Main Menu
User Menu

>> Nervovoparalytické látky

Nerve agents

Nervovoparalytické látky sú kvapalné chemické bojové látky, ktoré sa viažu na enzýmy udržujúce činnosť nervovej sústavy. Následkom je zvýšená tvorba zlúčenín, ktoré nekontrolovateľne dráždia nervové receptory a tým spôsobujú nervovú hyperaktivitu a následnú stratu kontroly organizmu nad činnosťou orgánov. Sú preto toxickejšie ako všetky ostatné bojové látky, do organizmu prenikajú všetkými bránami vstupu a ľahko prenikajú bežným odevom. Na ochranu sú preto potrebné špeciálne odevy. Človek nie je na prítomnosť látok upozornený žiadnym dráždivým pocitom, ktorý by ho varoval.


Za normálnych okolností sa nervové signály v organizme prenášajú medzi nervovými bunkami pomocnou látkou - neuromediátorom. Po prijatí signálu bunkou musí byť neuromediátor ihneď rozložený, aby sa prenosové miesto nervovej bunky uvoľnilo. Túto funkciu vykonáva špecifický enzým. Nervovoparalytická látka sa po vstupe do organizmu začne viazať na enzým, čo spôsobí hromadenie neuromediátora v nervových bunkách a ich neustále dráždenie. Tým je narušený prenos nervového signálu a ochromená činnosť celej nervovej sústavy.


Prvotnými príznakmi zasiahnutia (ktoré nastupujú už po niekoľkých sekundách) je bolesť hlavy a tlak v hrudi, opuch nosa a výtok, mióza (zúženie zorníc), zahmlené videnie, prekrvenie a bolesť očí, zvýšené potenie, sťažené dýchanie a kašeľ, nutkanie k zvracaniu a vyčerpanosť. Ak je postihnutému poskytnutá prvá pomoc, liečenie trvá asi 5-7 dní. Ak bol zasiahnutý väčšou dávkou, tieto príznaky sa postupne zhoršujú a pripája sa nepokoj, zmätenosť a stavy úzkosti a tiesne. Ak je postihnutému poskytnutá prvá pomoc, pocity strachu, porucha močenia a podobné príznaky sa môžu znovu objaviť aj po niekoľkých dňoch. Celková doba liečenia trvá niekoľko týždňov. V prípade ťažkej expozície prichádza napokon strata vedomia, silné slinenie a kŕčové stavy. Dýchanie sa spomaľuje a aj krvný tlak po počiatočnom prechodnom zvýšení rýchlo klesá. Nastáva zástava dýchania a zlyhanie srdca. Smrť tak môže nastať už niekoľko minút po expozícii. Zasiahnutý môže prežiť jedine v prípade, že sa poskytne pomoc, no keďže nervovoparalytické látky poškodzujú mozog a nervovú sústavu, väčšinou spôsobujú trvalé následky.


Nervovoparalytické látky sa delia na dve skupiny: G-látky sú veľmi prchavé, preto sú veľmi nebezpečné hlavne ich pary, ktoré silne zasahujú najmä oči. V-látky sú toxickejšie ako G-látky, sú však menej prchavé, ich nebezpečenstvo teda spočíva hlavne v priamom kontakte s pokožkou. Toxické sú samozrejme aj ich pary.


G-látky (s vysokou prchavosťou):
-Tabun (GA)
-Sarin (GB)
-Soman (GD)
-Cyklosin (GF)
-Etylsarin (GE)

V-látky (s nízkou prchavosťou):

-VX
-VR (ruská VX)
-Vx
-VE
-VG (Amiton)
-VM
-VS


látky so strednou prchavosťou:
-IVA (GV)


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Nervovoparalyticke-latky-t104093#373980Verze : 0
MOD
Diskuse
TRANSANT - TRANSDERMÁLNE PROFYLAKTICKÉ ANTIDOTUM


www.voptrencin.sk
URL : https://www.valka.cz/Nervovoparalyticke-latky-t104093#413691Verze : 0