Main Menu
User Menu
Reklama

RUS - pevnost Brest Litevský

pevnost Brest Litevský


Po zkušenostech z války r. 1812 bylo rozhodnuto o novém opevnění západní hranice Ruské říše. R. 1825 rozhodl Nikolaj I. o výstavbě nových pevností, které měly spolu se stávajícím opevněním tvořit tři linie obrany:
První linie - pevnosti na Visle: Modlin, Varšava, Deblin
Druhá linie: Brest Litevský
Třetí linie: Kyjev, Bobrujsk a Dvinsk


R. 1830 předložil gen. K. I. Opperman carovi projekt pevnosti Brest Litevský. Projekt byl schválen, ale polské povstáni 1830-1 oddálilo realizaci. Projekt byl znovu přezkoumán a roku 1832 byly přiděleny finance na výstavbu pevnosti. Zemní práce byly zahájeny v roce 1833 a v roce 1836 byly nejdůležitější části hotovy. Výstavba pevnosti probíhala na místě původního města Brest Litevský, tj. původní město ustoupilo nové pevnosti.


Opevnění se skládalo ze čtyř částí:
Citadela
Byla postavena na místě centra původního města. Skládala se z dvouposchoďového kasárenského bloku výšky až 16 m, který souvisle obepínal ostrov tvořený řekou Bug, a dvěmi ramenami řeky Muchavec. Tloušťka stěn kasáren činila cca 2m. V kazematách kasáren bylo místa pro ubytování posádky 12 000 vojáků. Pro blízkou obranu byly vystavěny 4 půlkruhové bašty. Do prostoru kasáren se dalo dostat 4 branami.
Kobrinské (severní) opevnění
Skládalo se ze 4 bastionových front a 3 ravelinů. S citadelou bylo spojeno dvěmi mosty.
Volyňské (jižní) opevnění
Skládalo se ze 2 bastionových front a 2 ravelinů. S citadelou bylo spojeno jedním mostem
Terespolské (západní) opevnění
Skládalo se ze 4 zemních lunet spojených kurtinou. Roku 1847 bylo za linií lunet postaveno opevnění mostu skládající se ze 2 bastionů. S citadelou bylo opevnění spojeno jedním mostem.


Začátkem 60. let 19. století začalo být pomalu jasné, že pevnost nesplňuje nejmodernější požadavky kladené současné pevnostní stavby. V roce 1864 započala postupná rekonstrukce pevnosti. Podle projektu gen. Totlebena byly za bastiony I a III. Kobrinského opevnění vystavěny Západní a Východní dělostřelecký reduit. Každý měl podkovovitý tvar a skládal se z kontreskarpové galerie příkopu a valu. Uvnitř se nacházely kasárny a úkryty. Příkop byl bráněn čtyřmi kaponiérami. Za reduity byly vystavěny ješte dvě baterie bránící severní stranu obranných kasáren citadely.


Koncem 60. let 19. staletí došlo k výstavbě železniční trati Moskva-Varšava. Drážní těleso vytvořilo hluchý prostor před Kobrinským opevněním. Z toho důvodu byla roku 1869 zahájeny výstavba fortu Graf Berg a silné zenmí baterie.


V této době byl také dokončen systém umožňující manévr vodou.
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#167685Verze : 0
Hlavní práce na fortu byly dokončeny r. 1872. Měl pětiúhelníkový tvar. Skládal se z kontreskarpové galerie, příkopu, hlavního valu a dvoupodlažních kasáren. Pro obranu příkopu sloužily dvě kaponiéry, které byly s kasárnami spojeny poternami. S Kobrinským opevněním byl fort spojen krytou cestou.


Po prusko-francouzsko válce bylo r. 1873 přijato rozhodnutí o modernizaci některých pevností - mj. Brestu Litevského. Byly vyprojektovány typové forty. 1878 byl potvrzen plán modernizace pevnosti Brest Litevský. Mělo se tak stát pomocí věnce 7 fortů. V letech 1878-1880 na severovýchodě vznikly forty I, II a III. Během realizace došlo ke změnám plánů a v tomto sektoru vznikly ještě dva forty:
VIII mezi forty I a II a IX mezi forty II a III.
V r. 1883 bylo přistoupeno k realizaci dalších fortů. Zkušenosti z rusko-turecké války vedly k sestrojení nového typového fortu - dvouvalového fortu. Tímto projektem typového fortu byly ovlivněny nově budované forty - tj. forty IV-VIII. Práce byly dokončeny r. 1888.
Za 10 let 1878-1888 bylo vybudováno devět fortů. Každý měl posádku cca 250 mužů a 20 děl. Forty I, II a III měly suché příkopy, zbývající měly příkopy vodní. Délka obranné linie dosahovala 30 km.


Začátkem 90. let 19. století se začalo s úpravami intervalů. Byly budovány úkryty, valy, baterie. Hodně pozornosti bylo věnováno komunikacím a spojení mezi jednotlivými objekty.
Ještě před začátkem rusko-japonské války se začal v severovýchodním sektoru budovat nový fort X podle projektu gen.K. I. Velička. Při jeho stavbě byl použit prostý beton. Těsně po rusko-japonské válce došlo ještě k dílčím modernizacím na fortu V.


R. 1909 vznikl plán na další modernizaci brestlitevské pevnosti. Měl být vybudován nový věnec fortů ve vzdálenosti 9-9,5 km od citadely.
Celkem mělo jít o 14 fortů, 21 opěrných bodů, 5 obranných kasáren a několika desítek baterií. Mělo být vybudováno 11 nových fortů označených písmeny:
A, B, G, Je, Ž, Z, I, K, L, M, O. Do linie měly patřit i staré forty I, VIII a X. Dva poslední měly přiděleny chybějící písmena B a D. Plány objektů vznikaly na místě pod dohledem gen. N. A. Bujnického.


V první etapě byly rekonstruovány staré forty IV, VII a VIII, u kterých byly cihlové klenby zesíleny betonem tak aby vydržely zásah 420mm.
Roku 1911 začala výstavba fortu Ž. Naplno se práce na druhém prstenci fortů rozběhly v r. 1913. Dle plánu měla trvat stavba každého fortu 3 roky. Do začátku první světové války bylo z 16 plánovaných nových a modernizovaných fortů 5 začato, 6 hotovo zpoloviny, 2 hotovy ze 2/3 a 2 "A" a "Ž" hotovy úplně.
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#167709Verze : 0
Aby to nebyl úplný zmatek, tak jsem začal dělat takový obrázek - není úplně hotový, ale v té první části výstavby se tam dá orientovat Wink
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#167734Verze : 0
Fotografie Východního dělostřeleckého reduitu z r. 1941
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#167836Verze : 0
plánek prvního věnce fortů
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#168519Verze : 0
plánek druhého věnce fortů
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#168520Verze : 0
K těm 16 novým a rekonstruovaným fortům:
11 nových fortů vnějšího prstence
3 staré rekonstruované forty ve vnějším prstenci - I, VIII a X
2 staré forty ve vnitřním prstenci - IV a VII
dohromady 16 fortů Wink


30. srpna 1914 byla v Rusku vyhlášena všeobecná mobilizace. Začalo armování pevnosti, rodiny důstojníků byly evakuovány. V říjnu 1914 byly práce na 14 fortech, 5 kasárnách, 21 opěrných bodech a dalších opevněních ukončeny. Nejvíce úsilí bylo soustředěno na západní a jižní sektor. Intervaly mezi forty byly zesíleny zákopy, překážkami atd...


V době německo-rakouského průlomu a následné ofenzivy byl stav pevnosti špatný. Pěší divize, která měla být posádkou byla odvelena na frontu a na její místo přibyly druhosledové jednotky. Stejně tak byla na frontu odvelena dělostřelecká výzbroj a munice. Když se v srpnu 1915 blížily z JZ k pevnosti německo-rakouská vojska bylo rozhodnuto o jejím opuštění. Byly poškozeny forty vnějšího pestence. Fort Ž (stavebně dokončený před ww1) byl úplně zničen. Forty vnitřního prstence a citadela zůstaly nepoškozeny. Poslední dva dny evakuace bylo poškozeno město Brest Litevský. V noci 25-26/8/1915 pevnost obsadily rakousko-uherské oddíly.


Od konce roku 1917 do 3. března 1918 probíhaly v Brestu jednání delegace sov. Ruska a centrálních mocností o míru. Koncem roku 1917 bylo uzavřeno příměří a 3/3/1918 byla podepsána mírová smlouva.


Německá okupace trvala do února 1919, kdy byly německé vojska evakuovány a Brest-Litevský obsahilo polské vojsko.
Ještě jednou se tudy přehnala fronta v r. 1920 během bolševické ofenzivy na Varšavu (Brset však neležel na hlavním směru). Podle mírové smlouvy uzavřené v Rize 18/3/1921 připadl Brest definitivně Polsku (definitivně ... dočasně Wink )
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#168577Verze : 0
Válka se přes brestskou pevnost přehnala znovu v r. 1939.


14 dní po začátku útoku na Polsko obsadily Brest jednotky Guderianova XIX. PzK. Guderianův sbor zahájil polskou kampaň útokem na koridor. Potom se přesunul přes Východní Prusko a zaútočil jižním směrem na Brest.


17/9/1939 zahájily postup jednotky Běloruského frontu (komandarm Kovalov). Ve směru Baranovice-Brest postupovala 29. tanková brigáda (kombrig. Krivošejn) 4. armády (komdiv Čujkov). Brigáda dorazila do Brestu v 15:00 22/9/1939. Následujícího dne provedli Guderian a Krivošejn společnou přehlídku WH a DRRA. Brest se stal sovětsým pohraničním městem.
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#168578Verze : 0
V létě 1940 začaly výstavba brestlitevského 62. opevněného prostoru.
Součástí opevněného prostoru byly i forty V a VIII staré pevnosti.
22.6.1941 byly v prostoru 62. OP rozmístěny jednotky 28. střeleckého sboru (6. a 42. střelecká divize) 4. armády.
URL : https://www.valka.cz/RUS-pevnost-Brest-Litevsky-t42479#168581Verze : 0