Main Menu
User Menu
Král Sinacherib, asyrský panovník


- vládl v letech 705 - 680 př. n. l. - otec Asarhaddona
URL : https://www.valka.cz/Sinacherib-t24152#89921Verze : 0
Sinacherib - syn krále Sargona II. nastoupil an asyrský trůn v roce 704 př. n. l. Svou vládu započal tím, že přemístil hlavní město z nově postaveného Chorsábádu do starobylého Ninive, aby se tak vyhnul neblahému osudu svého otce. Ninive dal Sinacherib celé přestavět podle pokynů věštců a na celou stavbu sám dohlížel.


Za celou dobu své vlády nepodnikl král žádnou územní expanzi, protože byl nucen hájit území dobytá Sargonem II. a potlačovat četná povstání proti asyrské nadvládě. Již rok po nástupu na trůn svedl bitvu s aliancí Babyloňanů, Chaldejců, Aramejců, Elamitů a Arabů, dobyl Babylon a dosadil tam svého vazala. Potom vedl válku s Chaldejci, které porazil teprve roku 700 př. n. l., kdy se vrátil do Asýrie s 200 tisíci zajatci.


V roce 694 př. n. l. však musel znovu vytáhnout proti Chaldejcům, kteří se spojili s Elamity a znovu dobyli Babylon. Král vybudoval flotilu fénických lodí a vyslal ji po proudu Tigridu a Eufratu. V roce 691 př. n. l. se pak střetl s koalicí v bitvě u Sámarry, porazil ji a oblehl Babylon. Město se bránilo 15 měsíců, vzdalo se teprve v listopadu 689 př. n. l. Sinacherib dal poté Babylon vyplenit a zapálit a popel odvést kanálem, speciálně k tomu postaveným, do vod Eufratu. Sochy bohů dal převést do Aššuru, který měl nahradit Babylon co by náboženské centrum.


Sancherib se pokoušel o expanzi do Palestiny a Egypta, ale poté co byl roku 701 př. n. l. poražen egyptskou armádou v Levantě a poté odražen judským králem Chizkijášem (Ezekjášem) u bran Jeruzaléma, zanechal marného úsilí o připojení těchto území ke své říši.


Po zbytek jeho vlády žila Asýrie v míru, sám král však byl ve 24. roce své vlády v únoru 680 př. n. l. zavražděn jedním ze svých synů. panovalo podezření, že za spiknutím stáli Babyloňané, kteří se tak chtěli pomstít za zkázy svého města.
URL : https://www.valka.cz/Sinacherib-t24152#90186Verze : 0