Main Menu
User Menu

Dimetylpolysulfid (NM)

Dimetyldisulfid a síra

DIMETYLPOLYSULFID (NM)
(prekurzor chemických zbraní)


Dimetylpolysulfid je základnou látkou pri výrobe látky VX. Odhady jeho toxicity neboli stanovené, hoci vysoké koncentrácie jeho pár iste sú toxické.


základné údaje:
názov: dimetylpolysulfidová zmes
označenie: NM
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: dimetyldisulfid: 624-92-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: zmes práškovej síry a dimetyldisulfidu
vzorec: CH3-S-S-S-S-S-CH3
molekulová hmotnosť: 190,37
bežný fyzikálny stav: kvapalina
zápach: nepríjemný
teplota varu: 117°C
teplota topenia:
zmes: menej ako -40°C (teplota mrznutia)
dimetyldisulfid: -84,72°C (teplota mrznutia)
hustota: 1,3895 g/ml pri 25°C
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: dimetyldisulfid je rozpustný v alkoholoch, nerozpustný vo vode
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: uspokojujúca aspoň 1 rok pri teplotách medzi -40°C až 71°C
reakcie s kovmi a inými materiálmi: reaguje s O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonátom za vzniku látky VX


toxicita:
neznámazdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dimetylpolysulfid-NM-t104819#375680Verze : 0
MOD