Main Menu
User Menu

Medaile Za rozvoj zemědělství

Za unaprednenje poljoprivrede

.Medaile Za rozvoj zemědělství byla založena dne 15. března roku 1930 králem Alexandrem I. Tato medaile není v našich sběratelských kruzích známá a pokusíme se vysvětlit proč tomu tak je. Vydání této medaile mělo povzbudit pracovní úsilí a ocenit práci jednak v průmyslu, ale především v zemědělství. Pro statkáře a bohaté nájemce půdy bylo pamatováno na jejich zásluhy řádem Sv. Sávy. Založení medaile sledovalo mimo jiné i cíl, ocenit drobné, ale úspěšné zemědělce za vynikající práci ve prospěch tohoto oboru ať to bylo v živočišně výrobě, neb tradice v chovu dobytka byla v Srbsku bohatá, ale celkově se jednalo o povzbuzení a ocenění drobných zemědělců.


Založení a zřízení medaile navazovalo na článek 30 zákona o rozvoji zemědělství ze dne 6. ledna 1930. Pro zemi, kde bylo zemědělství důležitým oborem přichází tato medaile přece jen poněkud pozdě. Z Francie známe Řád za zemědělské zásluhy, který byl založen již v roce 1883, ale obdobné řády mělo již Portugalsko i Španělsko.Základní problém při hodnocení významu této medaile je otázka zda vůbec došlo k udělení této medaile. Všeobecné se faleristé i v Srbsku shodují v tom, že medaile nebyla nikdy udělená což není možno ani potvrdit, ale ani vyvrátit. Dr. Dragomír Acovič však upozorňuje, že o této medaili se zmiňuji dvě práce a to jednak oficielní publikaci Královské vlády Grbovi zástave i drugi državni amblemi i zvanični znaci Kralevjine Jugoslávie a dále studie Dr. Laza Kostiče.V současnosti známe jen dva exempláře této medaile. Zlatá medaile se nachází ve sbírce Historického srbského muzea, stříbrná medaile je v soukromé sbírce. Přesto však není jisté, zda jde jen o odražky, či zkušební návrhy. Nalézt odpověď je však i dnes složité a nejednoznačné. Zlatá medaile pochází z rodiny dnes již zemřelého Djordje Čarpiče, který byl tajemníkem kancléřství Královských řádů. Stříbrná medaile pochází ze sbírky bývalého zaměstnance bělehradské mincovny. Tato medaile je bez stuhy a nabízí se otázka, zda si ji jako zaměstnanec mincovny neponechal jako souvenir na památku.


Výtvarné hledisko odpovídá zákonu. Zlatá medaile je zhotovená z pozlaceného bronzu a stříbrná je jen postříbřená. Střed medaile tvoří kruhový zlacený medailon s perlovcem při okraji. Toto perlení je oboustranné. Líc medaile nese portrét zakladatele, který se dívá k pravé straně (z profilu) a kolem je opis v latince - ALEXANDR I. KRALJ JUGOSLAVIJE


Na rubní straně je třířádkový nápis v kirilici: ZA/ UNAPREDJENJE/POLJOPRIVREDE/
V překladu Alexandr I. král Jugoslávie-Za rozvoj zemědělství. Medailon je rámován zlaceným věncem, který je tvořený pšeničními klasy, vinnými listy, hrozny, jetelem atd. Na druhé straně lze spatřit žito, jablka, hrušky, třešně, ořechy atd. Horní konce věnce se nahoře kříží pod královskou korunou,která se nachází v převýšení. Na rubní straně je umístěn letopočet 6.1.1930. Královská koruna je zlacená a nese na obloučcích barevně smaltované kameny a perly. Na vlastní čelence jsou zlacené kosočtverce,které střídají bílé perly.


Stuha medaile je napůl žlutá a napůl zelená a je zhotovená z moiré hedvábí.
Literatura:
Acovič, Dragomir: Medaile Za rozvoj zemědělství
Katalog: Srbska odlikovanje

URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-rozvoj-zemedelstvi-t84063#308350Verze : 0
Znění zákona, na základě kterého byla založena medaile Za rozvoj zemědělství:MY ALEXANDR I.


Z Boží Milosti a Vůle Lidu, král Jugoslávie na radu našeho ministra ministerstva zemědělství a po poradě s našim předsedou ministerské rady, podle článku 5 zákona o řádech a medailích a ve smyslu článku 30 zákona o rozvoji zemědělství, zřizujeme:


MEDAILI ZA ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ


Článek 1
Medaile Za rozvoj zemědělství bude mít tři stupně, bronzový, stříbrný a zlatý.


Článek 2
Všechny tři medaile mají kruhový tvar o průměru 25 mm. Na lícové straně je hlava Jeho Veličenstva krále s opisem: ALEXANDR I.KRÁLJ JUGOSLAVIJE, opis bude proveden ve vysokém reliefu, okraj opatřen perlením. Na rubní straně je nápis: ZA UNAPREDJENJE POLJOPRIVREDE. Medaile jsou zarámované ozdobným věncem složeným z různých zemědělských produktů, věnec se směrem vzhůru zužuje a zcela nahoře se jeho konce křižuji. Na něj je napojená královská koruna 21 mm široká a 13 mm vysoká. Věnec je v dolní části převázán bíle smaltovanou stuhou. Celkový rozměr medaile s věncem i korunou je 50 mm o šířce 34 mm. Kovem je oxydovaný bronz, stříbro a zlato.


Článek 3
Medaile se bude nosit na levé straně prsou zavěšená na žlutě-zelené moiré stuze. Stuha bude 80 mm dlouhá a 36 mm široká. Pořadí nošení této medaile bude stanoveno později.


Článek 4
Medaile bude udělovaná vedoucím zemědělcům, kteří uspěli v zemědělském úsilí a produkci, bez ohledu na jejich postavení, které získaly mimořádné zásluhy o rozvoj zemědělství.


Článek 5
Medaili uděluji král dle svého vlastního uvážení, nebo na doporučení ministra zemědělství.


Článek 6
K medaili bude připojen dekret podepsaný kancléřem a tajemníkem Královských řádů.


Článek 7
Medaile jsou uloženy v kancléřství Královských řádů a je zde veden i soupis a evidence vyznamenaných osob.


Článek 8
Za udělení medaile se platí taxa (poplatek). Král může tuto povinnost prominout.


Článek 9
Při úmrtí nositele se medaile nevrací, není však dovoleno, aby medaili nosil kdokoliv z pozůstalých z rodiny, pokud takový člověk nebyl sám touto medaili vyznamenán.


Článek 10
Pokud to není uvedeno v tomto zákoně, všechna ustanovení o řádech a medailích z 23. ledna 1883 platí i pro tuto medaili.


V Bělehradě 15. března 1930


Alexandr v.r.

Prameny:
Zákon o rozvoji zemědělství ze dne 6.ledna 1930
Zákon o založení medaile Za rozvoj zemědělství z 15.března 1930
Dragoljub: V. Jeremič: Zákon i uredbe o ordenima i medaljama sa svime izmenama i dopunáma od 1883-1935 (Bělehrad 1936)
ACOVIČ, Dragonír: Medaile Za rozvoj zemědělství

Medaile Za rozvoj zemědělství - Zlatá medaile Za zásluhy o zemědělství

Zlatá medaile Za zásluhy o zemědělství
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-rozvoj-zemedelstvi-t84063#308440Verze : 0