Main Menu
User Menu

Arzénovodík (SA)

Arsenovodík (Arsan)

ARZENOVODÍK (SA)
(všeobecne jedovatá toxická látka)


Arzenovodík je bezfarebný plyn s nepríjemným cesnakovým zápachom. Prvými príznakmi inhalácie sú bolesti hlavy a brucha, zmätenosť, závraty, nevoľnosť, zrýchlené dýchanie, vracanie, a slabosť. Vysoká dávka spôsobuje rozpad červených krviniek a poškodenie obličiek. Kontakt s kvapalinou môže spôsobiť omrzliny.


základné údaje:
názov: arzenovodík
označenie: SA
ďalšie názvy: Arsan, Arsenovodík (česky), Arsenowodor (poľsky), Aresenwasserstoff (nemecky)
registračné číslo CAS: 7784-42-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: hydrid arzénitý
vzorec: AsH3
molekulová hmotnosť: 77,95
bežný fyzikálny stav: bezfarebný plyn
zápach: nepríjemný cesnakový
teplota varu: -62,2°C (extrapolovaná)
teplota topenia: -116°C
hustota:
1,667 g/ml pri -75°C
1,734 g/ml pri -100°C
tlak pár:
53,329 kPa pri -75°C
11,586 kPa pri -100°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: horľavý; so vzduchom tvorí výbušnú zmes
teplota rozkladu: 300°C
rozpustnosť: vo vode: 0,028 g/100 g pri 20°C; rozpustný v benzéne, uhľovodíkoch a halogénalkánoch
hydrolýza: rýchla v prítomnosti svetla za vzniku toxického lesklého čierneho arzénu; pomalá pri tme a bez vzduchu pri teplote 15,5°C a pH=7
stálosť pri uskladnení: nestály v kovových nádobách, ktoré uráchľujú jeho rozklad
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje väčšinu kovovzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Arzenovodik-SA-t103986#373658Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: -
pokožka: kvapalina spôsobuje omrzliny
vdychovanie: vysoko toxický
ochrana: ochranná maska s čistým filtrom
typ látky: toxická látka s oneskoreným účinkom
účinok: 1-24 hodín (závisí od koncentrácie a dĺžky expozície)odhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 7500 mg.min./m3
2 min.
1,4
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Arzenovodik-SA-t103986#373660Verze : 0
MOD