Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Ján Kovačič

Ján Kovačič

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 61
Z toho faktografických příspěvků : 55
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Andrej Hadik

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  28.146
 • České národné hnutie a československé vzťahy po rakúsko – uhorskom vyrovnaní

  Práca sa zaoberá vývojom vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi po rakúsko - uhorskom vyrovnaní ako aj porovnaním podmienok pre rozvoj oboch národných hnutí v Predlitavsku i Zalitavsku.

  23.885
 • Dekolonizácia juhovýchodnej Ázie

  Po druhej svetovej vojne sa Áziou prehnala vlna nacionalizmu, v dôsledku čoho mnoho národov vyhlásilo svoju nezávislosť na koloniálnych mocnostiach. Povojnový rast nacionalizmu a rýchla dekolonizácia boli výsledkom pôsobenia niekoľkých faktorov. Samotná druhá svetová vojna znamenala pre koloniálne mocnosti obrovské vyčerpanie, ktoré znamenalo stratu kontroly nad kolóniami. Ďalším faktorom bol vznik domácej inteligencie, ktorá študovala na západných univerzitách a požadovala demokraciu, samosprávu a nárok na sebaurčenie. V niektorých prípadoch sa koloniálne národy podieľali ako spojenci vo vojne a prispeli k víťazstvu slobody – a tú chceli po vojne tiež pre seba.

  Ďalším prvkom, ktorý sa prejavil v Ázii, bol podiel Japonska na zániku európskych kolónií. Na jednej strane Japonsko stratilo svoje vlastné kolónie a na strane druhej presadzovalo a povzbudzovalo národné hnutia, ktoré boli proti obnoveniu európskej nadvlády po vojne. Británia reagovala pohotovejšie než Francúzsko a Holandsko na silu hnutí za nezávislosť a zahájila proces dekolonizácie. Nemôžeme však zabudnúť na tlak USA a ich príklad, keď v roku 1946 poskytli nezávislosť jednej zo svojich kolónií, Filipínam. Niektoré mocnosti sa však týmto hnutiam rozhodli vzdorovať. Vojny, ktoré viedli Francúzsko a Holandsko za obnovenie kontroly nad svojimi kolóniami v juhovýchodnej Ázii, len potvrdili túto skutočnosť.

  29.861
 • Diplomatické aktivity počas vojny o španielske dedičstvo

  Na konci 17. storočia sa do pozornosti európskych panovníkov dostávala otázka nástupnictva po bezdetnom Karolovi II. Zabratie španielskeho dedičstva by totiž viedlo k narušeniu rovnováhy na európskom kontinente...

  26.084
 • Doba palácových prevratov v Rusku v 18. storočí

  Staré zvyklosti a poriadky následníctva boli smrťou cároviča Alexeja rozbité. Tradičné následnícke práva boli tiež porušené Petrovým nariadením, ktorým si vyhradzoval právo sám menovať svojho nástupcu. A tak sa samoderžavie stalo obeťou síl, ktoré samo vytvorilo. Po celých 37 rokov po smrti Petra I. rozhodovala o cároch garda, teda tie politické sily, ktoré dokázali gardu získať na svoju stranu.

  27.277
 • Dobytie Sibíri

  Do konca vlády Ivana Hrozného spadá ešte jedna významná udalosť – výpad kozáckeho atamana Jermaka Timofejeviča za Kamenný pás, za Ural. Jermakovi kozáci neboli prvými Rusmi, ktorí prenikli na Sibír. Vieme, že moc novgorodskej republiky siahala v 13. st. až do oblasti severného Uralu. Po páde Novgorodu sa jeho rozsiahleho územia zmocnil moskovský knieža.

  38.294
 • Ivan IV. Hrozný - Vrah a kresťan na tróne

  Veľké bojarské a kniežacie rody boli v 14. a 15. st. oporami a zároveň i odporcami moskovskej dynastie. Moc veľkého moskovského kniežaťa ich chránila pred pustošivými miestnymi vojnami i nájazdmi kočovníkov, ale zároveň sa usilovali i o spoluúčasť na tejto moci. V tomto nejednoznačnom vzťahu bojarov k panovníkovi zreteľne prevážil po smrti Vasilija III. (1533) rešpekt k autorite trónu. Postavili sa za jeho vtedy trojročného syna Ivana a ani po smrti jeho matky Jeleny Glinskej (bola r. 1538 otrávená) ho neopustili. Vládli v jeho mene, obohacovali sa, ale právo neplnoletého panovníka nedovolili spochybniť. Obaja strýcovia malého Ivana - Jurij a Andrej, bratia Vasilija III. - skončili v hladomorni. Táto vernosť bojarov malému Ivanovi bola predovšetkým dielom ich egoizmu, ktorý velil podporovať vládcu, ktorý sám panovať nemohol. Tým sa mocným rodom otvárala cesta k ničím neobmedzenej oligarchickej vláde.

  43.655
 • Jakobínske hnutie v Uhorsku

  Z politického a ideového hľadiska jakobínske hnutie znamená vyvrcholenie spoločenského boja, ktorý vzplanul vplyvom VFR, avšak toto hnutie vedelo podchytiť len najužšie spoločenské vrstvy, a to nielen preto, že vo svojom radikalizme zašlo najďalej, ale aj preto, že vzniklo vtedy, keď sa hnutie strednej šľachty už skončilo, ba práve jednou z podmienok vzniku republikánskeho hnutia bolo stroskotanie hnutia strednej šľachty a jej kompromis s kráľom.

  28.651
 • Ján Bernard Štefan Pálfi

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  18.318
 • Juraj Šucha

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  20.963
 • Kozáci a pripojenie Ukrajiny

  Oblasť Ukrajiny bola územím, o ktoré sa po mnohé roky viedli spory medzi Ruskom a Poľskom. V tomto boji by sa dalo hovoriť o starom známom - Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Kozáci, ktorí sa chceli vymaniť spod poľskej moci a získať tak nezávislosť, sa nakoniec dostali pod ruskú nadvládu.

  45.881
 • Maďarizácia

  V systéme dualizmu, ktorý vznikol v dôsledku ústupu centrálnej politickej moci maďarskému bojovnému nacionalizmu, sa naplno rozbehol proces započatý na konci 18. storočia, a to proces systematického pomaďarčovania jednotlivých štátnych i cirkevných orgánov a inštitúcií. Prenikal do všetkých sfér života, čo malo negatívny dopad na nemaďarské národnosti žijúce v Uhorsku.

  41.078
 • Maršal Bernadotte (1.časť) - Služba v armáde

  Veľká francúzska revolúcia priniesla svetu nielen obraz boja ľudu proti nenávidenému režimu, ale aj množstvo hrdinov a osobností, pre ktorých sa stala odrazovým mostíkom ku sláve. Grande Armée sa stala akýmsi „semeniskom“ týchto rodiacich sa hrdinov, ktorí udatne bojovali za svoje ideály. Ak sa im naozaj darilo, rýchlo stúpali vojenskou hierarchiou a s postupným zväčšovaním svojho majetku ich ideály neskôr vymenila túžba po moci. Niektorí začali snovať vlastné plány, sledovať svoje ciele a pôsobenie v armáde už nevykonávali s takou horlivosťou ako za revolúcie. Veľmi kontroverznou osobnosťou z radu Napoleonových maršalov bol Jean-Baptiste Jules Bernadotte.

  30.147
 • Maršal Bernadotte (2.časť) - Karol XIV. Johan

  Po tom, ako získal postavenie človeka z rodiny Bonapartovcov, mu sebavedomie stúplo. Aj napriek zaváhaniam vo Veľkej armáde a priazni Napoleona ho švédske stavy priviedli ku kráľovskej korune a neskôr sa k človeku, ktorý mu umožnil ďalej rozvíjať svoju životnú kariéru, otočil chrbtom.

  31.020
 • Nástup na trón a obdobie vlády Kataríny II.

  Po smrti Petra I. Veľkého si Rusko na čas oddýchlo od výbojných vojen, ktoré vystriedalo intermezzo v podobe palácových prevratov, no nástupom Kataríny II. na trón bolo toto obrovské impérium opäť zatiahnuté do kolotoča európskych výbojných vojen. Taktiež bola jej vláda charakterizovaná ako osvietenský absolutizmus, no do praxi sa osvietenské prvky za jej vlády nedostali.

  51.527
 • Obliehanie Bratislavy Napoleonom

  Jedinou významnejšou bojovou operáciou na našom území v danom období boli boje o bratislavské predmostie, ktoré sa odohrali v epoche napoleonských vojen.

  33.619
 • Ohlas Veľkej francúzskej revolúcie v Uhorsku a na Slovensku

  Duchovný život takmer celej Európy od polovice 18. storočia ovplyvnila veľmi výrazne - po scholastike, humanizme a reformácii - nová ideologická vlna - osvietenstvo, ktoré vytváralo trhliny v celistvosti feudalizmu a stávalo sa svetonázorom vyspelej, pokrokovej, radikálnej a revolučnej spoločnosti. Osvietenskí vzdelanci mali leví podiel na ideových prípravách Veľkej francúzskej revolúcie (VFR).

  27.675
 • Pavol Kray, barón Krajovský a Topoľský

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  17.438
 • Peter I. Veľký - Vnútropolitické reformy

  Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 „od stvorenia sveta“ (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

  45.794
 • Peter I. Veľký - Zahraničná politika

  Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 od stvorenia sveta (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

  30.186
 • Posádky a kasárne na Slovensku v rokoch 1848 - 1914

  Na výstavbu kasární v 19. storočí malo najväčší podiel zavedenie všeobecnej vojenskej povinnosti, a s tým súvisiaca potreba ubytovávania a výcviku masovej armády. V posledných desaťročiach 19. storočia nastal prudký vzrast výstavby kasární nového typu, ktoré v oveľa väčšej miere vyhovovali moderným požiadavkám.

  33.141
 • Posledná anjuovská kráľovná Mária Uhorská (1371 - 1395)

  Životný príbeh uhorskej kráľovnej Márie patrí k najsmutnejším a najtragickejším v histórii dynastie Anjuovcov. Osud jej doprial len 24 rokov života. Do dejín Uhorska vstúpila ako prvá žena, ktorá zasadla na trón svätého Štefana. Aj keď dosiahla vrchol feudálnej pyramídy, vládli namiesto nej iní. Vďaka nim sa stala súčasťou reťazca krvavých drám, ktoré značnou prispeli k vážnosti a zádumčivosti jej povahy.

  27.141
 • Rakúsko - maďarské štátoprávne vyrovnanie

  Cieľom tejto práce je objasniť okolnosti rakúsko - maďarského vyrovnania ako aj podstatu štátneho a vládneho systému po roku 1867, ktorý dal uhorskej vláde obrovské právomoci, čím sa začali formovať podmienky pre nástup novej etapy národnostného útlaku v našich dejinách - maďarizácie.

  31.891
 • Rusko od smrti Ivana IV. po prvého Romanovca

  Slovo cára bolo nezrušiteľným zákonom. Novým panovníkom sa vtedy stal neduživý 28 - ročný Fjodor, ktorého pravé miesto bolo skôr v kláštornej cele či v kostole, než na tróne. Násilnícky otec zlomil jeho - ináč pri Fjodorovom matnom intelekte nie príliš pevnú - vôľu tak dokonale, že sa už nikdy, ani ako cár, nestal úplne svojprávnym človekom.

  29.496
 • Rusko pod tatárskou nadvládou

  V tejto práci podávam obraz dejín Ruska od porážky ruských vojsk pri Kalke, ktorou sa Rusi na viac ako 2 storočia dostali pod mongolskú nadvládu, a ktorej Rusko vo forme rozdrobených štátikov nedokázalo čeliť. Opäť je nutné poukázať na platnosť motta Virtus Unita Fortior, teda v Jednote je sila, a až postupné zjednocovanie ruských území viedlo ku konečnému vymaneniu sa spod jarma Zlatej Hordy.

  40.549
 • Šľachta na Slovensku v ranom novoveku

  V tejto práci analyzujem postavenie, úpadok i rast majetkov a boj za zachovanie svojich privilégií vyššej šľachty, ako i snahy o presadenie sa strednej i nižšej šľachty na území Slovenska v 16. až 18 storočí.

  47.870
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (1.časť) - Šarišské Sokolovce

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť  doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  28.525
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (2.časť) - Kusín

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  27.464
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (3.časť) - Brekov

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  26.593
 • Štefan František – barón Dessewffy de Csernek et Tarkeö

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  20.914
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400

  Táto práca sa zaoberá vojenskou správou na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400, kedy bolo toto územie súčasťou stredovekého uhorského štátu.

  26.961
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1400 - 1526

  Táto práca je pokračovaním predošlého obdobia, kedy vo vojenskej správe na našom území došlo k významným zmenám najmä vo zvolávaní krajinskej hotovosti.

  25.059
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1526 – 1848

  Táto práca odzrkadľuje vývin a zmeny vo vojenskej správe na našom území od vpádu Turkov do revolučných udalostí.

  27.421
 • Vojenské aspekty letnej dobrovoľníckej výpravy

  Naplnili sa deje, ktoré na Slovanskom zjazde Hurban vyjadril takto: „Ak nám dajú Maďari, čo sa patrí, nemožno... proti ním vystúpiť s mečom. Keď povolia Srbom, čo chcú, takisto nevytiahnu meč. Lebo by upadli do hanby pred celým svetom. Ak Maďari nedajú, potom, pravdaže, boj.

  21.897
 • Vojenské aspekty septembrovej dobrovoľníckej výpravy

  Revolučné hnutie, ktoré v rokoch 1848 - 1849 prehrmelo Európou, bolo prejavom vrcholiacej krízy existujúceho politického a sociálneho systému, medzníkom na ceste prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu, hlbokým zásahom do procesu buržoáznej premeny väčšiny štátov na európskom kontinente.

  V revolúciách tohto obdobia v mnohých krajinách hlavnú úlohu hrali, nevynímajúc Uhorsko, nevyriešené otázky národnostnej povahy, snaha o získanie národnej rovnoprávnosti, svojbytnosti, štátnej nezávislosti a slobodnejšieho národného života vo všetkých jeho sférach. Národ sa stával jedným z najvýznamnejších atribútov doby, pričom ľudové masy sa pokúsili samy presadiť svoje požiadavky využitím revolučných, predovšetkým ozbrojených prostriedkov. Očakával sa nástup novej doby. V tomto zmysle bola revolúcia rokov 1848 - 1849 skutočnou „jarou národov“.

  24.988
 • Vojenské aspekty zimnej dobrovoľníckej výpravy

  Slovenská spoločnosť vstupovala do revolučných dianí v značne nerozvinutej podobe. Za stavu, keď sa slovenská šľachta odnárodnila, hlavným reprezentantom národného pohybu sa stala slovenská inteligencia. Marcové revolučné dianie silne zapôsobilo aj na Slovensku a Slováci vítali „jar národov“ plný nádejí a očakávaní. Vrcholom ich snáh a požiadaviek sa stali mikulášske Žiadosti slovenského národa, na ktoré však peštianska vláda odpovedala prenasledovaním pôvodcov mikulášskeho zhromaždenia a vydaním zatykača na J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ. Štúra. Alternatíva možnej dohody s uhorskou vládou sa dostávala na slepú koľaj.

  23.369
 • Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave

  Uvedená práca stručne približuje situáciu tej doby v strednej Európe, no jej zámerom je charakteristika vojenskej organizácie veľkomoravského vojska, t. j. pevnostných zariadení a skladby vojsk na našom území, rovnako ako výstroje a výzbroje, či stratégie, taktiky a spôsobu vedenia boja.

  36.456

Medaile a vyznamenání

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (15)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (21)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně

Pamětní odznak VS AČR

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy

Pribinov kríž II. triedy

Pribinov kríž III. triedy

Medaile c.k. zeměbrany

Záslužná medaile

Pamětní mince

Médaille Militaire

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!