Main Menu
User Menu

Pražský Hrad

hrad, zámek, katedrála

     
Název:
Name:
Pražský hrad
Další názvy:
Other Names:
Hrad
Typ:
Style:
hrad a zámek
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Praha - Hradčany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'27.08"N 14°24'06.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Sídlo prezidenta České Republiky.
Zdroje:
Sources:
Boháčová, I. ad. 1990: Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech. Archaeologia historica 15, 177-189.
Durdík, T. 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.
Fiala, Z. - Hosák, L. - Pavel, J. - Janáček, J. - Kotek, L. 1988: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII: Praha a okolí. Praha.
Frolík, J. 1999: Dům pražského biskupa na Pražském hradě do konce 13. století na základě archeologického výzkumu v roce 1984. Castrum Pragense 2, 169-222.
Frolík, J. 2006: Pražský hrad v 9. a 10. století. In: P. Sommer (ed.): České země v raném středověku. Lidové noviny, 175-192.
Frolík, J. - Smetánka, Z. 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha/Litomyšl.
Grégr, F. 1884: Královský hrad pražský.
Menclová, D. 1972a: České hrady: díl první. Praha.
Menclová, D. 1972b: České hrady: díl druhý. Praha.
Šmahel, F. - Bobková, L. (eds.) 2012: Lucemburkové : Česká koruna uprostřed Evropy. Praha. ISBN 978-80-7422-093-7.
Unger, J. 2008: Archeologie středověku: Odraz života lidí v archeologických pramenech. Hradec Králové.
Vlček, P. (red.) a kol. 2000: Umělecké památky Prahy : Pražský Hrad a Hradčany. Praha. ISBN 80-200-0832-2.
Záruba, F. 2014: Hradní kaple : I. doba přemyslovská. Praha. ISBN 973-80-7422-335-8.
Záruba, F. 2015: Hradní kaple : II. doba lucemburská. Praha. ISBN 973-80-7422-414-0.


https://www.hrad.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražský_hrad
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#564107Verze : 4
Pražský hrad


Úvod


Pražský hrad je, byl a bude mít významné postavení v české kultuře, politice, společenském životě a řadě dalších aspektech. Dá se na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledů - historie, umění, politiky, architektury či třeba archeologie. Byl sídlem českých knížat a králů, přičemž je výrazně spojen s českým knížecím a posléze královským rodem Přemyslovců, po kterém přišly další, a od roku 1918 je sídlem nejdříve československých a později, po roce 1993 i českých prezidentů. Byl i sídlem císařům, ať to již byla dynastie Lucemburská, či ta Habsburská. Jelikož je tak rozsáhlým stavebním dílem, které pojí většinu u nás se vyskytnuvších stavebních slohů, přičemž jednotlivé jeho stavby, či jejich části jsou přitom samy o sobě natolik významné, je obtížné pojmout tento Hrad jen jako pouhý celek. I proto jsem se rozhodl, zvláště s ohledem na lepší přehlednost, kromě obecně historické a stavební části, dále jednotlivě pojednat o dílčích stavbách či obdobích jeho vývoje, jakož i činnostech spojených s jeho existencí.


Umístění a přírodní podmínky


Přes řadu významných změn terénu, které proběhly zejména během poslední cca 1000 let se stále jedná o úzký skalnatý ostroh, či chceme-li ostrožna, která se táhne prakticky podélně s Vltavou a pozvolně k ní pak sestupuje. Terén zde však byl značně pozměněn.


Nejstarší děje


Zda byla plocha alespoň částečně hradištěm již v pravěku je dnes stále sporné. Přes řadu proběhlých archeologických výzkumů se nepodařilo zjistit takové stopy, které by to dokazovaly. Osídlení byť však neznáme jeho rozsah tu však v pravěku bylo. Svědčí o tom nálezy, byť povětšinou druhotně přemístěné. Nejstarší keramické zlomky patří ke kultuře řivnáčské, která je z pozdní doby kamenné. Z mladší doby bronzové, konkrétně knovízské kultury máme další nálezy. Lokalita by v období těchto dvou kultur k opevnění vhodná určitě byla. Další osídlení máme doloženo až od raného středověku.


Skromné počátky


Nejstarší doba existence osídlení, v té době ještě ani ne hradiště, jehož vznik se klade do možná až 8. století, a ani počátky prvního opevněného hradiště z 1. pololivny 9. století ještě nelze spojovat s Přemyslovci, pokuď by se již v této době o nich jako o budoucím významnémm rodu dalo mluvit. Z tohoto období již máme archeologicky doloženu část opevnění, byť některé jeho prvky jsou spíše tušené.


Zdroje:
Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha. ISBN 80-7277-173-6.
Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.
Kupka, V. 2008: Pražská opevnění. Praha. ISBN 978-80-7277-126-4.
Menclová, D. 1972a: České hrady : díl první. Praha.
Menclová, D. 1972b: České hrady : díl druhý. Praha.
Šmahel, F. - Bobková, L. (eds.) 2012: Lucemburkové : Česká koruna uprostřed Evropy. Praha. ISBN 978-80-7422-093-7.
Záruba, F. 2014: Hradní kaple : I. doba přemyslovská. Praha. ISBN 973-80-7422-335-8.
Záruba, F. 2015: Hradní kaple : II. doba lucemburská. Praha. ISBN 973-80-7422-414-0.
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#517611Verze : 8
Historická vyobrazení
Pražský Hrad - Chrám sv. Víta během dostavby, 19. století (kolem 1870)
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991979600853325&set=gm.930772223632769&type=1

Chrám sv. Víta během dostavby, 19. století (kolem 1870) Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991979600853325&set=gm.930772223632769&type=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#538609Verze : 0
Katedrála (Chrám) sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Zdroje:
Šmahel, F. - Bobková, L. (eds.) 2012: Lucemburkové : Česká koruna uprostřed Evropy. Praha. ISBN 978-80-7422-093-7.


https://www.hrady.cz/index.php?OID=1980
cs.wikipedia.org
Pražský Hrad - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Pražský Hrad - Zdroj:
https://www.3zsberoun.com/image/201109260809_katedrala.jpg

Zdroj: https://www.3zsberoun.com/image/201109260809_katedrala.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#562654Verze : 4
Klášter s bazilikou sv. Jiří
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Pražský Hrad - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Pražský Hrad - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Pražský Hrad - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#562655Verze : 1
Kaple Všech svatých
Zdroje:
Záruba, F. 2014: Hradní kaple : I. doba přemyslovská. Praha. ISBN 973-80-7422-335-8.
Záruba, F. 2015: Hradní kaple : II. doba lucemburská. Praha. ISBN 973-80-7422-414-0.
kralovskedilo.ktf.cuni.cz
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2072
Pražský Hrad - Zdroj:
https://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/assets/data/8b480524433b3c3f0fe2c989d02776ca4c5e9c901c3a681a5aabc5d72d451820-medium-6e9f9120a385a27f74af69c1c0fda5f4.jpg

Zdroj: https://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/assets/data/8b480524433b3c3f0fe2c989d02776ca4c5e9c901c3a681a5aabc5d72d451820-medium-6e9f9120a385a27f74af69c1c0fda5f4.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#562656Verze : 4
Od nejstaršího hradiště k prvním Přemyslovcům


Pravěk


Osídlení hradiště je doloženo již v pravěku, a to v pozdní době kamenné kulturou řivnáčskou a později v mladší době bronzové kulturou knovízskou. Avšak následující úpravy terénu nám za současného stavu poznání nedovolují určit, zda se zde nacházelo opevněné místo (hradiště) či ne. Avšak je nutno vzít v potaz ten fakt, že ze tří stran bylo hradiště velmi obtížně přístupné.


Raný středověk


Jen ojedinělé archeologické nálezy svědčí o nějaké, blíže neurčitelné lidské činnosti již v 8. století. Prokazatelně opevněn byl hrad však teprve v průběhu 1. poloviny století 9. V této době byly vybudovány ve střední části a ve východním závěru hradčanské ostrožny dva příkopy, které si byly velmi podobné. Tím byla vydělena větší část areálu hradiště. Lépe poznanou situaci máme u západního příkopu, který dosahoval šířky asi 4 m a hlubky 1,4 až 2 m. U příkopu na východě se soudí, že mohl být částečně přirozeného původu. Opevnění pak bylo pravděpodobně doplněno palisádou, avšak k tomu nemáme nepopřitelné důkazy. Západně od příkopu byl v 80. letech 9. století vystaven kostel Panny Marie, ten dal vystavět dle Kristiánovy legendy na pokyn knížete Bořivoje I., který tak učinil jako projev díků za navrácení moci v Čechách, kterou na čas ztratil po protikřesťanském povstání. To že kostel skutečně existoval doložil archeologický výzkum v roce 1950 pod vedením Ivana Borkovského. Z hlediska současné situace Hradu, se kostel nachází při západní části druhého hradního nádvoří. Toto období je zároveň i doložením užívání Hradu prvními historicky doloženými Přemyslovci. Nicméně se soudí, že natrvalo se zde usadili až za vlády Spytihněva I. Důvodů pro to mohlo být několik, rozhodně šlo o dobře situovanou lokalitu uprostřed rodícího se Českého státu, dále je nutno vzít v potaz rozvoj osídlení v prostoru Malé Strany. Dalším významným důvodem, byť opírající se jen o hypotézu, by byla existence kamenného stolce, který měl sloužit při nástupu knížete Čechů na trůn. Tento kamenný trůn však máme doložen až roku 1035.


Již výše zmíněný kníže Spytihněv I. dal nejspíš Hrad poprvé opevnit skutečnou hradbou dřevohlinité roštové konstrukce s čelní kamennou plentou z nasucho kladených opukových kamenů mocnou do 100 cm. Bylo zjištěno, že v líci se nachází otvory po dřevěné výstuži, která prostupovala celou její šíří a propojovala ji s vlastní dřevohlinitou konstrukcí hradby. Zadní, vnitřní strana hradby byla nejspíš s horizontálně umístěných břeven, která byla zapřena kůly zapuštěnými kolmo do země. Tato stavba byla realizována přibližně v prvních dvou desetiletích 10. století. Hradba byla široká kolem 6 až 7 m a předpokládá se, že byla vysoká kolem 8 m. Svým obvodem vymezovala vlastní hradní akropoli. Tento prostor by se dnes dal vymezit plochou dnešního III. hradního nádvoří, Jiřského náměstí a prostor směrem na východ dále od něj až k místu, kde dnes stojí Černá věž. V prostoru kde mezi dnešním II. a III. hradním nádvořím hradba příčně přetínala hradní ostrožnu, byla doplněna o příkop z vnější strany. Západně bylo situováno menší předhradí, na prostoru dnešních nadvoří I., II. a IV. Zatímco archeologické výzkumy prokázaly opevnění na více místech akropole, opevnění předhradí je spíše předpokládano. Plocha opevněného prostoru dosáhla přibližně 5 až 6 ha. Toto opevnění, přes řadu oprav vydrželo až do roku 1135, kdy jej nahradila zděná románská hradba. Zásadní oprava byla zachycena jen na úseku opevnění na severním svahem, kde byla stávající konstrukce nahrazena 650 cm širokou hradbou z nasucho kladených kamenů. Nicméně sama zástavba Hradu doznala řady změn. Nejstarší zjištěné stavby obytného i hospodářského charakteru, a to včetně i knížecího sídla byla dřevěné konstrukce. Jedinou zděnou architekturou z kamene byly kostely. Ke kostelu Panny Marie přibyl za vlády Vratislava I. kostel sv. Jiří a kníže Václav dal vystavět rotundu sv. Víta. Nejspíš ke sklonku vlády dal Boleslav I. u kostela sv. Jiří vybudovat nejstarší ženský klášter u nás vůbec. V kostele sv. Jiří probíhaly pohřby Přemyslovců, naproti tomu rotunda sv. Víta se stala roku 973 biskupským chrámem. Rotunda byl z větší části zbořena v 60. letech 11. století, jelikož zde dal Spytihněv II. vystavět baziliku v románském stylu, ta zde vydržela až do výstavby katedrály sv. Víta. Vzniklo sídlo knížete patrně na jižní hraně ostrohu. Původně dřevěné biskupské sídlo bylo nahrazeno kamennou zděnou stavbou v průběhu 1. poloviny 11. století.


Rovněž se rozvíjelo podhradí v prostoru dnešní Malé Strany. Archeologickými výzkumy bylo doloženo i její opevnění v podobě dřevohlinité hradby, v oblasti dnešního náměstí. Později bylo toto opevnění radikálně přestavěno při současném zvětšení bráněného areálu.


Na určitou dobu se stal výrazným rivalem Hradu nedaleký hrad Vyšehrad, nacházející se níže po toku Vltavy na jejím druhém břehu.


Zdroje:
Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha. ISBN 80-7277-173-6.
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#562951Verze : 18
Přemyslovský románský hrad
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565743Verze : 0
Přemyslovský gotický hrad
Zdroje:
Záruba, F. 2014: Hradní kaple : I. doba přemyslovská. Praha. ISBN 973-80-7422-335-8.
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565744Verze : 1
Lucemburský gotický hrad


Stěžejní doba pro vývoj hradu, byla vláda Karla IV., který zde nechal začít stavět katedrálu sv. Víta, která byla nakonec dokončena až za 1. republiky.


Zdroje:
Chotěbor, P. 2012: Pražský hrad doby lucemburské (in: Lucemburkové : Česká koruna uprostřed Evropy). s. 346-355.
Záruba, F. 2015: Hradní kaple : II. doba lucemburská. Praha. ISBN 973-80-7422-414-0.
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565745Verze : 1
Jagellonský pozdně gotický hrad
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565746Verze : 0
Renesance za prvních Habsburků
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565747Verze : 0
Baroko a ostatní stavební styly v dalších obdobích vlády Habsburků (do 1918)
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565748Verze : 0
Hrad ve službách 1. republiky
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565749Verze : 0
Pražský Hrad v období Protektorátu Čechy a Morava
Pražský Hrad - Příjezd Německých vojsk na Hrad
Zdroj:
https://1.bp.blogspot.com/-WZ97MHs9CM4/WCK5jiVuByI/AAAAAAAARvc/YZtXSX-Z8MArN_jYiudoTau_B7-AuaMSQCLcB/s1600/wehrmacht-Pra%25C5%25BEsk%25C3%25BD-Hrad.jpg

Příjezd Německých vojsk na Hrad Zdroj: https://1.bp.blogspot.com/-WZ97MHs9CM4/WCK5jiVuByI/AAAAAAAARvc/YZtXSX-Z8MArN_jYiudoTau_B7-AuaMSQCLcB/s1600/wehrmacht-Pra%25C5%25BEsk%25C3%25BD-Hrad.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Nad Hradem vlaje jak Říšská vlajka, tak i standarta prezidenta republiky (je otázkou zda-li se jedná ještě o původní nebo již novou protektorátní)
Zdroj:
http://www.toulkystomem.cz/Ruzne/uzemni_celky/Protektorat/images/Praha-Hrad-vlajka.jpg

Nad Hradem vlaje jak Říšská vlajka, tak i standarta prezidenta republiky (je otázkou zda-li se jedná ještě o původní nebo již novou protektorátní) Zdroj: http://www.toulkystomem.cz/Ruzne/uzemni_celky/Protektorat/images/Praha-Hrad-vlajka.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Známá fotografie A. Hitlera, jak si prohlíží z okna Pražského Hradu zasněženou Prahu, tato fotografie, se pak stala i předloho pro protektorátní známkovou tvorbu
Zdroj:
https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad+protektor%C3%A1t&tbm=isch&tbs=rimg:CVbow9_15_1yigIjiA3KCmjNjvtnreJUAVYaDN5jtx85MXg2sH-fVhbUe_1Lf3hssrTV0ldHZoUEmj7lmiMG1_1wa8MDiyoSCYDcoKaM2O-2EV69EmfO0y3qKhIJet4lQBVhoM0Rcy6BSnI2OTMqEgnmO3HzkxeDaxH8AVtc4BtjUCoSCQf59WFtR78tERvz2rldkw6KKhIJ_1eGyytNXSV0RA1Y1jXZNZegqEgkdmhQSaPuWaBEPT_1IuaBLWCCoSCYwbX_1BrwwOLEYkmJpxVNY6D&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjyyfu99cLRAhVD2RoKHbCrAkYQ9C8ICQ&biw=1366&bih=589&dpr=1#imgrc=5T04yJ_Y1OOXzM%3A

Známá fotografie A. Hitlera, jak si prohlíží z okna Pražského Hradu zasněženou Prahu, tato fotografie, se pak stala i předloho pro protektorátní známkovou tvorbu Zdroj: https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad+protektor%C3%A1t&tbm=isch&tbs=rimg:CVbow9_15_1yigIjiA3KCmjNjvtnreJUAVYaDN5jtx85MXg2sH-fVhbUe_1Lf3hssrTV0ldHZoUEmj7lmiMG1_1wa8MDiyoSCYDcoKaM2O-2EV69EmfO0y3qKhIJet4lQBVhoM0Rcy6BSnI2OTMqEgnmO3HzkxeDaxH8AVtc4BtjUCoSCQf59WFtR78tERvz2rldkw6KKhIJ_1eGyytNXSV0RA1Y1jXZNZegqEgkdmhQSaPuWaBEPT_1IuaBLWCCoSCYwbX_1BrwwOLEYkmJpxVNY6D&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjyyfu99cLRAhVD2RoKHbCrAkYQ9C8ICQ&biw=1366&bih=589&dpr=1#imgrc=5T04yJ_Y1OOXzM%3A
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Příchod prvního protektora Konstatina von Neuratha na Pražský Hrad 5. dubna 1939
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.toulkystomem.cz%2FRuzne%2Fuzemni_celky%2FProtektorat%2Fimages%2FHrad_Neurath.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.toulkystomem.cz%2FRuzne%2Fuzemni_celky%2Fdetail.html%3Fobl%3DOSU%26vyb%3DProtektorat%26id%3DCM%26map%3Dp&docid=tNfVEiKnOzR5VM&tbnid=7cjWYURtc44NSM%3A&vet=1&w=640&h=420&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20protektor%C3%A1t&ved=0ahUKEwjChqW69cLRAhUGVhoKHRQtAFAQMwgkKAswCw&iact=mrc&uact=8

Příchod prvního protektora Konstatina von Neuratha na Pražský Hrad 5. dubna 1939 Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.toulkystomem.cz%2FRuzne%2Fuzemni_celky%2FProtektorat%2Fimages%2FHrad_Neurath.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.toulkystomem.cz%2FRuzne%2Fuzemni_celky%2Fdetail.html%3Fobl%3DOSU%26vyb%3DProtektorat%26id%3DCM%26map%3Dp&docid=tNfVEiKnOzR5VM&tbnid=7cjWYURtc44NSM%3A&vet=1&w=640&h=420&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20protektor%C3%A1t&ved=0ahUKEwjChqW69cLRAhUGVhoKHRQtAFAQMwgkKAswCw&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - R. Heydrich s E. Háchou na Pražském Hradě
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lovecpokladu.cz%2Fimg%2F2008%2Fviky%2Fviky20080519-3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lovecpokladu.cz%2Fhome%2Fnaciste-a-korunovacni-klenoty-988&docid=snDcSUdFXKJ03M&tbnid=nAh4dhy8byqW6M%3A&vet=1&w=350&h=277&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20Hrad%20-%20Heydrich&ved=0ahUKEwj9sIDn78LRAhVNKywKHURlBsQQMwghKAgwCA&iact=mrc&uact=8

R. Heydrich s E. Háchou na Pražském Hradě Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lovecpokladu.cz%2Fimg%2F2008%2Fviky%2Fviky20080519-3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lovecpokladu.cz%2Fhome%2Fnaciste-a-korunovacni-klenoty-988&docid=snDcSUdFXKJ03M&tbnid=nAh4dhy8byqW6M%3A&vet=1&w=350&h=277&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20Hrad%20-%20Heydrich&ved=0ahUKEwj9sIDn78LRAhVNKywKHURlBsQQMwghKAgwCA&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Okázalý pohřeb R. Heydricha 7.6. 1942
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.i-sn.cz%2Fimg%2Fmid%2F52%2Fheydrichova-rakev-vystavena-na--prazskem-hrade--7.6.1942-.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.i-sn.cz%2Ffotoalbum%2Fatentat-na-reinharda-heydricha--70.-vyroci-%2Fheydrichova-rakev-vystavena-na--prazskem-hrade--7.6.1942-.html&docid=e5Iy2CVwvd_Q5M&tbnid=6EIR2mlFIrSzaM%3A&vet=1&w=460&h=341&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20Hrad%20-%20Heydrich&ved=0ahUKEwj9sIDn78LRAhVNKywKHURlBsQQMwgaKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

Okázalý pohřeb R. Heydricha 7.6. 1942 Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.i-sn.cz%2Fimg%2Fmid%2F52%2Fheydrichova-rakev-vystavena-na--prazskem-hrade--7.6.1942-.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.i-sn.cz%2Ffotoalbum%2Fatentat-na-reinharda-heydricha--70.-vyroci-%2Fheydrichova-rakev-vystavena-na--prazskem-hrade--7.6.1942-.html&docid=e5Iy2CVwvd_Q5M&tbnid=6EIR2mlFIrSzaM%3A&vet=1&w=460&h=341&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20Hrad%20-%20Heydrich&ved=0ahUKEwj9sIDn78LRAhVNKywKHURlBsQQMwgaKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Státní pohřeb R. Heydricha 7.6. 1942
Zdroj:
https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+okupace&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWzvCh78LRAhXFhSwKHWVUDdIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=589#tbm=isch&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+Heydrich&imgrc=E1IBWaIjZqrXgM%3A

Státní pohřeb R. Heydricha 7.6. 1942 Zdroj: https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+okupace&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWzvCh78LRAhXFhSwKHWVUDdIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=589#tbm=isch&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+Heydrich&imgrc=E1IBWaIjZqrXgM%3A
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Přišli i ranění a invalidé ...
Zdroj:
https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+okupace&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWzvCh78LRAhXFhSwKHWVUDdIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=589#tbm=isch&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+Heydrich&imgdii=E1IBWaIjZqrXgM%3A%3BE1IBWaIjZqrXgM%3A%3BoTQ3mnOKZGWAQM%3A&imgrc=E1IBWaIjZqrXgM%3A

Přišli i ranění a invalidé ... Zdroj: https://www.google.cz/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+okupace&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWzvCh78LRAhXFhSwKHWVUDdIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=589#tbm=isch&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD+Hrad+-+Heydrich&imgdii=E1IBWaIjZqrXgM%3A%3BE1IBWaIjZqrXgM%3A%3BoTQ3mnOKZGWAQM%3A&imgrc=E1IBWaIjZqrXgM%3A
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565750Verze : 3
Od osvobození po současnost
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565751Verze : 0
Pražský Hrad ve známkové tvorbě


Pražský hrad se stal nesčetněkrát námětem poštovních známek. A byla to již vůbec první vydaná československá poštovní známka vůbec se známým motivem Hradčan, byť s nereálně umístěným východem slunce. Hrad se dále dočkal dalších stvárnění ještě za 1. republiky, posléze i za protektorátu Čechy a Morava. I za socialistického Československa mu byla dopřána pozornost. A ani Česká pošta nezůstala nic dlužna. Nutno ještě zmínit, že mimo vlastního Hradu, či jeho menších nebo větších částí, se dočkalo známkového ztvárnění i několik uměleckých děl v majetku Pražského Hradu.
Pražský Hrad - Obligátní Hradčany od Alfonse Muchy, zde v provedení bez zoubků
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsberatel.wlk.cz%2Fpublic%2Fclanky%2Fhrad_01_b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsberatel.wlk.cz%2Fcs%2Fclanky%2Fbazar%2Fhrad-na-znamce-znamky-na-hrade.html&docid=fb3JyE9W0VoreM&tbnid=3NhxGh-3MpSB4M%3A&vet=1&w=371&h=322&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwj4wcKz-cLRAhWF1hoKHfCkBy849AMQMwgIKAYwBg&iact=mrc&uact=8

Obligátní Hradčany od Alfonse Muchy, zde v provedení bez zoubků Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsberatel.wlk.cz%2Fpublic%2Fclanky%2Fhrad_01_b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsberatel.wlk.cz%2Fcs%2Fclanky%2Fbazar%2Fhrad-na-znamce-znamky-na-hrade.html&docid=fb3JyE9W0VoreM&tbnid=3NhxGh-3MpSB4M%3A&vet=1&w=371&h=322&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwj4wcKz-cLRAhWF1hoKHfCkBy849AMQMwgIKAYwBg&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Známka upomínající na Malou dohodu (Petite entente)
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.oplateko.cz%2Falbumzbozi_cenik%2Fov01%2Fcsr10320-disp_279x333.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.oplateko.cz%2Falbumzbozi_cenik%2Fpodrop.php%3Fparkategorie%3Dfil-vondrous%26hledanytext%3D%26objednacicislo%3D20090153&docid=tn8iQodDQxtRZM&tbnid=9vukpPu9s_MbEM%3A&vet=1&w=279&h=333&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwjQtIPj-MLRAhVJXRoKHRawCEI4ZBAzCDYoMzAz&iact=mrc&uact=8

Známka upomínající na Malou dohodu (Petite entente) Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.oplateko.cz%2Falbumzbozi_cenik%2Fov01%2Fcsr10320-disp_279x333.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.oplateko.cz%2Falbumzbozi_cenik%2Fpodrop.php%3Fparkategorie%3Dfil-vondrous%26hledanytext%3D%26objednacicislo%3D20090153&docid=tn8iQodDQxtRZM&tbnid=9vukpPu9s_MbEM%3A&vet=1&w=279&h=333&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwjQtIPj-MLRAhVJXRoKHRawCEI4ZBAzCDYoMzAz&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Známka z obdbobí okupace zachycující A. Hitlera při výhledu z okna Pražského Hradu
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.radio.cz%2Fpictures%2Fr%2Ffilatelie%2Fprotektorat_hitler1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radio.cz%2Fcz%2Frubrika%2Fhistorie%2Fpostovni-znamky-jako-ucebnice-historie&docid=oxi_aZ3L96V3HM&tbnid=l7dMOLlUGq15dM%3A&vet=1&w=400&h=247&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwjQtIPj-MLRAhVJXRoKHRawCEI4ZBAzCEYoQzBD&iact=mrc&uact=8

Známka z obdbobí okupace zachycující A. Hitlera při výhledu z okna Pražského Hradu Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.radio.cz%2Fpictures%2Fr%2Ffilatelie%2Fprotektorat_hitler1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radio.cz%2Fcz%2Frubrika%2Fhistorie%2Fpostovni-znamky-jako-ucebnice-historie&docid=oxi_aZ3L96V3HM&tbnid=l7dMOLlUGq15dM%3A&vet=1&w=400&h=247&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwjQtIPj-MLRAhVJXRoKHRawCEI4ZBAzCEYoQzBD&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Mimo řady přetisků (s omezenou dobou platnosti), ze znovu vydání dočkala i celá řada jiných, politicky korektních známek, zde např. z původní 1. republikové série Malé dohody. Známky dostaly jako bonus razítko ke 3. výročí protektorátu
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffarm8.static.flickr.com%2F7673%2F16857553277_8f24a1e552.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.flickriver.com%2Fsearch%2FProtektor%25C3%25A1t%2B%25C4%258Cechy%2Ba%2BMorava%2Frecent%2F&docid=uMt7g5jXR0od1M&tbnid=iv30xgiILt5ZbM%3A&vet=1&w=500&h=287&bih=589&biw=1366&q=protektor%C3%A1t%20zn%C3%A1mky&ved=0ahUKEwiah-D-7sLRAhVHfiwKHeMJDPkQMwh_KFgwWA&iact=mrc&uact=8

Mimo řady přetisků (s omezenou dobou platnosti), ze znovu vydání dočkala i celá řada jiných, politicky korektních známek, zde např. z původní 1. republikové série Malé dohody. Známky dostaly jako bonus razítko ke 3. "výročí" protektorátu Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffarm8.static.flickr.com%2F7673%2F16857553277_8f24a1e552.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.flickriver.com%2Fsearch%2FProtektor%25C3%25A1t%2B%25C4%258Cechy%2Ba%2BMorava%2Frecent%2F&docid=uMt7g5jXR0od1M&tbnid=iv30xgiILt5ZbM%3A&vet=1&w=500&h=287&bih=589&biw=1366&q=protektor%C3%A1t%20zn%C3%A1mky&ved=0ahUKEwiah-D-7sLRAhVHfiwKHeMJDPkQMwh_KFgwWA&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Za období socialismu se Pražský Hrad, jeho části, nebo umění z něj dočkalo řady ztvárnění. Zde kupř. Vladislavský sál
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filaso.cz%2Fznamky%2Fcsr%2Fcsr_1612_v.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filaso.cz%2Fkatalog-znamky%2F827%2F1967-prazsky-hrad&docid=iEuSHkd8_2GjSM&tbnid=ry9edW5QIDy-NM%3A&vet=1&w=272&h=428&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwiZtPCh-cLRAhWJnRoKHYqZAP44kAMQMwhNKEswSw&iact=mrc&uact=8

Za období socialismu se Pražský Hrad, jeho části, nebo umění z něj dočkalo řady ztvárnění. Zde kupř. Vladislavský sál Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filaso.cz%2Fznamky%2Fcsr%2Fcsr_1612_v.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filaso.cz%2Fkatalog-znamky%2F827%2F1967-prazsky-hrad&docid=iEuSHkd8_2GjSM&tbnid=ry9edW5QIDy-NM%3A&vet=1&w=272&h=428&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwiZtPCh-cLRAhWJnRoKHYqZAP44kAMQMwhNKEswSw&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - V série spol s Vladislavským sálem byla vydaná i Zlatá ulička
Zdroj:
http://www.filaso.cz/katalog-znamky/827/1967-prazsky-hrad

V série spol s Vladislavským sálem byla vydaná i Zlatá ulička Zdroj: http://www.filaso.cz/katalog-znamky/827/1967-prazsky-hrad
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Rozsáhle bylo prezentováno i různé umění zde třeba socha sv. Jiří s drakem a Vladislavova hrobka
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.webareal.cz%2Ffotky10480%2Ffotos%2Fgen320%2Fgen__vyr_965612549cssr50.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.webareal.cz%2Fpohlednice%2Feshop%2F26-1-Filatelie-znamky%2F245-4-znamky-rok-1981-1985&docid=evXSqDc9Mt6svM&tbnid=3-XtlP3U_wAxpM%3A&vet=1&w=320&h=194&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwiZtPCh-cLRAhWJnRoKHYqZAP44kAMQMwgQKA4wDg&iact=mrc&uact=8

Rozsáhle bylo prezentováno i různé umění zde třeba socha sv. Jiří s drakem a Vladislavova hrobka Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.webareal.cz%2Ffotky10480%2Ffotos%2Fgen320%2Fgen__vyr_965612549cssr50.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.webareal.cz%2Fpohlednice%2Feshop%2F26-1-Filatelie-znamky%2F245-4-znamky-rok-1981-1985&docid=evXSqDc9Mt6svM&tbnid=3-XtlP3U_wAxpM%3A&vet=1&w=320&h=194&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwiZtPCh-cLRAhWJnRoKHYqZAP44kAMQMwgQKA4wDg&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Pochopitelně nemohla chybět královská koruna, zde jako součást aršíku
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2Fsoubory%2Fprodukty%2FDSC-0696-20a.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2F1032%2Ccz_a-1966-5kcs-arsik-prazsky-hrad-nr.a1523-.html&docid=XJWDxFt3uiY_AM&tbnid=VEwor5UTcp2abM%3A&vet=1&w=606&h=797&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwggKAUwBQ&iact=mrc&uact=8

Pochopitelně nemohla chybět královská koruna, zde jako součást aršíku Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2Fsoubory%2Fprodukty%2FDSC-0696-20a.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2F1032%2Ccz_a-1966-5kcs-arsik-prazsky-hrad-nr.a1523-.html&docid=XJWDxFt3uiY_AM&tbnid=VEwor5UTcp2abM%3A&vet=1&w=606&h=797&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwggKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - Stranou nemohla zůstat ani literatura jako tento kodex
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2Fsoubory%2Fprodukty%2FDSC-0693-20a.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2F1036%2Ccz_1967-5kcs-arsik-prazsky-hrad-nr.a1613-.html&docid=YBrbmz90TYHIdM&tbnid=Jm_LOoLOYqMMOM%3A&vet=1&w=609&h=782&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwhLKCUwJQ&iact=mrc&uact=8

Stranou nemohla zůstat ani literatura jako tento kodex Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2Fsoubory%2Fprodukty%2FDSC-0693-20a.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.filatelie.sbiram.cz%2F1036%2Ccz_1967-5kcs-arsik-prazsky-hrad-nr.a1613-.html&docid=YBrbmz90TYHIdM&tbnid=Jm_LOoLOYqMMOM%3A&vet=1&w=609&h=782&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwhLKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - V této tradici pokračuje rovněž Česká pošta - třeba i obrazovou tvorbou, samotná známka je jen výsekem z obrazu, který je však na známce zachycen celý (Shromáždění olympských bohů od Petera Paula Rubense) 
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.filatelieceskoslovensko.cz%2Ffotky12109%2Ffotos%2F_vyr_3354IMG_NEW_0001.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.filatelieceskoslovensko.cz%2FPrazsky-hrad-Shromazdeni-olympskych-bohu-Peter-Paul-Rubens-arsik-d3354.htm%3Ftab%3Ddescription&docid=N6bNCmqGkSAACM&tbnid=-X6LyffLhwcDeM%3A&vet=1&w=1289&h=1703&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwgmKAswCw&iact=mrc&uact=8

V této tradici pokračuje rovněž Česká pošta - třeba i obrazovou tvorbou, samotná známka je jen výsekem z obrazu, který je však na známce zachycen celý (Shromáždění olympských bohů od Petera Paula Rubense) Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.filatelieceskoslovensko.cz%2Ffotky12109%2Ffotos%2F_vyr_3354IMG_NEW_0001.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.filatelieceskoslovensko.cz%2FPrazsky-hrad-Shromazdeni-olympskych-bohu-Peter-Paul-Rubens-arsik-d3354.htm%3Ftab%3Ddescription&docid=N6bNCmqGkSAACM&tbnid=-X6LyffLhwcDeM%3A&vet=1&w=1289&h=1703&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwgmKAswCw&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pražský Hrad - A zde Pražský hrad jako součást celkového pohledu na Hrad, Malou Stranu a Karlův most
Zdroj:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.infofila.cz%2Fclanky%2Fvystava-prazsky-hrad-v-umeni-postovni-znamky-_-3565a1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.infofila.cz%2Fvystava-prazsky-hrad-v-umeni-postovni-znamky-r-2-c-3565&docid=hGyZuF8jpR7m6M&tbnid=EkQ6_UfEalQEKM%3A&vet=1&w=415&h=173&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwhKKCQwJA&iact=mrc&uact=8

A zde Pražský hrad jako součást celkového pohledu na Hrad, Malou Stranu a Karlův most Zdroj: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.infofila.cz%2Fclanky%2Fvystava-prazsky-hrad-v-umeni-postovni-znamky-_-3565a1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.infofila.cz%2Fvystava-prazsky-hrad-v-umeni-postovni-znamky-r-2-c-3565&docid=hGyZuF8jpR7m6M&tbnid=EkQ6_UfEalQEKM%3A&vet=1&w=415&h=173&bih=589&biw=1366&q=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad%20filatelie&ved=0ahUKEwintqXU-MLRAhUDqxoKHWeVAz8QMwhKKCQwJA&iact=mrc&uact=8
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565752Verze : 3
Archeologické poznání Hradu
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565753Verze : 0
Nové probošství
Pražský Hrad - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565975Verze : 0
Starý královský palác
Pražský Hrad - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565978Verze : 0
Prašná věž (Mihulka)
Zdroj:
mapy.cz
Pražský Hrad - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565979Verze : 0
Bílá věž
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565980Verze : 0
Daliborka
Zdroj:
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565981Verze : 0
Černá věž
Zdroj:
mapy.cz
Pražský Hrad - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prazsky-Hrad-t174961#565982Verze : 1