Main Menu
User Menu
Reklama

IVA (GV)

látka IVA

IVA (GV)
(nervovoparalytická látka)


Látka IVA je látka so strednou prchavosťou. Nebezpečenstvo teda predstavujú aj jej výpary, aj priamy kontakt s kvapalinou.


základné údaje:
názov: látka IVA
označenie: GV
ďalšie názvy: GP (americká literatúra)
registračné číslo CAS: 141102-74-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: dimetylamido-O-(2-(dimetylamino)etyl)fluorofosfát
vzorec: (CH3)2N-PO(F)-O-CH2CH2-N(CH3)2
molekulová hmotnosť: 198,18
bežný fyzikálny stav: ?
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?


toxicita:
LD50 pri kontaminácii nechránenej pokožky je okolo 95,2 mg.zdroje:
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
www.chemprotect.eu
URL : https://www.valka.cz/IVA-GV-t104187#374287Verze : 0
MOD
Diskuse
Název látky je špatně. Látka IVA není derivátem kyseliny fosfonové, ale fosforečné, nejde tudíž o fosfonát. Správně ji lze označit jako dimetylamido-O-(2-(dimetylamino)etyl)fluorofosfát nebo dimetylamido-O-(2-(dimetylamino)etyl)fosforofluoridát.
URL : https://www.valka.cz/IVA-GV-t104187#459913Verze : 0