Main Menu
User Menu

Medaila za službu

Policajný zbor SR

Medaila za službu v Policajnom zbore:
Udeľovanie a nosenie rezortných vyznamenaní Policajného zboru Slovenskej republiky upravuje Nariadenie ministra vnútra č.35 z 15.08.1998 o zriadení vyznamenaní a ocenení.


Medailu za službu v Policajnom zbore sa udeľuje za dlhoročnú príkladnú službu policajtom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o vnútornú bezpečnosť Slovenskje republiky a značnou mierou prispeli k vytváraniu a prehlbovaniu dôvery občanov k Policajnému zboru.


Medaila za službu v Policajnom zbore má tri stupne, z ktorých najvyšší je I.stupeň.
Na udelenie jednotlivých stupňov sa požaduje odslúženie:
30 rokov trvania služobného pomeru pre I.stupeň,
20 rokov trvania služobného pomeru pre II.stupňa,
10 rokov trvania služobného pomeru pre III.stupňa,


Medailu za službu v Policajnom zbore udeľuje minister a prezident Policajného zboru. Pri odovzdávaní medaily dostáva vyznamenaný aj doklad o jej udelení.
Za službu v Policajnom zbore sa na účely tohto nariadenia považuje aj dĺžka trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbojených zboroch, ozbrojených bezpečnostných zborov a v Slovenskej informačnej služby.


Vyznamenanie má okrúhly tvar s priemerom 37 mm s obojstrannou razbou.


I.stupeň (pozlátené),
II.stupeň (postriebrené),
III.stupeň (bronz),


Rub:
Na rubovej strane vyznamenania je v strednej časti kruhu umiestnený nápis "ZA SLUŽBU V POLICAJNOM ZBORE" a po obvode je z hornej časti nápis "MINISTERSVO VNÚTRA", v spodnej časti kruhu zľava do prava je nápis "SLOVENSKEJ REPUBLIKY" a nápisy sú oddelené lipovými lístkami.


Líc:
Na lícnej strane vyznamenania je v spodnej časti umiestnené logo Policajného zboru. Po jeho stranách sa tiahne k hornej časti šesť vlnovitých oblúkov. Posledné dva vlnovité oblúky z oboch strán narážajú na tri modré kamienky orámované kruhom.


Stuha:
Vyznamenie je zavesená na stuhe 38 mm širokej a 50 mm dlhej.
I.stupeň - stuha v základnej farbe bordová pivóniová s dvoma modrými pruhmi šírky 6 mm umiestnenými 4 mm od okarajov stuhy,
II.stupeň - stuha v základnej farbe kardinálska červená s dvoma modrými pruhmi šírky 6 mm umiestnenými 4 mm od okarajov stuhy,
III.stupeň- stuha v základnej farbe šípkovo červená s dvoma modrými pruhmi šírky 6 mm umiestnenými 4 mm od okarajov stuhy,


Záves:
Záves vyznamenania je 22 mm šírky a 14 mm vysoký, má nepravidelný tvar s naznačeným poloblúkom, orámovaným v spodnej časti do oblúka prehnutými kvapkovitými útvarmi. V strede závesu sú číslice I., II. a III.. Číslice označujú stupeň vyznamenania.


Stužka:
Stužka vyznamenaia je napnutá na pravouhlej lište šoirokej 38 mm a 10 mm vysokej. V strede stužky je umiestnená miniatúrka závesu 14 mm široká a 9 mm vysoká. Záves a miniatúrka sú vyhotovené z rovnakého kovu ako príslušný stupeň vyznamenania.


Zdroj:
- Nariadenie ministra vnútra č.35 z 15.08.1998 o zriadení vyznamenaní a ocenení,
- archív autora,


upravil 07.01.2009 slimoURL : https://www.valka.cz/Medaila-za-sluzbu-t79675#292458Verze : 0