Main Menu
User Menu

Lorenc, Alojz

     
Příjmení:
Surname:
Lorenc
Jméno:
Given Name:
Alojz
Jméno v originále:
Original Name:
Alojz Lorenc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.), kandidát věd (CSc.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.06.1939 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
I. náměstek federálního ministra vnitra


1. zástupce náčelníka S SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje (tzn. pro Státní bezpečnost), později náčelník


Náčelník výzkumně-vývojového II. odboru zvláštní správy FMV
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Od roku 1988 ovládal veškeré útvary kontrarozvědné činnosti Státní bezpečnosti
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Archiv bezpečnostních složek

Zvláštní poděkování patří Archivu bezpečnostních složek, který uvolnil pro tento účel Lorencovu fotografii.
URL : https://www.valka.cz/Lorenc-Alojz-t102135#368532Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lorenc
Jméno:
Given Name:
Alojz
Jméno v originále:
Original Name:
Alojz Lorenc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1959-DD.MM.1960 Dělostřelecké učilište
DD.10.1963-DD.MM.1964 Vyšší dělostřelecko-technické učiliště
DD.MM.1964-DD.MM.1968 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1972 major
DD.02.1977 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.04.1983 generálmajor
DD.MM.1989 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Archiv bezpečnostních složek
URL : https://www.valka.cz/Lorenc-Alojz-t102135#578578Verze : 1
MOD
genpor. Ing. Alojz Lorenc, CSc.
profesní životopis


Narozen 21.06.1939 v Trenčíně


Nejvýznamnější vykonávané funkce v bezpečnostním aparátu - chronologicky:
I. náměstek federálního ministra vnitra
1. zástupce náčelníka S SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje (tzn. pro Státní bezpečnost), později náčelník
Náčelník výzkumně-vývojového II. odboru zvláštní správy FMV


Kariérní růst - povyšování:
Hodnost Rok povýšení Složka
poručík ? ČSLA
kapitán ? ČSLA
major září 1972 SNB
podplukovník únor 1977 SNB
plukovník ? SNB
generálmajor duben 1983 SNB
generálporučík 1989 SNBRané dětství

Alojz Lorenc se narodil ve slovenském Trenčíně, a to 21. června 1939. Po druhé světové válce úspěšně zakončil národní a střední školu.

Kariéra v armádě

Na škole důstojnického dorostu v Košicích a v letech 1959 - 1960 na Dělostřeleckém učilišti v Martině. Poté se stal důstojníkem Československé lidové armády z povolání. Jeho studium doprovázely četné úspěchy a výsledek závěrečné zkoušky z celkem dvaceti pěti předmětů byl vynikající. Nyní je poručíkem armády a služebně je zařazen jako velitel čety 260. protiletadlové dělostřelecké brigády 2. vojenského okruhu. Po přeškolení v kursu důstojníků radiolokace se pak stal pátračem - velitelem velitelské čety 257. protiletadlového dělostřeleckého pluku téže brigády.

Strmý vzestup nahoru v rámci armády souvisel i s jeho prací v Komunistické straně Československa, jejímž právoplatným a plnohodnotným členem se stal v březnu roku 1962 poté, co byl jakožto kandidát KSČ přijat v červnu roku 1960. Působil i jako předseda základní organizace Socialistického svazu mládeže (SSM).

Ve studiu dále pokračoval. Od října 1963 studoval na Vyšším dělostřelecko-technickém učilišti (skupina elektrotechniky a radiotechniky katedry základů radiolokace). Toto studium iniciovalo jeho povolání k řádnému studiu Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ) se specializací radiolokace.

V listopadu 1967 byl zvolen předsedou ZO KSČ posluchačů katedry VAAZ poté, co dva roky působil ve výboru zmíněné organizace. Ve funkci skončil v prosinci roku 1968.1)

Po úspěšném dokončení studia byl Lorencovi přidělen akademický titul inženýr (Ing.). Jeho studijní výsledky byly opět excelentní.

Počátky v SNB

Ministerstvo národní obrany (MNO) neumožnilo Lorencovi (již kapitánovi) dále studovat na vojenské akademii a nekompromisně požadovalo nástup k bojovému útvaru. V této situaci přijímá nabídku pracovat jako příslušník Státní bezpečnosti (StB), zařazený na speciálním útvaru federálního ministerstva vnitra (FMV). Počínaje 1. zářím 1970 je Alojz Lorenc příslušníkem ČSSR. Jeho náplní práce byl výzkum teoretických problémů šifrování informací. Vykonával funkci kryptologa I. stupně, do které ho jmenoval náčelník odboru pplk. Ing. F. Vydra.

Nadále si doplňoval vzdělání - poslední zkoušku nezbytnou pro vykonávání své funkce úspěšně složil v prosinci roku 1974.

Sám Lorenc v roce 1971 předložil návrh nového šifrovacího automatu. Vývoj byl průběžně konzultován se sovětským protějškem, útvarem KGB, plk. Bodylevem. Šifrovací stroj je znám pod názvem PAŠA.

V květnu 1975 je mjr. Lorenc jmenován do funkce náčelníka výzkumně-vývojového II. odboru zvláštní správy FMV. Z titulu své funkce dohlížel na přípravu sériové výroby dálnopisného šifrátoru BLANÍK, další vývoj šifrátoru PAŠA, telefonního utajovače ADAM a aplikací třídy šifrátorů řady ŠA. V roce 1967 byl nadřízenými služebně hodnocen.2)

Lorencovou zásluhou bylo jeho odboru propůjčeno státní vyznamenání "Za vynikající práci".

V únoru 1977 byl na základě pozitivních hodnocení sovětských a československých funkcionářů federálního ministerstva vnitra mimořádně povýšen do hodnosti podplukovníka.

V říjnu 1977 byl dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka zvláštní správy FMV.

Roku 1980 bylo vydáno další kádrové hodnocení pplk. Alojze Lorence.3)

Lorencova úspěšná kariéra se permanentně promítala i do jeho stranických funkcí v rámci KSČ. Působil v ZO KSČ a jako aktivista hlavního výboru KSČ a lektor Večerní univerzity marxismu-leninismu (VUML) při hlavním výboru KSČ.

Vrchol bezpečnostní kariéry

Alojz Lorenc, již plukovník, se stal v lednu roku 1981 prvním zástupcem náčelníka Správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje (tj. náčelník pro StB). Od 1. května téhož roku působil jako její náčelník.

Federální vláda Československé socialistické republiky schválila v roce 1983 na základě § 12 odst. 2 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníka SNB, návrh na jmenování plk. Ing. Alojze Lorence, CSc. do hodnosti generálmajora. Prezident republiky Lorence generálmajorem jmenoval. Během svého jmenování byl v ÚV KSČ.

Vrcholem Lorencovy kariéry v bezpečnostních složkách bylo jmenování do funkce I. náměstka federálního ministra vnitra 1. listopadu 1985. V té době byl federálním ministrem vnitra Vratislav Vajnar. Až do reorganizace útvarů Státní bezpečnosti ve druhé polovině roku 1988 ovládal tyto StB: X. správa SNB - správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli, XI. správa SNB - správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky a některé další útvary FMV, například správu vývoje automatizace, technickou správu a Vysokou školu SNB.

Lorencovo poslední kádrové hodnocení bylo vydáno roku 1986.4)

Na základě reorganizace státobezpečnostní složky z podzimu 1988 genmjr. Lorenc začal ovládat veškeré útvary kontrarozvědné činnosti Státní bezpečnosti. Z nejdůležitějších útvarů neovládal pouze I. správu SNB - hlavní správa rozvědky, IV. správu SNB - správa sledování, VI. správu SNB - správy zpravodajské techniky, XIII. správu SNB - zvláštní správa a správu sledování Státní bezpečnosti. Pravomoci se mu rozšiřovaly při vyhlášení tzv. mimořádných bezpečnostních opatřeních (MBO).

Působil i jako náčelník operačního štábu FMV.

Úřadujícího federálního ministra vnitra V. Vajnara vystřídal v říjnu 1988 ve funkci náčelník KS SNB v Ostravě gen. František Kincl.5)

Genmjr. Ing. Alojz Lorenc, CSc. byl v roce 1989 u příležitosti Dne SNB jmenován do hodnosti generálporučíka. Tato hodnost je v Lorencově hodnostním žebříčku již konečná.6) Jmenování provázela slova chvály.7)

Listopad 1989

Genpor. Lorenc nařídil útvarům Státní bezpečnosti nezasahovat do vzniklé situace.

Po listopadu 1989

Se závažnými změnami v československé společnosti souvisel i Lorencův pád. Odvolán z funkce I. náměstka FMV byl 21. prosince 1989. Služební poměr příslušníka SNB byl ukončen k 31. březnu 1990. Na Lorence byla uvalena vazba (spolu s plk. PhDr. K. Vykypělem 8) a Kinclem 5)) a všichni byli vyšetřováni pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 a omezování osobní svobody podle § 231 trestního zákona. V roce 1992 byli shledáni vinnými. Následoval ale rozpad ČSFR a Lorenc odmítl nastoupit výkon čtyřletého nepodmíněného trestu odnětí svobody. V roce 1995 zahájily slovenské orgány nové vyšetřování stejné věci. Trestní stíhání bylo v roce 1998 zastaveno a Lorenc zůstal nepotrestán.

V současnosti žije na Slovensku.

Alojz Lorenc vydal knihu "Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence" (Bratislava, 1992).

Poznámky pod čarou

1) Je potřeba se u roku 1968 krátce zastavit. Rok 1968 je rokem, kdy na území svrchovaného československého státu vstoupila vojska pěti armád Varšavské smlouvy (Bulharské lidové republiky, Německé demokratické republiky). Alojz Lorenc v květnu 1970 ke vzniklé situaci prohlásil: "Můj kladný poměr k SSSR i jiným socialistickým státům nebyl narušený ani v roce 1968. (...) Později jsem však pozoroval, že kritika chyb přestává být kritikou a začíná být otevřeným útokem na vedoucí úlohu strany v naší společnosti, což mně jako straníkovi a příslušníkovi armády nebylo lhostejné. Pozoroval jsem, jak postupně strana ztrácí kontrolu nad situací v zemi, a nesouhlasil jsem s dobrovolným ústupem strany z vedení naší společnosti. (...) Vstup vojsk pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR mě zastihl na dovolené v Rumunsku. (...) Naproti tomu, že jsem ihned nepochopil nevyhnutelnost tohoto řešení situace v ČSSR, nehodnotil jsem vstup vojsk uvedených států jako okupaci a věřil jsem, že se mi jako příslušníku armády i straníkovi dostane informací, které tento čin zdůvodní. Z tohoto důvodu jsem se nezapojil do žádných protisovětských akcí."

2) Výstřižek ze služebního hodnocení mjr. Alojze Lorence z roku 1967:
"Mjr. Ing. Lorenc je všestranně schopným odborníkem. (...) Ve své činnosti je značně adaptabilní. Perspektivně je možno počítat s jeho růstem jak v oblasti řídící, tak v oblasti vědecké." (…) "Po krátké době si v kolektivu získává dominující postavení a stává se neformálním vedoucím. Z toho pramení i jeho sebevědomí a zdravá ctižádost. Je však ukázněný, má dobré vystupování a zdvořile jedná jak s nadřízenými, tak i s podřízenými."

3) Výstřižek ze služebního hodnocení pplk. Alojze Lorence z roku 1980:
"Úspěšně a rychle se zorientoval v úkolech vyplývajících pro něho z funkce náčelníka správy. Prokazuje dobré organizační schopnosti i potřebnou samostatnost a rozhodnost. (...) Pplk. Lorenc je čestné a přímé povahy, zásadový, kritický a sebekritický. Jeho výraznou vlastností je sebekázeň a náročnost k sobě samému. Jeho schopnosti a vztah k práci i k lidem jsou zdrojem přirozené autority, kterou má u svých spolupracovníků a podřízených. Je skromný, žije ve spořádaných poměrech."

4) Výstřižek ze služebního hodnocení genmjr. Alojze Lorence z roku 1986:
"V poměrně krátké době se seznámil se základní problematikou jím řízených úseků v měřítku FMV. (...) V této práci se pozitivně projevují dříve získané zkušenosti z práce na technických útvarech FMV." Hodnocení vedení ÚV KSČ: "Pokud jde o další úseky, především o řízení kontrarozvědných správ, v jejichž práci se dlouhodobě projevují závažné nedostatky, pokud jde o výslednost práce, úroveň řídící práce v rámci správ i v řízení příslušných odborů KS SNB, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, úroveň operativní činnosti a zejména rozpracování nejzávažnějších případů, budování, řízení a využívání agenturní sítě a další úseky jejich činnosti, nelze ještě -- vzhledem k poměrně krátkému působení ve funkci -- jeho práci objektivně posoudit."

5) Ing. František Kincl, generálporučík, ve služebním poměru ke SNB. Narozen 2. února 1941. Působil jako náčelník KS SNB v Ostravě, od října 1988 vykonával funkci federálního ministra vnitra. Ve funkci setrval do 3. prosince 1989.

6) Hodností generálporučík hodnostní označení Sboru národní bezpečnosti nekončí. Existovala ještě hodnost generálplukovníka, která se ale ve více než čtyřicetileté historii SNB nikdy neužila.

7) Slova chvály u příležitosti jmenování Lorence generálporučíkem:
"Aktivně a promyšleně přistupuje k realizaci úkolů vyplývajících z nové organizační struktury jemu podřízených útvarů centrály, kde klade důraz na kvalitu a efektivnost. (...) Má příkladnou pracovní morálku, kterou vyžaduje i od svých podřízených."

8) PhDr. Karel Vykypěl, plukovník, ve služebním poměru ke SNB. Narozen 29. prosince 1943. Náčelníkem S-StB Brno byl jmenován v roce 1978. Během listopadu 1989 působil jako náčelník II. správy SNB - Hlavní správa kontrarozvědky SNB. Ke SNB byl přijat v roce 1965. Ze služebního poměru propuštěn v červnu 1990. V roce 1992 odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání tři a půl roku.Použité zkratky

ČSFR - Česká a Slovenská federativní republika
ČSLA - Československá lidová armáda
ČSSR - Československá socialistická republika
FMV - Federální ministerstvo vnitra
KGB - Výbor státní bezpečnosti, "Комитет государственной безопасности"
KS SNB - krajská správa Sboru národní bezpečnosti
KSČ - Komunistická strana Československa
MBO - mimořádné bezpečnostní opatření
MNO - Ministerstvo národní obrany
MV ČSSR - Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky (tj. FMV)
S SNB - Správa Sboru národní bezpečnosti
SNB - Sbor národní bezpečnosti
SSM - Socialistický svaz mládeže
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
S-StB - Správa Státní bezpečnosti
StB - Státní bezpečnost
ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa
VAAZ - Vojenská akademie Antonína Zápotockého
VUML - Večerní univerzita marxismu-leninismu
ZO KSČ - základní organizace Komunistické strany ČeskoslovenskaZdroje

- ŽÁČEK, Pavel: Alojz Lorenc,
- Česká televize, rejstřík významných osobností listopadu 1989,
- Wikipedia.org, Alojz Lorenc,
- zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
- Wikipedia.org, Veřejná bezpečnost,
- Archiv bezpečnostních složek.Doporučená literatura

- ŽÁČEK, Pavel: Operační štáby generála Lorence v letech 1988 - 1989: Krizový management FMV v akci; In: Securitas Imperii č. 4/1998Zvláštní poděkování
V tomto případě patří zvláštní poděkování Archivu bezpečnostních složek, který umožnil uveřejnění fotografie Alojze Lorence, Františka Kincla a Karla Vykypěla.
URL : https://www.valka.cz/Lorenc-Alojz-t102135#368539Verze : 0