Main Menu
User Menu
VE
(nervovoparalytická látka)


Informácie o látke VE sú obmedzené. Je to látka zo skupiny nervovoparalytických látok skupiny V.


základné údaje:
názov:
označenie: VE
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 21738-25-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-(dietylamino)etyl)-O-(etyl)etylfosfonotionát
vzorec: CH3CH2O-PO(CH2CH3)-S-CH2CH2-N(CH2CH3)2
molekulová hmotnosť: 253,34
bežný fyzikálny stav:
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: 142,3°C
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
www.lookchemicals.com
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
www.cbwinfo.com
URL : https://www.valka.cz/VE-t103957#373573Verze : 0
MOD