Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 39.397

16. září 1944

1. Demilitarizace Německa:

Cílem Spojenců má být úplná demilitarizace Německa v co možno nejkratší době po kapitulaci. To znamená: úplné odzbrojení německé armády a německého národa (včetně odvozu nebo zničení všeho válečného materiálu), totální zničení celého německého zbrojního průmyslu a odvoz nebo zničení ostatního klíčového průmyslu, který má zásadní význam pro vojenskou sílu.

2. Nové hranice Německa:

Reklama

a) Polsko má dostat tu část východního Pruska, která nepřipadá Rusku, k tomu jižní díl Slezska.

b) Francie má dostat Sársko a přilehlá území, která jsou ohraničena Rýnem a Moselou.

c) Jak uvedeno pod číslem 4, má být vytvořeno mezinárodní pásmo, které obsahuje Porúří a okolní průmyslová území.

3. Rozdělení nového Německa:

Zbytek Německa má být rozdělen mezi dva autonomní, nezávislé státy:

1. jihoněmecký, skládající se z Bavorska, Wuertemberska, Bádenska a několika menších území a

2. severoněmecký, obsahující větší část starého pruského státu, Sasko, Durynsko a jednotlivé malé státy.

Zřízení celní unie mezi novým jihoněmeckým státem a Rakouskem, které bude obnoveno podle hranic před r. 1938.

4. Porúří:

Reklama

(Ruhr s veškerým průmyslovým územím, včetně Porýní, kielského kanálu a všech německých území severně odtud)

Zde je srdce německé průmyslové moci (industrial power). Toto území má být nejen zbaveno všeho průmyslu, který tam v této chvíli je, ale má být oslabeno a kontrolováno tak, aby se nemohlo stát v dohledné době znovu průmyslovým územím. Dokončí to tato opatření:

a) V nejkratší lhůtě, podle možnosti ne delší než 6 měsíců po zastavení nepřátelství, mají být všechna průmyslová zařízení a vybavení zničena nikoli vojenskou akcí, nýbrž mají být úplně demontována a odvezena jako restituce pro Spojence. Všechna zařízení dolů mají být odstraněna a doly uzavřeny;

b) území má být zmezinárodněno a spravováno mezinárodním bezpečnostním úřadem, který bude zřízen Spojenými národy. Mezinárodní úřad se má řídit při správě území výnosy vhodnými k tomu, aby se dosáhlo výše uvedených cílů.

5. Restituce a reparace:

Reparace ve formě budoucích plateb a dodávek nemají být žádány. Restituce a reparace budou účinnější odstoupením existujících pomocných zdrojů (resources, oceňování půdy) a území, tj.

a) vrácením majetku, který Němci vyrabovali v obsazených územích;

b) odstoupením německých území a německých soukromých práv na průmyslové vlastnictví přepadeným zemím a mezinárodním úřadům podle programu rozdělení;

Reklama

c) odvezením a rozdělením průmyslových podniků v mezinárodním pásmu a v severoněmeckých a jihoněmeckých státech mezi zpustošené země podle ustanovení o rozdělení;

d) nucenou prací Němců mimo Německo;

e) konfiskací všech německých pohledávek jakéhokoliv druhu mimo Německo.

6. Výchova a propaganda:

a) Všechny školy a university mají být zavřeny do té doby, než spojenecká komise pro výchovu stanoví skutečný reorganizační program. Lze předpokládat, že to bude trvat delší dobu, než budou moci být znovu otevřeny vyšší školy. Mezitím nemá být zakázáno vzdělávání německých studentů na zahraničních universitách. Základní školy mají být opět otevřeny, jakmile budou k dispozici vhodní učitelé a učebnice.

b) Všechny německé vysílače přestanou vysílat a noviny, časopisy, týdeníky atd. přestanou vycházet, dokud nebude zaručena příslušná kontrola a stanoven určitý program.

7. Politická decentralizace:

Vojenská správa Německa má být na začátku vykonávána se zřetelem na eventuální rozdělení Německa. Aby ulehčily rozdělení a upevnily své postavení, mají se řídit vojenské úřady těmito zásadami:

a) propustit všechny vedoucí úředníky říšské vlády a jednat nejdříve s místními správami,

b) obnovit zemské vlády, odpovídající 18 zemím, ve které je Německo v přítomné době rozděleno, a vytvořit z pruských provincií samostatné země,

c) po rozdělení Německa mají být různé zemské vlády vedeny k tomu, aby zorganizovaly spolkovou vládu (federal government) pro každé nově rozdělené území. Takové vlády mají být určitým druhem státní konfederace, s velmi dalekosáhlými státními právy a dalekosáhlou místní autonomií.

8. Odpovědnost armády za hospodářství:

Jediný cíl armády při kontrole německého hospodářství má záležet v tom ulehčit vojenské operace a vojenské obsazení. Spojenecké vojenské vlády nemají převzít odpovědnost za hospodářské problémy jako cenovou kontrolu, plánování, nezaměstnanost, výrobu, obnovu, rozdělování, spotřebu, ubytování nebo dopravu nebo opatření, která jsou určena k tomu udržet a posílit německé hospodářství, s výjimkou těch, jež jsou nutná pro vojenskou správu (military operations). Odpovědnost za udržení německého hospodářství a německého národa je v rukou Němců samých, a to prostřednictvím pomocných prostředků, které jsou za nynějších okolností k dispozici.

9. Kontrola německého hospodářského vývoje:

Během 20 let po kapitulaci mají Spojené národy udržovat příslušné kontroly, včetně kontroly zahraničního obchodu a přísných omezení kapitálových investic, určené k tomu, aby se v nově vytvořených zemích zamezila výstavba klíčového průmyslu, který je nutný pro německý válečný potenciál, a kontroloval ostatní klíčový průmysl.

10. Zemědělský program:

Vlastnictví velkých pozemků má být zrušeno a rozděleno mezi sedláky a zákon o dědičných statcích (System of primogeniture and entail) má být odstraněn.

11. Potrestání válečných zločinců a nakládání se speciálními organizacemi:

Vypracování programu o potrestání válečných zločinců a o nakládám s nacistickými organizacemi.

12. Uniformy a přehlídky:

a) Žádnému Němci nemá být určitý čas po zastavení nepřátelství dovoleno nosit jakoukoliv vojenskou uniformu nebo uniformu polovojenské organizace.

b) V Německu nesmějí být nikde povoleny vojenské přehlídky a všechna hudební tělesa musí být rozpuštěna.

13. Letadla:

Všechna vojenská a civilní letadla (včetně plachetních letadel) budou zabavena. Žádnému Němci nemá být povoleno létat nebo sloužit jako letecký nebo pozemní personál.

14. Odpovědnost Spojených států:

Ačkoli USA budou v každé mezinárodní komisi nebo komisích, které mohou být dosazeny k provedení celého německého programu, plně hájit vojenské a civilní zájmy, má převzít hlavní odpovědnost a dohled (policing) nad Německem a civilní správou v Německu armáda kontinentálních sousedů Německa, zvláště ruští, francouzští, polští, čeští, jugoslávští, řečtí, norští, holandští a belgičtí vojáci. Podle tohoto programu mohou být americké jednotky poměrně brzy staženy.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více