Main Menu
User Menu

Ředitelství vojenské policie [2005-RRRR]

Directorate of Military Police / Riaditeľstvo vojenskej polície

     
Název:
Name:
Ředitelství vojenské policie
Originální název:
Original Name:
Riaditeľstvo vojenskej polície
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo Vojenskej polície
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.2008 Trenčín, Objekt AŠK Dukla Trenčín (ul. M.R. Štefánika)
DD.MM.2008-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstáni

Velitel:
Commander:
01.07.2005-01.07.2008 Bero, Stanislav (Plukovník)
01.07.2008-30.09.2010 Mezovský, Milan (Plukovník)
01.12.2010-16.10.2013 Hamár, Jaroslav (Plukovník)
16.10.2013-30.09.2016 Hamar, Milan (Plukovník)
01.10.2016-DD.MM.RRRR Migát, Michal (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2005-01.07.2008 Výcvikové středisko vojenské policie
01.07.2005-01.09.2014 Útvar vojenské policie Banská Bystrica
01.07.2005-01.09.2014 Útvar vojenské policie Bratislava
01.07.2005-01.09.2014 Útvar vojenské policie Prešov
01.07.2005-01.09.2014 Útvar vojenské policie Topoľčany
01.07.2008-01.09.2014 Centrum výcviku a kynologie vojenské policie
01.09.2014-DD.MM.RRRR Odbor operací a policejních činností
01.09.2014-DD.MM.RRRR Odbor podpory policejního výkonu Trenčín
01.09.2014-DD.MM.RRRR Odbor policejního výkonu Bratislava
01.09.2014-DD.MM.RRRR Odbor policejního výkonu Prešov
01.09.2014-01.08.2018 Odbor výcviku a kynologie
01.08.2018-DD.MM.RRRR Odbor krizového manažmentu, výcviku a kynologie

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 2020
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.mp.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#260759Verze : 0
MOD
Znak Riaditeľstva vojenskej polície Trenčín tak, ako bol priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 19/2008 zo dňa 11.02.2008
Ředitelství vojenské policie [2005-RRRR] - Znak Riaditeľstva vojenskej polície Trenčín

Znak Riaditeľstva vojenskej polície Trenčín
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#260766Verze : 0
MOD
Vojenská polícia


Vojenská polícia (VP) je plne profesionálna zložka Ministerstva obrany SR. Na čele VP stojí riaditeľ, ktorý je priamo podriadený ministrovi obrany SR. Riaditeľ VP ma jedného zástupcu a priamo sú mu podriadení dvaja riaditelia odborov (odbor zameraný na priamu vojenskú a policajnú činnosť a odbor pre logistiku).
Od marca 1992 upravuje jej činnosť Zákon č.124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, ktorý bol novelizovaný Zákonom č.240/2005. Činnosť Vojenskej polície sa ďalej riadi platnými predpismi branného zákonodarstva, trestným zákonom, trestným poriadkom, zákonom o priestupkoch atď. Vybrané ustanovenia týchto predpisov sú konkretizované internými normatívnymi aktami Ministerstva obrany.Vojenská polícia plní podľa zákona nasledujúce úlohy:


- podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie
- podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti
- odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti
- koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu, odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje
- pátra po vojakoch a po vojenskom materiály, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva
- podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu
- podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností
- dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel a premávky motorových a nemotorových vozidiel
- riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách
- vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel
- vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister
- vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh
- zabezpečuje osobnú bezpečnosť ministra
- zabezpečuje osobnú bezpečnosť určených osôb, ktorých okruh určí minister
- plní úlohy, ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
- plní úlohy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví ministerPôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na:


- vojakov a zamestnancov ministerstva pri plnení služobných úloh, ktoré stanoví minister
- osoby, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie
- osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu, ktorý spravuje alebo užíva ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcieOrganizačná štruktúra Vojenskej polície:


Útvar vojenskej polície Bratislava
Útvar vojenskej polície Topoľčany
Útvar vojenskej polície Banská Bystrica
Útvar vojenskej polície Prešov
Výcvikové centrum vojenskej polície Liptovský MikulašZdroje:


informačný letak VP
www.mp.mil.sk
Čipka, M.: Vojenskí policajti na Lešti. In: Obrana, roč. 12, 2004, č. 10, s. 4-5.
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#191115Verze : 0
znak VP
Ředitelství vojenské policie [2005-RRRR] - znak VP

znak VP
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#191121Verze : 0
Ukážka činnosti vojenskej polície na zbrojarskom veľtrhu IDEB 2006
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#191184Verze : 0
Doplnil by som základnú informáciu, zatiaľ za r. 2006:


PÔSOBENIE PRÍSLUŠNÍKOV VP V ZAHRANIČÍ


MISIA KRAJINA POČET PRÍSLUŠNÍKOV
UNDOF..........................................Sýria ...........................................3
UNFICYP.....................................Cyprus..........................................6
KFOR ..........................................Kosovo .........................................3
Iraqui Freedom .............................Irak ............................................1
NATO – SHAPE .........................Belgicko ........................................3
NATO – JFC N .........................Holandsko.......................................1
NATO – LAND N .......................Nemecko........................................3


HLAVNÍ FUNKCIONÁRI VOJENSKEJ POLÍCIE


Riaditeľ Vojenskej polície ......................................... plk. JUDr. Stanislav BERO
Zástupca riaditeľa Vojenskej polície ........................ plk. Ing. Vladimír JURKAS
Vedúci oddelenia vnútorného riadenia................. pplk. Mgr. František ŠARŽÍK
Vedúci personálno-právneho oddelenia ............... mjr. Ing. Jaroslav HNILIČKA
Riaditeľ odboru policajného výkonu ............... pplk. Ing. Marián ZLATOVSKÝ
Riaditeľ ekonomicko-technického odboru........ pplk. Ing. Antonín ZÁMEČNÍK
Veliteľ útvaru VP Bratislava ........................................ plk. Ing. Miloš BABUŠÍK
(do 7.augusta 2006)
Veliteľ útvaru VP Topoľčany ............................. pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA
Veliteľ útvaru VP Banská Bystrica................................. mjr. Ing. Pavol ZEMEK
Veliteľ útvaru VP Prešov................................................. pplk. Mgr. Peter ČECH
Veliteľ Výcvikového centra VP v L. Mikuláši ...... pplk. Ing. Jozef GANDŽALA
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#250201Verze : 0
TRESTNÁ ČINNOSŤ V REZORTE MO SR


Vojenská polícia vo výcvikovom roku 2006 v rezorte MO SR evidovala 572 trestných vecí. Oproti výcvikovému roku 2005 nastal pokles o 224 prípadov (o 28 %). Aj ukazovateľ počtu trestných vecí na tisíc vojakov, ktorý mal za posledné dva roky nepriaznivú stúpajúcu tendenciu, zaznamenal v roku 2006 pokles. Na tisíc vojakov v roku 2006 pripadlo 37,4 prípadu. Z trestných vecí prijatých VP bolo 196 trestných činov, z ktorých sa podarilo objasniť 150 (76,5 %).


V rámci štruktúry kriminality v rezorte aj v minulom roku nevojenské trestné veci prevažovali nad vojenskými. VP za toto obdobie evidovala 248 vojenských trestných vecí (pokles o 105 prípadov v porovnaní s rokom 2005) a 324 nevojenských trestných vecí (pokles o 119 prípadov oproti roku 2005).


Podiel vojenských trestných vecí na celkovej kriminalite bol 43,4 %, teda
približne rovnaký ako v roku 2005 (44,3 %). Najčastejšie sa profesionálni vojaci dopúšťali trestných činov porušovania povinností dozornej služby (83 prípadov), vyhýbania sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (72 prípadov) a trestného činu neuposlúchnutia rozkazu (54 prípadov).


Podiel nevojenských trestných vecí na celkovej kriminalite v rezorte v roku 2006 mierne stúpol a predstavoval 56,6 % (v roku 2005 to bolo 55,7 %). V absolútnych číslach však nastal pokles zo 443 prípadov evidovaných v roku 2005 na 324 prípadov v roku 2006. V oblasti nevojenskej kriminality sa najčastejšie vyskytovali trestné veci majetkovej povahy. Spôsobené škody dosiahli výšku 93 868 000 Sk, čo je v porovnaní s rokom 2005 nárast o viac ako 59 471 000 Sk.


V oblasti drogovej kriminality boli v roku 2006 evidované 2 prípady nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Oproti roku 2005 nastal pokles počtu trestných činov tohto druhu o 12 prípadov. Vyšetrovali sa aj ďalšie 2 skutky spáchané pod vplyvom drog – konkrétne neuposlúchnutie rozkazu a porušovanie povinností dozornej služby. Napriek dobrému trendu treba drogovej kriminalite naďalej venovať pozornosť, lebo možno predpokladať, že vojaci prechovávajú a užívajú omamné a psychotropné látky v civilnom prostredí, o čom svedčia prípady pozitívnych testov na prítomnosť týchto látok v moči.


V oblasti boja proti korupcii sa VP zamerala na odhaľovanie a dokumentovanie prípadov korupcie, ako aj na zisťovanie potenciálneho korupčného prvku v rámci vykonávania úkonov skráteného vyšetrovania trestných činov. Za hodnotené obdobie riešila 3 prípady podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku. Išlo o podania na osoby, ktoré mali prijať úplatok v súvislosti s obstarávaním a realizáciou investičnej akcie alebo kolaudáciou prác vykonaných v prospech rezortu
MO SR. Pri ďalších prípadoch sa preveroval možný prvok korupčného konania, a to pri podozrení zo spáchania trestných činov:


zneužívanie právomoci verejného činiteľa (11 prípadov),
porušovanie služobných povinností (20 prípadov),
porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku (4 prípady),
poškodzovanie cudzích práv (1 prípad),
marenie úlohy verejným činiteľom (1 prípad),
falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (14 prípadov)


PRIESTUPKY


V roku 2006 VP objasňovala 497 podozrení zo spáchania priestupku podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, čo bol oproti roku 2005 nárast o 311 priestupkov. Tento nárast spôsobil predovšetkým veľký počet priestupkov (až 315) spáchaných vo Vojenskom obvode Javorina. Najviac riešených priestupkov sa týkalo porušovania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania (376), nasledovali priestupky majetkového charakteru (75).


DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA


V rezorte MO SR sa v roku 2006 udialo celkovo 150 dopravných nehôd
vojenských motorových vozidiel, z ktorých 87 zavinili vojenskí vodiči, čo je oproti roku 2005 pokles o 13 zavinených dopravných nehôd (o 13 %). Pri týchto nehodách boli 4 osoby zranené ľahko, 1 osoba ťažko a pri dopravnej nehode vojenského vozidla, ktorú nezavinil vojenský vodič, 1 osoba zahynula. Spôsobená hmotná škoda predstavovala 4 012 500 Sk, z toho na vojenskej technike 1 939 100 Sk.


V roku 2006 profesionálni vojaci spôsobili 67 dopravných nehôd (77 %) a zamestnanci 20 (23 %). Ani jedna nehoda vojenského motorového vozidla nebola spôsobená po požití alkoholu vodičom. V roku 2005 boli evidované 3 dopravné nehody vojenského motorového vozidla po požití alkoholu vodičom. Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrili:


nevenovanie pozornosti vedeniu vozidla (26 nehôd),
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (21 nehôd),
neprimeraná rýchlosť jazdy (14 nehôd),
nesprávny smer a spôsob jazdy (12 nehôd),
nesprávne otáčanie a cúvanie (6 nehôd),
nesprávna jazda v jazdných pruhoch a cez križovatku (4 nehody),
nesprávne predchádzanie (4 nehody)


VP v roku 2006 objasňovala 306 dopravných priestupkov proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, ktoré spáchali vodiči vojenských vozidiel, čo je oproti roku 2005 nárast o 53 dopravných priestupkov (o 21 %).
Pri vedení súkromných motorových vozidiel vojaci spáchali 304 priestupkov, čo je oproti roku 2005 nárast o 49 priestupkov (o 19 %).
Požitie alkoholických nápojov sa zistilo pri 18 dopravných priestupkoch vodičov profesionálnych vojakov pri vedení súkromných motorových vozidiel a pri jednom dopravnom priestupku cyklistu, čo je oproti roku 2005 pokles o 30 dopravných priestupkov (o 61 %).


Evidované priestupky vodičov súkromných motorových vozidiel sa týkali najmä porušenia ustanovení zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Išlo najmä o porušenie povinností niektorých vodičov a spolujazdcov, a to najmä nepripútanie sa osoby bezpečnostným pásom, porušenie povinností účastníka cestnej premávky dbať na dopravné značky a dopravné zariadenia a porušenie pravidiel zastavenia a státia na miestach, kde je
v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zakázané zastaviť a stáť.


Zdroj: MO SR
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#250202Verze : 0
Dňa 1. júla 2008 za prítomnosti hlavných funkcionárov riaditeľstva Vojenskej polície uviedol minister obrany SR Jaroslav Baška do funkcie nového riaditeľa Vojenskej polície, ktorým je plukovník Mgr. Milan MEZOVSKÝ.
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenske-policie-2005-RRRR-t49223#260501Verze : 0