojstrannú zmluvu o vytvorení samostatnej československej armády, ktorá plne podliehala ČSNR. Vojsko vyzbrojovalo Taliansko. Nábor dobrovoľníkov pokračoval a 24. mája 1918 sa v Ríme konala veľkolepá slávnosť: odovzdávanie plukových vlajok česko-slovenským jednotkám.


V máji roku 1918 preletela svetom správa o vystúpení česko-slovenských légií v Rusku. Mali už 50 000 príslušníkov a čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko - Uhorsku. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a Ústrednými mocnosťami v marci 1918 však spôsobilo, že česko-slovenské vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. To viedlo k demoralizácii vojska a bolo potrebné, aby Štefánik odišiel do Ruska k ohrozeným légiám. Štefánik, ktorý mal už od 20. júna hodnosť generála sa teda vybral z Paríža na cestu. Najprv však navštívil USA, kde spolu s Masarykom a gen. Janinom preberali ďalšie plány.


Medzitým už nič nebránilo tomu, aby sa po medzinárodnom uznaní ČSNR mohol tento orgán premeniť na vládu. Stalo sa tak 14. októbra 1918. Vláda bola trojčlenná: Masaryk bol ministerským predsedom, Beneš ministrom vnútra a Štefánik ministrom obrany. Krátko nato uverejnil Masaryk aj Vyhlásenie nezávislosti Československa, tzv. Washingtonskú deklaráciu. Došlo k vystúpeniu domáceho odboja a 28. októbra k vyhláseniu Československej republiky. V Ženeve sa uskutočnilo zjednotenie domáceho odboja na čele s K. Kramářom a zahraničnej delegácie vedenej E. Benešom. Dohodli sa na osobe prezidenta: T. G. Masarykovi i novej československej vláde, ktorej predsedom sa stal K. Kramář, ministrom zahraničia E. Beneš, minister vojny M. R. Štefánik a rezort obrany prevzal V. Klofáč. Zakrátko Nemecko kapitulovalo a vojna sa skončila. Štefánik sa o všetkom dozvedel v Japonsku. Chcel sa hneď vrátiť do Paríža, no najprv chcel splniť svoj cieľ na Sibíri. Dňa 13. novembra nastúpil na loď do Vladivostoku. Po príchode chcel dohodnúť s vojenským velením podrobnosti presunu legionárov do vlasti. Okrem toho, vzhľadom na vznik Československej republiky zrušil Odbočku ČSNR v Rusku a vymenoval Bohdana Pavlů za splnomocnenca československej vlády v Rusku. Z rúk generála Janina prevzal Rad veliteľa Čestnej légie a 25. januára 1919 opustil Rusko a odišiel do Paríža. Po príchode bolo jeho hlavnou starosťou stiahnutie sibírskych légií a ich odsun do vlasti.


Potom ešte odišiel do Talianska. Urovnával spor medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou a ten sa mal definitívne doriešiť po jeho príchode do Bratislavy. Dňa 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla typu Caproni 450, sprevádzaný dvoma talianskymi letcami a mechanikom. Lietadlo však nikdy nepristálo, náhle sa zrútilo neďaleko obce Ivanka pri Dunaji. Na mieste pádu lietadla v roku 1923 podľa projektu Dušana Jurkoviča vybudovali pamätník - 48°10'16.737"N 17°13'50.0808"E.


Edit: Janko PALIGA - linkovanie, doplnenie
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#46824 Verze : 0
Štefánikova smrt byla nehoda, potvrdila to i mezinárodní vyšetřovací komise havárie. Verze o jeho smrti typu, že to byl úmysl TGM nebo EB, které se postupem času objevovaly ve fantasmagorických podobách, jsou nesmyslné. Štefánikova smrt ani jendomu z nich nemohla ničím prospět, ani neprospěla. Autoritu TGM Štefánik za svého života ctil a sokem by mu jistě nebyl. Kdyby žil, mohl velmi platně v rámci čechoslovakismu působit ve vládě ze své funkce ministra války (později rezort změněn na ministerstvo obrany).


Pro Slimo - Čs. armádní sbor byl v revolučním zmatku v Rusku jednou z nejbojeschopnějších jednotek. Teze o jeho demoralizaci je nesmyslná. Uzavřením východní fronty bylo cílem přesunout sbor lodními transporty na francouzskou frontu, kde měl bojovat dále proti německé armádě (nakonec odjel na fr. frontu jen traposrt kpt. Husáka a mjr. Gibiše). Samozřejmě, že příslušníky sboru ovlivnily psychicky události, v nichž se Rusko tehdy zmítalo, ale o nějaké demoralizaci se mluvit nedá. Tehdy ještě zdaleka ne (později docházelo k tomu, že některé jednotky z absolutního fyzického a duševního vyčerpání žádaly vystřídání a odmítaly bojovat tam kde viděli, že je jejich pomoc velením spojenecké ruské národní armády zneužívána). Tím spíše totiž stmelily události jara 1918 jeho odhodlání (sboru) se do Vladivostoku třeba probojovat, za každou cenu. K nasazení čs. legionářského sboru v r.1918 k ochraně transsibiřské magistrály spojeneckým velením došlo až o nějaký půlrok později a jako takový tento úkol plnil sbor i v r. 1919. Anabáze čs. arm. sboru napříč Ruskem do Vladivostoku byl boj o přežití, boj o existenci sboru. Když tento sbor tehdy dokázal porážet mnohem početnějšího a lépe vyzbrojeného nepřítele například u Bachmače, Lipjag, Penzy, Samary Kazaně, Trojicku, Buzuluku, Kljukvené, v Povolží u Nikolajevska, Ufy, Urále a v mnoha dalších bitvách, kdy mnohdy dokonce proti přesile útočil, myslím že o nějaké demoralizaci armádního sboru nemůže být ani slova. Žádná spojenecká vojenská jednotka v revolučním Rusku o velikosti čs. arm. sboru si v boji nevedla tak znamenitě jako Čechoslováci a málokterá měla tak dobrou bojovou morálku.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#46878 Verze : 0
Letadla tehdejší doby rozhodně nebyla aerodynamicky příliš na výši. Piloti mezi válkaři by rozhodně lépe (lopatárněji) než já uměli vysvětlit, jak ke zřícení letadla došlo. Z obdobných příčin padají letadla i dnes. Rolling Eyes


Ke zřícení (ano, právě o to šlo!) došlo v průběhu letu po okruhu ve větrném počasí při přípravě na přistání na letišti Ivanka, když v zatáčce došlo ke změně vztlakových poměrů v malé výšce.


Letadlo totiž letí ne díky své rychlosti proti zemi (to může i couvat), ale proti vzduchové hmotě. IAS je součtem (nebo rozdílem) rychlosti pohybu letadla a vzduchové hmoty. Proto se startuje a přistává proti větru, proto (v době vrtulových letadel třeba za WWII) letadlová loď při startování letadel plula plnou rychlostí proti větru.
Pádová rychlost je přitom závislá mj. na tom, letí-li přímo, nebo zatáčí. V zatáčce stoupá hranice tzv. "pádové rychlosti" až nad 50%. V kombinaci např. s poryvem větru zezadu může zcela nečekaně vzniknout smrtící kombinace.
Jestliže tedy v poloze "po větru" (3. okruhová zatáčka) při náklonu 30stupňů došlo k poryvu větru o změnové rychlosti 30 km/hod, což v tomto ročním období a podle popisu událostí je vysoce pravděpodobné, pád letadla byl nevyhnutelný. Twisted Evil


Žádná střelba, žádná sabotáž, žádná sebevražda! Smile


Z podobných důvodů spadlo již mnoho pilotů, kteří měli nalétáno mnohonásobně víc, než nezkušený Ital, který Caproni pilotoval.
Ostatně, pokud vím, Štefánik měl k posádce výhrady a chtěl pilotovat sám, ale vzhledem k jeho vysoké funkci mu to nebylo dovoleno a musel letět "v gala".
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47021 Verze : 0
Notoricky známá fotografie Milana R. Štefánika. (měl jsem i jeho jiné fotografie, myslím, že za doby jeho studií v Praze a před jeho vědeckými výpravami, nemáte je někdo?)
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47198 Verze : 0
no dam nejaky jiny fotky nez tyhle zname


jinak tech fotek mam vic,ale vsechny je sem prece nebudu davat
teda pokud byste je teda chteli videt tak mi staci napsat.
Štefánik, Milan Rastislav - ........

........
Štefánik, Milan Rastislav - M.R. Štefánik jako student

M.R. Štefánik jako student
Štefánik, Milan Rastislav - ....

....
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#98426 Verze : 0
Busta Milana Rastislava Štefánika na námestí v Humennom.


URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#180408 Verze : 0
Chronológia života M.R.Štefánika


21.7.1880- M.R.Štefánik sa narodil v Košariskách ako šieste dieťa Pavla Štefánika (1844-1913) a Albertíny Jurenkovej (1853-1328)
1886-1889- navštevoval ľudovú školu v Košariskách
leto 1889- v Šamoríne sa učil Maďarsky
1889-1893- študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave
1893-1894- študoval na evanjelickom lýceu v Šoproni
1894-1898- študoval na evanjelickom lýceu v Sarvaši, kde aj maturoval
1898-1900- študoval stavebné inžinierstvo na technike v Prahe
1900-1904 prestúpil na Filozofickú fakultu KU v Prahe, kde študoval astronómiu. Počas štúdia v Prahe v rokoch 1898-1904 sa zapojil do činnosti spolu Detvan, kde bol jedným z najaktívnejších členov. V roku 1900 tajomník, 1901predseda spolku. Stúpenec hlasistického hnutia a názorov T.G. Masaryka.
1902- v letnom semestri študoval vo švajčiarskom Zürichu
12.10.1904- promovali ho za doktora filozofie. Obhájil dizertáciu o novej hviezde v súhvezdí Cassiopea z roku 1572
november 1904- cez Prahu odišiel do Paríža
koniec apríla 1905- začal pracovať vo hvezdárni Meudon pri Paríži u astrofyzika J. Janssena. Až do vypuknutia 1. svetovej vojny sa venoval bádaniu
jún 1905- prvý štefánikov výstup na Mont Blanc. Na vrchol vystúpil spolu s kolegom Millouachom v podvečer 20. júna
august-september 1905- v španielskom Alcosebri spozoroval úplné zatmenie Slnka. Po návrate do Paríža sa koncom septembra zúčastnil v Oxforde na zjazde Medzinárodnej únie pre výskum Slnka
október 1905- navštívil príbuzných v Rakúsko-Uhorsku
júl a august 1906- druhý a tretí výstup na Mont Blanc
december 1906 až február 1907- výskum zatmenia Slnka v Rusku
1907- prekonával problémy so žalúdkom, ktoré pretrvávali celý život
1907/1908- vianočné sviatky strávil v Košariskách
júl-september 1908- 4.-6. výstup na Mont Blanc
koniec roka 1908- Štefániková návšteva domoviny
marec 1910-február 1911- pozoroval Halleyovú kométu na ostrove Tahity
18.12.1911- Francúzska akadémia vied udelila Štefánikovi cenu Wilde
od 1912- pracoval vo Francúzskej národnej hvezdárni a začal sa venovať výskumu hmlovín
27.7.1912- získal francúzske občianstvo
apríl 1913- zúčastnil sa pohrebu svojho otca
28.9.-18.10.1913- pobyt na Tahity
november-december 1913- v Ekvádore sa snažil upevňovať pozície Francúzska
31.7.1914- bol vyznamenaný rádom Čestnej légie
26.1.1915- nastúpil vojenskú službu, začal ako letec
13.5.1915- v hodnosti ppor. bol odvelený na front
september 1915- odvelili ho na srbský front, kde sa pokúšal organizovať česko-slovenskú eskadrónu.
10.12.1915- prvýkrát sa stretol s Benešom. Rokoval s ním o možnostiach založenia česko-slovenskej armády vo Francúzsku
február 1916- spoluzakladateľ Československej národnej rady
začiatok apríla 1916- odišiel na misiu do Talianska
koniec júla 1916- ako podpredseda Československej národnej rady rokoval s Ruskom o možnostiach vytvorenia československých vojsk
január-apríl 1917- druhá diplomatická cesta do Ruska
jún 1917- ako major Francúzskej armády rokoval s krajinami v USA o získaní dobrovoľníkov
február-apríl 1917- v Ríme rokoval o možnostiach vytvorenia čs. legií v Taliansku. S talianským premiérom podpísal 21.4. zmluvu o založení légií
18.6.1918- Clemenceau vymenoval Šefánika za francúzskeho generála.
14.10.1918- v prvej dočasnej československej vláde zastával post ministra vojny
15.11.1918 - prišiel do Vladivostoku, kde zorganizoval čs. légie
20.4.1919- odcestoval na politicko-vojenské rokovanie do Ríma a Padovy
4.5.1919- o 8:07 odletel spolu s dvoma talianskými letcami a mechanikom na dvojplošníku Caproni z letiska Campo Formido domov. O 11:55 lietadlo havarovalo v Ivanke pri Dunaji.
11.5.1919- pochovali ho na kopci Bradlo
1928- telesné pozostatky pochovali v novopostavenej mohyle na Bradle


Zdroj: Historická revue č.9/2007
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#236028 Verze : 1
Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle


Milan Rastislav Štefánik bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami, 11. mája 1919, spolu s troma talianskymi letcami, ktorí s ním zahynuli. Nad ich spoločným hrobom bola navŕšená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník – kamenný kríž. Základný kameň mohyly nad týmto hrobom bol položený dňa 4. mája 1924 pri príležitosti 5. výročia tragickej Štefánikovej smrti. So stavbou mohyly sa začalo dňa 11. júla 1927 a bola uskutočnená za 280 pracovných dní. Mohyla bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928.
Mohyla sa vypína na kopci vo výške 543 m nad morom.


Mohyla sa skladá z troch hlavných častí: dvoch terás stupňovite nad sebou vyrastajúcich zo svahov vrcholu kopca, nad ktorými "vlastná náhrobná stavba korunuje samo temä mohyly". Pôdorys celej stavby je obdĺžnik s orientáciou od západu na východ, zodpovedajúci prvotnému uloženiu štyroch hrobov, tvoriacich kríž, v ktorého hlave je hrob generála Štefánika, v jeho nohách hrob kráľovského tal. mechanika-strelca Aggiusti Gabriele-ho, po pravom boku hrob poručíka Mancinelli Scotti - ho (ktorý bol neskoršie prevezený do vlasti), po ľavom boku seržanta Merlini Umberta. Spodná terasa má dĺžku 93 m a šírku 62 m. V kratších terasách na východnom a západnom boku umiestnené sú vždy dve a dve schodištia vedúce na rovinu, z ktorej zo všetkých strán je uplatnený terén svahov a uprostred vyššia druhá terasa s obvodom 45 a 32 m. Obidve terasy sa dvíhajú hrabovite šikmými stenami, vybudovanými z hrubých kvádrov. Z druhej terasy vyrastá na temene kopca vlastná mohyla, utvorená komolou pyramídou s troma stupňovitými odstavcami, nesúcimi v hornej časti vlastnú tumbu. Na južnej a severnej strane pyramídy vystupuje po každej strane jedno schodište k úrovni tumby a úpätia pyramídy. Z každého rohu sa pnú do výšky 12 m mohutné kamenné obelisky. Jedinou živou výzdobou mohyly sú šľachtené jalovce, vyrastajúce z pôdy vrchu.


Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného trvácneho kameňa travertínu, ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. Vcelku bolo spracované 6000 m3 muriva, 14000 m3 odkopaných a vykopaných zemín, urobenej 3300 m2 dlažby. Úhrnný náklad na mohylu obnášal 2 813 262, 76 korún československých.


zdroj: http://www.mrstefanik.sk/
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#274608 Verze : 0
Oficiálny názov: Pomník gen. M. R. Štefánika
Autori: Jozef Pospíšil, Emil Beluš
Dátum odhalenia: 1929, reinštalácia 4. 5. 1990
Miesto, kde sa nachádza: Nám. gen. M. R. Štefánika, Brezno


Zdroj: osobný archív fotografií
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#280519 Verze : 0
Fotografie M. R. Štefánika


Zdroj: www.tatranci.sk
Štefánik, Milan Rastislav - Dobrovoľník desiatnik M. R. Štefánik

Dobrovoľník desiatnik M. R. Štefánik
Štefánik, Milan Rastislav - Pilot desiatnik M. R. Štefánik

Pilot desiatnik M. R. Štefánik
Štefánik, Milan Rastislav - Dekorovanie francúzskym vojnovým krížom podpor. pilota M. R. Štefánika

Dekorovanie francúzskym vojnovým krížom podpor. pilota M. R. Štefánika
Štefánik, Milan Rastislav - Smútočná slávnosť na pamiatku gen. M. R. Štefánika v Gallarte pri Miláne

Smútočná slávnosť na pamiatku gen. M. R. Štefánika v Gallarte pri Miláne
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#281154 Verze : 0
Fotografie dnes už neexistujúcej sochy Milana Rastislava Štefánika na košickej Hlavnej ulici.


zdroj: http://fotokosice.eu
Štefánik, Milan Rastislav - Demontovanie sochy gen. M. R. Štefánika z Námestia Slobody (dnes Hlavná ulica), 2. novembra 1938 po Viedenskej arbitráži.

Demontovanie sochy gen. M. R. Štefánika z Námestia Slobody (dnes Hlavná ulica), 2. novembra 1938 po Viedenskej arbitráži.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#292466 Verze : 0
Fotografie mohyly na vrcholu Bradlo 48°40'45.59"N 17°33'49.45"E (vlastni navsteva)

URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#382094 Verze : 0

Diskuse

Citace :

V máji roku 1918 preletela svetom správa o vystúpení česko-slovenských légií v Rusku. Mali už 50 000 príslušníkov a čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko - Uhorsku. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a Ústrednými mocnosťami v marci 1918 však spôsobilo, že česko-slovenské vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. To viedlo k demoralizácii vojska a bolo potrebné, aby Štefánik odišiel do Ruska k ohrozeným légiám....je tady nějaká chyba - máj je květen a marc (nevím jak se to správně píše v 1.pádu) březen - žejo - takže nejdřív legie v květnu vystoupily a pak v březnu, po podpisu brest-litevského míru, byly demoralizovány?


...ještě k té demoralizaci - v létě 1918 by to pro legie bylo trochu nebezpečné - narozdíl od polských sborů, které se nechaly zajmout od němců si tento luxus naši nemohli dovolit - stále to byli "vlastizrádci" - R-U ještě existovalo!


...ale abych nebyl nespravedlivý - M.R.Š. skutečně jel povzbudit morálku (ale nejen to) bylo to však - jak už bylo řečeno - o cca půl roku později, v době pro naše legie těžké, protože:
1-Byly unaveny dlouhým přetěžováním
2-Spojenci neplnili sliby o posilách
3-Rozhárané vnitřní poměry na Sibiři vedly nakonec ke kolčakovu režimu(legionáři bojovali za svobodné a demokratické Rusko!)
4-Cíle svého snažení již dosáhli - ČSR již existovala - a legií bylo potřeba doma
5-Možná ještě něco, ale teď mě nic nenapadá


Dobrý je památník M.R.Š. - na Bradle (či jak se ten kopec správně jmenuje) Wink
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47008 Verze : 0
Jelikož se zde s určitou pravidelností rozbíhá debata, jež tady nemá co pohledávat, rozhodl jsem se "preventivně" založit debatní topic v příslušné sekci. Kdo má potřebu se vyjádřit "nefaktografickým" (subjektivním, polemickým apod.) způsobem k této osobě, nechť tak učiní tam, zde v Osobnostech to bude smazáno !


Odkaz na debatní topic: /topic/view/35716/
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#132270 Verze : 0
Několik poznámek/doplnění:


1 - MRŠ začal studovat stavební inženýrství na přání svého otce, přestoupil však na studium astronomie jak chtěl původně.


2 - Astronomie se skutečnš vyučovala na filozofické fakultě, proto byl doktorem filozofie.


3 - Na Mont Blank lozil, protože tam byla zřízena observatoř, kterou bohužel po smrti prof. Janssena musel zrušit.


4 - Těch cest před Velkou válkou bylo víc - vlastně procestoval celý svět.


5 - Ekvádor - dohodnul tam pro Francii koncesi (či co to bylo) na zřízení telegrafní a meteorologické služby a domluvil doplňování uhlí pro francouzské lodě při plavbě Panamským průplavem. Za to všechno dostal řád Čestné legie.


6 - Nastoupil k 102. pěšímu pluku, ale tuším za cca 2 dny byl převelen do toho leteckého učiliště.


7 - Štefánikova hodnost a systém francouzských hodností - viz např. J. Fidler: Generálové legionáři.


8 - Hrob poručíka Mancinelli Scotti v mohyle zůstal navždy prázdný, protože jeho ostatky byly převezeny na žádost rodiny do vlasti před výstavbou mohyly. Aspoň to tvrdila průvodkyně v muzeu MRŠ v Košariskách.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#325947 Verze : 0
No řešil jsem teď, jestli byl Štefánik legionář, a asi nebyl (není ani uveden v DB VÚA), protože dle zákona o propůjčování míst legionářům


§ 2.


Legionářem jest každý dobrovolník č I. legionářské (revoluční-zahraniční) armády, který byl do ní zařazen na základě přihlášky učiněné příslušnému orgánu nebo zástupci čsl. Národní Rady v Paříži nebo některé z jejích odboček nejdéle do 28. října 1918 a to úplně dobrovolně, bez jakéhokoli nátlaku, nebo nařízení čsl. Národní Rady nebo jiného čsl. revolučního orgánu veřejnou mocí nadaného, a v den převratu t. j. 28. října 1918 skutečně v ní službu podle svého služebního přidělení konal, - nebo který hodnověrně prokáže, že z důvodů, na jeho moci a vůli nezávislých nemohl v uvedený den v místě příslušného zařazujícího a přidělujícího čsl. vojenského orgánu k zařazení býti přítomen, - nebo který byl z ní řádně propuštěn.


Československou legionářskou (revoluční-zahraniční) armádou rozumějí se autonomní, z Čechoslováků složené vojenské formace ve svazku příslušných spojeneckých armád, které podléhaly nejvyšší politické autoritě čsl. Národní Rady v Paříži pod předsednictvím Masarykovým.


Vedle toho za legionáře jest pokládati rovněž Čechoslováky rakouského, uherského, neb německého státního občanství, kteří během války dobrovolně vstoupili do některé ze spojeneckých a spřátelených pravidelných (regulárních) armád, jsoucích v pravidelné válce proti středoevropské koalici (Německo, Rakousko, Uhersko, Bulharsko, Turecko) a v ní v době převratu t. j. 28. října 1918 skutečně konali službu, nebo z ní byli řádně propuštěni; prokáží-li hodnověrně, že z důvodů na jejich vůli nezávislých nebylo jim možno vstoupiti, nebo přestoupiti do čsl. revoluční-zahraniční, legionářské armády.


Armády spojenecké a spřátelené jsou: americká, anglická, francouzská, italská, ruská až do 28. února 1918 a srbská.


Potvrzení o tom, kdo je legionářem, vydává kancelář Československých legií při ministerstvu Národní obrany.
-------
No a
1 - Štefánik asi jednak nedal přihlášku (pokud přistoupíme nato, že ministr války byl součástí "Československé legionářské (revolučně-zahraniční) armády..."


2 - Byl francouzským státním příslušníkem, takže se ne něho nevztahuje ani druhá polovina tohoto paragrafu.


Tak vidíte - "dokonalý" zákony neprodukuje jen náš současný neschopný zákonodárce Wink
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#325953 Verze : 0
Chcel by som iba podotknúť, že M.R. Štefánik, spolu aj s ostatným 2 členmi posádky zahynul v katastri obce Ivanka pri Dunaji časť Farná. Na počesť tejto tragickej udalosti je na mieste pádu lietadla a smrti všetkých členov posádky lietadla vybudovaný pamätník s názvom "Mohyla".Pri Mohyle sa každoročne 04.05. konajú pietné oslavy na ktorých sa zúčastňujú aj čelný predstavitelia vlády SR, a diplomatického zboru a tiež vojenský pridelenci akreditovaný v SR. V obci Ivanka pri Dunaji pri informačnom stredisku je nainštalovaná aj busta - pamätník M.R. Štefánika. V Informačnom stredisku obce je vybudovaná aj stála expozícia, ktorá sa viaže k M.R. Štefánikovi.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#381455 Verze : 0
Dovolím si Vám predložiť dve pekné prítlače na korešpondenčných lístkoch SR, na ktorých sú znázornené:
1. Veľká "Mohyla" - pamätník gen.M.R. Štefánika na Bradle.
2. Malá "Mohyla" gen. M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#382549 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více