Main Menu
User Menu
Reklama

Jiří z Poděbrad

Král Jiří z Poděbrad


- vládl v letech 1458 - 1471
URL : https://www.valka.cz/Jiri-z-Podebrad-t21750#82943Verze : 0
MOD
Narodil se 23. dubna 1420 jako syn Viktorina z Poděbrad, z rodu pánů z Kunštátu. Byla to stará moravská šlechta, která za husitských válek získla značné jmění v Čechách, kde založila tz. poděbradskou větev. Viktorin z Poděbrad byl přítelem Jana Žižky z Trocnova. Po jeho smrti byl Jiřík vychováván u příbuzných na Moravě a jako mladík se zúčastnil na straně panské jednoty bitvy u Lipan roku 1436. Po smrti krále Zikmunda I. o rok později se stal blízkým spolupracovníkem vítěze od Lipan, pana Hynka Ptáčka z Pirkštejna, kterého po jeho smrti roku 1444 nahradil v čele východočeského landfrídu kališnické šlechty. O rok později vystoupil jako ochránce Zikmundovy vdovy Barbory Celské, roku 1448 se zmocnil Prahy a uvedl tam do úřadu kališnického arcibiskupa Jana z Rokycan. Poté co upevnil svoji moc, začal provádět politiku, směřující k usmíření obou znesvářených táborů - kališníků a katolíků. Po nástupu nezletilého krále Ladislava Pohrobka na trůn v roce 1452 se stal z vůle zemského sněmu gubernátorem (správcem) království a po náhlé smrti mladého krále byl 2. dubna 1458 šlechtou zvolen českým králem.*)


Jiřího volba i její způsob byly v podmínkách Českého království nezvyklé a ojedinělé. Volili ho i katoličtí páni vedení Rožmberky, jelikož jim slíbil, že zachová poslušnost papeži a bude pronásledovat kacíře. To prokázal tím, že zasáhl proti vznikající Jednotě bratrské. Když však papež Pius II. vyzval Jiřího, aby splnil tajnou předvolební dohodu s českými biskupy o přestoupení ke katolictví, byl odmítnut. Pius II. poté roku 1462 zrušil basilejská kompaktáta (ujednání) a roku 1465 vyvolal v Českých zemích povstání katolických pánů, kteří se spojili v tzv. Jednotu zelenohorskou. Jiříkovi se však podařilo toto povstání potlačit a obnovit v zemi jednotu. Jiřík z Poděbrad vyvinul značnou diplomatickou aktivitu, aby zamezil mezinárodně politické izolaci Českého království. již dříve uzavřel dohody s císařem Fridrichem III., saskými a braniborskými knížaty a uherským králem Matyášem Korvínem, kterou dokonce zpečetil sňatkem své dcery.


V roce 1462 vyslal poselstvo do západní Evropy, vedené Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, jehož cílem mělo být uzavření mezinárodní dohody evropských panovníků o spolupráci a mírovém řešení sporů bez účasti papeže. V jejím čele měl stanou francouzský král Ludvík XI. a měla být oficiálně zaměřena proti narůstajícímu tureckému nebezpečí. Jejím skutečným posláním však bylo omezení vlivu papeže na politiku evropských dvorů a Pius II. to dobře věděl. Proto také vyvinul značné diplomatické úsilí, aby Jiříkovy plány zmařil. Nejprve pohrozil exkomunikací samotnému francouzskému králi, pokud by na dohodu přistoupil, a poté roku 1466 exkomunikoval Jiříka z Poděbrad z církve. Pius II. poté vyhlásil proti českému králi křížovou válku, v čele níž stanul Jiříkův zeď uherský král Matyáš Korvín. Ten s podporou katolických měst a části šlechty na Moravě, ve Slezsku a Lužici vpadl roku 1468 do Českých zemí, ale byl v bitvě u Vilémova poražen a zajat. Po jednání, při kterém slíbil zastavit válku a zprostředkovat příměří mezi Jiříkem z Poděbrad a papežem, byl Matyáš Korvín v roce 1469 propuštěn. Svůj slib však nedodržel, nechal se po propuštění v Olomouci katolickými pány zvolit českým králem a pokračoval v sporadických akcích proti Jířímu z Poděbrad až do jeho smrti.


Za komplikované mezinárodně politické situace bylo Jiřímu z Poděbrad jasné, že se mu nepodaří udržet český trůn pro žádného ze svých, jinak velice schopných synů. Proto krátce před svou smrtí dospěl k rozhodnutí nabídnout českou korunu polským Jagelloncům. Český sněm tuto volbu, která zajiš'ťovala vznik mocného česko-polského soustátí ve střední Evropě, schválil. Jiří z Poděbrad zemřel 22. března 1471.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-z-Podebrad-t21750#99639Verze : 0
Tak zvaný "Husitský král". Roku 1458 zvolen českým králem na zemském sněmu (ač šlechtic) - je to první skutečná volba českého panovníka bez ohledu na starší ujednání (např. dynastické smlouvy Karla IV.), dynastický původ či příbuzenské vztahy vůči královským rodům. Toto svobodné zvolení králem je také ukázkou či demonstrací síly a vlivu stavů po husitství. Ještě v témže roce byl uznán Moravou. Jedním s jeho hlavních úkolů bylo dodržovat soužití mezi katolíky (1/4) a kališníky (3/4) - snášenlivost a tolerance i za cenu ústupků. Rovněž dbal o rozvoj měst - například znovuzavedení těžby stříbra v Kutné Hoře a ražba českého groše. Podpora řemesla a obchodu ... zejména bezpečností cest zásahy proti loupeživým rytířům ... tzv. "lapkům".
URL : https://www.valka.cz/Jiri-z-Podebrad-t21750#107816Verze : 0