Main Menu
User Menu

Prešov

okr. Prešov

     
Název:
Name:
Prešov
Originální název:
Original Name:
Prešov
Další názvy:
Other Names:
(1247) Epuryes, Eperyes (1248), Eperies (1272), Epperias (1474), Pressow (1773); maďarsky Eperjes; nemecky Eperies; latinsky Eperjessinum, Fragopolis.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Prešov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°00'06.3."N 21°14'24.10"E
Místní části:
Local Municipalities:
1. Mestské časti: Prešov, Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík,
2. Sídliská: Duklianskych hrdinov, Mier, Mladosť, Sekčov, Sídlisko II, Sídlisko III, Šváby
3. Ostatné časti: Cemjata, Delňa, Dúbrava, Kalvária, Rúrky, Soľná baňa, Šarišské Lúky, Šidlovec, Táborisko, Teľov, Vydumanec
4. Osady: Išľa, Kúty, Okruhliak, Pustá dolina, Surdok
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1247
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Mestské opevnenie stavané od roku 1347 do začiatku 16. storočia s trojitým pásom hradieb spevnených baštami a s dvoma hlavnými bránami (Hornou a Dolnou) s barbakanmi Z hradieb sa zachovali časti múru a polygonálne bašty.
Farský kostol gotický z polovice 14. storočia, prestavba okolo roku 1400, barokový hlavný oltár z roku 1696 s pôvodnou gotickou skriňou (1490 - 1506) s plastikami rezbára J. Weissa v štýle plastiky z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Domy s gotickými architektonickými detailmi, väčšinou renesančne prestavané, mnoho renesančných domov postavených okolo roku 1600 a začiatkom 17. storočia, so štítovými atikami, ktoré prešli aj do barokového obdobia.
Rákócsziho dom renesančný, s grafitmi v štítovej atike z konca 16. storočia, rekonštruovaný v rokoch 1951 - 55
Radnica klasicistická z rokov 1511 - 20, úplne prestavaná v roku 1780 a neobarokovo upravená koncom 19. storočia, z ktorého bola vyhlásená Slovenská republika rád - národná kultúrna pamiatka
Kostol evanjelický neskororenesančný z rokov 1637 - 42, upravený začiatkom 18. storočia
Kostol a kláštor františkánov pôvodne gotický, upravený v polovici 17. storočia, prestavaný v rokoch 1709-18 T. Tornyossim. Vnútorné zariadenie a oltáre sú väčšinou barokové z polovice 18. storočia.
Kláštor z čias po roku 1671, upravený v 20. storočí
Budova bývalého evanjelického kolégia renesančná z rokov 1666 - 68, prístavba z roku 1724, v 18. a 19. storočí nadstavená a v roku 1887 podstatne prestavaná (na nároží budovy reliéf Caraffových prešovských jatiek)
Kostol rímsko-katolícky na kalvárii barokový z rokov 1721 - 52, v interiéri iluzívne nástenné maľby z polovice 18. storočia (J. Trtina)
Kostol grécko-katolícky na mieste pôvodného gotického kostola karmelitánov z roku 1492 (z neho je v dnešnom kostole gotická klenba na chóre a múry veže), prestavaný a zbarokizovaný G. Urlespracherom v rokoch 1753 - 54, neskôr opravovaný a doplňovaný, na hlavnom priečelí architektonická úprava s bohatou štukovou ornamentikou a plastikami
Dom neskorobarokový na námestí Hlavnej ulici č. 22 z rokov 1760 - 70 s bohatou štukovou výzdobou priečelia na 1. poschodí
Bývalý župný dom z roku 1790, upravovaný v 19. a 20. storočí
Barokové plastiky
Budova Divadla Jonáša Záborského z polovice 19. storočia
Verejné budovy z konca 19. a začiatku 20. storočia ä bývalý grécko-katolícky internát, bývalé evanjelické kolegiálne gymnázium, grécko-katolícky seminár a učiteľský ústav, bývalý chudobinec, synagóga, atď.)
Budovy úradov a škôl z 20. storočia, najmä z rokov 1930 - 60
Pomníky, pamätné tabule (náhrobník M. Moyzesa od L. Snopka z roku 1957 a pamätné tabuľa M. Moyzessa od F. Gibalu z roku 1969)
Fontána s figurálnou kompozíciou (bronz) z roku 1956 a vysoké reliéfy na portáli psychiatrickej liečebne (pieskovec) od Otakara Čičátku z rokov 1962 - 63,
Muzea:
Museums:
- Krajské múzeum
- Múzeum vín
Osobnosti:
Personalities:
Fritz, Gejza
* 19.09.1880 
Adamovský, Július
* 13.03.1904 
Zadžora, Josef
* 05.01.1905 
- Zámocký, Vojtech
* 03.04.1906 
Želinský, Štefan
* 07.09.1907 
- Mucha, Alexander
* 17.09.1919 
Jaloviar, Viliam
† 09.09.1939
Fritz, Gejza
† 20.02.1957
Kandráč, Peter
* DD.MM.1957 
Wágner, František
† 18.01.1966
Molčan, Jozef
* 26.12.1967 
Kríž, Peter
* 10.02.1968 
Matta, Ľubomír
* 01.03.1968 
Funtaľ, Róbert
* 04.08.1971 
Martinčok, Ján
† 10.07.1974
Čepela, Július
* 30.10.1976 
Achimovič, Martin
* DD.MM.1977 
Papač, Pavol
† 13.04.1994
Jakuš, Zoltán
† 11.06.2005
Horský, Marián
† 11.12.2020
Lučanský, Milan
† 30.12.2020
Rodisko:
Ján Bayer (1630 - 1674) - filozof
Já Béreš (1894 - 1970) - zakladateľ a funkcionár FRTJ
Jakub Bogdan (1660 - 1724) - maliar
Janko Borodáč (1892 - 1964) - režisér SND, národný umelec
Kornek Divald (1872 - 1931) - historik umenia
Teodor Fuchs (1842 - 1925) - geológ a paleontológ
Martin Hladký (1795 - 1870) - lekár, humanista
Frigyes Kerényi-Christman (1822 - 1852) - maďarský básnik
Július Klein (1844 - 1915) - botanik
Ján Matej Korabinský (1740 - 1811) - geograf, historik
Leopold Lahola (1918 - 1968) - spisovateľ, dramatik
Koloman Majerník (1842 - 1881) - hudobník
Ján Nepomuk de Martini (18. storočie) - botanik
František Pulszky (1814 - 1897) - maďarský politik
Ján Adam Raymann (1690 - 1770) - lekár
Ján Sartorius (1656 - 1729) - filozof
Július Török (1879 - 1963) - maliar, zberateľ ľudového umenia
Ján Weber (1612 - 1684) - lekár, lekárnik
Teodor Zemplényi-Zapletal (1864 - 1917) - maliar
Gejza Žebrácky (1869 - 1951) - osvetový a muzeálny pracovník

Pôsobisko:
Matej Bahil (1706 - 1761) - náboženský spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46
Aurel Ballo (1871 - 1940) - maliar; tu zomrel
Ján Bocatius (1549 - 1621) - básnik, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1594 - 99
Jonáš Bubenka (17. storočie) - drevorytec
Ján B òhringer (17. storočie) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1648 - 51
Izák Caban (1632 - 1707) - filozof, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1662 - 70
Alexander Duchnovič (1803 - 1865) - rusínsky básnik a buditeľ, gréckokatolícky kňaz, pôsobil tu v rokoch 1827 - 30, 1832 - 1833, 1844 - 1845
Samuel Dòrner (17. storočie) - pedagóg
Lukáš Fabinus (17. storočie) - pedagóg, jazykovedec, pôsobil tu v rokoch 1672 - 84
Gregor Fabri (1718 - 1779) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1748 - 79
Stanislav Felber (1905 - 1956) - marxistický filozof, pôsobil tu v rokoch 1930 - 45
Ján Patersonius Hain (1615 - 1675) - chirurg a gynekológ
Izrael Hiebner (1619 - 1668) - astronóm, lekár, pôsobil tu v rokoch 1661 - 65
Michal Hlaváček (1803 - 1885) - pedagóg, pôsobil tu v roku 1854
Jakub Jakobeus (1591 - 1645) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1630 - 45; tu pochovaný
Antonín Janoušek (1877 - 1941) - predseda SRR; ľudový komisár zahraničných vecí, pôsobil tu v roku 1919
Ján Samuel Klein (1748 - 1820) - historik, pôsobil tu v rokoch 1774 - 83
Belo Klein Tesnoskalský (1853 - 1941) - spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1897 - 41; tu pochovaný
Ján Korabinský (1708 - 1747) - hudobník a básnik, pôsobil tu v rokoch 1738 - 1747
Jozef Koreň (1887 - 1969) - pedagóg, jazykovedec
Ernest T. Krieger (1800 - 1855) - básnik
Alexander Križka (1903 - 1955) - publicista, spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1928 - 32
Max Kurth (1869 - 1962) - maliar
Leopold Kohout (1857 - 1918) - hudobník
Eliáš Ladiver (1633- 1686) - pedagóg a filozof, pôsobil tu v rokoch 1682 - 86; tu pochovaný
Jozef Mikloši (1792 - 1841) - maliar ikon
Mikuláš Moyzes (1872 - 1944) - hudobný skladateľ a pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1908 - 44
Anton Prídavok (1904 - 1945) - básnik, rozhlasový pracovník, pôsobil tu v rokoch 1938 - 44; tu aj študoval
Ján Rezik (17. storočie - 1710) - pedagóg, historik, pôsobil tu v rokoch 1684 - 89
Ján Rombauer (1782 - 1849) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1824 - 49; tu pochovaný
Július Sándy (1827 - 1894) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1867 - 68
Michal Semian (1741 - 1812) - básnik
Severín Skultéty (- 1600) - náboženský spisovateľ, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1589 - 91
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - spisovateľ, dramatik, pôsobil tu v rokoch 1910 - 12
Mihály Tompa (1817 - 1868) - maďarský básnik, pôsobil tu v roku 1844
Karol Wagner (1732 - 1790) - historik, pôsobil tu v rokoch 1770 - 71
Juraj Wernher (- 1557) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46

Študovali:
Leopold Abaffy (1827 - 1883) - spisovateľ
Daniel Bachát-Dumný (1840 - 1906) - spisovateľ
Koloman Banšell (1850 - 1887) - básnik
Július Botto (1848 - 1926) - historik
Štefan Marko Daxner (1823 - 1892) - politik
Mikuláš Štefan Ferienčík (1825 - 1881) - novinár, spisovateľ
Janko Francisci Rimavský (1822 - 1905) - básnik, publicista
Jakub Grajchman (1822 - 1897) - básnik
Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - spisovateľ, filológ
Pavol Országh-Hviezdoslav (1849 - 1921) - básnik
Ján Chalupka (1791 - 1871) - dramatik
Bohuslav Klimo-Hájomil (1882 - 1952) - básnik
Ľudovít Kossuth (1802 - 1894) - maďarský politik
Gustáv Maršall-Petrovský (1862 - 1916) - spisovateľ
Janko Jesenský (1874 - 1945) - spisovateľ, národný umelec
Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964) - spisovateľka
Ján Seberíny (1787 - 1857) - osvietenský spisovateľ
Ján Simonides (1648 - 1708) - náboženský spisovateľ
Jozef Tomášik Dumín (1900 - 1937) - básnik
Jonáš Záborský (1812 - 1876) - spisovateľ
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1740-DD.MM.RRRR
Pěší pluk Františka Lotrinského
Franz Lothringen Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
54. pěší brigáda
54th Infantry Brigade
01.01.1920-DD.02.1920
22. pěší brigáda
22nd Infantry Brigade
21.03.1920-28.06.1920
1. rota horského pěšího pluku 2
1st Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
21.03.1920-28.06.1920
2. rota horského pěšího pluku 2
2nd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
21.03.1920-28.06.1920
3. rota horského pěšího pluku 2
3rd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
21.03.1920-28.06.1920
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
21.03.1920-28.06.1920
I. prapor horského pěšího pluku 2
1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
20.04.1920-04.10.1933
Horský pěší pluk 4
4th Mountain Infantry Regiment
15.07.1920-01.01.1923
Horský dělostřelecký pluk 202
202nd Mountain Artillery Regiment
01.01.1921-15.09.1933
1. rota horského praporu XII
1st Company of the 12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
2. rota horského praporu XII
2nd Company of the 12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
3. rota horského praporu XII
3rd Company of the 12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu XII
4th Company /Machine-gun/ of the 12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
Horský prapor XII
12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu XII
Replacement Company of the 12th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
Technická rota horského praporu XII
Technical Company of the 12th Mountain Battalion
00.08.1922-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu XI
Replacement Company of the 11th Mountain Battalion
01.01.1923-DD.09.1935
Dělostřelecký pluk 202
202nd Artillery Regiment
01.10.1923-15.09.1933
Radiotelegrafní rota 4
4th Radiotelegraphic Company
14.09.1925-29.09.1933
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
15.08.1926-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
1st Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-01.08.1937
2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
2nd Company /Telephone/ of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-01.08.1937
3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
3rd Company /Telephone/ of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-24.09.1938
4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 4
4th Company /Radiotelegraphic/ of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 4
Depot Company of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-24.09.1938
Telegrafní prapor 4, velitelství
Headquarters of the 4th Signal Battalion
15.08.1926-15.09.1933
Telegrafní rota 11
11th Telegraph Company
15.08.1926-15.09.1933
Telegrafní rota 12
12th Telegraph Company
DD.10.1927-15.09.1933
Vozatajská rota 12
12th Train Company
15.09.1933-04.10.1933
10. rota horského pěšího pluku 4
10th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
11. rota horského pěšího pluku 4
11th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
12th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
9. rota horského pěšího pluku 4
9th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 5
1st Guidon of the 5th Cavalry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
III. prapor horského pěšího pluku 4
3rd Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
Replacement Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
Náhradní rota horského pěšího pluku 4
Replacement Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
Pomocná rota horského pěšího pluku 4
Auxiliary Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Pěší pluk 16
16th Infantry Regiment
15.09.1933-04.10.1933
Technická rota horského pěšího pluku 4
Technical Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 12
12th Train Squadron
DD.09.1933-DD.09.1936
Polní eskadrona 1/5
1st Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
DD.09.1933-DD.09.1936
Polní eskadrona 2/5
2nd Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
DD.10.1933-31.12.1937
22. pěší brigáda
22nd Infantry Brigade
DD.11.1933-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 5
Replacement Squadron of the 5th Cavalry Regiment
DD.11.1933-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 5
Replacement Guidon of the 5th Cavalry Regiment
DD.11.1933-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 5
Remont Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.01.1936-26.09.1936
I. korouhev dragounského pluku 5
1st Guidon of the 5th Dragoon Regiment
01.01.1936-26.09.1936
Náhradní eskadrona dragounského pluku 5
Replacement Squadron of the 5th Dragoon Regiment
01.01.1936-26.09.1936
Náhradní korouhev dragounského pluku 5
Replacement Guidon of the 5th Dragoon Regiment
01.01.1936-26.09.1936
Remontní eskadrona dragounského pluku 5
Remont Squadron of the 5th Dragoon Regiment
00.09.1936-25.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 10
Replacement Guidon of the 10th Dragoon Regiment
01.08.1937-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
2nd Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
01.08.1937-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
3rd Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
00.09.1938-25.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 10
Replacement Squadron of the 10th Dragoon Regiment
00.09.1938-25.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 10
Remont Squadron of the 10th Dragoon Regiment
30.09.1938-01.10.1938
Polní pošta 11
11th Field Post Office
22.10.1938-22.10.1938
12. divise
12th Division
22.10.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 12
12th Signal Battalion
22.10.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Artillery Command of the 12th Division
22.10.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 12. divise
Signal Command of the 12th Division
22.10.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 12. divise
Engineer Command of the 12th Division
02.05.1939-01.10.1940
Automobilní oddíl III
3rd Automobile Detachment
02.05.1939-01.10.1940
Telegrafní prapor II
2nd Telegraph Battalion
02.05.1939-01.10.1940
Vozatajská eskadrona 3
3rd Charrioters Squadron
02.05.1939-15.08.1939
Vozatajská eskadrona 3
3rd Charioteers Squadron
02.05.1939-20.10.1939
Vyšší velitelství 3
3rd High Command
09.05.1939-01.10.1940
Náhradní prapor pěšího pluku 2
Replacement Battalion of 2nd Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor I/2
1st Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 1/2
1st Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 2/2
2nd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 3/2
3rd Infantry Company
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 5/2
5th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 6/2
6th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 7/2
7th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 7/3
7th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 8/2
8th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 8/3
8th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 9/3
9th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl III/3
3rd Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký pluk 3
3rd Artillery Regiment
01.08.1939-28.08.1939
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 3
Replacement Battalion of 3rd Artillery Regiment
07.09.1939-13.09.1939
Pěší pluk 171
171st Infantry Regiment
07.09.1939-13.09.1939
Pěší pluk 192
192nd Infantry Regiment
09.09.1939-DD.MM.1939
Letka 45
45th Flight
14.09.1939-01.10.1939
Polní armáda Bernolák
Field Army Bernolák
15.09.1939-11.10.1939
Pěší prapor 104
104th Infantry Battalion
15.09.1939-11.10.1939
Pěší prapor 105
105th Infantry Battalion
15.09.1939-11.10.1939
Pěší prapor 106
106th Infantry Battalion
15.09.1939-11.10.1939
Pěší prapor 107
107th Infantry Battalion
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 1/104
1st Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 1/105
1st Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 1/106
1st Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 1/107
1st Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 2/104
2nd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 2/105
2nd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 2/106
2nd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 2/107
2nd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 3/104
3rd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 3/105
3rd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 3/106
3rd Infantry Company
15.09.1939-11.10.1939
Pěší rota 3/107
3rd Infantry Company
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 5/2
5th Artillery Battery
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 6/2
6th Artillery Battery
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 7/2
7th Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 7/3
7th Artillery Battery
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 8/2
8th Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 8/3
8th Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 9/3
9th Artillery Battery
24.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecký oddíl III/3
3rd Artillery Battalion
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecký pluk 3
3rd Artillery Regiment
24.09.1939-01.10.1940
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 3
Replacement Battalion of 3rd Artillery Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Pěší prapor I/2
1st Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 1/2
1st Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 2/2
2nd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 3/2
3rd Infantry Company
20.10.1939-01.10.1940
Velitelství divisní oblasti 3
3rd Divisional District Command
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 10/3
10th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 11/3
11th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 12/3
12th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 9/3
9th Artillery Battery
01.10.1940-30.08.1944
Automobilní prapor 2
2nd Automobile Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Doplňovací okresní velitelství Prešov
Enlist District Command Prešov
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 4/2
4th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 5/2
5th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 6/2
6th Artillery Battery
01.10.1940-30.08.1944
Náhradní prapor pěšího pluku 6
Replacement Battalion of 6th Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 6
6th Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/6
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/6
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/6
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/6
3rd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Spojovací prapor 2
2nd Signal Battalion
01.10.1940-DD.MM.1944
Velitelství divisní oblasti 2
2nd Divisional District Command
01.10.1940-30.08.1944
Vozatajská eskadrona 2
2nd Charrioter Squadron
DD.MM.1940-DD.MM.1944
Vojenská nemocnice 3
3rd Military Hospital
22.06.1941-30.06.1941
1. divise
1st Division
25.07.1941-30.08.1944
Dělostřelecká baterie 4/2
4th Artillery Battery
25.07.1941-30.08.1944
Dělostřelecká baterie 5/2
5th Artillery Battery
25.07.1941-30.08.1944
Dělostřelecká baterie 6/2
6th Artillery Battery
25.07.1941-30.08.1944
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/6
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/6
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/6
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/6
3rd Infantry Company
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 6
6th Infantry Regiment
DD.MM.1941-DD.09.1944
Vojenská věznice Prešov
Military Prison Prešov
18.05.1944-30.08.1944
Armádní velitelství
Army Headqarters
18.05.1944-30.08.1944
Skupina vzdušných zbraní
Air Arms Group
01.06.1944-30.08.1944
Spojovací prapor 2
2nd Signal Battalion
02.08.1944-31.08.1944
Letka 12
12th Flight
DD.01.1945-DD.MM.RRRR
3. československý dělostřelecký pluk
3rd Czechoslovak Artillery Regiment
DD.04.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Prešov
Military Command Prešov
DD.05.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Prešov
District Replacement Command Prešov
01.06.1945-01.09.1945
Dělostřelecký oddíl II/10
2nd Artillery Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/14
1st Infantry Battalion
28.07.1945-01.10.1945
Spojovací prapor 10
10th Signal Battalion
01.09.1945-15.09.1945
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 10
Replacement Battalion of 10th Artillery Regiment
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 14
Replacement Battalion of 14th Infantry Regiment
01.10.1945-01.12.1945
Automobilní prapor 8
8th Automobile Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 20
Replacement Battalion of 20th Infantry Regiment
01.10.1945-01.09.1949
Náhradní prapor pěšího pluku 32
Replacement Battalion of 32nd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/20
3rd Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1949
Zbrojnice 17
17th Armory
DD.09.1946-26.10.1950
Pěší pluk 20
20th Infantry Regiment
01.10.1946-01.05.1950
Letištní správa Prešov
Airfield Authority Prešov
01.10.1946-DD.03.1946
Pěší pluk 20
20th Infantry Regiment
01.10.1946-01.10.1949
Pěší prapor I/20
1st Infantry Battalion
DD.03.1947-01.10.1948
Vojenská nemocnica 25
25th Military Hospital
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl III/11
3rd Artillery Battalion
01.01.1949-01.08.1949
Pohraniční prapor XI
11th Border Guards Battalion
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Prešov
Regional Military Command Prešov
01.10.1949-DD.05.1951
Náhradní prapor pěšího pluku 20
Replacement Battalion of 20th Infantry Regiment
01.10.1949-26.10.1950
Pěší rota 1/20 /samostatná/
1st Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-26.10.1950
Pěší rota 3/20 /samostatná/
3rd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-26.10.1950
Rota těžkých zbraní 5/20 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Indipendent/
15.12.1949-DD.12.1949
Rota protiletecké ochrany 7
7th Anti-Aircraft Company
01.05.1950-15.01.1951
Letištní správa 15
15th Airfield Authority
10.10.1950-01.12.1950
Výsadkový prapor 65
65th Airborne Battalion
01.12.1950-01.09.1960
65. výsadkový prapor
65th Airborne Battalion
01.01.1951-01.11.1955
10. chemická četa
10th Chemical Platoon
15.01.1951-15.03.1951
15. letištní správa
15th Airfield Authority
01.12.1951-01.08.1953
2. letecký školní pluk
2nd Air School Regiment
DD.12.1951-DD.08.1953
22. letištní prapor
22nd Air Base Battalion
01.04.1952-DD.MM.1953
3. vidová hlásna rota
3rd Observation Warning Company (156th)
01.10.1952-01.04.1952
2. vidová hlásna rota
2nd Observation Warning Company of the 156th Electronic Regiment
01.10.1952-01.09.1960
71. výsadkový prapor
71st Airborne Battalion
01.10.1952-01.10.1957
Průzkumná četa
Reconnaissance Platoon
01.10.1952-01.11.1954
Rota technického zabezpečení
Technical Support Company
01.12.1952-09.05.1955
Výsadková brigáda
Airborne Brigade
01.01.1953-15.08.1954
35. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
35th Electronic Air Support Devices Platoon 3rd Class
01.01.1953-01.10.1960
Posádková nemocnice Prešov
Garrison Hospital Prešov
01.01.1953-01.11.1957
Spojovací rota
Signal Company
01.11.1953-01.09.1969
Balonová rota
Baloon Company
01.11.1953-01.11.1955
Chemická četa
Chemical Platoon
01.11.1953-01.10.1957
Výsadková protiletadlová baterie
Airborne Anti-Aircraft Battery
01.11.1953-01.11.1957
Ženijní rota
Engineer Company
01.01.1954-01.04.1960
Krajská vojenská správa Prešov
Regional Military Command Prešov
01.01.1954-01.10.1958
Mestská vojenská správa Prešov
City Military Command Prešov
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Prešov
District Military Command Prešov
01.01.1954-01.11.1956
Vojenská stavební správa Prešov
Military Construction Office Prešov
15.08.1954-15.11.1955
7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
7th Air Support Devices Company
01.09.1954-01.10.1958
Posádková správa Prešov
Military Administration Prešov
19.10.1954-01.11.1955
15. letištní prapor
15th Air Base Battalion
01.11.1954-01.10.1957
Automobilní rota
Automobile Company
01.11.1954-01.10.1957
Automobilní škola
Automobile School
01.11.1954-27.10.1955
Letka vlečných terčů
Towed Targets Squadron
07.12.1954-DD.MM.1955
3. dopravní letka
3rd Transport Squadron
07.12.1954-DD.MM.1955
4. kluzáková letka
4th Glider Squadron
09.05.1955-01.09.1960
22. výsadková brigáda
22nd Airborne Brigade
01.11.1955-01.10.1957
Brigádní výsadková škola
Airborne Brigade School
01.11.1955-01.11.1957
Četa chemické ochrany
Chemical Defence Platoon
15.11.1955-19.08.1959
Týlová záloha letadel
Aircraft Rear Storage
27.11.1955-31.10.1957
173. dělostřelecký výsadkový oddíl
173rd Artillery Airborne Division
01.11.1956-01.10.1958
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Prešov
Regional Military Accommodation and Construction Office Prešov
01.10.1958-01.10.1960
12. rota pozemního zabezpečení navigace
12th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-01.10.1959
22. výsadková průzkumná rota
22nd Airborne Reconnaissance Company
01.10.1958-01.09.1960
72. výsadkový prapor
72nd Airborne Battalion
01.08.1959-01.09.1966
5. letištní prapor
5th Air Base Battalion
19.08.1959-01.09.1966
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
DD.03.1960-01.09.1960
Zahraniční výcviková letka (elementární)
Foreign Training Squadron (Elementary)
30.07.1960-01.09.1964
10. rota chemické ochrany
10th Chemical Defence Company
30.07.1960-31.10.1991
10. spojovací prapor
10th Signal Battalion
30.07.1960-01.09.1961
18. automobilní rota
18th Automobile Company
30.08.1960-01.10.1960
10. protiletadlový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1960-01.09.1961
10. protiletadlový dělostřelecký pluk
10th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1960-01.09.1963
19. prapor pozemního zabezpečení navigace
19th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1960-01.09.1963
Divizní hudba Prešov
Divisional Military Band Prešov
01.10.1960-31.12.1992
Posádková správa Prešov
Military Command Prešov
01.10.1960-01.09.1961
Vojenská nemocnice Prešov
Military Hospital Prešov
30.07.1961-01.09.1961
10. průzkumná rota
10th Reconnaissance Company
01.09.1961-01.09.1964
18. průzkumná dělostřelecká baterie
18th Reconnaissance Artillery Battery
01.09.1961-01.09.1966
18. průzkumná rota
18th Reconnaissance Company
01.09.1961-01.09.1975
60. automobilový prapor
60th Automobile Battalion
01.10.1961-15.10.1968
10. protiletadlový oddíl
10th Anti-Aircraft Division
06.07.1962-01.09.1964
18. dělostřelecké dílny
18th Artillery Workshop
06.07.1962-01.09.1964
18. technické opravny
18th Technical Workshop
01.09.1963-01.09.1966
19. prapor radiotechnického zabezpečení
19th Electronic Support Battalion
01.09.1964-01.04.1992
71. automobilní prapor
71st Automobile Battalion
01.09.1966-31.12.1992
14. průzkumný prapor
14th Reconnaissance Battalion
01.09.1966-01.12.1990
14. tanková divize
14th Tank Division
01.09.1966-31.10.1980
14. technické opravny
14th Technical Workshop
15.10.1968-01.09.1978
10. opravny
10th Repair
01.09.1969-30.11.1981
10. rota chemické ochrany
10th Chemical Defence Company
01.10.1970-01.03.1973
Výcvikové středisko specialistů letectva
Air Force Specialist Training Centre
01.09.1973-31.12.1992
Vojenská střední odborná škola letecká
Military Secondary Technical School of Air Force
01.09.1973-28.08.1991
Vojenské letecké učiliště
Military Air Force School
01.09.1978-31.12.1992
10. letecká vojsková opravna
10th Air Military Repair
31.10.1980-31.12.1992
14. prapor oprav techniky
14th Hardware Service Battalion
31.10.1980-01.01.1981
14. velitelská baterie
14th Command Battery
01.01.1981-31.12.1992
14. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
14th Command and Artillery Reconnaissance Battery
31.11.1981-31.10.1991
10. prapor chemické ochrany
10th Chemical Defence Battalion
01.12.1990-31.10.1991
14. motostřelecká divize
14th Motor Rifle Division
28.08.1991-31.12.1992
Vojenská střední škola letecká
Military Secondary School of Air Force
31.10.1991-01.03.1992
14. baterie radiolokačního průzkumu a velení
14th Command and Radar Surveillance Battery
31.10.1991-31.12.1992
14. rota chemické ochrany
14th Chemical Defence Company
31.10.1991-31.12.1992
14. spojovací prapor
14th Signal Battalion
30.11.1991-31.12.1992
62. uzel rádiového a radiotechnického průzkumu
62nd Radio Electronic Intelligence Node
01.03.1992-31.12.1992
14. baterie protivzdušné obrany
14th Air Defence Battery
31.10.1992-31.12.1992
33. automobilní prapor
33rd Automobile Battalion
31.10.1992-31.12.1992
4. letecká základna
4th Air Base
31.10.1992-31.12.1992
4. vrtulníkový pluk
4th Helicopter Regiment
01.01.1993-01.10.1995
14. prapor oprav techniky
14th Hardware Service Battalion
01.01.1993-01.10.1995
14. průzkumný prapor
14th Reconnaissance Battalion
01.01.1993-01.10.1995
14. rota chemické ochrany
14th Chemical Protection Company
01.01.1993-01.10.1995
14. spojovací prapor
14th Signal Battalion
01.01.1993-01.10.1995
4. letecká základna
4th Air Base
01.01.1993-01.10.1995
4. vrtulníkový pluk
4th Helicopter Regiment
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Prešov
Garrison Headquarters Prešov
01.11.1994-01.04.2000
2. armádní sbor
2nd Army Corps
01.10.1995-01.10.2000
2. prapor technického zabezpečení
2nd Technical Support Battalion
01.10.1995-01.12.2000
2. průzkumný prapor
2nd Reconnaissance Battalion
01.10.1995-01.04.2000
2. spojovací prapor
2nd Signal Battalion
01.10.1995-01.10.2001
34. letecká základna
34th Air Base
01.10.1995-01.10.2001
34. vrtulníkové křídlo
34th Helicopter Wing
01.10.2000-01.10.2015
Prapor logistické podpory
Logistics Support Battalion
01.10.2001-01.10.2004
3. letecká základna
3rd Air Base
01.10.2001-01.10.2004
3. vrtulníkové křídlo
3rd Helicopter Wing
01.07.2003-01.07.2014
Průzkumná rota
Reconnaissance Company
01.10.2003-01.10.2006
Mechanizovaná brigáda
Mechanized Brigade
01.10.2003-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení
Command Support Company
01.10.2004-01.07.2009
Letecká základna Prešov
Air Base Prešov
01.10.2004-01.07.2009
Vrtulníkové letecké křídlo
Helicopter Wing
01.07.2005-30.06.2009
Protiletadlová baterie
Anti-Aircraft Battery
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Prešov
Military Police Department in Presov
01.10.2006-DD.MM.RRRR
2. mechanizovaná brigáda
2nd Mechanized Brigade
01.07.2009-31.10.2021
Vrtulníkové křídlo
Helicopter Wing
01.01.2010-01.06.2013
SIGINT centrum Prešov
Military SIGINT Centre
01.07.2014-01.11.2021
Prapor ISTAR
ISTAR Battalion
01.09.2014-DD.MM.RRRR
Odbor policejního výkonu Prešov
Department of Police Exercise Presov
01.10.2015-01.11.2021
Prapor CSS Prešov
CSS Battalion Prešov
01.11.2021-DD.MM.RRRR
20. prapor logistiky
20th Logistic Battalion
01.11.2021-DD.MM.RRRR
51. křídlo
51st Wing
01.11.2021-DD.MM.RRRR
65. průzkumný prapor
65th Reconnaissance Battalion
DD.MM.2022-DD.MM.RRRR
67. rota podpory velení
67th Command Support Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 18
18th Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1948-01.01.2006
?
DD.MM.1948-01.01.2006
?
DD.MM.1948-01.07.1989
Automobilní opravárenský závod Prešov
01.07.1989-01.01.2006
Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#396565Verze : 0
MOD
Prešov


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 21 775 obyvatel (z toho 16 525 osob národnosti československé, 937 osob národnosti maďarské, 947 osob národnosti německé, 557 osob národnosti ruské a 1 702 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena na jaře 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté druhé pěší brigády (říjen 1933 – prosinec 1937),
Pěší pluk 2 (říjen 1920 – leden 1921),
náhradní prapor Pěšího pluku 14 (říjen 1920 – září 1925 a září 1933 – prosinec 1936),
Pěší pluk 14 (září 1925 – září 1933),
Pěší pluk 16 (od září 1933),
náhradní prapor Pěšího pluku 32 (od září 1933),
Horský pěší pluk 4 (září 1933 – říjen 1933),
Horský prapor 12 (leden 1921 – září 1933),
Hraničářský prapor 10 (únor 1920 – březen 1920),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 11 (od listopadu 1933),
náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 112 (červenec 1920 – září 1920),
Dělostřelecký pluk 202 (červenec 1920 – září 1935),
Dělostřelecký oddíl 261 (září 1933 – prosinec 1937),
Horský dělostřelecký oddíl 262 (říjen 1920 – leden 1921),
Remontní baterie 11 (od října 1936),
Jezdecký pluk 5 (listopad 1933 – leden 1936),
Dragounský pluk 5 (leden 1936 – září 1936),
Dragounský pluk 10 (od září 1936),
Vozatajská eskadrona 12 (od září 1933),
Telegrafní prapor 4 (od srpna 1926),
Vozatajská rota 12 (říjen 1927 – září 1933),
Divisní zbrojní dílny 11 (září 1920 – leden 1922),
Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Košicích (srpen 1926 – leden 1937),
Posádková nemocnice Prešov (od března 1922),
Doplňovací okresní velitelství Prešov (od března 1920).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa, Masarykovy kasárny, Staré kasárny a Župní kasárny.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#176467Verze : 0
Diskuse
Buko nedávej tam ty vlaječky. Už se po několikáté opakuji a opravdu mě nebaví pořád dokola psát moderátorům aby něco nedělali.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334253Verze : 0
V meste boli umiestnené jednotky Rakúsko-Uhorska, Československa, Slovenskej republiky, opäť Československa a následne ďalšej Slovenskej republiky. Medzitým pravdepodobne jednotky 3. ríše a ZSSR - myslím že tu sú vlajky namieste, pokiaľ nie je vložená tabuľka, ktorá jednoznačne definuje historické obdobia (niekde som ju videl medzi tvojimi návrhami). Naviac ide o pr=ispevok, ktorý sa aj tak časom vymaže.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334269Verze : 0
MOD
Buko neboj já se v tom určitě vyznám i bez vlaječek - obzvláště když je to nalinkované.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334271Verze : 0

Citace - buko1 :

ozbrojené sily SR


01.01.1993-30.09.1995 4. vrtuľníkový pluk

Neviem ci je to takto spravne lebo vo vojenskej knizke mam:
1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
V skutocnosti sme k 4. VrP nastupovali 22.12.1992.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334591Verze : 0
to je ok lebo buko píše 1.1.1993 súčasť ASR... pred 1.1. to bola armáda ČSFR...
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334594Verze : 0
MOD
Ide ale o datum 30.9.1995
preto som tam dal ten vypis z vojenskej knizky
1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334615Verze : 0
Lubo to je asi v pořádku - do tohoto data byl hlavní správce letiště pluk poté základna. To neznamená, že by pluk zanikl ten existoval dál. Došlo k vytvoření jakéhosi vyššího organizačního celku na prešovském letišti.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334618Verze : 0
Spravcom letiska bola LZ aj predtym, ale pluk bol samostatny, je mozne ze po 30.11.1993 to bol papierovo stale pluk, ale podriadeny 4.LZ.
Ak je to tak, tak mam vo voj. knizke koninu.
Mne to pripadalo ako mocensky boj, dovtedy boli Dzurilla a Antos na jednej urovni, ale od tohto datumu bol panom bohom na letisku Dzurilla a nemal som z toho dobry pocit, dokonca si pamatam ako som si povedal ze to bude perne vydrzat do dochodku.
Okrem toho na letisku boli este dva samostatne utvary: Spravodajsky utvar, ten je tam doteraz a vojskove letecke opravovne, neskor zaclenene do LZ.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334621Verze : 0
V stránek LZ sa píše: K 30.11.1993 bol 4. vrtuľníkový pluk transformovaný do 4. leteckej základne. Vzhľadom k tomu, že 4. základňa existovala paralelne s 4. vrp dak došlo :
a) buď k zrušeniu pluku
b) k jeho prepodriadeniu pod základňu (ako pluk)
c) k jeho prepodriadeniu pod základňu a reorganizáciu z pluku na nižšiu jednotku


Pravdepodobne prepodriadením pluku pod základňu stratil útvar svoju právnu subjektivitu (to by vysvetľovalo zápis v dokumentoch - prišiel o číslo útvaru), ale pokračoval ako jednotka vo svojej činnosti naďalej.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334624Verze : 0
MOD
Něco lze nalézt zde www.vrtulniky.sk
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334626Verze : 0
Ale aj tu su niektore informacie zavadzajuce.
4.LZ mala len jedneho pilota, lebo nim bol len velitel, zbytok stab, RTZ a LTZ, no u pluku boli vecsinou piloti co vrtulniky lietali aj v Cechach, dvaja velitelia letiek a aj ini vylietani chlapi.
Ja som absolvoval preskolenie na MI-24D tak ako je tam spominane, lebo som bol v komisii ktora delila federalne letectvo, ale viac ako polovica ludi absolvovala preskolenie este na jesen 1992 priamo u utvarov v Prerove a Plzni.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334678Verze : 0