5,56 NATO

5.56 NATO
5,56 x 45, 5,56 x 45 NATO, 5.56 x 45 F. N., 5,5 mm Gew. Pat 90, 5.56 Ball M193, 5,56 mm Mle F1, 5,56 mm Patrone/Stg 77, 5,56 mm S-Patrone, M855 5.56 mm Ball, 5,6 mm NATO, 5.6 x 45 NATO, 222 Remington Special, 223 Armalite, 223 Remington Special
     
Název:
Name:
5,56 NATO 5,56 NATO
Originální název:
Original Name:
5.56 NATO
Další názvy:
Other Names:
5,56 x 45
5,56 x 45 NATO
5.56 x 45 F. N.
5,5 mm Gew. Pat 90
5.56 Ball M193
5,56 mm Mle F1
5,56 mm Patrone/Stg 77
5,56 mm S-Patrone
M855 5.56 mm Ball
5,6 mm NATO
5.6 x 45 NATO
222 Remington Special
223 Armalite
223 Remington Special
Kategorie:
Category:
náboj zkrácenný puškový intermediate cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1957 Hutton, R.
DD.MM.1957 R. Hutton
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
bezokrajová nábojnice rimless case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
5,70 mm 0.224 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
44,70 mm 1.76 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
57,40 mm 2.260 in
Poznámka:
Note:
Vojenský náboj 5,56 NATO není zaměnitelný s civilním nábojem 223 Remington! The military 5,56 NATO cartridges are not identical to civil 223 Remington cartidges!
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) www.sellier-bellot.cz
5) https://naboje.org/node/797
6) https://en.wikipedia.org/wiki/5.56×45mm_NATO
URL : https://www.valka.cz/5-56-NATO-t21375#614606 Verze : 1
5,56 NATO

Synonyma:
5,56x45
5,56x45 NATO
5,6 mm NATO
5,56 Patrone /Stg77
5,56 mm Mle F1
5,56 Ball M193
5,5 mm Gew. Patr. 90
223 Armalite
222 Remington Special

Země původu: USA

Rok vzniku: 1957

Náboj, zkonstruovaný R. Huttonem jako experimentální, pro vyvíjenou útočnou pušku Armalite AR-15, konstruktéra Eugene M. Stonera. V roce 1964 byla tato puška zavedena do ozbrojených sil USA pod označením M-16. Střela, označená M-193, má hmotnost 3,56 g. S touto střelou se v US armádě používal do roku 1984. Náboj byl postupně zaveden i do armád dalších zemí NATO. Na základě zkušeností z vietnamské války zkonstruovala belgická firma FN novou střelu, u níž bylo při zachování ranivosti dosaženo podstatně vyšší průbojnosti. Pro zachování přesnosti muselo být změněno stoupání drážek vývrtu na 177,8 mm (7“). Střela, značená SS109, má ocelové jádro a hmotnost 4,00 g a její výroba byla zahájena v roce 1980. Nábojnice se nejčastěji vyrábí z mosazi, ale i z oceli nebo hliníkové slitiny.
Krátce po přijetí náboje do výzbroje firma Remington uvedla na trh i jeho civilní provedení.

Zdroj: HÝKEL, J., MALIMÁNEK, V. Náboje do ručních palných zbraní. Praha: Naše vojsko, 2002. ISBN 80-206-0641-6
URL : https://www.valka.cz/5-56-NATO-t21375#73313 Verze : 1
Vojenské provedení náboje 5,56x45 NATO specifikuje norma STANAG 4172 „5,56 mm AMMUNITION (LINKED OR OTHERWISE)“ která u nás byla dne 30. 6.2004 zavedena jako ČOS 130503 „MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO)“. Z ní vybírám nejzajímavější odstavce, které jsou uvedeny v nezkráceném, doslovném znění:


Citace :

5.2 Přesnost střelby
Střelba je prováděna ze standardní zkušební hlavně na vzdálenost 600 m, všechny zásahy musí být ve skupině, jejíž horizontální i vertikální odchylka je:
a) 225 mm nebo menší pro základní typ střely,
b) 340 mm nebo menší pro střely se stopovkou a střely s pyrosloží.


Z důvodu sjednocení dálky střelby s municí 7,62 mm NATO je možno provádět střelbu na vzdálenost 550 m, všechny zásahy musí být ve skupině, jejíž horizontální i vertikální standardní odchylka je:
a) 200 mm nebo menší pro základní typ střely,
b) 300 mm nebo menší pro střely se stopovkou a střely s pyrosloží.


5.3 Dráha letu střely
Odchylka středního bodu zásahu všech druhů nábojů na vzdálenost 600 m se nesmí ve vertikální rovině lišit od střední odchylky bodu zásahů referenčních nábojů o víc než ±300 mm.
Při střelbě na vzdálenost 300 m, maximální výška vrcholu drah střel nesmí překročit 250 mm.


5.4 Účinky střely v cíli
Střely, kromě svítících, musí zcela proniknout při 21°C měkkou ocelovou deskou tloušťky 3,5 mm, definovanou v SAE 1010 nebo SAE 1020 s minimální tvrdostí podle Rockwella B55 a maximální tvrdostí B70 podle Rockwella umístěnou 570 m od ústí hlavně při 0° sklonu (kolmo k výstřelné) podle požadavků zkoušek uvedených v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.5 Velikost úsťové energie
Úsťová energie střely každého konstrukčního vzoru náboje NATO při střelbě ze zkušební hlavně ráže 5,56 mm (příloha č.2) nesmí být menší než 1500 J.


5.6 Rychlost střely
Každý konstrukční typ náboje NATO musí být konstruován tak, aby byla získána odpovídající hodnota rychlosti střely, která společně s nominální hmotností zvolenou pro použitou střelu, má vyhovovat příslušným požadavkům tohoto ČOS.
Rychlost střely musí být následně sledována jak je popsáno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI) tak, aby byla zabezpečena kontinuální shoda s požadavky a zvláště s dráhou letu střely shodnou s dráhou referenčního náboje.


5.7 Tlak
Průměrný opravený tlak v nábojové komoře měřený při 21°C nesmí přesáhnout 380 Mpa (pro piezo snímač 6203) a průměrný opravený tlak plus tři směrodatné odchylky nesmí překročit 420 Mpa.
Průměrný opravený tlak v plynovém otvoru v hlavni mínus tři směrodatné odchylky nesmí být menší než 88 Mpa (pro piezo snímač 6203), jestliže je měřen při 21°C.


Při měření piezo snímačem 6215 průměrný opravený tlak v nábojové komoře měřený při 21°C nesmí přesáhnout 405 Mpa. Průměrný opravený tlak plus tři směrodatné odchylky nesmí překročit 445 MPa.
Průměrný opravený tlak v plynovém otvoru v hlavni mínus tři směrodatné odchylky nesmí být menší než 106 Mpa (pro piezo snímač 6215), jestliže je měřen při 21°C.


Hodnoty platí pouze pro elektronický přístroj stanovený NATO pro použití u munice 5,56 mm, jak je popsáno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI). Přesto mohou být tyto hodnoty upraveny podskupinou SG/1, nebo orgánem NATO stanoveným k jeho nahrazení, který bere v úvahu rozdíly v hodnotách měření vyplývajících z použití měřícího přístroje jiného než ten, který používá řídící komise NATO pro zkoušení ručních zbraní pro hodnocení referenčního náboje.


5.8 Doba výstřelu
Průměrná doba výstřelu (definovaná jako součet času zážehu zápalky, času hoření prachu a času potřebného do okamžiku, kdy střela dosáhne výstupního plynového otvoru v hlavni) každého konstrukčního typu plus 5 směrodatných odchylek nesmí překročit 3 milisekundy, je-li stříleno při –54°C, jak je popsáno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.9 Citlivost zápalky
Při zkoušce postupem „run-down“, jek je popsáno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI), za použití kuličky o hmotnosti 111,7 g ke stanovení střední výšky iniciace (H) a směrodatné odchylky (s):
H+5s se musí rovnat nebo bude menší než 450 mm
H-2s se musí rovnat nebo bude větší než 75 mm.


5.10 Charakteristika stopovky
Svítící střela musí vytvářet plynulou stopu viditelnou za dne po celou dráhu hoření stopovky z míst v blízkosti zbraně.
Stopovka musí být neviditelná nebo ztlumená alespoň do vzdálenosti 13 m od ústí hlavně. Musí dosáhnout přijatelné svítivosti nejdále 140 m od ústí zbraně a udržet si tuto svítivost nejméně 600 m od ústí zbraně.
Tato charakteristika bude hodnocena podle podmínek stanovených v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.11 Eroze vývrtu hlavně
Náboje se základním (standardním) typem střely nesmí mít takové konstrukční vlastnosti, které způsobují nepoužitelnost vývrtu hlavně vlivem eroze po méně než 5000 ranách.


Shoda s tímto požadavkem musí být ověřena v odpovídající zbrani, jak je stanoveno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI) a podle střeleckých cyklů a požadavků v ní specifikovaných.


5.13 Dým a záblesk
Náboje musí být konstruovány tak, aby nevytvářely nadměrný dým a záblesk. Sledování těchto vlastností bude prováděno během zkoušky eroze hlavně a zkoušky funkčnosti a závad v referenčních zbraních. Jestliže je požadován standard pro srovnání, pak bude zabezpečen pomocí referenčních nábojů. Pokud jsou dým nebo záblesk považovány za nadměrné, pak to zkušební středisko zaznamená ve své zprávě ke zvážení orgánům NATO.


5.14 Usazeniny v hlavni
Náboje musí být konstruovány tak, aby nevznikly nadměrné usazeniny v hlavni. Jako kritérium, že usazeniny nejsou nadměrné, musí být použito vyhovující funkce během zkoušky eroze při prodloužené střelbě při zkoušce funkce a závad v referenčních zbraních. Jestliže dojde ke špatné funkci, míra usazenin bude vyšetřena a pokud bude považována za nadměrnou, zkušební středisko to zaznamená ve své zprávě ke zvážení příslušným orgánům NATO.


5.15 Požadavky na skladování – teplota a klimatické podmínky
Náboje musí být bezpečné a schopné dosáhnout vyhovujících funkčních parametrů jsou-li v předepsaném režimu zahřívány na vysokou teplotu nebo ochlazeny na nízkou teplotu za klimatických podmínek v místě použití (tropické, arktické a v poušti) po předepsanou dobu.
Splnění požadavků na funkční parametry po krátkodobém zahřátí nebo ochlazení bude zkoušeno tak, že se náboje v pásech nebo bez temperují na předepsanou vysokou a nízkou teplotu a při těchto teplotách, to je +52°C a –54°C, se vystřelí.
Splnění požadavků na funkční parametry po prodlouženém skladování za působení klimatických vlivů bude zkoušeno expozicí nábojů odpovídajícím zintenzívněným skladovacím cyklům a následnými střeleckými zkouškami při 21°C.
Podrobnosti o zkušebních požadavcích a maximálních povolených balistických odchylkách jsou zveřejněny v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.16 Odolnost proti korozi – náboje s ocelovou nábojnicí – pásy
Náboje s ocelovými nábojnicemi a pásy (články) musí být chráněny proti korozi. Splnění požadavku bude ověřeno zkouškou slanou mlhou, jak je specifikována v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.17 Zbytkové pnutí – náboje s mosaznou nábojnicí
Náboje s mosaznou nábojnicí nesmí mít škodlivé zbytkové pnutí. Splnění požadavku bude ověřeno zkouškou s dusičnanem rtuťným (metoda A), nebo síranem měďnatým (metoda B) jak je specifikováno v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).


5.19 Vodotěsnost
Náboje musí být vodotěsné. Splnění požadavku bude ověřeno postupem a podle požadavků specifikovaných v Příručce pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 5,56 mm NATO (MOPI).Barevné značení munice dle ČOS 131502 (STANAG 2953):
bez označení – základní určení
světle červená – svítící
černá – průbojná
stříbrná – průbojně zápalná
žlutá – zaměřovací
modrá - zápalná
URL : https://www.valka.cz/5-56-NATO-t21375#131347 Verze : 0
nie som zbrojar ani vojak profesional, ale mozno niekomu pomoze


Army Ammunition Data Sheets - TM 43-0001-27


mal by to byt prehlad streliva US Army /aj Navy ?/ z roku 1996 ak sa nemylim, je tam vsetko strelivo - puskove aj pistolove.
Priamy odkaz je tu:


www.subguns.com


Nepriamy je tu, lebo tam treba heslo, ktore je tu uvedene, a je to siedmy odkaz zhora, ak sa niekomu nechce hladat pod originalnym nazvom:


http://www.biggerhammer.net/manuals/


Zaujimave je, ze tam nie je popisana strela SS109, pricom pokial viem, je uz dost stara /tipujem, ze bola vo vyzbroji uz pred 1980/.
URL : https://www.valka.cz/5-56-NATO-t21375#116072 Verze : 0
Náboje 5,56x45 rôznej proveniencie.

vlastná zbierka fotografií

URL : https://www.valka.cz/5-56-NATO-t21375#634844 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více