Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

Autor : 🕔04.11.2006 📕5.467

Seriál

 1. Versaillská mírová smlouva (české znění)
 2. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule
 3. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl
 4. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl
 5. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.
 6. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl
 7. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl
 8. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl
 9. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl
 10. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl
 11. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl
 12. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl
 13. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl
 14. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl
 15. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)
 16. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)
 17. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.
 18. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.
 19. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl
 20. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl
 21. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl
 22. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.
 23. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl
 24. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl
 25. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl
 26. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl
 27. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl
 28. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl
 29. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.
 30. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl
 31. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl
 32. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl
 33. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl
 34. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl
 35. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.
 36. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

§ 8.

Nesmí býti kladena žádná překážka pracím, kterými se doplňují železnice a vodní cesty a které stát francouzský uzná za potřebné k tomu, by bylo zajištěno odklízení a přeprava produktů dolů a jejich vedlejších závodů, jako zdvojení kolejí, rozšiřování nádraží, zřizování skladišť a pomocných zařízení. Rozvržení nákladů bude, nastala-li by neshoda, vzneseno na rozhodčího.

Stát francouzský bude též moci zřizovati nové prostředky komunikační, jako silnice, elektrická vedení a telefonní spojení, pokud je uzná za nutné pro potřeby těžby.

Bude též volně bez jakýchkoli omezení používati prostředků komunikačních, jichž bude vlastníkem, zvláště těch, které spojují doly a jejich vedlejší závody s komunikačními prostředky ležícími na území francouzském.

§ 9.

Stát francouzský bude vždy oprávněn dovolávati se německých horních zákonů a nařízení platných 11. listopadu 1918 (vyjímajíc předpisy vydané výhradně vzhledem na stav válečný), pokud jde o nabývání pozemků, které uzná za potřebné k těžbě z dolů a jejich vedlejších závodů.

Náhrada za škody, na nemovitostech způsobené těžbou v uvedených dolech a jejich vedlejších závodech, bude stanovena podle horních zákonů a nařízení německých, výše vzpomenutých.

§ 10.

Každá osoba, kterou dosadí stát francouzský místo sebe ve všechna nebo část svých práv na těžbu v dolech nebo jejich vedlejších závodech, bude požívati výsad výmíněných v této příloze.

§ 11.

Doly a ostatní nemovitosti, které se stanou vlastnictvím státu francouzského, nebudou moci nikdy býti prohlášeny za propadlé ani tvořiti předmět výkupu, vyvlastnění nebo záboru, ani jakéhokoli jiného opatření, které se dotýká práva vlastnického.

Personál a materiál určený k těžbě v těchto dolech nebo jejich vedlejších závodech, jakož i produkty dobývané z těchto dolů nebo vyrobené v jejich vedlejších závodech nemohou býti nikdy úředně zabrány.

§ 12.

Těžba v dolech a jejich vedlejších závodech, které se stanou vlastnictvím státu francouzského, bude nadále s výhradou ustanovení níže uvedeného paragrafu 23 podléhati řádu právnímu spočívajícímu na zákonech a nařízeních německých platných dne 11. listopadu 1918 (mimo předpisy vydané výhradně vzhledem na stav válečný).

Práva dělníků, jak vyplývala ze zákonů a nařízení německých dne 11. listopadu 1918, zůstanou rovněž zachována, ovšem s výhradou ustanovení řečeného paragrafu 23.

Nesmějí býti kladeny žádné překážky, aby nebyli do dolů pánve Saarské neb jejich závodů vedlejších uváděni nebo tam zaměstnáváni dělníci cizí.

Dělníci a zřízenci národnosti francouzské mohou býti členy francouzských odborových sdružení.

§ 13.

Daně z dolů a jejich vedlejších závodů, jak na místní rozpočet území pánve Saarské tak i na dávky obecní, budou vyměřovány se spravedlivým zřetelem k poměrné hodnotě dolů srovnané s celkovým zdanitelným majetkem pánve.

§ 14.

Stát francouzský bude vždy moci zakládati a udržovati jako příslušenství dolů školy obecné nebo odborné pro personál a jeho dítky a tam dáti vyučovati učiteli, které si vyvolí, v jazyce francouzském podle vlastních učebních osnov.

Bude moci též zakládati a udržovati nemocnice, dispensáře, dělnické domy a zahrady a jiná zřízení podpůrná a dobročinná.

§ 15.

Stát francouzský bude míti naprostou volnost postupovati podle vlastního uvážení při rozdělování a rozesílání výrobků dolů a jejich vedlejších závodů, jakož i při stanovení prodejních cen za tyto výrobky.

Vláda francouzská se však zavazuje, že uspokojí požadavky spotřeby místní, průmyslové i domácí, vždy v poměru, jaký byl za těžby roku 1913 mezi spotřebou místní a celkovou produkcí pánve Saarské, ať je výše výtěžku z dolů jakákoliv.

Hlava druhá.

Vláda v území pánve Saarské.

§ 16.

Vláda v území pánve Saarské bude svěřena komisi zastupující Společnost národů. Tato komise bude míti své sídlo v území pánve Saarské.

§ 17.

Vládní komise, o níž se mluví v paragrafu 16, bude složena z pěti členů jmenovaných Radou Společnosti národů, a to z jednoho člena francouzského, jednoho člena nefrancouzského, pocházejícího z území pánve Saarské a tamtéž bydlícího, a ze tří členů příslušníků tří jiných států než Francie a Německa.

Členové vládní komise budou jmenováni na rok; jejich mandát může býti obnoven. Budou moci býti odvoláni Radou Společnosti národů, která se postará, by byli nahrazeni.

Členové vládní komise budou míti právo na plat, který určí Rada Společnosti národů a který bude vyplácen z důchodů území.

§ 18.

Předseda vládní komise bude jmenován Radou Společnosti národů z členů komise na rok; bude moci býti jmenován znovu.

Předseda bude výkonným orgánem komise.

§ 19.

Vládní komise bude míti v území pánve Saarské veškerou vládní moc, která příslušela dříve říši německé, Prusku a Bavorsku, tedy též jmenovati a odvolávati úředníky a zřizovati takové správní a zastupitelské orgány, jaké uzná za nutné.

Tato komise bude míti plnou moc spravovati železnice, průplavy a jiná veřejná zařízení a bráti z nich požitky.

Komise rozhoduje většinou hlasů.

§ 20.

Německo dá vládě pánve Saarské k disposici veškeré úřední listiny a archivy, které jsou v držení Německa, některého státu německého nebo místního úřadu a vztahují se na území pánve Saarské nebo na práva jeho obyvatelstva.

§ 21.

Vládní komisi bude příslušeti, aby zajistila prostředky a za podmínek, jež uzná za vhodné, ochranu zájmů obyvatel území pánve Saarské v cizině.

§ 22.

Vládní komise bude míti plné právo požívací k veškerému vlastnictví (vyjímajíc doly), jež na území pánve Saarské náleží ať z právních titulů práva veřejného či soukromého vládě císařství německého nebo vládě jiného státu německého.

Co se týče železnic, bude přiměřené rozdělení vozového materiálu provedeno smíšenou komisí, v které budou zastoupeny vládní komise území pánve Saarské a německé železnice.

Osoby, zboží, lodi, vagony, vozidla a poštovní zásilky vycházející z pánve Saarské anebo tam vstupující budou při průvozu a přepravě požívati veškerých práv a výhod, jež jsou specifikovány v předpisech Části XII (Přístavy, vodní cesty, železnice) této smlouvy.

§ 23.

Zákony a nařízení platná v území pánve Saarské dne 11. listopadu 1918 (vyjímajíc nařízení vydaná vzhledem k válečnému stavu) zůstanou v platnosti.

Jestliže buď z důvodů všeobecných, nebo z toho důvodu, aby se tyto zákony a nařízení uvedly v soulad se zněním této smlouvy, jest nutno provésti jejich změny, rozhodne o tom a změny provede vládní komise po úradě se zástupci volenými od obyvatelstva takovým způsobem, jaký bude stanoven komisí.

Bez předchozího dobrého zdání státu francouzského nesmí býti provedena žádná změna zákonného práva těžiti z dolů, stanoveného v paragrafu 12, leč že by změna byla nastala následkem obecné úpravy poměrů pracovních, stanovené Společností národů.

Při stanovení podmínek pracovních a doby pracovní pro muže, ženy a děti musí vládní komise vzíti v úvahu přání místních organisací dělnických, jakož i zásady stanovené Společností národů.

§ 24.

S výhradou ustanovení paragrafu 4 nejsou dotčena žádným ustanovením této smlouvy práva obyvatel pánve Saarské ve věcech pojištění a pensí, ať jich v době, kdy tato smlouva nabude působnosti, bylo nabyto či jsou na cestě k nabytí, a ať spočívají na kterémkoli německém systému pojišťovacím nebo na právech pensijních jakéhokoliv způsobu.

Německo a vláda pánve Saarské budou shora vzpomenutá práva zachovávati a chrániti.

§ 25.

Civilní a trestní soudy působící na území pánve Saarské zůstanou v činnosti.

Vládní komise zřídí soudní dvůr civilní a trestní pro odvolání z rozsudků těchto soudů a rozhodování o věcech, pro něž tyto soudy nejsou příslušné.

Vládní komisi přísluší stanoviti organisaci a příslušnost tohoto soudního dvora.

Rozsudky se vynášejí jménem vládní komise.

§ 26.

Vládní komise bude míti výhradní právo vybírati daně a poplatky v mezích území pánve Saarské.

Daní a poplatků se užije výlučně k úhradě potřeb tohoto území.

Daňový systém ze dne 11. listopadu 1918 zůstane v platnosti, pokud to okolnosti dovolí, a žádná nová daň mimo cla nesmí býti zavedena bez předchozího slyšení zástupců volených obyvatelstvem.

§ 27.

Tato ustanovení nebudou míti vliv na nynější státní příslušnost obyvatel území pánve Saarské.

Žádné překážky nebudou se klásti těm, kdož chtějí přijmouti jinou státní příslušnost, při čemž se ovšem nabytím nové státní příslušnosti pozbývá kterákoli jiná.

§ 28.

Obyvatelstvo pánve Saarské podrží pod dozorem vládní komise svá místní zastupitelstva, svobodu náboženství, své školy a svůj jazyk.

Volební právo smí se vykonávati jen do místních zastupitelstev a přísluší bez rozdílu pohlaví všem obyvatelům, kterým je víc než 20 let.

§ 29.

Obyvatelé území pánve Saarské, kteří by chtěli opustiti toto území, budou míti úplnou volnost podržeti svůj majetek nemovitý aneb jej prodati za přiměřenou cenu a odnésti své movité jmění bez veškerých poplatků.

§ 30.

Na území pánve Saarské nebude vojenské služby ani povinné ani dobrovolné; zřizovati opevnění se zakazuje.

Jen místní četnictvo bude zřízeno, aby udržovalo pořádek.

Vládní komisi přísluší pečovati za všech okolností o ochranu osob a statků na území pánve Saarské.

§ 31.

Území pánve Saarské, jak je vymezeno článkem 48 této smlouvy, podléhá francouzské celní soustavě. Výnos cla uloženého na zboží určené pro místní spotřebu bude pojat do rozpočtu tohoto území po srážce veškerých nákladů vybírání.

Vývozní clo nebude ukládáno na výrobky hutní nebo uhlí vyvážené z tohoto území do Německa, ani na vývoz z Německa pro potřebu průmyslu území pánve Saarské.

Produkty přírodní i zpracované, pocházející z pánve Saarské budou při průvozu územím německým prosty všech dávek celních. Totéž platí pro výrobky německé při průvozu pánví Saarskou.

Po pět let od doby, kdy nabude tato smlouva působnosti, budou výrobky pocházející z pánve Saarské neb odtud vyvážené osvobozeny od dovozního cla do Německa a po touž dobu německý dovoz předmětů určených pro místní spotřebu do území pánve Saarské bude též prost cla.

Na těchto pět let si vyhrazuje francouzská vláda, pro všechny předměty, které pocházejí z pánve Saarské a jsou vyrobeny ze surovin nebo polotovarů dovezených z Německa bez poplatků, vymeziti množství, jež bude do Francie připuštěno, podle ročního průměru množství vyvezeného do Alsaska-Lotrinska a do Francie v letech 1911-1913, jak bude vyšetřeno na základě všech úředních výkazů a statistických dokladů.

§ 32.

Oběh francouzských peněz nebude v území pánve Saarské ani zakázán, ani omezen.

Stát francouzský bude míti právo užívati francouzské měny při všech nákupech nebo platech a smlouvách o těžení z dolů a jejich vedlejších závodů.

§ 33.

Vládní komise bude míti právo rozhodovati všechny otázky, k nimž by mohl zavdati podnět výklad předešlých ustanovení.

Francie a Německo uznávají, že veškeré spory zakládající se na různosti mínění při výkladu předešlých ustanovení budou rovněž předloženy vládní komisi, jejíž rozhodnutí, usnesené většinou hlasů, jest pro obě země závazné.

Seriál

 1. Versaillská mírová smlouva (české znění)
 2. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule
 3. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl
 4. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl
 5. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.
 6. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl
 7. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl
 8. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl
 9. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl
 10. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl
 11. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl
 12. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl
 13. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl
 14. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl
 15. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)
 16. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)
 17. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.
 18. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.
 19. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl
 20. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl
 21. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl
 22. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.
 23. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl
 24. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl
 25. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl
 26. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl
 27. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl
 28. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl
 29. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.
 30. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl
 31. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl
 32. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl
 33. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl
 34. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl
 35. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.
 36. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.11.2006 📕5.467

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago