Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Autor : 🕔06.12.2011 📕2.993

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 2. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 3. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 4. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 5. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 6. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 7. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam zkratek

CCS Carbon Capture and Storage, zachycení a uskladnění uhlíku

ČR Česká republika

EB energetická bezpečnost, energeticko-bezpečnostní

EDR Energy Dependency Rate, míra energetické závislosti

EEG Erneuerbare Energien Gesetz, Zákon na podporu obnovitelných zdrojů

GIC Gross Inland Consumption, hrubá domácí spotřeba

IEA International Energy Agency, Mezinárodní energetická agentura

J, TJ joule, terajoule

kgoe Kilogram of Oil Equivalent, kilogram ropného ekvivalentu

LNG Liquified Natural Gas, zkapalněný zemní plyn

MW,GW megawatt, gigawatt

MWh, GWh megawatthodina, gigawatthodina

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries, Organizace zemí vyvážejících ropu

OZE obnovitelné zdroje energie

PEB primární palivoenergetická bilance

RF Ruská federace

SRN Spolková republika Německo

TPES Total Primary Energy Supply, celková primární energetická nabídka

V4 Visegrádská čtyřka

Seznam obrázků

Obrázek 1: Vývoj cen ropy a ropné šoky

Obrázek 2: Komponenty vnitřní a vnější dimenze energetické bezpečnosti

Obrázek 3: Hrubá domácí spotřeba vybraných zemích v TJ za rok 2008

Obrázek 4: Vývoj celkové světové primární nabídky energie

Obrázek 5: Vývoj hrubé domácí spotřeby energie zemí V4 v TJ mezi lety 1993 a 2008

Obrázek 6: Změna velikosti PEB členských států IEA mezi lety 1974 a 2008

Obrázek 7: Vztah mezi primárními a sekundárními zdroji energie

Obrázek 8: Struktura PEB ČR v roce 2008

Obrázek 9: Srovnání vývoje struktury PEB členů IEA

Obrázek 10: Vývoj míry energetické závislosti uhlí zemí střední Evropy

Obrázek 11: Vývoj míry energetické závislosti ropy zemí střední Evropy

Obrázek 12: Vývoj míry energetické závislosti zemního plynu zemí střední Evropy

Obrázek 13: Změna podílu OZE na PEB členů IEA

Obrázek 14: Vývoj energetické intenzity v zemích V4 a SRN (kgoe/1000 €)

Obrázek 15: Změna celkové primární energetické spotřeby na obyvatele členů IEA mezi lety 1974 a 2008

Obrázek 16: Přehled zásobníků zemního plynu v ČR

Obrázek 17: Srovnání vývoje cen ropy ve světě a naturalu 95 v ČR

Obrázek 18: Struktura ceny benzinu v zemích G7

Obrázek 19: Struktura dovozu zemního plynu do zemí V4 v roce 2009

Obrázek 20: Plynovody ve střední Evropě

Obrázek 21: Plynovod Nabucco

Obrázek 22: Nabucco včetně (plánovaných) navazujících plynovodů

Obrázek 23: Struktura dovozu ropy do zemí V4 v roce 2008.

Obrázek 24: Ropovody (a plynovody) ve střední a východní Evropě

Obrázek 25: Struktura dovozu ropy do ČR v roce 2008

Obrázek 26: Vývoj podílu OZE na produkci elektřiny v SRN

Obrázek 27: Větrný offshore park v Severním moři

Obrázek 28: Schéma technologie CCS

Obrázek 29: Jaderné elektrárny v SRN

Obrázek 30: Vývoj cen elektřiny v ČR (Indexu PXE General) v reakci na odstavení jaderných elektráren v SRN

Obrázek 31: Geografická struktura německého importu elektřiny v roce 2008

Obrázek 32: Struktura importu zemního plynu do SRN v roce 2009

Obrázek 33: Struktura importu ropy do SRN v roce 2008

Obrázek 34: Vývoj emisí ekvivalentu CO2 a odchylky od Kyótského cíle SRN

Obrázek 35: Vývoj dovozu ropy a zemního plynu z Ruska do SRN

Obrázek 36: Trasa plynovodu Nordstrea

Seznam literatury

[1] Guardian [online]. c2011 [cit. 2011-03-04]. Oil and War. Dostupné z WWW: <https://www.guardian.co.uk/graphic/0,5812,893505,00.html>.

[2] MARTIN, William. Energy Games, Past and Present. In Association for International Affairs. Energy Security in Central and Eastern Europe. Praha : BCS, s.r.o., 2008. s. 15-18.

[3] WAISOVÁ, Šárka. Evropská energetická bezpečnost. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 203 s.

[4] International Energy Agency [online]. c2011 [cit. 2011-03-04]. About the International Energy Agency. Dostupné z WWW: <https://www.iea.org/about/index.asp>.

[5] North Atlantic Treaty Organization [online]. 27.10.2010 [cit. 2011-03-04]. NATO’s role in energy security. Dostupné z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance>.

[6] BAHGAT, Gawdat: Europe's energy security: challenges and opportunities. International Affairs 82.5 (2006): 965. Academic Search Complete. EBSCO. Web. 21 Nov. 2010.

[7] BARTON, Barry, et al. Energy security : managing risk in adynamic legal and regulatory environment . Oxford : Oxford University Press, 2004.

[8] PROROK, Vladimír. Energetická bezpečnost : Geopolitické souvislosti. Praha : Professional Publishing, 2008. Energetická bezpečnost - Pojetí a přístupy, s. 9-20.

[9] BOHI, Douglas; TOMAN, Michael. The Economics of Energy Security. London : Kluwer Academic Publishers, 1996. 151 s.

[10] YERGIN, D. Ensuring Energy Security. Foreign Affairs. March/April 2006, 85, 2, s.

[11] OKLEŠŤKOVÁ, Ivana; KARÁSEK, Tomáš. The Impact of Central and Eastern European Countries on the Changing Energy Security Concept of the European Union. In Association for International Affairs. Energy Security in Central and Eastern Europe. Praha : BCS, s.r.o., 2008. s. 59-72.

[12] ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Ropa:strategická komodita – poptávka, nabídka a cena. Praha : Professional Publishing, 2008. Energetická bezpečnost - Pojetí a přístupy, s. 9-20.

[13] Organization of the Petroleum Exporting Countries [online]. c2011 [cit. 2011-03-05]. OPEC: Our Mission. Dostupné z WWW: <https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm>.

[14] THIM, Michal. Foreword. In Association for International Affairs. Energy Security in Central and Eastern Europe. Praha : BCS, s.r.o., 2008. s. 10-11.

[15] DANČÁK, Břetislav; ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno : Masarykova Univerzita, 2007. Základní principy a východiska energetické bezpečnosti, s. 85.

[16] Eurostat [online]. c2011 [cit. 2011-03-06]. CONCEPTS AND DEFINITIONS: Eurostat's Concepts and Definitions Database. Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16485635&RdoSearch=BEGIN&TxtSearch=Gross%20Inland%20Consumption&CboTheme=16713664&IntCurrentPage=1>.

[17] IEA. IEA Scoreboard 2009 : 35 Key Energy Trends over 35 Years [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: <https://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/scoreboard2009.pdf>. ISBN 978-92-64-06377-8.

[18] Eurostat : Statistics Database [online]. 2011. Dostupné z WWW: <https://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database>.

[19] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Energie in Deutschland : Trends und Hintergründe zur Energieversorgung. Berlin : Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010. 60 s.

[20] IEA. Oil and Gas Emergency Policy : Czech Republic 2010 update [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2011-03-25]. Dostupné z WWW: <https://www.iea.org/papers/security/czech_2010.pdf>.

[21] Energyland [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. Primary Energy Sources. Dostupné z WWW: <https://www.energyland.emsd.gov.hk/eng/energy/prin_source_primary.htm>.

[22] Energy Statistics Manual [online]. [s.l.] : Eurostat, c2010 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: <https://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/NRG-2004/EN/NRG-2004-EN.PDF>.

[23] Eurostat. Energy, transport and environment indicators [online]. Lucembourg : Publications Office of the EU, 2009 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: <https://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DK-09-001>.

[24] Eurostat. Statistics Explained [online]. c2010 [cit. 2011-03-16]. Glossary:Energy dependency rate. Dostupné z WWW: <https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Energy_dependency_rate>.

[25] BP [online]. 2010 [cit. 2011-04-25]. Statistical Review of World Energy 2010 . Dostupné z WWW: <https://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/Statistical_Review_of_World_Energy_2010.xls>.

[26] U.S. Energy Information Administration [online]. 3.3.2009 [cit. 2011-03-16]. World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, Most Recent Estimates. Dostupné z WWW: <https://www.eia.doe.gov/international/reserves.html>.

[27] European Comission. European Comission: Energy [online]. 2011 [cit. 2011-03-24]. Renewable Energy Targets. Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm>.

[28] European Comission. European Comission: Energy [online]. 2011 [cit. 2011-03-24]. EUROPE 2020 initiative - Energy Efficiency Plan 2011. Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/action_plan_en.htm>.

[29] Finance.cz [online]. c2011 [cit. 2011-03-31]. Ceny pohonných hmot. Dostupné z WWW: <https://www.finance.cz/kapitalovy-trh/data/pohonne-hmoty/?form1407[Vyvoj]=2&form1407[id_hmoty]=1&form1407[id_obdobi]=4&form1407[do_den]=25&form1407[do_mesic]=3&form1407[do_rok]=2011&form1407[od_den]=7&form1407[od_mesic]=1&form1407[od_rok]=2005&form1407[id_kraje]=1&form1407[radit_sestupne]=1&form1407[sbm_Zobrazit]=Zobrazit&form1407[id_kraje]=1#Kotva_>.

[30] U.S. Energy Information Administration [online]. 2011 [cit. 2011-04-25]. Petroleum & Other Liquids. Dostupné z WWW: <https://www.eia.gov/errormsg.html?v=https://www.eia.gov:80/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm>.

[31] OPEC. Who gets what from imported oil? [online]. [s.l.] : [s.n.], November 2010 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: <https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/Whogetswhat2010.pdf>.

[32] European Union. Energy infrastructure : priorities for 2020 and beyond ─ A Blueprint for [online]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf>.

[33] IEA. IEA [online]. c2011 [cit. 2011-04-10]. Gas Trade Flows in Europe. Dostupné z WWW: <https://www.iea.org/gtf/index.asp>.

[34] Nabucco Gas Pipeline : Gasbridge between Asia and Europe [online]. 2011 [cit. 2011-04-10]. Overview. Dostupné z WWW: <https://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/overview>.

[35] Stratfor : Global Intelligence [online]. 2009 [cit. 2011-04-10]. Azerbaijan, Turkmenistan: Nabucco at an Impasse. Dostupné z WWW: <https://www.stratfor.com/memberships/142196/analysis/20090714_azerbaijan_turkmenistan_nabucco_impasse>.

[36] Adria LNF [online]. 2009 [cit. 2011-04-10]. About the project. Dostupné z WWW: <https://www.adria-lng.hr/index_en.php?f=&m=2&s=0>.

[37] Port Szczecin-Swinoujscie [online]. c2011 [cit. 2011-04-26]. LNG Terminal. Dostupné z WWW: <https://www.port.szczecin.pl/eng/index.php/investments-mainmenu-93/lng-terminal-mainmenu-96.html>.

[38] Atlantic Council [online]. 2008 [cit. 2011-04-10]. Russia May Leave Europe Out in the Cold. Dostupné z WWW: <https://www.acus.org/new_atlanticist/russia-may-leave-europe-out-cold >.

[39] European Comission : Energy [online]. 2011 [cit. 2011-04-12]. Energy infrastructure: What do we want to achieve?. Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm>.

[40] N-tv.de [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Deutschlands erster offshore-Windpark. Dostupné z WWW: <https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Kraftakt-auf-hoher-See-article3041161.html>.

[41] ČTK. ČR a Německo chtějí omezit přetížení přenosových sítí. Finační noviny [online]. 7.4.2011, [cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW: <https://www.financninoviny.cz/zpravy/cr-a-nemecko-chteji-omezit-pretizeni-prenosovych-siti/620147>.

[42] BBC NEWS [online]. 28,11, 2011 [cit. 2011-04-20]. Clean coal technology: How it works . Dostupné z WWW: <https://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/4468076.stm>.

[43] Bundesamt fuer Strahlenschutz. Bundesamt fuer Strahlenschutz [online]. 16.3. 2011 [cit. 2011-04-20]. Kernkraftwerke in Deutschland - Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme . Dostupné z WWW: <https://www.bfs.de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html>.

[44] Infopartisan.net [online]. 1998 [cit. 2011-04-26]. Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die GRÜNEN . Dostupné z WWW: <https://www.trend.infopartisan.net/trd1098/vertrag.html>.

[45] Power Exchange Central Europe [online]. 2005-2011 [cit. 2011-04-26]. PXE General CZ. Dostupné z WWW: <https://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=PXE-General-CZ>.

[46] SPD [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Aus der japanischen Katastrophe lernen: Energiewende jetzt!. Dostupné z WWW: <https://www.spd.de/Politik/10604/aufruf_energiewende_jetzt.html>.

[47] Buendnis 90/Die Gruenen [online]. 2011 [cit. 2011-04-26]. Atomausstieg. Dostupné z WWW: <https://www.gruene-bundestag.de/cms/atomausstieg/dok/320/320939.atomausstieg.html >.

[48] N-tv.de [online]. 7.4.2011 [cit. 2011-04-20]. Streit um den Strom der Zukunft: Experten für Gesellschaftsvertrag. Dostupné z WWW: <https://www.n-tv.de/politik/Experten-fordern-Gesellschaftsvertrag-article3044256.html>.

[49] Nord Stream [online]. c2011 [cit. 2011-04-23]. Pipeline Route. Dostupné z WWW: <https://www.nord-stream.com/en/project/pipeline-route0.html>.

[50] KOVAČOVASKÁ, Lenka. European Union’s Energy (In)security – Dependency on Russia. In Association for International Affairs. Energy Security in Central and Eastern Europe. Praha : BCS, s.r.o., 2008. s. 85-108.

[51] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Energiekonzept für eine umwelt schonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Berlin : Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 10-28-2010. 35 s.

[52] Renewable Energy : German Lessons. The Economist [online]. 3.4.2008, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <https://www.economist.com/node/10961890?story_id=10961890>.

[53] Z Fukušimy se stává velké politické téma, říká Martin Roman. Nahrává to Rusku. Hospodářské noviny [online]. 29.3.2011, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <https://ekonomika.ihned.cz/c1-51398510-z-fukusimy-se-stava-velke-politicke-tema-rika-martin-roman-nahrava-to-rusku>.

[54] ACKLAND, Len. Can Germany survive without nuclear power?. Bulletin of the Atomic Scientists. July/ August 2009, 65, 4, s. 41-52.

Seriál

 1. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 2. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 3. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 4. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 5. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 6. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy
 7. Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.12.2011 📕2.993

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago