Main Menu
User Menu

Jednotka anglickyJednotka českyHodnost velitele agnlickyHodnost velitele českyPoznámka
Fire Teampalebný týmCorporaldesátníkTři muži pod velením velitele týmu; tato úroveň byla zavedena v roce 1944
SquaddružstvoSergeantseržanttři palebné týmy
Sectionsekce2nd Lieutenant or NCOpodporučík nebo nějaký poddůstojníkjedna až tři obsluhy zbraní; součást čety nebo baterie
Platoončeta2nd or 1st Lieutenantporučík nebo podporučíktři nebo čtyři družstva, případně dvě nebo tři sekce
DetachmentodřadCaptain or 1st Lieutenantkapitán nebo poručíkvelikost byla proměnlivá a oscilovala mezi četou a menším praporem; vesměs jednotka organizovaná a spravovaná jako rota, avšak o menší velikosti - oproti tomuto pravidlu ale existovala řada výjimek
CompanyrotaCaptainkapitándvě až čtyři čety; samostatným rotám často veleli majoři
BatterybaterieCaptainkapitánčtyři až šest sekcí
GroupskupinaMajormajordvě nebo tři baterie; byly organickou součástí obranných praporů a praporů protiletadlového dělostřelectva
BattalionpraporLieutenant Colonelpodplukovníktři až pět rot či baterií; obranným praporům a protiletadlovým dělostřeleckým praporům veleli plukovníci
Provisional Groupprovizorní skupinaColonel or Lieutenant Colonelplukovník nebo podplukovníkProvizorní skupiny zahrnovaly dělostřelectvo, obojživelné traktory (tahače), ženisty a další jednotky dočasně zformované sborem k podpoře určité konkrétní operace. Skupiny zformované divizemi byly pouze seskupením specializovaných jednotek a jednotek služeb funkčně zorganizovanými k podpoře bojových operací. Obecně jim veleli velitelé praporů.
Marine Regimentpluk námořní pěchotyColonelplukovníktři prapory; čtyři nebo pět praporů v dělostřeleckém pluku
Marine Brigadebrigáda námořní pěchotyBrigadier Generalbrigádní generáljeden nebo dva pluky námořní pěchoty, brigádní jednotky
Tactical Grouptaktická skupinaBrigadier Generalbrigádní generálŠlo o provizorní taktickou jednotku o velikosti zhruba brigády.
Amphibious Corps Artilleryvelitelství dělostřelectva obojživelného sboruBrigadier Generalbrigádní generálx
Marine Divisiondivize námořní pěchotyMajor Generalgenerálmajortři pluky námořní pěchoty + dělostřelecký pluk + specializované jednotky + jednotky služeb
Amphibious Corpsobojživelný sborMajor Generalgenerálmajordvě nebo tři divize + velitelství dělostřelectva sboru + sborové jednotky
Fleet Marine Force, PacificxLieutenant Generalgenerálporučíkx
Commandant of the Marine ForcexGeneralgenerálNa začátku války měl velitel Sboru námořní pěchoty systematizovanou hodnost generálmajora, v lednu 1942 byla změněna na hodnost generálporučíka a v březnu 1945 na generála.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#538820Verze : 5
MOD

Označování pozemních jednotek
Kompletní název
Oficiální a kompletní označení jednotky zahrnovalo i označení nadřízených jednotek a velitelství, ke kterým byla jednotka přiřazena (assigned). Například tedy 1st Marine Amphibious Truck Company, Headquarters Troops, V Amphibious Corps nebo 3rd Marines, 3rd Marine Brigade, Defense Force, Samoan Group, Fleet Marine Force, In the Field. Toto celé označení zůstalo zachováno, i když byla jednotka dočasně přidělena (attached) k jednotce či velitelství nižší úrovně. Název byl změněn všeobecným rozkazem až poté, co byla jednotka přiřazena (reassigned) k jiné vyšší jednotce nebo velitelství. Toto bylo zavedeno v roce 1933, ačkoliv to bylo praktivováno již v předchozích letech. In the Field znamenalo to, že jednotka byla zasazena v poli. Pokud se jednotka nacházela v kasárnách, obsahoval název jednotky jméno základny či tábora. Pokud byla jednotka naloděna na plavidle, byl na konci názvu uvedeno Beyond the Seas čili na moři či v zámoří. Pokud se loď nacházela v přístavu, byl součástí názvu jednotky domovský řístav plavidla - například Marine Detachment, USS Arizona, Naval Base, Pearl Harbor, Oahu, Terriotry of Hawaii.


Číslování
Jednotky stejného typu byly číslovány vzestupně podle data aktivování. Občas ale docházelo k výjimkám. Prapory a samostatné roty, odřady či čety byly očíslovány jedno či dvoumístným arabským číslem. Některé samostatné roty a čety měly v názvu slovo Marine (námořní pěchoty), aby byly snadno odlišitelné od armádních jednotek stejného typu. Některé jednotky nebyly číslovány, nábrž nesly jméno své dislokace nebo funkce - například Marine Aircraft, Hawaiian Area, Marine Aircraft Wings, Pacific.Obojživelné sbory
Obojživelné sbory byly číslovány římskými číslicemi (I, III a V). Nicméně I. obojživelný sbor byl často označován jako 1st. Čísla nešla za sebou. I. a V., respektive III. a V. obojživelný sbor korespondovaly se stejným číslem floty námořnictva, s níž operovaly. Sbory byly také označovány jako IMAC, IIIAC či VAC. Vyskytovalo se i označování podle zvyklostí námořnictva - například III Phib Corps. Sborové jednotky nesly označení sboru, takže byly označovány například jako Medical Battalion, III Amphibious Corps, FMF, Pacific.Divize námořní pěchoty
Šest divizí námořní pěchoty bylo číslováno postupně podle data aktivování. Divize byly vždycky označovány jako např. 1st Marine Division, ne pouze jako 1st Marine, protože tato zkrácená podoba byla používána u pluků a mohlo by docházet k nežádoucí záměně. Všechny divizní jednotky na praporní úrovni nesly číslo divize. Na druhou stranu z toho ale nelze vyvodit, že by všechny jednotky s pořadovým číslem 1 patřily pod 1. divizi. Mohly totiž spadat pod vyšší velitelství, například přímo pod FMF, jak tomu bylo třeba v případě 1. houfnicového praporu.Pluky námořní pěchoty
První moderní pluk námořní pěchoty vznikl v roce 1899. Trvalejší ráz měl až ten z roku 1913, který se ale zpočátku jmenoval jinak a jméno 1st Marine Regiment obdržel až v roce 1916. Během první světové války byly čtyři pluky reorganizovány podle armádních tabulek na formace o třech organických praporech, zbylých deset si zachovala dosavadní strukturu, tj. pluky neměly podřízený praporní stupeň a sestávaly z několiak samostatných rot, nebo měly jeden prapor a několik samostatných rot, případně dva prapory po dvou až čtyřech rotách. Za první světové války existovalo čtrnáct pluků námořní pěchoty - 1.-11. a 13.-15., přičemž není jasné, proč neexistoval 12. Meziválečné pluky měly jen dva prapory. 3., 7., 8. a 9. záložní pluk námořní pěchoty nesly čísla předchozích pravidelných pluků.


Od roku 1930 nemuselo být v názvu obsaženo slovo Regiment. V letech 1930-1933 došlo u jednotlivých pluků k vypuštění tohoto slova. Od té doby se označují jen jako např. 4th Marines. Za druhé světové války existovaly pěší, dělostřelecké a ženijní pluky. Toto funkční členění se ale nijak neodráželo v jejich názvu. V historických pracech ale občas bývá přidáván do závorek pro snažší orientaci, je ale nutno mít na paměti, že to nebyla oficiální součást názvu. Pluky nebyly aktivovány postupně od nejnižšího čísla, ale napřeskáčku. Pluky byly rozděleny do bloků podle typu. Pluky s pořadovými čísly 1 až 9 a 21 až 29 byly pěší, pluky s čísly 10 až 15 byly dělostřelecké a pluky s čísly 16 až 20 byly ženijní. Nad rámec těchto "standardních" pluků vzniklo několik specializovaných pluků, které byly číslovány mimo tuto vzestupnou řadu. Šlo například o 1. paradesantní pluk námořní pěchoty (1st Marine Parachute). V říjnu 1947 byly pluky zredukovány na velikost praporů, ale ponechaly si staré plukovní označení. Tyto prapory držely tradici svých plukovních předchůdců. V říjnu 1949 došlo k reaktivaci 2., 5., 6., 10. a 11. pluku námořní pěchoty.Prapory
Prapory byly v rámci pěších a ženijních pluků tři a byly označovány jako 1. až 3. Dělostřelecké pluky měly podle období čtyři nebo pět praporů. Čísla praporů v pluku se občas měnila v závislosti na změně výzbroje či při reorganizacích. Někdy se prapor osamostatnil a místo něj byl zřízen prapor nový. Prapory se v běžné komunikaci označovali např. jako 1/5 (a vyslovovalo se to jako One/Five).Roty
Roty byly označovány v abecední pořadí v rámci celého pluku. 1. prapor měl roty A, B, C a D, 2. prapor roty E, F, G a H a 3 prapor roty I, K, L a M. První tři roty v každém prapory byly roty střelecké. Roty D, H a M byly rotami zbraní. Tyto roty byly v roce 1944 zrušeny, aniž by došlo ke změně písmen u ostatních rot, písmena D, H a M byla prostě vynechána (výjimkou je 29. pluk, který se v době změny teprve formoval). Vynecháno bylo od začátku i písmeno J, neboť bylo příliš podobné písmenu I. Roty byly běžně označovány jako rota E, 4. pluk námořní pěchoty (Company E, 4th Marines), nebo jednoduše jako E/4 (výslovnost E/Four). Číslo praporu tedy bylo vynecháváno. Někdy byl používán systém, který nepoužíval lomítko a naopak uváděl číslo praporu. Například zkratka 2E4 znamenala rotu E, 2. prapor, 4. pluk námořní pěchoty. V dokumentech se ale tento systém moc nevyskytuje.


Baterie
Baterie byla u námořní pěchoty relativní novinkou. Pozemní vojsko sice tento termín, který označoval dělostřelecké jednotky o velikosti rotu, zavedlo již v roce 1838, avšak námořní pěchota ho začala občas používat až během první světové války a zavedla ho až v listopadu 1924. Dělostřelecké pluky o pěti praporech měly v sestavách baterie A až P. Když byly páté prapory v roce 1944 zrušeny, znamenalo to konec rot N, O a P. Baterie obranných a protiletadlových dělostřeleckých praporů byly rovněž označovány písmeny. Tyto prapory sestávaly ze dvou až čtyř skupin a ty pak dále ze dvou až čtyř baterií. Pořadí označení nebylo standardizováno.


Další roty a baterie
Tradičně neexistovaly roty a baterie J, neboť v devatenáctém století vypadaly psací J a I stejně, takže by docházelo k záměně. Plukovní roty zbraní nebyly číslovány, byly označovány jednoduše např. jako rota zbraní, 3. pluk námořní pěchoty (Weapons Company, 3rd Marines). Za druhé světové války se vžilo označování rot/baterií pomocí fonetické abecedy (např. Able Company). Z toho vyvstává otázka, zda je správně psát Company A nebo A Company. Odpověď je taková, že správné je obojí, neboť neexistoval oficiální předepsaný formát a používalo se obojí. Nicméně zápis Company A se přeci jenom vyskytoval více a navíc se tak v originále pisatel vyhne tomu, že by větu začínal A Company, z čehož by nemuselo být jasné, zda A znamená označení roty A nebo neurčitý člen. Roty a baterie v samostatných praporech byly také označovány písmeny. Výjimku představovaly divizní velitelské prapory. Jejich roty nesly stejné označení jako jejich mateřská divize, tedy např. 1. rota vojenské policie (1st Military Police Company), 1. rota spojovací rota (1st Signal Company) a 1. průzkumná rota (1st Reconnaissance Company) patřily pod velitelský prapor, 1. divize námořní pěchoty (Headquarters Battalion, 1st Marine Division). Vyskytoval se ale i označení v podobě spojovací rota, velitelský prapor, 3. divize námořní pěchoty (Signal Company, Headquarters Battalion, 3rd Marine Division).


Kasárny námořní pěchoty a jejich roty
Sousloví Marine Barracks čili Kasárny námořní pěchoty neznačí budovu, nýbrž taktickou jednotku. První taková jednotka vznikla v roce 1804. Tyto jednotky byly umístěny v námořních základnách, jimž zajišťovaly bezpečnost a další podpůrné služby. Tyto jednotky sestávaly z několika rot. Kasárna námořní pěchoty většinou sestávaly z kasárenského odřadu (velitelské prvky, prvky služeb, případně hudba) a několika strážních rot. Někdy byla přidělena i spojovací rota či rota služeb. Před zřízením stálých praporů a pluků byly provizorní expediční jednotky sestavovány právě z rot z různých kasáren. Tyto roty tak spolu neprošly žádným výcvikem a poprvé se viděly až v přístavu, kde se měly nalodit. Celé to komplikoval ještě systém značení rot. Ty se totiž označovaly například jako rota A, kasárny námořní pěchoty, námořní základna, Filadelfie. V roce 1900 dostaly všechny roty přiděleno natrvalo číselné označení, ačkoli si současně ponechaly i dosavadní označení pomocí písmen. Čísla obdržely i velitelské, kulometné, ženijní, spojovací a dělostřelecké roty. Tato čísla šla v posloupnosti skrz celou námořní pěchotu bez ohledu na funkci roty. Takže když byly tyto roty sestaveny do provizorních praporů a pluků, nebyla orientace v číslech rot o nic moc lepší. Objevil se proto třetí systém identifikace. Když byly roty shromážděny do provizorního pluku či praporu, obdržely většinou vlastní písmenné označení, které mělo posloupnost v rámci pluku či praporu. Tento systém byl oficiálně zaveden v roce 1931, avšak roty nadále spíše preferovaly čísla přidělená v roce 1900. Když byla rota přeřazena z jednoho praporpu či pluku do jiného, změnilo se její písmenné označení, zatímco číselné zůstalo. Na počátku roku 1933 bylo číselné označení rot zrušeno, což většina námořních pěšáků přivítala s nelibostí.


Další označování rot
Některé roty byly označovány čísly nebo písmeny v posloupnosti v rámci všech praporů stejného typu, a to bez ohledu na pluky. Například orty 1. a 2. zdravotnického praporu byly v meziválečném období očíslovány v rámci obou praporů.Odřady
Slovo odřad (Detachment) bylo používáno ve třech významech. Většinou se jednalo o jednotku s vnitřní organizací odpovídající rotě, avšak s menšími počty mužstva, v podstatě o takovou větší četu. Slovem odřad se také označoval prvek, který byl dočasně vyčleněn z mateřské jednotky. Mohlo se jednat o dočasnou formaci o několika lidech nebo také o formaci dvou či více rot. Taková formace si nesla v názvu název mateřské jednotky. Například šlo o odřad, rota A, 4. zdravotnický prapor (Detachment, Company A, 4th Medical Battalion). Třetím použitím byly odřady námořní pěchoty (Marine detachments) na palubách lodí. To byly v podstatě malé roty. Jednalo se v podstatě o menší verzi kasáren námořní pěchoty. Tyto odřady mohly také být zřízeny pro zvláštní účely nebo za účelem správy mariňáků, kteří byli přiděleni k plnění úkolů u námořnictva.Skupina
Skupina (Group) jako organizační termín se objevovala ve více kontextech a zahrnovala formace o velmi rozdílné velikosti. Prvně se tento termín objevil pro označení malého a dočasného úkolového prvku zřízeného v rámci pluku či praporu. Má to blízko k druhému významu slova odřad, avšak skupina zůstávala v rámci mateřské jednotky, zatímco odřad působil mimo ní. Další použití se týkalo obranných praporů a později též protiletadlových dělostřeleckých praporů, kde skupina byla jejich organickou součástí a sestávala ze dvou až čtyř baterií. Byly to vlastně takové jakoby malé prapory. Slovo skupina se používalo také pro označování dočasných úkolových prvků zřízených sbory či divizemi k provedení specifické taktické či podpůrné mise na podporu bojové operace. Mohlo se jednat o prapor posílený odřady z jiných jednotek nebo o formaci sestávající z vícero praporů. Čtvrté použití se týkalo provizorních taktických skupin, což byla další forma úkolové organizace, ale tato neměla jen podpůrné úkoly, nýbrž přímo bojové. Základem byl pluk, který byl posílen o specializované jednotky a jednotky služeb. Ve výsledku to tedy odpovídalo silou zhruba brigádě.Ešalon
Slovo ešalon (Echelon) má ve vojenském prostředí více významů. V oblasti organizace jednotek označoval část jednotky nasazenou samostatně od mateřské jednotky. U pozemních jednotek šlo především o předsunuté (Forward) a týlové (Rear) ešalony. U leteckých jednotek šlo o Advance, Forward, Rear, Flight a Ground Echalon. Někdy se používalo označení ešalon i pro určení pořadí příjezdu či vylodění jednotek (1st Echalon, 2nd Echalon, Assault Echalon).Poznámka
Dobové dokumenty znají a používají termín Advance i Advanced. Jde o synonyma bez významového rozdílu. Vyskytují se rovněž podobná slova Amphibian a Amphibious. Jde v zásadě rovněž o synonyma, avšak zde existoval oficiální rozdíl. Slovo Amphibian se používalo pro označení jednotek vybavených obojživelnými traktory, zatímco slovo Amphibious pro obojživelné sbory.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#538822Verze : 14
MOD

Doplňující názvy
Samostatný
Jednotky s označením samostatný (Separate) byly přiřazeny nebo přiděleny k větší jednotce nebo velitelství. Samostatnost znamenala, že prapor, rota, baterie či četa nebyly organickou součástí pluku či praporu. Tyto jednotky byly vesměs řízeny přímo velitelstvím FMF, Pacific, které je obvykle přidělovalo jednotlivýžm sborům, divizím, brigádám a dalším jednotkám k provedení bojových operací.Provizorní
Jako provizorní (Provisional) byly označovány jednotky, které byly zformovány vyššími velitelstvími a jednotkami ze sil a prostředků přiřazených stávajícím podřízeným jednotkám nebo stažených z doplńovacích formací. Tyto jednotky vznikly bez ohledu na systemizaci. Jejich účelem bylo vystužení, doplnění nebo posílení existujících podobných jednotek, případně splnění specifického úkolu. Ze správního hlediska zůstávalo mužstvo, které bylo přiděleno k provizorní jednotce, přiřazené ke své mateřské jednotce, která tak zajišťovala výplaty, výstroj apod.). Tento princip koplikoval život velitelství mateřské i provizorní jednotky. Provizorní jednotky byly většinou časem zrušeny, přičemž se síly a prostředky vrátily k mateřským jednotkám. V některým nečetných případech se přetransformovaly v pravidelné jednotky. Slovo Provisional bylo někdy obsaženo v těle názvu, někdy přidáno za názvem do závorky. V dokumentech se vyskytují obě podoby a žádná nebyla standardizována. Možné jsou tedy obě.


Velitelství sboru námořní pěchoty (HQMC) sice chápalo nutnost poskytnout velitelům v poli určitou volnost, ale v roce 1944 současně vidělo problémy, které způsobovala existence těchto formací. Velitelé často nedokázaly odůvodnit jejich existenci a hlavně je formovaly jen ze sobě dostupných prostředků. Jelikož nechtěli omezit sílu existujících pravidelných jednotek, skládaly tyto provizorní formace z doplňovacího mužstva. To ale snižovalo množství mariňáků, kteří se vraceli zprátky do USA. To způsobovala nedostatek zkušeného mužstva, který by bylo základem pro nové, výcvikové či doplňovací jednotky. HQMC se snažilo, aby se mariňáci z nasazení vraceli po 14 měsících, avšak i kvůli existenci provizorních jednotek se tak často stávalo až po 24 až 30 měsících. HQMC proto zvýšilo dohled nad existencí provizorních jednotek a podařilo se mu dosáhnout zrušení řady z nich.


Dalším typem provizorních jednotek byly ty, které byly zřízeny uprostřed boje jako ad hoc nouzové formace. Tyto jednotky nebyly oficiálně aktivovány a objevují se jen ve válečných denících. Mužstvo k jejich zřízení bylo staženo z speciálních jednotek a jednotek služeb, případně z jednotek, které utrpěly v boji velké ztráty a byly staženy z fronty. V opravdu krizových situacích byl stažen i pozemní personál leteckých jednotek námořnictva. Jejich úkolem bylo fungovat jako záloha, zajistit odkrytá křídla, vyčistit prvními sledy obejitá ohniska odporu či zabezpečit týl proti průniku nepřítele. Tyto jednotky měly obvykle krátkou dobu existence.Smíšený
Smíšení (Composite) jednotky byly sestaveny z menších jednotek dvou či více typů. Například 51. obranný prapor (smíšený) (51st Defense Battalion (Composite)) sestával z protiletadlové dělostřelecké skupiny, kulometné skupiny, kanónových a houfnicových baterií a zesílené střelecké roty. V případě leteckých jednotek námořní pěchoty se jednalo o případy, kdy jednotka byla vybavena letadly různých typů.Speciální jednotky
Divizní speciální jednotky (special troops) byly původně podřízeny Velitelství speciálních jednotek (Commander, Special Troops), což bylo v podstatě plukovní velitelství v rámci divize. Sestávalo z velitelského praporu, lehkého tankového praporu, praporu speciálních zbraní, ženijního praporu, zákopnického praporu a paradesantního praporu. Speciálních jednotek ubylo v polovině roku 1942, kdy byly zřízeny ženijní pluky, do nichž byly převedeny ženijní a zákopnické prapory. V dubnu 1943 došlo k odsunu paradesantních praporů mezi jednotky FMF. V květnu 1943 byly zrušeny prapory speciálních zbraní. Tak zůstaly jen velitelské a tankové prapory. Velitelství speciálních jednotek proto byla v květnu 1944 zrušena. Oba zbývající prapory byly převedeny pod Velitelství jednotek služeb.Jednotky služeb
Divizní jednotky služeb (service troops) byly původně podřízeny Velitelství jednotek služeb (Commander, Service Troops), což bylo v podstatě plukovní velitelství v rámci divize. Sestávalo z provozního praporu, zdravotnického praporu a obojživelného traktorového praporu. Posledně jmenovaný prapor byl přidán v červenci 1942, avšak v květnu 1944 byly tyto prapory převdeny do jednotek FMF. Motorizované dopravní prapory byly přidány v dubnu 1943, ale je potřeba dodat, že byly vytvořeny z dopravních rot provozních praporů.Spojený a kombinovaný
Termíny spojený (Joint) a kombinovaný (Combined) se začaly objevovat po americko-britské konferenci ARCADIA, která se konala v prosinci 1941 a lednu 1942 ve Washingtonu. Zde byl jejich význam definován. Spojená jednotka byla taková, která byla složena z nižších jednotek různých ozbrojených složek jednoho státu (např. letectva a námořnictva), zatímco kombinovaná jednotka byal taková, jež byla sestavena z nižších jednotek více států (především tedy jednotek amerických a britských).
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539285Verze : 3
MOD

Úkolově zaměřená organizace v boji


Obecně
Jednotky námořní pěchoty zasazené do boje bojovaly jako vševojskové (combined arms) formace sestávající z pěchoty, dělostřelectva, speciálních jednotek a jednotek služeb. Konkrétní složení se odvíjelo od toho, co vyžadovala zadaná mise. Divize před vstupem do boje přidělovaly speciální jednotky a jednotky služeb svým plukům, praporům a někdy i rotám. Další jednotky mohly být ještě přiděleny ze sborových jednotek, což byly většinou dělostřelecké, obranné a obojživelné traktorové jednotky. Takto zesílené a úkolově zorganizované pluky byly původně označovány jako bojové skupiny (combat groups) a jejich prapory jako bojové týmy (combat teams). Tyto termíny byly časem nahrazeny termíny plukovní vyloďovací tým (regimental landing team) a praporní vyloďovací tým (battalion landing team).Bojové skupiny a týmy
Pro vylodění na Guadalcanalu sestavila 1. divize námořní pěchoty Bojovou skupinu A (Combat Group A), jejímž základem byl 5. pluk námořní pěchoty, a Bojovou skupinu B (Combat Group B), jejímž základem byl 1. pluk námořní pěchoty. Každá skupina sestávala z pěšího pluku, dělostřeleckého praporu, lehké tankové roty, ženijní roty, zákopnické roty, obojživelné traktorové roty, zdravotnické roty, průzkumné čety, čety speciálních zbraní a motorizované dopravní čety. Pěší prapory Bojové skupiny A byly zorganizovány jako Bojové týmy 1, 2 a 3 a pěší prapory Bojové skupiny B pak jako Bojové týmy 4, 5 a 6. Bojové týmy sestávaly z pěšího praporu, houfnicové baterie, ženijní čety, zákopnické čety, obojživelné traktorové čety a menších prvků jednotek služeb. Divizní podpůrná skupina (Division Suport Group) sestávala z ženistů, speciálních zbraní, zákopníků a dělostřelectva. Tato struktura byla určena nejen pro vylodění a boj, ale i pro samotné nalodění na transportní plavidla.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539310Verze : 0
MOD
Zatím bez vyšších velitelských stupňů než je křídloAnglickyČesky
MARINE AVIATION FLYING UNITSJEDNOTKY LETECTVA NÁMOŘNÍ PĚCHOTY (LETECKÉ)

Marine Aircraft Wingletecké křídlo námořní pěchoty
Marine Base Defense Aircraft Wingletecké křídlo základnové obrany námořní pěchoty
Marine Air Task Forceletecké úkolové uskupení námořní pěchoty

Marine Aircraft Groupletecká skupina námořní pěchoty
Marine Base Defense Aircraft Groupletecká skupina základnové obrany námořní pěchoty
Marine Air Support Groupletecká podpůrná skupina námořní pěchoty
Marine Carrier Air Grouppalubní letecká skupina námořní pěchoty
Marine Observation Grouppozorovací skupina námořní pěchoty
Marine Glider Groupkluzáková skupina námořní pěchoty

Marine Fighting Squadronstíhací peruť námořní pěchoty
Night Fighting Squadronnoční stíhací peruť námořní pěchoty
Marine Scout-Bombing Squadronzvědně-bombardovací peruť námořní pěchoty
Marine Fighter-Bombing Squadronstíhací-bombardovací peruť námořní pěchoty
Marine Torpedo-Bombing Squadrontorpédově-bombardovací peruť námořní pěchoty
Marine Bombing Squadronbombardovací peruť námořní pěchoty
Scouting Squadronzvědná peruť námořní pěchoty
Marine Scouting Squadron-Reservezáložní výzvědná peruť námořní pěchoty
Marine Observation Squadronpozorovací peruť námořní pěchoty
Marine Photographic Squadronfotografická peruť námořní pěchoty
Marine Utility Squadron?
Transport Squadrontransportní peruť námořní pěchoty (nebo dopravní?)
Marine Glider Squadronkluzáková peruť námořní pěchoty
Marine Training Squadronvýcviková peruť námořní pěchoty
Marine Operational Training Squadronoperačně výcviková peruť námořní pěchoty

Marine Target Towing Detachmentodřad vlekání cílů námořní pěchoty ???

Artillery Spotting Division???


MARINE AVIATION GROUND UNITSJEDNOTKY LETECTVA NÁMOŘNÍ PĚCHOTY (POZEMNÍ)
Service Group (Provisional)
Air Base Group
Warning Group
Marine Ground Control Group
Woman’s Reserve Group

Aircraft Engineering Squadron
Air Regulating Squadron
Marine Aircraft Wing Service Squadron
Marine Aircraft Group and Marine Aircraft Wing Headquarters Squadrons
Marine Aircraft Group Service Squadron
Marine Service Squadron-Reserve
Service Squadron
Air Casual Squadron
Air Warning Squadron
Marine Ground Control Intercept Squadron
Air Warning Squadron (Air Transportable)
Marine Assault Air Warning Squadron
Marine Tactical Air Control Squadron
Marine Air Base Squadron
Marine Air Depot Squadron
Marine Aircraft Salvage and Repair Squadron
Aviation Woman’s Reserve Squadron
Marine Barrage Balloon Squadron

Landing Force Air Support Control Unit
Base Air Detachment
Marine Carrier Aircraft Service Detachment
Marine Aviation Detachment MAD, ...
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539743Verze : 9
MOD

Jednotka anglickyJednotka českySloženíSystemizovaná hodnost veliteleHodnost velitele v praxi
Aircraft, Fleet Marine Force, Pacificvelitelství letectva Velitelství flotních sil námořní pěchoty v Pacifiku-generálmajor-
Marine Aircraft Wingletecké křídlo námořní pěchoty2 až 8 skupinbrigádní generálod podplukovníka po brigádního generála
Marine Aircraft Groupletecká skupina námořní pěchoty2 až 10 perutí (běžně 3 nebo 4)plukovníkod majora po plukovníka
Marine Squadronperuť námořní pěchoty3 až 4 divizemajorod kapitána po podplukovníka
Aircraft Divisionletecká divize2 až 3 sekcekapitánod poručíka po kapitána
Aircraft Sectionletecká sekce2 až 3 letadlaporučík
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539745Verze : 3
MOD
Stíhací peruť námořní pěchoty
Marine Fighting Squadron
Stíhací perutě byly zdaleka nejpočetnějšími. Jednalo se o víceúčelové jednotky, které plnili úkolu v oblasti vzdušného boje, leteckých bojových hlídek, útoků proti plavidlům, doprovodu bombardérů a přímé letecké podpory. Tato poslední role z nich činila v podstatě stíhací bombardéry. To byl ostatně hlavní účel, kvůli němuž byly zřízeny, tj. podpora obojživelných výsadků pozemních jednotek. Námořní letecké jednotky také plnily úkoly z oblasti přímé letecké podpory, avšak těžiště jejich činnosti spočívalo v předchozích rolích. Ty ale nezřídka musely plnit právě i stíhací perutě námořní pěchoty. Aby mohly provádět podporů obojživelných výsadků, byla část stíhacích pěrutí námořní pěchoty vyzbrojena stíhači schopnými startu z palub letadlových lodí. To jim umožnilo podporu výsadků od samého začátku. Ostatní perutě obdržely stíhače určené pro start z klasických letišť, případně stroje, které byly původně určené pro operace z palub lodí, ale v praxi se v této roli neosvědčily. V roce 1944 obdržela většina perutí po dvou fotoprůzkumných strojích pro zhodnocení účinku náletů. Stíhací perutě námořní pěchoty měly původně 18 stíhacích letounů. V roce 1944 bylo toto číslo zvýšeno na 24.


Noční stíhací peruť námořní pěchoty
Marine Night Fighting Squadron
Noční stíhací perutě námořní pěchoty byly vyzbrojeny a vycvičeny k provádění záchytů útočích nepřátelských letadel ještě před jejich příletem k cíli a k nočním náletům na nepřátelská plavidla. Tyto jednotky byly vybaveny pozemními naváděcími radary SCR-527A, později SCR-588, a spolupracovaly s perutěmi letecké výstrahy. Stíhači byli na cíle naváděni ze středisek řízení stíhačů. Jednotlivé stroje byly vybaveny identifikačními přístroji IFF, radiostanicemi pracujícími na velmi vysokých frekvencích a vlastními radary krátkého dosahu, které jim umožnili finální navedení. První noční perutě byly zřízeny v červenci 1943, prvního nasazení se dočkaly až v září 1943. Většina perutí měla ve výzbroji strole F4U-2 Corsair, F6F-3N Hellcat a F6F-5N Hellcat. Jedna měla stroje PV-1N Ventura, na konci války některé perutě přezbrojily na stroje F7F-3N Tigercat, ale ty se již nestačily zapojti do boje. Standardem bylo 12 letadel ve výzbroji perutě, avšak počet se pohyboval do 6 kusů až po 34 strojů.


Zvědně-bombardovací peruť námořní pěchoty
Marine Scout-Bombing Squadron
Čtyři zvědně-bombardovací perutě, které existovaly na počátku války, vznikly přejmenováním dvou ze tří zvědných perutí a dvou bombardovacích perutí. Tyto jednotky byly vyzbrojeny zvědnými bombardéry, které prováděly střemhlavé útoky, dálkovou zvědnou činnost a hlídkování. Vedle toho také někdy prováděly nálety na cíle před vyloděním pozemních jednotek a posléze i jejich přímou leteckou podporu. Někdy také prováděly klasické horizontální bombardování v různých výškách, pokládaly kouřovou clonu a rozprašovaly DDT na oblastí základen. Základní výzbrojí těchto perutí byly většinou letouny SBD Dauntless a SB2C Helldiver. V letech 1944-1945 část perutí používala i stroje F4U-4 Corsair. Perutě měly původně ve stavu 18 strojů, v roce 1944 došlo k navýšení na 24 strojů.


Stíhací-bombardovací peruť námořní pěchoty
Marine Fighter-Bombing Squadron
Průběh bojů ukázal potřebu leteckých jednotek specialzivoaných na efektivní podporu pozemních jednotek. Tyto perutě vznikly přejmenováním a přezbrojením některých zvědně-bombardovacích perutí v říjnu 1944. Nicméně již v prosinci 1944 byly přejmenovány zpět na zvědně-bombardovací. Vntřní organizace těchto perutí kopírovala stíhací perutě. Vyzbrojeny byly bitevními verzemi stíhacích letounů, které měly větší nosnost a lepší ochranu, případně novějšími verzemi stíhaček, které iž těmito vylepšení také disponovala. Hlavním úkolem těchto jednotek bylo poskytování přímé letecké podpory, avšak často byly nasazovány i při útočích na nepřátelská plavidla. Peruť standardně disponovala 24 letouny.


Torpédově-bombardovací peruť námořní pěchoty
Většina torpédově-bombardovací perutí vznikla přejmenováním ze zvědně-bombardovacích perutí a později také ze stíhacích-bombardovacích perutí. První torpédově-bombardovací peruť vznikla v květnu 1943. Perutě byly ovšem málokdy nasazovány na torpédovací mise. Většinou prováděly klasické horizontální bombardování v různých výškách a vykonávaly hlídkové mise. Vzhledem k relativně velkému prostoru pro náklad munice byly často používán také k zásobování pozemních jednotek, kterým shazovaly zásoby pomocí padáků. Tyto měly ve výzbroji 18 torpédových bombardérů TBF-1C Avenger.


Bombardovací peruť námořní pěchoty
Námořní pěchota disponovala již od roku 1937 bombardovacími perutěmi. Ty byly v roce 1941 přejmenovány na zvědně-bombardovací perutě. První nová bombardovací peruť, která již byla vybavena středními bombardéry, byla zřízena v březnu 1943. Jejich existence u námořní pěchoty byla často zpochybňována. Nicméně letectvo mělo středních bombardérů nadbytek, a tak je námořní pěchota mohla snadno získat. Navíc se celkem osvědčily při horizontálním bombardování v různých výškách, dálkových útocích na nepřátelská plavidla a průzkumu. Peruť měla ve výzbroji 12 či někdy až 15 středních bombardérů PBJ-1 (námořní označení pro B-25 Mitchell).


Zvědná peruť námořní pěchoty
Dvě ze tří předválečných zvědných perutí byly v červenci 1941 přejmenovány na zvědně-bombardovací perutě. Zůstala tak jediná peruť s tímto názvem. Ta operovala na Panenských ostrovech a byla vyzbrojena obojživelnými víceúčelovými letouny J2F-2A Duck, jež byly v roce 1942 nahrazeny stroji OS2N-1
Kingfisher a poté na počátku roku 1944 zvědnými bombardéry SBD Dauntless. V květnu 1944 byla peruť deaktivována.


Pozorovací peruť námořní pěchoty
Za druhé světové války existovaly u námořní pěchoty dva rozdílné typy pozorovacích perutí. Čtyři perutě měly v názvu trojmístná čísla a byly vybaveny 18 stíhacími letouny F4F-3P, F4F-7 či F6F-5P. Tyto stroje byly vybaveny pro fotoprůzkum. Všechny pozorovací perutě tohoto typu byly v letech 1944 či 1945 přetransformovány a přejmenovány na stíhací perutě. Ostatní pozorovací perutě měly v názvu jednomístné číslo. Tyto perutě byly vybaveny 12 či 14 lehkými pozorovacími letouny NE-1B nebo OY-1. První perutě tohoto typu vznikly v lednu 1944 z dělostřeleckých návodčích divisions, které existovaly od října 1943 v rámci uvedených pozorovacích perutí s trojmístným číslem v názvu. Tyto divisions disponovaly 12 stroji, z čehož tři byly náhradní. Oba typy perutí prováděly taktický průzkum ve prospěch pozemních jednotek a fungovaly jako návodčí dělostřelecké palby. Perutě vyzbrojené lehkými pozorovacími letouny podporovaly činnost sborového a divizního dělostřelectva, které řídilo jejich činnost. Vedle toho zajišťovaly i styčné lety. Perutě vybavené fotografickými verzemi stíhacích letounů prováděly dálkový fotografický a vidový průzkum.


Fotografická peruť námořní pěchoty
První fotografická peruť byla zřízena v dubnu 1942. Tyto perutě byly vybaveny šesti fotoprůzkumnými stíhacími letouny a osmi hlídkovými bombardéry PB4Y-1 (B-24D) Liberator nebo PB4Y-2 Privateer. Tyto stroje vykonávaly dálkový, výškový fotoprůzkum.


Víceúčelová peruť námořní pěchoty
Víceúčelová peruť byla vybavena 12 až 15 transportními letouny R4D (C-47) Skytrain, třemi víceúčelovými transportními letouny a třemi víceúčelovými letouny. V červnu a červenci byly tyto perutě přejmenovány na transportní perutě.


Transportní peruť námořní pěchoty
Tyto perutě vznikly v červnu a červenci 1944 přejmenováním z víceúčelových perutí a byly vybaveny 12 transportními letouny R4D (C-47) Skytrain. Ty byly od srpna 1944 nahrazovány transportními letouny R5C-1 (C-46) Commando. Perutě zajišťovaly přepravu materiálu a vojsk, shoz zásob na padácích a odsud zraněných.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539808Verze : 10
MOD
Diskuse
k tem leteckym jednotkam :


Carrier Air Group - v RAF i USA zatim prekladame jako palubni letecka skupina
Fighter-Bombing Squadron - stíhací-bombardovací (s pomlckou, ne bez, o tom byly velke debaty Very Happy )


Artillery Spotting Division - divize dělostřeleckých návodčích ?


ty groupy a wingy - muzes prekladat "pres linkator" - v USAF se vetsina nazvu jiz vyskytuje
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539874Verze : 0
MOD
díky moc za připomínky!


stíhací-bombardovací a pomlčka --- ok, nemám s tím sebemenší problém


Carrier - palubní --- oj, já hlava děravá, to mi vůbec nedošlo a přitom je to tak jasné, achjo... zapracujina zbytek ještě kouknu
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539875Verze : 0
MOD
Hele, jak jsem psal, nemám s tou pomlčkou problém. Ale tady na válce, i jinde na netu, to vidím psané bez té pomlčky, viz např. https://www.valka.cz/topic/view/73032. Analogicky třeba i "zvědná bombardovací" máme bez pomlčky...
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539889Verze : 0
MOD
Pak bych taky chtěl probrat, zda psát u jednotek


torpédovací či torpédová


vyskytuje se obojí, i zde u nás na foru


vesměs vidím torpédový člun a torpédový bombardér, takže se ptám, zda je ok, kdy od toho odvodím
torpédová peruť
a stejně tak
torpédová bombardovací peruťnebo je u jednotek posun od torpédový k torpédovací a píše se tedy
torpédovací peruť
a stejně tak
torpédovací bombardovací peruťanebo záleží na tom, zda je to slovo Torpedo samostatné, nebo zda je ve složenině a tedy se píše


torpédová peruť
ale
torpédovací bomnardovací


či naopak


torpédovací peruť
ale
torpédová bombardovací peruťči čili jak překládat,


Torpedo Squadron
Torpedo Bombing Squadron
Torpedo-Bombing Squadron
Torpedo Bomber Reconnaissance Squadron
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#539893Verze : 0
MOD
Psaní adjektiv k flota (a rovnou i flotila) a torpédo (vč. složenin) jsem přes kolegyni konzultoval s pracovnicí ÚJČ. Ještě se na to podívám a postupně zapracuji to, co se týká floty a torpéd. K pozornosti širšího pléna doporučiji hlavně ten konec, který se týká používání spojovníků mezi adjektivy tohoto typu.
Od substantiva „flota“ (v originále Fleet) je vhodnější adjektivum „flotní“, nebo „flotový“?
výkladové slovníky češtiny adjektivum neuvádějí, doporučuji podobu flotový. Přípona -ový je nejfrekventovanější příponou, kterou se tvoří vztahová adjektivaOd slova „flotila“ (v originále Flotilla; výrazně menší jednotka než flota) je vhodnější adjektivum „flotilní“, nebo „flotilový“?
podle SSJČ i Nového akademického slovníku má adj. podobu flotilovýJe vhodnější psát „torpédový bombardér“, nebo „torpédovací bombardér“?
Je vhodnější psát „torpédová peruť“, nebo „torpédovací peruť“?

V obou případech doporučuji adj. torpédový. V Českém národním korpusu jsem našla spojení torpédový bombardér 96×, torpédovací bombardér ani jednou. Pochopitelně, že ani spojení torpédovací bombardér chybné není. Obě příd. jm. vyjadřují totéž.


Je vhodné aby to byl stejný tvar jak pro letadlo, tak i pro jednotku letadlem vybavenou, nebo naopak rozdílný, anebo je to z lingvistického hlediska irelevantní?
Tomu moc nerozumím. To se vztahuje ke dvojici předchozí? Pokud ano, tak doporučuji užít adj. torpédový.


Často je to i ve složeninách (s pomlčkou i spojkou). Je pak vhodnější:
„torpédovací a bombardovací peruť“, respektive „torpédovací-bombardovací peruť“, nebo
„torpédová a bombardovací peruť“, respektive „torpédová-bombardovací peruť“?

Spojovník se mezi těmito typy adjektiv běžně v češtině neužívá. Pokud se však zvolí spojka a, tak dané spojení nemusí být jednoznačné – může to vyznít, že jde jednak o torpédovou peruť a jednak o bombardovací peruť, tedy o perutě dvě, nebo o peruť jednu mající dvě funkce. Pokud jde o druhý význam, šlo by to vyřešit podobou torpédově-bombardovací.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#540553Verze : 1
MOD
Martin Smíšek
Admin
+
kdokoliv dalšíZakládám perutě USMC a koukám přitom samozřejmě na dosavadní překlady, hlavně do leteckých jednotek letectva a námořnictva. Narazil jsem na problém a rád bych ho pořešil, než to začnu zakládat/překládat. Máme tu trochu rozplizlé překlady pro Attack a Strike.


Dotaz: Můžeme se domluvit, že bude


Strike = Úderný
Attack = Bitevní
Heavy Attack = Těžký bitevní
Strike Fighter = úderně-stíhací
Fighter Attack = stíhací-bitevní
All-Weather Fighter Attack = stíhací-bitevní pro každé počasí
All-Weather Attack = bitevní pro každé počasí


?(Assault = Útočný (netýká se letectva, doplňuji spíše pro úplnost))


Předem díky za vyjádření/pomoc/připomínky.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-pechota-WWII-t184650#540910Verze : 2
MOD