Main Menu
User Menu

Překlad hodností - obecné informace

Diskuse
PRACOVNÍ A DOČASNÝ TEXT !!!

Dnes došlo k nasazení nové featury, který by měla uživatelům usnadnit vkládání hodností v tabulkách a současně zajistit uniformitu překladů.

Asi jste si všimli, že v poslední době docházelo k zakládání mnoha témat týkajících se hodností v sekcích Slovník a Osobnosti a někteří jste zřejěm také zaregistrovali beta verzi nové featury. Dovolím si tedy pár slov ke smyslu celé této záležitosti, k jejím základním principům, k jejím cílům a dalšímu vývoji. Berte toto zatím jako takový pracovní text, který bude průběžně aktualizován a má zatím daleko do finální podoby.  • ZÁKLADNÍ CÍLE

Mezi základní cíle patří sjednocení překladů, usnadnění práce uživatelům, propojení se slovníkem a automatické generování agregátních dat.

Sjednocení překladů
Cílem je, aby došlo k sjednocení překladů tak, aby nedocházelo k tomu, že různí uživatelé překládají různé hodnosti různým způsobem dle osobní preference či zdrojů, které mají k dispozici. Sjednocení by mělo vést i k tomu, aby překlady lícovaly napříč státy a obdobími.

Usnadnění práce
Cílem je, aby uživatelé při vkládání dat nemuseli řešit překlad hodností, což je ztráta času a zbytečná námaha. Uživatel napíše originální znění a systém sám doplní překlad do češtiny a angličtiny. Nechceme tedy uživatele ani tak šikanovat, jako spíše mu usnadnit práci a zbavit ho břemene odpovědnosti za správnost překladu.

Propojení se slovníkem
Cílem je, aby z tématu pro danou hodnost v daném státě a jeho složce ozbrojených sil existoval vždy odkaz na heslo ve slovníku, které by poskytlo informace o dané hodnosti jak v obecné rovině, tak pro jednotlivé státy. Ve slovníkovém hesle tak budou všechny dostupné informace na jednom místě. Ze slovníku zase povedou odkazy na jednotlivá témata v jednotlivých státech, protože tam se bude nacházet seznam držitelů dané hodnosti.

Generování agregátních dat
Cílem je umožnit systému generovat agregátní data a ušetřit si tak čas. V tématu pro danou hodnost v daném státě a jeho složce ozbrojených sil bude seznam držitelů dané hodnosti v daném státě a v dané složce ozbrojených sil. Tato data se budou generovat sama. Navíc ve slovníkovém hesle bude agregátní tabulka, která bude zobrazovat nositele dané hodnosti napříč státy a kontinenty.


  • PROBLÉMY

Celá akce s sebou nese několik problémů. Patří mezi ně omezená dostupnost dat, nejednost v přístupu k překladům, časté změny.

Dostupnost dat
Pro některé státy a období existuje dostatek informací k tomu, aby se dal relativně sestavit žebříček hodností, jejich vývoj v čase a následně překlad. To je ideální situace, která ovšem neexistuje zdaleka vždy.

Časté změny
V některých státech a obdobích docházelo k častým změnám hodností, někdy kosmetickým, někdy s většími dopady. Toto celou situaci někdy dost komplikuje, navíc se k tomu váže skutečnost, že mnohé zdroje nereflektují všechny změny a je obtížné to vše podchytit, natož to pak přeložit tak, aby to nezbouralo celý systém.

Nejednotnost
V řadě případů neexistuje jeden správný, všeobecně uznávaný překlad. Různí autoři překládají jednotlivé hodnosti různým způsobem. Někdy se liší kosmeticky, někdy zcela zásadně. Někteří autoři raději ani nepřekládají. Mnoho autorů si udělá na začátku psaní o nějakém tématu tabulku překladů, často za pomocí prostého srovnání hodností na jednotlivých stupních žebříčků hodností, která je ale použitelná jen pro dané období, protože pár let před tím nebo po tom mohly ty žebříčky vypadat úplně jinak. Tak tomu bohužel je velmi často.


  • ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Na začátku jsme si stanovili nějaké základní výchozí principy. Jelikož šedá je teorie, avšak zelený strom života, počítali jsme s tím, že někdy budeme muset udělat kompromis a některé maximy narušit. To se skutečně několikrát stalo a stávat bude.

Originální znění versus překlad
Na začátku jsme si stanovili, že budeme vedeni snahou hodnosti překládat a neponechávat je v původním znění, jak to činí řada autorů, aby se vyhnuli problémům s překlady. V odůvodněných případech ale ponecháváme originální znění, které je pouze přizpůsobeno gramatickým pravidlům a zvyklostem češtiny či angličtiny. Příkladem budiž hodnosti SS a dalších podobných organizací NSDAP. Více či méně zdařilé překlady sice vznikaly od samého počátku těchto organizací, avšak žádný nám nepřišel dostatečný a v češtině i angličtině je používání originálů s drobnou úpravou dosti silně zakořeněno.

Ekvivalenty ne, překlady ano
Na začátku jsme si stanovili, že půjdeme primárně cestou překladů a ne cestou hledání ekvivalentů. Samozřejmě v některých případech jsme se museli uchýlit k hledání ekvivalentu či zvolit jakousi hybridní cestu, ale obecně paltí první věta. Ani jedna cesta není ideální a má své plusy i mínusy. Cesta pomocí překladů má tedy svá úskalí, to nepopíráme, ale cesta ekvivalentů nám po zralé úvaze přišla výrazně horší. Cesta ekvivalentů je asi použitelná pro armádní překladatele, kteří pro denní mezinárodní styk potřebují označovat činitele z různých států ekvivalenty, aby z toho bylo co nejvíce zřetelné postavení dané osoby a náplň její činnosti. Stejně tak autor, který píše o nějakém relativně krátkém období může zvolit cestu ekvivalentů a může to dobře fungovat. To plně chápeme a respektujeme.

Naše potřeby jsou ale diametrálně odlišné. My neprodukujeme služební spisy a nevěnujeme se pouze jednomu období jako je např. druhá světová válka, ale snažíme se pokrýt celou historii. A v ní docházelo ke vzniku hodností, zániku hodností, větší či menší úpravě znění hodností a jejich posunu na žebříčcích hodností. A tento proces není ani zdaleka u konce, neboť ke změnám v žebříčcích hodností dochází i v současné době. Přidání dvou nových či odebrání několika dosavadních hodností u jednoho státu znamená, že se pak posouvají ekvivalenty u jiných států. Tím dochází k narušení i jednoznačných jazykových vazeb. Například český desátník a slovenský desiatnik se pak nacházejí o dva stupně jinde a pomocí ekvivalentů by se takto navzájem nepřekládaly! Tomuto se chceme vyhnout. Desátník bude desiatnikem, korporalem, corporalem či caporalem, ať už se bude nacházet na jakémkoliv stupni žebříčku hodností. Chápeme, že armádní překladatelé se snaží zabránit zmatkům, které by mohla způsobit neznalost toho, že např. ve francouzské armádě je brigadier jedna z nejnižších hodností, major není důstojník a naopak jedna z nejnižších hodností obsahuje slovo maréchal. Dosazují tedy ekvivalenty, aby předešli zmatkům. Stejně tak autor píšící třeba o sovětské armádě za druhé světové války se může rozhodnout použít při překladu soudobé americké či třeba britské hodnosti, aby je přiblížil lidem, kteří se nejspíše zajímají o druhou světovou válku obecně a toto jim pomůže. My ale musíme vnímat, že třeba ta hodnost major má nějakou historii a v různých epochách francouzských dějin zaujímala velmi rozdílné postavení a nechceme jednu a tu stejnou hodnost překládat pokaždé jinak, ale naopak stále stejně. Nehledě na to, že to slovo se pak objevuje jako součást označní jiných označení či funkcí, jako zde např. major général, sergent-major, major de vaisseau a řadě dalších. Francouzské hodnosti navíc často přebírali i jiné státy a ne nutně měly na žebříčku hodností stejné postavení. Zmíněný major měl po jistou dobu v bavorské armádě postavení podplukovníka a místo majora byl Chef-de-Bataillon. My zkrátka necílíme jen na současnost či nedávnou minulost, nýbrž na leckdy velmi dlouhou a košatou minulost.


  • KDY TO BUDE?

V nedávné době jste si mohli všimnout prvního pokusu, který zatím nebyl nasazením do provozu, jen ověřením funkčnosti. Dále jsem pracovali jak na překladech, tak na technické části řešení. Dnes 4. 4. 2021 byla do ostrého provozu nasazena první část. Jedná se o německé, rakouské a švýcarské hodnosti. Zatím nejsou všechny - u námořnictva jsou jen základní termíny u nižších hodností, chybí ženisté/pionýři/sapéři, chybí různé hodnosti u důstojníků služeb jako jsou advokáti, doktoři, veterináři, pevnostní úředníci, vojenští duchovní atp. Toto bude doplněno postupně. Rozhodli jsme se tak, neboť jsme nechtěli nasazení první ostré verze dále odkládat a dohledání a přeložení chybějících hodností ještě nějaký nemalý čas zabere. První verze je tedy nasazena a my budeme dále pracovat na dohledávání a překladech výše uvedených hodností, stejně jako na hodnostech dalších států. Přesné termíny nelze stanovit, bude záležet na dostupnosti zdrojů, času a náročnosti překladů. Nicméně základní snaha je pokrýt nejdříve ty nejvíce frekventované státy jakou jsou Německe, Rakousko, Spojené státy a Velká Británie, Sovětský svaz, Francie atp. Nicméně se může stát, že je předběhne nějaký stát, jehož hodnosti bude snadné a rychlé ho udělat.


  • JAK PŘESNĚ TO BDUE FUNGOVAT

Popis funkce
Zkusíme připravit obrázkový návod či instruktážní video. Nicméně je to celkem jednoduché. V šabloně je či bude u příslušných políček možnost vypsat hodnost ručně nebo použít novou featuru. Ta má podobu řádku, do něhož stačí napsatznění či její části a automat vám nabídne možné hodnosti (čím přesněji hodnost napíšete, tím bude méně možností). Pak stačí vybrat tu správnou. Pozor dávejte na to, zda jste zvolili hodnost u správné složky. Leckdy jsou ty hodnosti stejné, nicméně je tam vždy uvedeno, do kterého státu a do které složky patří (armáda, námořnictvo, vzdušné síly, policie atp.) - stačí vybrat tu správnou. Když hodnost vyberete, systém sám doplní překlad do češtiny, překlad do angličtiny a odkaz na téma v sekci Osobnosti. Tím vám ušetří čas a práci s dohledáváním překladu a zároveň zajistí stále stejný překlad a funkční odkaz.

Prosba
Šablona umožňuje vložit hodnost bez použití featury, takříkajíc postaru. Nicméně prosíme uživatele, aby tam, kde je featura zavedena, vyplňovali hodnosti jen pomocí ní. Pokud narazíte na situaci, že hodnost v systému nenajdete, dejte nám vědět a my se ji pokusíme doplnit, co nejdříve to půjde.


  • NAŠEL JSEM CHYBU

Snažil jsem se po sobě kontrolovat, zda jsem stejné slovo, které se objevuje u více států a u více jejich složek, přeložil vždy stejně a jestli jsem poslal náčelníkovi správné odkazy, ale mohlo se stát, že jsem se někde uklikl. V tom případě by mělo jít relativně snadno chybu opravit ve featuře i v tématech.
URL : https://www.valka.cz/Preklad-hodnosti-obecne-informace-t240459#665399Verze : 9
MOD