Main Menu
User Menu

Metylfosfonyldifluorid (DF)

Metylfosfonyldifluorid

METYLFOSFONYLDIFLUORID (DF)
(prekurzor chemických zbraní)


Metylfosfonyldifluorid je základná východisková látka pri výrobe sarinu. Patrí medzi organofosforové zlúčeniny, ktoré môžu byť neurotoxické.


základné údaje:
názov: metylfosfonyldifluorid
označenie: DF
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 676-99-3


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: metylfosfonyldifluorid
vzorec: F2-PO-CH3
molekulová hmotnosť: 100
bežný fyzikálny stav: kvapalina
zápach: prenikavý štipľavý
teplota varu: 99,7°C
teplota topenia: -36,9°C (teplota mrznutia)
hustota:
1,3595 g/ml pri 25°C
1,406 g/ml pri 0°C
tlak pár:
4,7996 kPa pri 25°C
1,1332 kPa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: nehorľavý
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: vo vode sa okamžite rozkladá
hydrolýza: okamžitá za vzniku fluorovodíku a metylfosfonylfluoridu
stálosť pri uskladnení: stály 20 rokov ak je skladovaný v kvalitných polyetylénových nádobách uzavretých v oceli
reakcie s kovmi a inými materiálmi: reaguje s vodou, sklom, betónom, väčšinou kovov, prírodným kaučukom a organickými materiálmi ako sú glykoly; s alkoholmi reaguje za vzniku silne toxickej chemikálie podobnej surovému sarinuzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Metylfosfonyldifluorid-DF-t104083#373947Verze : 0
MOD
odhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
trvalé poškodenie
rohovky
kontakt očí
s tekutinou
ED50: 10 mg/oko
-
-
stredná
dočasné poškodenie
rohovky
kontakt očí
s tekutinou
ED50: 0,2 mg/oko
-
-
stredná
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Metylfosfonyldifluorid-DF-t104083#373949Verze : 0
MOD