Main Menu
User Menu
Tankový diaľkomerný zameriavač TPD-K1 je opticko-gyroskopický zameriavač vybavený stabilizáciou zorného pola vo vertikálnej rovine a laserovým diaľkomerom.
Zameriavač zabezpečuje:
1. automatické meranie diaľky pevných aj pohyblivých cieľov a to z miesta, aj za pohybu
2. automatické vyhodnotenia a nastavenie zmeraných uhlov podľa zmeranej diaľky, typu náboja a rýchlosti pohybu vlastného tanku
3. automatické alebo ručné prepínanie balistík pre zvolené typy nábojov
4. zabezpečuje navedenie kanóna a spriahnutého guľometu na cieľ v horizontálnej aj vertikálnej rovine a to v automatickom, poloautomatickom aj v ručnom režime práce
5. ručnú korekciu zámerného uhla v závislosti na opotrebovaní hlavne, teplote prachovej náplne a teplote a tlaku atmosferického vzduchu
6. streľbu ( vedenie paľby ) z tankového kanónu a spriahnutého guľometu


max. diaľka pri streľbe
s podkalibernou strelou............................4000 m
s kumulatívnou strelou.............................4000 m
s trieštivo trhavou strelou.........................5000 m
zväčšenie ďalekohľadu.............................8 násobné
zorné pole ďalekohľadu............................8 stupňov 9 minút
rozsah merania diaľky s TPD-K1...............od 500 - 3990 m
možná chyba pri meraní diaľky.................10 m
stredný časový interval medzi 2 meraniam........6s
dovolené opakovanie meraní............................po 3 sek
dioptrický rozsah nastavenia okulára.................-4 + 4 dioptrie
čas prípravy na činnosť....................................2 min
čas nepretržitej bojovej prevádzky...................max 12 h
čas prevádzky mimo boj..................................max 4h
hmotnosť zameriavača.....................................93 kg


Do súpravy zameriavača patrí:
- riadiaci prístroj
- elektronický blok
- napájací blok
- blok pre spracovanie diaľky
- paralelogram
- ochranné sklo
- nomogram
- rektifikačný kľúč
- giroskopická vložka
- elektromontážna súprava
- náhradné diely a príslušenstvo


ROZMIESTNENIE
Riadiaci prístroj: priamo pred strelcom v bojovom priestore tanku.
Elektronický blok a napájací blok sú umiestnené na prírube vpravo od Strelca
Blok pre spracovanie diaľky - na podlahe OD pod sedačkou STR
Paralelogram - na pravej časti prístroja TPD-K1 a zaisťuje prenesenie (synchrónnosť) prenesených uhlov výkyvu kanóna na zrkadlá zameriavača
Ochranné sklo - namontované na vonkajšej časti TPD-K1
Nomogram - na plechovej krytke pred lôžkom záverového klynu
Rektifikačný kľúč - na pravej strane v držiaku

Ovládací prístroj
- -ovládacia skrinka strelca
- točítko ručného nastavenia diaľky
- vypínač mechanizmu delta D
- točítko pre nastavenie dioptrií
- kľuka pre nastavenie čelnej opierky
- kontrolná lampička K
- kontrolná lampička O
- kontrolná lampička B
- kľučka pre prepínanie balistík
- zapnutie a vypnutie ohrevu vypínač ZAP-VYP
- zapnutie ohrevu okulára - kontrolka
- konektor S-26
- skrutka pre reguláciu napätia
- točítko pre reguláciu jasu diaľkomernej značky
- prepínač 1200-1800 m
- točítko pre zavedenie opráv
- displej
- kontrolná lampička hotovo
- vypínač diaľkomeru
- kontrolka spracovania diaľky
- signalizačný panel
- vypínač POHON
- vypínač STABIL
- vypínač RUČ-AUT
- vysúšacia vložkaOvládacia skrinka strelca umožňuje:
- navádzanie vo V a H rovine
- spúšťať laserový diaľkomer
- nulovať diaľky
- streľbu z TK a PKT


Elektronický blok
tvorí samostatnú časť, určený k zabezpečeniu činnosti stabilizovaného mechanizmu pre korekciu diaľky D a slúži k zabezpečeniu činností obvodov pre blokovanie streľby.
Napájací blok
slúži na napájanie TPD-K1

Princíp činnosti
Princíp laserového diaľkomera je analogický s princípom impulzného rádiolokátora. Meraná diaľka D sa určuje z času ( časového odstupu ) T, ktorý uplynie od okamihu vyslania laserového impulzu až po prijatie odrazenej časti žiarenia. Využíva sa pri tom známa vlastnosť, že laserové žiarenie sa vo vzduchu šíri konštantnou rýchlosťou c=300 000m/s
K dosiahnutiu vyžiarenia je potrebné aktívne médium vybudiť. K tomu sa využíva vlastnosť elektrónov zaujímať rôzne energetické hladiny. Vybudenie aktívneho média sa dosiahne metódou tzv. optického čerpania pomocou záblesku impulznej čerpacej výbojky. Laserový lúč sa navádza na cieľ pomocou diaľkomernej značky. ( svietiaci červený krúžok, ktorý sa nachádza v zornom poli zameriavača. Svietiaci krúžok má priemer 2 uhlové minúty )Svetelný impulz po prejdení adaptívnym optickým systémom smeruje na cieľ. Okamih vyslania je riadený signálom štart. Časť impulzu odrazeného od cieľa je zachytená fotoprijímačom. Fotodióda ho premení na elektrický signál STOP. Spracovaný časový interval medzi impulzami ŠTART a STOP sa transformuje na napätie úmerné tomuto intervalu. Výsledné napätie postupuje do bloku pre spracovanie diaľky. Hodnota zmeranej diaľky sa indikuje na displeji, ktorý je umiestnený na prednom panely zameriavača. Ak je prepínač AUT-RUČ na zameriavači v polohe AUT, zmeraná diaľka sa automaticky zavádza do riadiaceho prístroja s tým, že diaľková stupnica pre kanón sa nastaví na hodnotu, ktorá zodpovedá zmeranej diaľke.


Optická časť diaľkomerného zameriavača.
Optická časť prístroja obsahuje zameriavací systém a optické vetvy diaľkomera. Optické súčasti vyzuálneho systému sú:
- ochranné sklo tanku
- ochranné sklo hlavice
- horné a dolné zrkadlo
Optický systém obsahuje 3 vetvy a to:
- vysielacia
- prijímacia
- kolimátora
Riadiaci prístroj - umiestnený u strelca a je pripevnený k veži. Skladá sa z bloku zameriavača a bloku mechaniky. Oba bloky sú navzájom spojené.


Ovládacie a signalizačné prvky
na ľavej strane prístroja sa nachádza:
- mechanizmus pre výškovú a stranovú rektifikáciu
- osvetlenie zámernej doštičky
- vypínač osvetlenia zámernej doštičky
- páka aretácie stabilizátoru zameriavača
- páka spojenia s nočným zameriavačom
na pravej strane prístroja sa nachádza:
- osvetľovač kruhovej značky
- páka spojenia s paralelogramom
- rektifikačný kľúč
- skrutky pre rektifikáciu diaľkomernej značky
URL : https://www.valka.cz/SOV-TPD-K1-t40095#153341Verze : 0
MOD