Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války - Úvod

Autor: Bc. Jan Kulhánek 🕔︎︎ 👁︎ 24.535

Úvod

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral válečnou ekonomiku Spojených států amerických (USA) během druhé světové války. Protože takovéto rozpětí je velmi široké, zaměřil jsem se na jedno z nejvíce stěžejních odvětví průmyslu a to na průmysl letecký. Druhá světová válka a většina konfliktů následujících nám ukázala, že je to především letecká převaha, která má zásadní vliv na konečný výsledek masivních ozbrojených konfliktů. Na příkladu letectví a průmyslu s ním spojeným přiblížím základní faktory vývoje amerického hospodářského rozvoje směrem k poválečné dominanci.

Proto bych v této práci rád zodpověděl několik důležitých otázek. Jakým způsobem byly USA vůbec připraveny na případný vstup do válečného konfliktu? Existovaly nějaké plány armády, vlády či prezidenta pro případ ohrožení? Kdo byl hlavním hybatelem takovýchto plánů a jaké překážky musely být odstraněny či překonány? Jak vypadala americká pomoc významným spojencům? Probíhala od počátku bez problémů nebo se vyskytly zásadní komplikace? A jakým způsobem pomohli spojenci samotným USA? Jaké významné vládní agentury se zapojily do přeměny americké ekonomiky? Byla některá z nich ve viditelně vedoucí pozici, a jak dlouho existovala? Čelily tyto agentury velikým problémům, kdo byl odpovědný za jejich řešení? Jak probíhal samotný proces mobilizace leteckého průmyslu? Byl doménou pouze vlády a jejích agentur nebo naopak soukromého sektoru? Jak velkých hodnot dosáhla produkce letounů?

Reklama

České autory, kteří by se věnovali ekonomice USA za druhé světové války, se mi nepodařilo objevit. Pokud se nějaký český autor věnuje druhé světové válce a USA, pak jde většinou o knihy zabývající se čistě vojenskými taženími a událostmi (např. Miloš Hubáček a jeho série knih o střetu USA a Japonska v Pacifiku během druhé světové války). Musel jsem tedy vycházet z prací především amerických a částečně britských autorů. Při své práci jsem využil nejen nejnovější vědeckou literaturu, ale také řadu dalších pramenů.

Některé typy pramenů jsou především díky internetu dostupné i z České republiky. Především projekt digitální knihovny Hathi Trust[1] mi umožnil najít několik pramenů týkajících se zahraniční pomoci USA jako například Report on Congress Lend-Lease Operations, For Year Ended March 11, 1942. Prezidentská nařízení a další oficiální dokumenty lze nalézt na stránce věnované prezidentskému úřadu.[2] Seznam vydaných zákonů v rámci USA lze nalézt na stránkách věnovaných ústavnímu právu USA.[3] I na dalších stránkách lze najít dobové dokumenty.[4] Bohužel velká část například memorand a zápisků osobní povahy není pomocí digitalizace přes internet dostupná a není tak možné ji využít. Ani dobový tisk není bohužel z České republiky moc dobře přístupný. Proto jsem ve své práci použil pouze americký týdeník Time magazine.

Ekonomikou z mnoha různých úhlů pohledu se zabývá kniha The Economics of World War II: Six great powers in international comparison, sestavená Markem Harrisonem. Obsahuje kapitoly nejen o USA, ale o všech hlavních mocnostech druhé světové války. Vynikající obecné shrnutí především ekonomických aspektů a faktů je možno nalézt v The Cambridge economic history of the United States, Volume III, The twentieth century. Tuto publikaci vytvořili pánové Engerman a Gallman. Nejen světovým konfliktem v první polovině 40. let se zabývá kniha Freedom from fear: the American people in depression and war od Davida Kennedyho. Je v ní také shrnut obecný vývoj americké společnosti včetně ekonomických aspektů. Obdobím vykonávání prezidentského mandátu Franklina D. Roosevelta se zabývá kniha Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny od Friedela. O Rooseveltovi lze také najít mnoho materiálů na webových stránkách jeho knihovny a muzea.[5] Nesmím také zapomenout na projekt internetového vyhledavače Google Knihy[6], kde lze nalézt a alespoň částečně prostudovat mnoho knih jinak v našich knihovnách nedostupných.

Využil jsem také literaturu staršího data vydání, především publikace Centra vojenské historie armády spojených států (U.S. Army Center of Military History).[7] Toto centrum spravuje a dohlíží na korektní využívání historických záznamů, faktů a údajů týkající se ozbrojených složek USA. Například série knih The Army air forces in world war II sestavených pány Cravenem a Catem pojednává nejen o plánech na výstavbu leteckých sil a jejich operačním nasazení. Předválečným stavem a strategií především ozbrojených složek se zabývá například kniha Chief of Staff: prewar plans and preparations od Watsona. Tohoto tématu se částečně dotýká také kniha Peace and War, United States Foreign Policy, 1931-1941 vydaná Ministerstvem zahraničí USA. Jejím hlavním tématem jsou zahraniční vztahy USA na přelomu desetiletí. Vzájemná pomoc mezi spojenci je přiblížena ve sborníku The big 'L': American logistics in World War II od Gropmana, a také v článcích pana Hilla a Muntinga v časopisech The Journal of Military History respektive Journal of Contemporary History. Ekonomické aspekty mobilizace ekonomiky jsou podrobně rozebírány v publikaci The Army and economic mobilization od Elbertona Smitha. Tomuto se věnuje několik kapitol z knihy Mobilizing U.S. industry in World War II: myth and reality od Gropmana. Tato kniha se také věnuje vývoji vládních agentur při přeměně ekonomiky na válečnou produkci.

Samotná bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola uvede čtenáře do problematické situace přelomu 30. a 40. let z pohledu zahraniční politiky USA a jejich následných reakcí v podobě obranných plánů a příprav. Druhá kapitola je věnována průběhu a problémům americké pomoci svým hlavním spojencům. Třetí kapitola se zabývá způsobem, jakým vláda USA vytvářela a organizovala agentury a instituce nezbytné pro přechod z mírových poměrů na poměry válečné. Poslední kapitola pojednává o způsobu, možnostech a přeměně samotného průmyslu na největšího producenta zbraní a letadel na světě.

Poznámky

[1] podílí se více jak padesát významných institucí jako například Pricetonská, Stanforská univerzita, Knihovna kongresu a další, dostupné z https://www.hathitrust.org/about.

[2] Projekt profesorů Kalifornské univerzity, dostupné z https://www.presidency.ucsb.edu/index.php.

Reklama

[3] Seznam zákonů od roku 1775 až do roku 2007, dostupné z https://constitution.org/uslaw/sal/sal.htm.

[4] Internetový archiv, kde leze nalézt dokumenty institucionálního charakteru[online], dostupné z https://www.archive.org/about/about.php; prezidentské dokumenty na stránkách Michiganské univerzity dostupné z https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=ppotpus&cc=ppotpus&type=bib&q1=roosevelt%2C+franklin&rgn1=author&Submit=Search.

[5] Tato knihovna byla zřízena a otevřena již za života Roosevelta, dostupné z https://www.fdrlibrary.marist.edu/library/index.html.

[6] Projekt digitalizace knih, dostupné z https://books.google.com/books.

[7] Toto centrum spravuje a dohlíží na korektní využívání historických záznamů, faktů a údajů týkající se ozbrojených složek USA, dostupné z https://www.history.army.mil/catalog/.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více