Main Menu
User Menu
Reklama

Soman (GD)

Soman

SOMAN (GD)
(nervovoparalytická látka)


Čistý soman je vo forme bezfarebnej kvapaliny. Je nebezpečnejší ako sarin a tabun, lebo spôsobuje trvalú inhibíciu enzýmu riadiaceho prenos nervových signálov (nezvratnú liečbou) s polčasom 2 minúty.


základné údaje:
názov: soman
označenie: GD
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 96-64-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: O-pinakolylmetylfluorofosfonát
vzorec: CH3-PO(F)-O-CH(CH3)-C(CH3)3
molekulová hmotnosť: 182,17
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistý
zápach: ovocný; nečistoty spôsobujú štipľavý zápach gáfru (čes. kafru)
teplota varu: 167°C 2); 198°C (extrapolovaná), rozkladá sa 1)
teplota topenia: -42°C (teplota mrznutia; tuhne na nekryštalický materiál podobný sklu)
hustota: (extrapolovaná)
1,0222 g/ml pri 25°C
1,0456 g/ml pri 0°C
tlak pár:
330,64 Pa pri 25°C
54,66 Pa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
3,167 mPa.s pri 25°C
6,789 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
24,5 mN/m pri 25,5°C
teplota vzplanutia: 121°C (otvorená nádoba)
teplota rozkladu: nad 150°C; pri 130°C sa rozloží stabilizovaný za 200 hodín a nestabilizovaný za 4 hodiny
rozpustnosť: veľmi rozpustný v organických rozpúšťadlách; rozpustnosť vo vode:
2,1 g na 100 g pri 20°C
3,4 g na 100 g pri 0°C
hydrolýza: za vzniku HF; závisí od pH
úplná hydrolýza v 5% roztoku NaOH za menej ako 5 min.
hydrolýza 0,003-molárneho roztoku somanu pri 25°C:
pri pH=2 t1/2 = 3 hodiny; pri pH=6,65 t1/2 = 45 hodín; pri pH=10 t1/2 = 60 hodín
stálosť pri uskladnení: aj bez použitia stabilizátora relatívne stály v sklenených nádobách okolo 5,5 mesiaca pri normálnej teplote; stabilizovaný môže byť uložený minimálne 6 mesiacov pri zvýšenej teplote (71°C) v sklenených, oceľových, alebo hliníkových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje oceľ rýchlosťou 254 nm/mesiac pri 65°Czdroj:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#373436Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: väčšia toxicita ako pri kontakte s pokožkou
pokožka: preniká pokožkou
vdychovanie: najviac toxický vdychovaním
ochrana: ľahko preniká bežnými šatami; potrebná špeciálna ochrana
typ látky: nervovoparalytická látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 35 mg.min./m3
2 min.
1,25
nízka
smrť
kontakt pokožky
s tekutinou
LD50: 350 mg
-
-
nízka
smrť
kontakt pokožky
s plynom 3)
LD50: 3000 mg.min./m3 pri 18-29°C
LD50: 1500 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 25 mg.min./m3
2 min.
1,25
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s tekutinou
ED50: 200 mg
-
-
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 2000 mg pri 18-29°C
ED50: 1000 mg pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
prahové efekty
(mierna inhibícia cholínesterázy)
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 300 mg.min./m3 pri 18-29°C
ED50: 150 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
mierne účinky
(mióza, nádcha)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 0,2 mg.min./m3
2 min.
1,4
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


3) predpokladá sa, že zasiahnutí majú oči chránené pred účinkom látky
4) založené na údajoch o sarine
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#373442Verze : 0
MOD
Pinakolin, opět výsledek výzkumu doktora Gerharda Schrädera. Vyvinut v roce 1944, do konce války výzkum neopustil laboratorní stadium. Spadá do stejné skupiny jako tabun a sarin, tedy do nervových plynů, má mít stejné účinky, ale mnohem větší účinnost.
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#25352Verze : 0
MOD
Soman (O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate) je fluoridovaný organofosfát, je též znám pod označením GD, patří do G-skupiny chemických látek. Soman byl objeven v roce 1944 Richardem Kuhnem v německu, je to jeden z posledních válečných objevů (cyklosin GF byl objeven až po roce 1949). Označení GD dostal Soman až po válce (GC bylo používáno v medicíně), kdy byly sověty objeveny informace, týkající se Somanu. Je to těkavá, korozivní a bezbarvá kapalina mdlého zápachu, pokud je znečištěna, pak se zbarvuje od žluté do hnědéa má silnější zápach, LD50 je 70 mg-min/m³ pro člověka.
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#59280Verze : 0