Main Menu
User Menu

Řád Bílého dvojkříže [1994]

Rad Bieleho dvojkríža

     
Název:
Name:
Řád Bílého dvojkříže
Název v originále:
Original Name:
Rad Bieleho dvojkríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
občiansky:
I. trieda
II. trieda
III. trieda


vojenský:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#463898Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#463898Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bílého dvojkříže I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Bieleho dvojkríža I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#463902Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#463902Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bílého dvojkříže II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#463903Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#463903Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bílého dvojkříže III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Bieleho dvojkríža III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#463904Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#463904Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Bílého dvojkříže I. třídy
Order of the White Double Cross 1st Class
Rad Bieleho dvojkríža I. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2001 -, Jan Karel I.
29.01.2003 Havel, Václav
01.09.2004 Píka, Heliodor
DD.MM.2008 -, Alžběta II.
06.03.2013 Klaus, Václav
DD.MM.2014 Zeman, Miloš
02.01.2020 Horáková, Milada
DD.MM.RRRR Kaczyński, Lech Aleksander
Celkem : 8
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#468907Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#468907Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Bílého dvojkříže II. třídy
Order of the White Double Cross 2nd Class
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
25.09.1994 Cernan, Eugene Andrew
07.01.2014 Gablech, Imrich
Celkem : 2
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#468909Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#468909Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Bílého dvojkříže III. třídy
Order of the White Double Cross 3rd Class
Rad Bieleho dvojkríža III. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2005 Grofčík, Mikuláš
DD.MM.2005 Schwarz, Ivan
Celkem : 2
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#468910Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#468910Version : 0
MOD
Dňom 01.01.2009 nadobudol platnosť Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky.


Tento zákon nahrádza:
Zákon č. 37/1994 Z.z. z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach v znení neskorších predpisov


Štátne vyznamenania sú:
a) Rad Bieleho dvojkríža,
Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o Slovenskú republiku alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.


Rad Bieleho dvojkríža má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.


Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.


Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.3) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.


Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho druhu a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.
Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-červeno-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-červeno-modrá, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.
5. Radová stužka a radová rozeta sú stvárnené rovnako ako radová stužka a radová rozeta I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.


1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.
3. Radová stužka a radová rozeta sú stvárnené rovnako ako radová stužka a radová rozeta II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.


Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.


Zdroj:
- Zákon č. 522/2008 Z. z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky,
- archív autora,


upravil 07.01.2009 slimo
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#292422Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#292422Version : 0
Rad Bieleho dvojkríža ( SVK )


Ako pomoc pri popise si vezmem zákom ako verejnoprávne nariadenie, ktorým bol ustanovený a najviac vystihuje jeho podstatu.


Citácia zo zákona
37/1994 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach Zmena: 151/1997 Z.z.


§ 3


(1) Rad Bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.


(2) Rad Bieleho dvojkríža má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.


PRÍLOHA 1 RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA


Čl. I
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.


Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.


Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.


3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.


4. Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.


5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.


Čl. II
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy . Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.


3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.


4. Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.


5. Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.


Čl. III
1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.


3. Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#107399Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#107399Version : 0
Rad bieleho dvojkríža I. trieda
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#137356Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#137356Version : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža, I. trieda - vojenské:
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#140185Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#140185Version : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža, II. trieda
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#140186Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#140186Version : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža, II. trieda - vojenské
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#140187Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#140187Version : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža, III. trieda
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#140188Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#140188Version : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža, III. trieda - vojenské
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#140189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#140189Version : 0
MOD
Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, III. trieda (stav k 1. 4.2006)


Dátum udelenia - meno


25. 11. 2005 - Prof. Sir Derek W. Bowett, CBE, QC LLD, FBA
27. 09. 2005 - J. E. p. Toyojiro SOEJIMA, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike
09. 09. 2005 - Gerard Hendrik Meulensteen, honorárny konzul SR v Holandskom kráľovstve pre oblasť Eindhoven
08. 05. 2005 - generálmajor vo výslužbe Ivan Schwarz
20. 05. 2004 - Sir Bernard Schreier, za osobné zásluhy o rozvoj slovensko - britských vzťahov
03. 03. 2004 - Otto Sagner, nemecký kníhkupec
26. 08. 2003 - Margaret Huberová, odchádzajúca veľvyslankyňa Kanady v SR
04. 07. 2003 - Hervé Marseille, primátor franc. mesta Meudon
04. 07. 2003 - Georges Koch, zástupca primátora mesta Meudon
01. 01. 2003 - Magdaléna Hajóssyová, operná speváčka
04. 10. 2002 - Josef Byrtus, generálny konzul Českej republiky
11. 04. 2002 - Malikus SUAMIN, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR
11. 01. 2002 - Sergio de Queiroz Duarte, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky v SR
13. 12. 2001 - Walter Rochel, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v SR
24. 09. 2001 - Tuletai Suleimenov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v SR
29. 06. 2001 - Peter Paulíček, brazílsky Slovák
29. 06. 2001 - Anton Hrubý, argentínsky Slovák
26. 04. 2001 - Daniel Compagnoni, predseda Asociácie Slovakia
03. 01. 2001 - Lena Jégerová, barónka
14. 06. 2000 - Folker Weissgerber, predseda doz. Rady VW
16. 03. 2000 - Michal Duger
23. 01. 2000 - Zuzana Chalupová, insitná maliarka, Juhoslovanská zväzová rep.
26. 02. 1998 - Paul Friedrich von Fuhrherr
25. 02. 1998 - Julian N. Niemczyk, Jeho Excelencia, bývalý veľvyslanec USA v ČSSR
20. 02. 1998 - Jacek Baluch, filológ
20. 02. 1998 - Wojciech Czajka, zástupca riaditeľa Medzinárodného odboru Kancelárie prezidenta Poľskej republiky
20. 02. 1998 - Jerzy Chmielewski, slavista
20. 02. 1998 - Marek Grela, zástupca vedúceho úradu na MZV PR
20. 02. 1998 - Jan Komornicki, Jeho Excelencia, veľvyslanec PR v SR
20. 02. 1998 - Jadwiga Podrygallo
20. 02. 1998 - Janusz Siatkowski, profesor slavistiky
20. 02. 1998 - Henryk Kuč, riaditeľ EXBUD
20. 02. 1998 - Zenon Bryk, vojenský druh
12. 02. 1998 - Norbert Kinski, Jeho Excelencia, radca Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
25. 01. 1998 - Emil Wagner
25. 01. 1998 - Wendy W. Luersová
25. 01. 1998 - Meda Mladková


Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, III. trieda - vojenské (stav k 1. 4.2006)


neudelené
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#152788Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#152788Version : 0
MOD
Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, II. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


18. 10. 2005 - John Edwin MROZ, prezident a zakladateľ East West Institute
07. 09. 2005 - Dedičný veľkovojvoda Luxemburského veľkovojvodstva 28. 06. 2005 - Guillaume Folker Weissgerber, člen predstavenstva koncernu Volkswagen
20. 06. 2005 - Uta Mayer- Schalburgová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SRN
28. 04. 2005 - Miroslav Kopečny, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbska a Čiernej Hory v SR
02. 12. 2004 - Stan Mikita, bývalý hokejista slovenského pôvodu
27. 09. 2004 - Rudolf Slánský, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČR v SR
14. 06. 2004 - Viktor Volodymyrovyč Medvedčuk, vedúci administratívy prezidenta Ukrajiny
01. 06. 2004 - Luca Del Balzo Di Presenzano, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky v SR
27. 04. 2004 - Jurij Olexandrovič Rylač, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR
20. 04. 2004 - Eric van der Linden, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
16. 09. 2003 - Georges Vaugier, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky
17.07.2003 - Karl Peter Wilhelm, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, a.s.
10. 07. 2003 - Jan Komornicki, odchádzajúci veľvyslanec Poľskej republiky v SR
25. 06. 2003 - Yuan Guisen, odchádzajúci mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR
28. 11. 2002 - Estanislao de Grandes Pascual, veľvyslanec španielskeho kráľovstva v SR
28. 10. 2002 - J. E. Mons. Jean Louis Tauran, arcibiskup, tajomník štátneho sekretariátu Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
26. 09. 2002 - Alexander Georgijevič Akseňonok, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
20. 08. 2002 - Miklós Boros, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky
11. 07. 2002 - Henk J. W. Soeters, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR
04. 07. 2002 - Vladimír Anatoljevič Jakovlev, gubernátor Sankt Peterburgu
24. 05. 2002 - Frank Lambach, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR
14. 02. 2002 - Fernand Halbart, honorárny konzul SR v Belgickom kráľovstve, predseda zmiešanej Slovensko - belgicko - luxemburskej obchodnej komory
10. 12. 2001 - Gabriele Matzner – Holzerová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky v Slovenskej republike
10. 12. 2001 - Vassilios Ikkossipentarchos, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Helénskej republiky v Slovenskej republike
17. 09. 2001 - Gheorghe Dinica, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rumunska v SR
29. 06. 2001 - Jose Wilson Siguera Camposo, guvernér štátu Tocantins (Brazília)
19. 06. 2001 - Jani Milčakov, veľvyslanec Bulharskej republiky
11. 05. 2001 - William V. Roth Jr, bývalý senátor USA
03. 05. 2001 - Wolfgang Roth, viceprezident Európskej invest. banky
26. 01. 2001 - Egone Ratzenberger, diplomat
03. 01. 2001 - Štefan Osuský, diplomat, I. m.
03. 01. 2001 - Gjuro Deželić, veľvyslanec Chorvátskej rep.
11. 09. 2000 - Nurettin Nurkan, veľvyslanec Tureckej rep.
22. 08. 2000 - Lal Dingliana, veľvyslanec Indickej rep. / neprebral
03. 01. 1999 - Benjamin A. Gilman, kongresman USA
30. 11. 1999 - Ludger Buerstedd, veľvyslanec SRN
21. 10. 1999 - Tchao-Miao-Fao, veľvyslanec Číny
31. 08. 1999 - Tomáš Bata, veľkopodnikateľ USA
17. 08. 1999 - Albert Turot, diplomat Francúzskej rep.
04. 09. 1998 - John L. Mica, kongresman USA
06. 07. 1998 - Jean – Philippe Dovin, vojenský druh, náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzskej republiky
08. 06. 1998 - Paul Girod, podpredseda Finančného výboru Senátu Francúzskej republiky
26. 02. 1998 - Luigi Dossena, Jeho Excelencia Apoštolský nuncius pri Svätej Stolici
25. 02. 1998 - Herbert Neumayer, viceprezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti
25. 02. 1998 - John Karch, riaditeľ Slovak American Informational Council
23. 02. 1998 - Helmut Liedermann, Jeho Excelencia, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
23. 02. 1998 - Jenő Boros, Jeho Excelencia, veľvyslanec Maďarskej republiky v SR
23. 02. 1998 - Ralph R. Johnson, Jeho Excelencia, veľvyslanec USA v SR
23. 02. 1998 - Hugo Gajus Scheltema, Jeho Excelencia, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR
20. 02. 1998 - Andrzej Majkowski, zástupca vedúceho Kancelárie prezidenta Poľskej republiky
17. 02. 1998 - Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Jeho Excelencia, veľký komtúr Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
17. 02. 1998 - Albrecht Freiher von Boeselager, Jeho Excelencia, hlavný špitálnik Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
24. 11. 1997 - Ermanno Squadrilli, Jeho Excelencia, veľvyslanec Talianskej republiky v SR
22. 09. 1997 - Edita Gruberová, operná speváčka
12. 09. 1997 - Georgios Zavvos, Jeho Excelencia, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v SR
02. 09. 1997 - Koloman Sokol, akademický maliar
02. 09. 1997 - Emanuel Bőhm in memoriam
02. 09. 1997 - Josef Švejcar in memoriam
05. 06. 1997 - Ivica Tomič, Jeho Excelencia, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR
05. 06. 1997 - Aydin Sahinbas, Jeho Excelencia, veľvyslanec Tureckej republiky v SR
05. 05. 1997 - Heike Zenker, Jej Excelencia, veľvyslankyňa SRN
03. 02. 1997 - Jerzy Korolec, Jeho Excelencia, veľvyslanec Poľskej republiky v SR
03. 01. 1997 - Ján Papánek in memoriam
20. 12. 1996 - Thang Zhanqing, Jej Excelencia, veľvyslankyňa Čínskej ľudovej republiky v SR
20. 12. 1996 - Denis Banneel, Jeho Excelencia, veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR
20. 12. 1996 - Theodor Russell, Jeho Excelencia, veľvyslanec USA v SR
16. 12. 1996 - Maximilian Pammer, Jeho Excelencia, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR
12. 12. 1996 - Mihai Dinucu, Jeho Excelencia, veľvyslanec Rumunskej republiky v SR
29. 11. 1996 - Filip Šedivý, Jeho Excelencia, veľvyslanec Českej republiky v SR
18. 11. 1996 - René Victor Franken, Jeho Excelencia, veľvyslanec Juhoafrickej republiky v SR
04. 10. 1996 - Leo Danihels
02. 09. 1996 - Sergej Vladimirovič Jastržembskij, Jeho Excelencia, veľvyslanec Ruskej federácie v SR
31. 08. 1996 - Karol Strmeň, básnik
31. 08. 1996 - Michael John Novak, krajan
23. 08. 1996 - Michael Perrin, Jeho Excelencia, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
25. 09. 1994 - Eugen Andrew Cernan, kozmonaut so slovenskými koreňmi


Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, II. trieda - vojenský (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2004 - František Bím, ochranca demokracie, švajčiarsky občan
01. 09. 2004 - Alois Kubíček, ochranca demokracie, kanadský občan
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#152789Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#152789Version : 0
MOD
Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, I. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


12. 10. 2005 - Arnold Rüütel, prezident Estónskej republiky
19. 04. 2005 - Tarja Halonen, prezidentka Fínskej republiky
19. 03. 2004 - Günter Verheugen, komisár Európskej komisie
08. 12. 2003 - Askar Akajevič Akajev, prezident Kirgizskej republiky
14. 10. 2003 - Janez Drnovšek, prezident Slovinskej republiky
01. 07. 2003 - Jorge Fernando Branco de Sampaio, prezident Portugalskej republiky
29. 01. 2003 - Václav Havel, prezident Českej republiky
01. 01. 2003 - Koloman Sokol, výtvarník
12. 11. 2002 - Jeho kráľovská výsosť Veľkovojvoda Henri, Luxemburské veľkovojvodstvo
09. 09. 2002 - Ion Illiescu, prezident Rumunska
09. 07. 2002 - Carlo Azeglio Ciampi, prezident Talianskej republiky
02. 07. 2002 - Juan Carlos I., španielsky kráľ
03. 04. 2002 - Carl XVI. Gustaf, švédsky kráľ
09. 10. 2001 - Johannes Rau, prezident SRN
25. 09. 2001 - Stjepan Mesić, prezident Chorvátskej republiky
29. 06. 2001 - Fernando Cardoso, prezident Brazílskej fed. rep.
29. 06. 2001 - Ricardo Escobar, prezident Čílskej republiky
29. 06. 2001 - Fernando de la Rúa, prezident Argentíny
22. 05. 2001 - Milan Kučan, prezident Slovinskej republiky
02. 04. 2001 - Emile Lahoud, prezident Libanonskej republiky
03. 01. 2001 - Max van der Stoel, Vysoký Komisár OBSE
03. 09. 2000 - Juan A. Samaranch, predseda MOV
21. 11. 2000 - Franz König, kardinál
09. 06. 2000 - Árpád Göncz, prezident Maďarskej rep.
08. 05. 2000 - Constantin Stephanopoulos, prezident Helénskej rep.
06. 06. 2000 - Emil Constantinescu, prezident Rumunska
17. 02. 1998 - Thomas Klestil, Jeho Excelencia, prezident Rakúskej republiky
03. 12. 1997 - Petar Stojanov, Jeho Excelencia, prezident Bulharskej republiky
26. 11. 1997 - Andrew Bertie, Jeho Výsosť, Veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
14. 11. 1997 - Angelo Sodano, Jeho Eminencia, kardinál
13. 11. 1997 - Oscar Luigi Scalfaro, Jeho Excelencia, prezident Talianskej republiky
20. 08. 1997 - Aleksander Kwasniewski, Jeho Excelencia, prezident Poľskej republiky
31. 08. 1995 - Štefan Boleslav Roman in memoriam, bývalý predseda Svetového kongresu Slovákov v USA
29. 03. 1995 - Jozef Tomko, kardinál, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu Sv. Stolice


Nositelia Radu Bieleho dvojkríža, I. trieda - vojenský (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 09. 2004 - arm. gen. Heliodor Píka, ochranca demokracie I. m.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#152791Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#152791Version : 0
MOD
Reverz kríža vojenského druhu.
Řád Bílého dvojkříže [1994] - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#165432Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#165432Version : 0
Reverz hviezdy vojenského druhu.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#165441Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#165441Version : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil dňa 1. 1. 2007 štátne vyznamenanie


Rad Bieleho dvojkríža I. triedy :


Rudolf Vrba - in memoriam - za záchranu veľkého počtu ľudských životov, za účasť v protinacistickom odboji s nasadením vlastného života a za odkaz posolstva na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnostiZdroj: www.prezident.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#197528Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#197528Version : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie


Rad Bieleho dvojkríža I. triedy :Nursultan Nazarbajev, prezident Kazašskej republiky dňa 21. 11. 2007


Jej Veličenstvo kráľovná Sofia, Španielsko dňa 22. 10. 2007


JUDr. Ján Bulík, I. m., krajan z bývalej Juhoslávie, národovec, účastník protifašistického odboja dňa 31. 08. 2007


Holandská kráľovná Beatrix dňa 21. 05. 2007


Tassos Papadopoulos, prezident Cyperskej republiky dňa 19. 04. 2007


Giorgio Napolitano, prezident Talianskej republiky dňa 27. 02. 2007


Zdroj :
https://www.prezident.sk/
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#240833Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#240833Version : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie


Rad Bieleho dvojkríža II. triedy :


Gregor Papuček, organizátor národnostného života Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 01. 01. 2008


Jozef Henryk Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku dňa 12. 12. 2007


Rodolphe Vallee, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v SR dňa 07. 11. 2007


Laurent Louis Stokvis, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR dňa 28. 06. 2006


Martin Bolldorf, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky v SR dňa 28. 06. 2006www.prezident.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#240834Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#240834Version : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie


Rad Bieleho dvojkríža III. triedy :


Joe Veselsky, írsky krajan, účastník protifašistického odboja dňa 31. 08. 2007


Corneliu Barborica, slovakista v Rumunsku dňa 01. 02. 2007


Alain Pellet, profesor na univerzite Paríž X-Nanterre, expert na medzinárodné právo dňa 05. 04. 2006


Ryszard Siwiec, I m. občan Poľskej republiky, ktorý sa dňa 8. 9. 1968 upálil na protest okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy udelené dňa 04. 09. 2006


www.prezident.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#240835Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#240835Version : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie dňa 01.09.2008


Rad Bieleho dvojkríža II. triedy :
Ondrej Štefanko, In memoriam spisovateľ, organizátor národnostného života Slovákov v Rumunsku,


Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie dňa
23.10.2008


Jej Veličenstvu kráľovnej Alžbete II.


Zdroj:
www.prezident.sk


upravil 07.01.2009 slimo
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#282350Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#282350Version : 0
Udelenie rádu 03.01.2011:


Rad Bieleho dvojkríža II. trieda


Walter Greschner - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou NemeckoZdroj: www.prezident.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#384048Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#384048Version : 0
MOD
Slovenský prezident Ivan Gašparovič udelil prezidentovi Václavovi Klausovi Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Rad mu odovzdal vo vile Tugendhat v Brne 6.3.2013.


Zdroj:
www.prezident.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Bileho-dvojkrize-1994-t29902#483810Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-Bieleho-dvojkriza-t29902#483810Version : 0
MOD