Main Menu
User Menu
Reklama

Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže

Honorary Medal of Corps of Prison and Court Guard / Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže

     
Název:
Name:
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.12.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Medaila má tri stupne, pričom najvyšší je prvý stupeň.
I.stupeň - za 12 rokov trvania služobného pomeru v zbore,
II.stupeňza - 8 rokov trvania služobného pomeru v zbore,
III.stupeň - za 4 roky trvania služobného pomeru v zbore
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#425711Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže - I. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.12.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Na medaile je znázornený znak Zboru väzenskej a justičnej stráže. Odznak znázorňuje dve postavy - patrónov väzenstva sv. Hypolita a sv. Michala. Na heraldicky pravej strane stojí sv. Hypolit v podobe rímskeho vojaka s prstencovým nimbom a zlatým mečom, držiaci zlatú kopiju so zástavou. Na heraldicky ľavej strane stojí sv. Michal so zlatým prstencovým nimbom, pravicou držiaci zlatý plamenný meč a ľavicou zlaté váhy. Patróni stoja na stuhe s motívom NIL MINUS QUAM IRASCI PUNIENTEM DECET (Nič nepristane trestajúcemu menej ako hnev). Nad malým znakom zboru so štátnym znakom SR je nápis "ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE". Malý znak zboru tvorí štátny znak SR, ležiaci na zlatom kľúči, visiacom na zlatej reťazi, rozloženej po okraji oválneho poľa. Vyhotovená je vo farbe zlatej patiny.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).
Rozkaz ministra č. 5/2001 zbierky rozkazov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v platnom znení
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#425712Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže - II. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.12.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Na medaile je znázornený znak Zboru väzenskej a justičnej stráže. Odznak znázorňuje dve postavy - patrónov väzenstva sv. Hypolita a sv. Michala. Na heraldicky pravej strane stojí sv. Hypolit v podobe rímskeho vojaka s prstencovým nimbom a zlatým mečom, držiaci zlatú kopiju so zástavou. Na heraldicky ľavej strane stojí sv. Michal so zlatým prstencovým nimbom, pravicou držiaci zlatý plamenný meč a ľavicou zlaté váhy. Patróni stoja na stuhe s motívom NIL MINUS QUAM IRASCI PUNIENTEM DECET (Nič nepristane trestajúcemu menej ako hnev). Nad malým znakom zboru so štátnym znakom SR je nápis "ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE". Malý znak zboru tvorí štátny znak SR, ležiaci na zlatom kľúči, visiacom na zlatej reťazi, rozloženej po okraji oválneho poľa.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).
Rozkaz ministra č. 5/2001 zbierky rozkazov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v platnom znení
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#425714Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže - III. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.12.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Na medaile je znázornený znak Zboru väzenskej a justičnej stráže. Odznak znázorňuje dve postavy - patrónov väzenstva sv. Hypolita a sv. Michala. Na heraldicky pravej strane stojí sv. Hypolit v podobe rímskeho vojaka s prstencovým nimbom a zlatým mečom, držiaci zlatú kopiju so zástavou. Na heraldicky ľavej strane stojí sv. Michal so zlatým prstencovým nimbom, pravicou držiaci zlatý plamenný meč a ľavicou zlaté váhy. Patróni stoja na stuhe s motívom NIL MINUS QUAM IRASCI PUNIENTEM DECET (Nič nepristane trestajúcemu menej ako hnev). Nad malým znakom zboru so štátnym znakom SR je nápis "ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE". Malý znak zboru tvorí štátny znak SR, ležiaci na zlatom kľúči, visiacom na zlatej reťazi, rozloženej po okraji oválneho poľa.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).
Rozkaz ministra č. 5/2001 zbierky rozkazov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v platnom znení
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#425715Verze : 0
Čestná medaila:


Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže bola zriadená Zákonom z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (Zákona č. 422/2002 Z.z., Zákona č. 166/2003 Z.z. a Zákona č. 537/2004 Z.z.).


TRETIA HLAVA
SYMBOLY A OCENENIA


§ 5
Znak, zástava, medaila, plaketa, odznak


(1) Minister môže zriadiť znak zboru a zriadiť a udeliť zástavu zboru.


(2) Na ocenenie výkonu služby alebo záslužného činu možno príslušníkovi zboru udeliť
a) medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo,
b) čestnú medailu zboru,
c) plaketu zboru,
d) odznak.


(3) Čestnú medailu zboru a plaketu zboru možno udeliť aj zamestnancovi zboru, príslušníkovi iného ozbrojeného zboru, vojakovi ozbrojených síl, fyzickej osobe a príslušníkovi väzenskej správy iného štátu.


(4) Podrobnosti o vyobrazení a udeľovaní medaily za zásluhy o slovenské väzenstvo, čestnej medaily zboru, plakety zboru, odznaku, zriadení znaku zboru a zriadení a udeľovaní zástavy zboru určí minister.


Rozkaz ministra č. 5 z roku 2001 v platnom znení:


§ 10


(1) Čestná medaila sa udeľuje príslušníkovi zboru ako ocenenie významných výsledkov v služobnej činnosti pri zabezpečovaní úloh zboru, za záslužný čin alebo dlhodobú príkladnú službu.


(2) Čestnú medailu možno udeliť aj za zásluhy o rozvíjanie vzťahov na medzinárodnej a medzirezortnej úrovni, významnú pomoc pri rozvíjaní a budovaní zboru a za služobné výsledky, ktoré prispeli k vytváraniu a prehlbovaniu dôvery občanov k zboru.


§ 11


Čestná medaila má tri stupne, pričom najvyšší je prvý stupeň. Pri udeľovaní čestnej medaily za dlhodobú príkladnú službu príslušníkovi zboru sa vyžaduje, aby navrhovaný splnil podmienku najmenej:
a) 12 rokov trvania služobného pomeru v zbore pre prvý stupeň
b) 8 rokov trvania služobného pomeru v zbore pre druhý stupeň,
c) 4 roky trvania služobného pomeru v zbore pre tretí stupeň.Popis medaily:
Čestná medaila zboru má tvar kruhu v priemer 40 mm, na ktorého lícnej strane je vyobrazený veľký znak zboru. Rub medaily je hladký. Medaila I. stupňa je vyhotovená vo farbe zlatej patiny, medaila II. stupňa vo farbe striebornej patiny a II. stupňa vo farbe bronzovej patiny.


Medaila je zavesená na stuhe širokej 38 mm a 50 mm dlhej:
I. stupeň: červeno-modro-bielo-červeno-modro-oranžovo-modro-červeno-bielo-modro-červenej v pomere 2:2:2:1:10:4:10:1:2:2:2
II. stupeň: červeno-modro-bielo-červeno-modro-oranžovo-modro-oranžovo-modro-červeno-bielo-modro-červenej v pomere 2:2:2:1:6:4:4:4:6:1:2:2:2
III. stupeň: červeno-modro-bielo-červeno-modro-oranžovo-modro-oranžovo-modro-oranžovo-modro-červeno-bielo-modro-červenej v pomere 2:2:2:1:3:4:3:4:3:4:3:1:2:2:2


Autorka medaile je Emília Čisáriková.
archív autora
Zákon č. 4/2001 Z. z. z 05.12.2000 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších zákonov (zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 166/2003 Z.z. a zákona č. 537/2004 Z.z.).
Rozkaz ministra č. 5/2001 zbierky rozkazov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v platnom znení

edit: Panzer
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - I.stupeň

I.stupeň
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - II.stupeň

II.stupeň
Čestná medaile Zboru vězeňské a justiční stráže - III.stupeň

III.stupeň
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#292641Verze : 4

Čestná medaila zboru väzenskej a justičnej stráže
kopletní sada i se stužkami

zdroj : aktualne.atlas.sk
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Zboru-vezenske-a-justicni-straze-t125361#493616Verze : 0