Panovníci státních celků

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 20.508

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Habsburská dynastie - díl 1.

Ferdinand I. Habsburský (1526 - 1564) * 10.3.1503 - + 25.7. 1564
Anna Jagelonská Alžběta (1526), Maxmilián (1527), Ferdinand (1529), Marie (1531), Kateřina (1533), Eleonora (1534), Barbora (1538), Karel (1540), Johana (1547)
Při svém zvolení mnoho nasliboval, mj. slíbil českým stavům zachovávat jejich svobody a kompaktáta, ale skoro nic z toho nedodržel. Výsledkem nespokojenosti českých stavů bylo protihabsburské stavovské povstání v letech 1546 - 1547. Po jeho potlačení účastníky odboje Ferdinand potrestal popravami a konfiskací majetku. Panovník systematicky podporoval katolické náboženství. V r. 1556 přišli do Čech jezuité a o pět let později byl po dlouhé době zvolen pražský arcibiskup. To vše způsobovalo postupné oslabování českého stavovského státu a renesanci katolické církve.
Maxmilián II. (1564 - 1576) * 31.6. 1527 - + 12.10. 1576
Marie Španělská Anna (1549), Ferdinand (1550), Rudolf (1552), Arnošt (1553), Alžběta (1554), Markéta (1557), Matyáš (1557), Maxmilián (1558), Albrecht (1559), Václav (1561), Eleonora (1568)
Na rozdíl od všech ostatních Habsburků inklinoval k luteránskému vyznání. Tohoto se 1575 pokusili využít představitelé českých nekatolických církví a předložili Maxmiliánovi takzvanou Českou konfesi, společné vyznání nekatolíku. Dle ní nemuseli poddaní vyznávat náboženství své vrchnosti. Panovník dal pouze ústní souhlas a později tisk České konfese zakázal.
Rudolf II. (1576 - 1611) * 18.7. 1552 - + 20.1. 1612
Rudolf II. byl vychován v katolickém Španělsku a po celou dobu vlády podporoval rekatolizační plány církve. Roku 1583 přenesl sídlo vlády z Vídně do Prahy a učinil z ní tak kulturní a politické centrum celoevropského významu. Na svém dvoře soustředil nejlepší vědce a umělce své doby (např. Tadeáš Hájek z Hájku, Tycho Brahe, Johanes Kepler, Jan Jesenius, Edward Kelley a John Dee), ale i řadu podvodníků. Velký zájem projevoval Rudolf o alchymii a černou magii. V jeho sbírkách se soustředily obrazy slavných evropských malířů - Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Pietra Brueghela, Leonarda da Vinci, Raffaella Santi, Tiziana a dalších. V létech 1593 a 1606 vedl boje s Turky, kteří neustále napadali habsburské državy. V této době čelí i snahám svého bratra Matyáše o převzetí moci, tomu se v roce 1608 daří získat vládu nad Rakouskem, Uherskem a Moravou. Čeští nekatolíci využili panovníkova oslabení a přiměli ho, aby r. 1609 vydal tzv. Rudolfův majestát, který potvrzoval Českou konfesi a stal se nejliberálnějším zákoníkem své doby. Roku 1611 se Rudolf pokouší naposledy upevnit pozici katolicismu v Čechách pomocí vojsk pasovkého biskupa Leopolda, tento vpád končí neúspěchem. Nemocný Rudolf se poté vzdal české koruny a ponechal si pouze titul císaře.
Matyáš (1611 - 1619) * 24.2. 1557 - + 20.3. 1619
Anna Habsburská  
Jako naprosto netolerantní katolický politik přispěl k eskalaci napětí mezi katolickými a nekatolickými stavy. Postupem doby situace vyústila v pražskou defenestraci (23.5. 1618) a následné stavovské povstání. Toto povstání časem přerostlo v tzv. válku českou - 1. dějství třicetileté války.
Friedrich Falcký (1619 - 1620) * 26.8. 1596 - + 29.2. 1632
Alžběta Stuartovna Jindřich Fridrich (1614), Karel Ludvík (1617), Alžběta (1618), Ruprecht (1619), Mořic (1620).
Tzv. "Zimní král", 26.8. 1620 zvolen stavovským sněmem českým králem. Po prohrané bitvě na Bílé hoře (8.11. 1620), do které se nedostavil, okamžitě opouští Prahu a prchá do Slezska. Umírá v Mohuči na tyfus.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více