Main Menu
User Menu

SOV - 9S468M1 Poľana-D1 (automatizovaný systém velenia)

9S468M1 Poľana-D1 (Поляна-Д1) - automatizovaný systém velenia PLRK 2K11 Krug


Automatizovaný systém velenia pozostáva z viacerých stupňov označených ako PBU-B, PBU-D a kabína technickej obsluhy.


Na stupni brigáda jeho zostavu tvorí:
- stanica bojového velenia brigády PBU-B, 9S478 (ПБУ-Б, 9С478), ktorá pozostáva z kabíny bojového velenia 9S486 (9С486), kabíny spojenia 9S487 (9С487) a dvoch naftových elektrocentrál.
Na stupni oddiel jeho zostavu tvorí:
- stanica bojového velenia oddielu PBU-D, 9S749 (ПБУ-Д, 9С479), ktorá pozostáva z kabíny bojového velenia 9S489 (9С489 ) a elektrocentrály.
Okrem toho každá stanica obsahuje kabínu technickej obsluhy 9S488 (9С488).
Všetky kabíny a alektrocentrály PBU-B (ПБУ-Б)a PBU-D (ПБУ-Д) sú umiestnené na terénnych automobiloch Ural-375 (Урал-375) s unifikovanou skriňovou nadstavbou K1-375.
Na zabezpečenie topopripojenia je v zostave stanice PBU-B (ПБУ-Б) zaradený topopripojovač UAZ-452T-2 (УАЗ-452Т-2). Toporpipojenie ASV oddielu sa vykonáva púrostriedkami oddielu.
Spojenie medzi nadriadeným veliteľstvom (armáda, front) a PBU-B a PBU-D je zabezpečené prostredníctvom telekódového a rádiotelefónneho spojenia.
Ako zdroj rádiolokačnej informácie môžu byť k PBU-B pripojené rádiolokátory P-40D (П-40Д), P-18 (П-18), P-19 (П-19), PRV-16 (ПРВ-16), PRV-9A (ПРВ-9А) pracujúce s rôznymi frekvenciami a spojené s KBU-D pomocou káblového prepojenia. PBU-B v automatizovanom režime zabezpečuje rozdelenie cieľov medzi jednotlivé KBU-D a zaslanie údajov pre odpálenie rakiet s cieľom koordinovať bojovú činnosť jednotlivých oddielov brigády, ale aj susedných brigád na základe údajov nadriadeného veliteľstva armády, frontu.


Technické prostriedky PBU-B zabezpečujú:
- príjem a spracovanie informácie od prehľadových rádiolokátorov v mierke 150 km a 300 km,
- zaslanie súradníc cieľov na výškomery PRV-16 (PRV-9A) a následný príjem a spracovanie informácie o výške cieľov od týchto výškomerov,
- diaľkové ovládanie rádiolokátorov,
- poloautomatické snímanie trasy cieľov (do 10 cieľov) s chybou max. 1,3 km na vzdialenosť 120 km,
- prideľovanie vzdušných cieľov na základe vzdušnej situácie a prednastavených algoritmov pre jednotlivé oddiely brigády (v závislosti na rýchlosti a vzdialenosti),
- príjem a zobrazenie informácii o vzdušných cieľoch od nadriadeného VS (do 20 cieľov) a spracovanie a pridelenie dvoch týchto cieľov podriadeným oddielom,
- zaslanie informácie na nadriadené veliteľstvo o postavení, zostave a výsledkoch bojovej činnosti brigády,
- príjem informácie od jednotlivých PBU-D o pridelených cieľoch (postreľovaných v súčasnom a nasledujúcom cykle streľby - po štyroch cieľoch na oddiel) a tiež o postavení, zložení, bojovej činnosti oddielu a jeho batérií,
- odovzdávanie povelov na KBU-D týkajúcich sa cyklu streľby (údaje o max. štyroch súčasne postreľovaných cieľoch), údaje o cieľoch postreľovaných (sledovaných) inými oddielmi (aby nedochádzalo k vedeniu paľby na jeden cieľ viacerými oddielmi) - max. 12 cieľov,


Technické prostriedky PBU-D zabezpečujú:
- príjem a zobrazenie primárnej rádiolokačnej informácie od prehľadového rádiolokátora 1S12 (1С12) oddielu s poloautomatickým snímaním a spracovaním súradníc vzdušných cieľov (do 8 cielľov)
- automatický príjem a zobrazenie informácie o cieľoch zasielaných z nadriadeného PBU-B
- automatické prideľovanie výšky cieľov na základe výškových zón zistených rádiolokátorom 1S12 (1С12),
- prenos povelov a informácii o cieľoch na jednotlivé batérie (stanice navedenia rakiet) - do štyroch cieľov na jednu streľbu (1 cieľ na batériu),
- príjem a spracovanie informácie od jednotlivých batérií o postavení, pripravenosti, bojovej činnosti a výsledkoch streľby a prenos týchto informácií na nadriadený stupeň


Obsluha PBU-B je tvorená 11 osobami, PBU-D 7 osobami.


V porovnaní so starším systémom "Krab" ("Краб") na veliteľstve brigády je tento systém schopný spracovať 62 cieľov (miesto 10) v 16 cieľových kanáloch (miesto 8). Na oddiely je nárast ešte väčší - súčasne spracováva 16 cieľov (miesto 1 cieľa) a vedie paľbu na 4 ciele (miesto 1 cieľa).


V ASV Poľana-D1 (("Поляна-Д1") boli po prvýkrát v ZSSR použité komplexné systémy sledovania a spracovania cieľa, zahŕňajúce automatizované zistenie, spracovanie a odoslanie (priedelenie) jednotlivých cieľov podriadeným, prípadne nadriadeným. Pri použití ASV Poľana-D1 vzrástla pravdepodobnosť zničenia cieľov brigádou o 21% a stredná spotreba rakiet na zničenie jednoho cieľa klesla o 19%.


Zároveń došlo k celkovému zvýšeniu bojaschopnosti a univerzálnosti PLRK 2K11 Krug, pričom tento komplex získal schopnosť čiastočného boja aj s balistickými taktickými a operačno-taktickými raketami.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S468M1-Polana-D1-automatizovany-system-velenia-t42324#166820Verze : 0
MOD