Zvolen

okr. Zvolen
     
Název:
Name:
Zvolen Zvolen
Originální název:
Original Name:
Zvolen
Další názvy:
Other Names:
(1135) Zolium, (1214) Zowolun, (1224) Zoulum, (1229) Zoulun, (1232) Zolym, Zoulum, (1237) Zolyum, (1240) Zoulum, (1244) Zolon, Zoulum, Zolum, Zolen, Zolium, (1245) Zolum, Zolyum, (1248) Zowolium, (1252) Zuolum, (1270) Zolom, (1282) Zolyom, (1403) Antiyuum Zolium, (1567) Veterorzolium, (1773) Zwolen, (1808) Starý Zwolen, (1920) Zvolen; maďarsky Zólyom, nemecky Altszuhl, Altsohl, latinsky Veterosolium, Vetusolium


Obec Podzvolen - (1773 Zolyon Várallya)


Môťová – (1401) Motvafalva, (1424) Mothfalva, (1773) Muottyova, (1920) Môťová; maďarsky Mátyásfalva.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Zvolen Zvolen District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°34'33.10"N 19°07'32.26"E
Místní části:
Local Municipalities:
Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1135
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Pustý hrad vznikol na mieste st. hradiska, prvá zmienka je z roku 1135. Nachádza sa na vrchu južne od sútoku Slatiny s Hronom, zachovaný len v malých zvyškoch horného a dolného hradu spred 13. storočia a zo začiatku 14. storočia; na hornom hrade sú výraznejšie múry hranolovej veže s podjazdom a bránou. Od 11. storočia bol centrom vznikajúcej provinčnej správy a správy kráľovských majetkov od Hontu po Liptov a Oravu, od 14. storočia sídlom hlavného zvolenského župana. Po prenesení sídla do hradu pri meste stratil význam a 16. storočí spustol.
- Zvolenský zámok postavil v rokoch 1370-1382 Ľudovít I. ako kráľovský palácový zámok. Od konca 15. storočia bol sídlom zvolenského župana a kapitána banských miest a sídlom Zvolenského panstva. V roku 1380 sa tu zišiel Václav IV. s Ľudovítom I. Bol postavený ako poľovnícky typu talianskych mestských kastellov, pravidelný obdĺžnik s vnútorným nádvorím a poschodovou kaplnkou vo východnom krídle (obe poschodia so zachovanými, bohato profilovanými gotickými portálmi a s dvoma nárožnými vežami), prvá väčšia prestavba z roku 1491-1510 za J. Thurzu, ktorý dal postaviť vonkajšie opevnenie s hranolovou vstupnou vežou, od roku 1548 renesančná prestavba – zvýšenie o poschodie s atikou, nárožné arkierové vežičky, na nádvorí arkáda na kamenných stĺpoch vytvorená pod vedením tal. voj. inžinierov, najmä G. Ferrariho. Esterházyovci dali zámok v polovici 17. storočia znovu prestavať a v 18. storočí doplniť; v barokovom slohu podstatne prestavali kaplnku (do 1784) a na I. poschodí veľkú dvoranu, ktorá dostala drevený kazetový strop s maľovanými podobami rímskych cisárov. V rokoch 1894-1906 bol opravený. Najväčšia posledná úprava a reštaurovanie v rokoch 1956-1969 zamerali na odkrytie a záchranu cenných archit. detailov a ako aj celého komplexu.
- Kostol rímsko-katolícky gotický z rokov 1381-1390, upravený okolo 1500, z druhej polovice 16. storočia klenba lode a stavba bočných empor, pri neskorších úpravách (1650 prístavba južnej kaplnky na mieste st.) došlo k barokovému zastrešeniu veže a zbarokizovaniu vnútorného zariadenia.
- Zvyšky mestského opevnenia (kruhová bašta a menšie úseku múrov), ktoré budovali v rokoch 1541-1667
- Meštianske domy gotické (v jednom z nich nástenné maľby z čias okolo roku 1450)
- Domy renesančné a barokové (jeden na námestí s nárožným okrúhlym renesančným arkierom na krákorcoch)
- Kostol evanjelický z rokov 1921-1923 s vežou z roku 1850, postavený na mieste dreveného kostola z 19. storočia
- Cintorín sovietskych vojakov
Ústredný cintorín Rumunskej armády z 2. svet. vojny
- Pomník Ľ. Štúra
- Pomník Sovietskej armády
- Pamätné tabule (Ľ.Štúra, SNP a i.)
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Pavol Balás (1811-1871) – geológ
Valentín Balassa (1554-1594) – maďarský básnik
Vojtech Briedoň (1910-.1967) – klimatológ
Daniel Crudy (1735-1815) – právnik
Ján Adolf Ferienčík (1793-1855) – meteorológ
Mikuláš Furdík (1905-1967) – chemik
Jozef Cíger Hronský (1896-1960) – spisovateľ
Jozef Kozáček (1807-1877) – národný pracovník, tu aj pôsobil
Samo Oravec (1894-1955) – maliar
Samuel Rožnay (1787-1815) – prekladateľ
Ján Tomka-Sásky (1692-1762) - pedagóg
Ján Grajzel, člen výsadku Embassy


Pôsobisko:
Izák Abrahamides (1557-1621) spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1587-1607
Karol Badáni (1910-1970), herec a režisér
Magister Donč (14. storočie), zvolenský župan
Daniel Ertl (1886-1963), odbojár
Karol Kuzmány (1806-1866), básnik národný pracovník, pôsobil tu v rokoch 1830-1832
Štefan Dúbravský (1912-1970), drevársky odborník
Miloš Juráš (1897-1945), antifašista
Tibor Šťastný (1921-1970), lesník
Samuel Štefanovič (1822-1910), novinár
Ján Čaplovič (1780-1847), historik, etnograf – študoval tu
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec Podzvolen (1773 Zolyon Várallya) splynula so Zvolenom po roku 1850 a obec Môťová bola v roku 1949 bola pričlenená k Zvolenu. -
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
http://www.zvolen.sk/
http://www.crwflags.com/fotw/flags/sk-zvole.html ; http://zolna.webs.com/
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-t46856#471233 Verze : 0
Zvolen


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 214 obyvatel (z toho 26 osob národnosti cikánské, 10 566 osob národnosti československé, 269 osob národnosti maďarské, 164 osob národnosti německé, 15 osob národnosti ruské a 63 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 25 (leden 1921 – září 1938),
náhradní prapor Pěší pluku 25 (od ledna 1938),
III. prapor Pěšího pluku 26 (září 1928 – říjen 1933 a od září 1935),
rota Hraničářského praporu 11 (únor 1935 – březen 1935),
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 11 (červenec 1920 – září 1920),
Vozatajská eskadrona 10 (od května 1935),
Odbočka vojenské zásobárny Zvolen (říjen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Zvolen (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Zvolen (leden 1924 – leden 1927),
Divisní proviantní sklad 10 (leden 192 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 10 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska byly využívány hospodářské budovy zámku a barákový tábor z období první světové války, adaptovaný na počátku dvacátých let.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-t46856#183291 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více