Čeřovský, Zbyněk: Katastrofy československých vojenských letadel v letech 1966-1990, 3. díl

     
Název knihy:
Name of the book:
Katastrofy československých vojenských letadel v letech 1966-1990, 3. díl Disasters of Czechoslovak military aircraft in the years 1966-1990, part 3
Autor:
Author:
Zbyněk Čeřovský
Místo vydaní:
Published in:
?
Nakladatelství:
Publisher:
vlastní náklad
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
164
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-270-1659-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (7)
Předmluva (9)
Vlastní zkušenost (17)
1967 (29)
1968 (45)
Okupace ČSSR a její důsledky (61)
1969 (68)
Dohoda (83)
1970 (89)
1971 (97)
1972 (104)
1973 (112)
1974 (117)
1975 (127)
1976 (128)
1977 (130)
1978 (135)
1979 (140)
1980 (140)
1981 (144)
1982 (144)
1983 (147)
1984 (150)
Doslov (153)
Seznam obětí při katastrofách vojenských letadel v letech 1966-1990 (156)


Introduction (7)
Foreword (9)
Own experience (17)
1967 (29)
1968 (45)
Occupation of the Czechoslovak Socialist Republic and its consequences (61)
1969 (68)
Agreement (83)
1970 (89)
1971 (97)
1972 (104)
1973 (112)
1974 (117)
1975 (127)
1976 (128)
1977 (130)
1978 (135)
1979 (140)
1980 (140)
1981 (144)
1982 (144)
1983 (147)
1984 (150)
Literally (153)
List of victims of military aircraft disasters in 1945-1990 (156)
Anotace:
Anotation:
Tato kniha navazuje na předchozí dva díly leteckých katastrof československého vojenského letectva od jeho vzniku (prosinec 1918 až 31.12.1965). Vynechal jsem historii letectva 2.světové války, protože byla mnoha autory podrobně a rozsáhle zpracována.

Pojem letecká katastrofa patřil do skupiny leteckých nehod, ale teprve Nařízením náčelníka Generálního štábu byly letecké nehody roztříděny do tří skupin. Letecká katastrofa pak byla takovou událostí, při které byl zničen nebo neopravitelně poškozen vojenský letoun a pilot, osádka, cestující nebo náhodné osoby přišly o život. A těchto událostí byly stovky a přišly o nich o život nejen vojáci, ale také civilní oběti, cestující, muži, ženy i děti. Proto jsem počet těchto tragických událostí rozdělil do tří období a 3. díl se zaobírá událostmi od 1.1.1966 do 31.12.1989.
Dodávám, že počet leteckých katastrof v tomto období značně poklesl, ale bylo to způsobeno následkem událostí po srpnu 1968, značnou redukcí letectva, snížením počtů nalétaných hodin ale také vylepšením záchranných prostředků.

A tak jako i u předchozích dílů jsem při studiu narazil na nesrovnalosti, nepřesnosti, chyby v datování událostí a i jmen, držel jsem se při publikaci dokumentace dat z Ústředního vojenského archivu v Praze, Bratislavě a archivu Ministerstva vnitra České republiky a dalších dokumentů.Tam, kde jsem měl pochyby, jasně jsem svůj názor vyjádřil.
Doufám, že čtenáři, kteří se seznámí s touto tragickou historií československého vojenského letectva si opraví své možné, správné i nesprávné názory na činnost letectva v tomto dlouhém a tragickém období našich dějin.
This book builds on the previous two parts of the air disasters of the Czechoslovak Air Force from its inception (December 1918 to December 31, 1965). I omitted the history of the Air Force of World War II, because it was elaborated in detail and extensively by many authors.

The concept of air disaster belonged to the group of air accidents, but only by order of the Chief of the General Staff were air accidents classified into three groups. The air disaster was then an event in which a military aircraft was destroyed or irreparably damaged, and the pilot, crew, passengers or accidental persons lost their lives. And there were hundreds of these events, and not only soldiers but also civilian victims, passengers, men, women and children lost their lives. Therefore, I divided the number of these tragic events into three periods and Part 3 deals with events from 1.1.1966 to 31.12.1989.
I add that the number of air disasters in this period decreased considerably, but it was caused as a result of events after August 1968, a significant reduction in the air force, a reduction in the number of flying hours, but also an improvement in rescue equipment.

And as with the previous episodes, during my studies I came across inconsistencies, inaccuracies, errors in dating events and names, I followed the publication of data documentation from the Central Military Archive in Prague, Bratislava and the archives of the Ministry of Interior I had my doubts, I made my point clear.
I hope that readers who become acquainted with this tragic history of the Czechoslovak Air Force will correct their possible, correct and incorrect views on the activities of the Air Force in this long and tragic period of our history.
Recenze:
Review:
Prvý diel:
Katastrofy československého vojenského letectva 1918-1990, Díl první, 1918-1939

Druhý diel:
Zlomená křídla Československa. Katastrofy vojenského letectva v letech 1945-1965
First part:
Disasters of the Czechoslovak Air Force 1918-1990, Part One, 1918-1939

Second part:
Broken wings of Czechoslovakia. Disasters of the Air Force in the years 1945-1965
URL : https://www.valka.cz/Cerovsky-Zbynek-Katastrofy-ceskoslovenskych-vojenskych-letadel-v-letech-1966-1990-3-dil-t237473#656462 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více