Main Menu
User Menu
Reklama

Válka v Bosně a Hercegovině: Úvod

Autor : 🕔26.07.2010 📕19.310
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Válka v Bosně a Hercegovině[1] byla ukončena již před téměř čtrnácti lety. Bylo by však nesprávné domnívat se, že tamní problém je zcela a definitivně vyřešen, neboť systém, na němž je poválečná BiH vystavěna, se zdá být příliš komplikovaný na to, aby byl trvalý a stabilní. Někteří autoři dokonce tvrdí, že obnovení ozbrojeného konfliktu je v horizontu jednoho desetiletí nejen pravděpodobné, ale dokonce nevyhnutelné. Je proto nezbytné dál se zabývat příčinami, které tento konflikt vyvolaly, neboť jejich poznání a pochopení může pomoci nejen při řešení konfliktu v Bosně a Hercegovině, ale i v jiných regionech po celém světě.

Téma rozpadu Jugoslávie i samotná válka v Bosně a Hercegovině a problematika Balkánu je v české i světové literatuře relativně hojně zpracováno. Obvykle však nepřináší komplexnější syntézu více faktorů vzniku konfliktu. Autoři jako důvod konfliktu vyzdvihují buď tradičně problematický Balkán a dominantní Srbsko s historickými předpoklady radikálního nacionalismu, nebo ekonomické motivy konfliktu. Já se ve své práci snažím poukázat na oba motivy, protože oba měly ve válce svou nezastupitelnou úlohu. Ačkoli ve své práci věnuji značnou část vysvětlováním historických předpokladů vypuknutí válečného konfliktu, cílem je prokázat, že historie regionu a jeho národů byla prostředkem, který usnadnil, nikoli zavinil rozpoutání války. Hypotézou, kterou se pokusím prokázat je, že občanská válka v Bosně a Hercegovině nebyla jen produktem dlouhotrvajícího napětí mezi národy, ale že byla naopak uměle vyprovokována s předem stanovenými politickými záměry sousedních států a jejich menšin žijících na území Bosny a Hercegoviny.

Reklama

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do tří kapitol. První kapitolu věnuji válkám a konfliktům obecně, jejich charakteristice i jejich vývoji v průběhu dějin. Snažím se zde také postihnout, jak se mění globální pohled na válku jako politický nástroj a jak je tím ovlivněna světová politika. V této kapitole své práce se pokusím zodpovědět otázku, zda role války jako důležitého politického prostředku v dnešní době přetrvává, nebo ne.

Ve druhé kapitole se věnuji samotnému konfliktu v Bosně a Hercegovině, především pak příčinám jeho vypuknutí. Snažím se zde objasnit, proč válka měla konkrétní průběh, co bránilo jejímu zastavení a kteří aktéři nejvýznamněji ovlivnili běh událostí. Hodnotím také případné jiné možnosti řešení konfliktu.

Třetí kapitola se zabývá tématem poválečné rekonstrukce BiH. Nastiňuji zde problematiku poválečného uspořádání a socioekonomického vývoje a zejména úlohu, kterou v něm zastává mezinárodního společenství.

K vypracování bakalářské práce jsem použila logickou metodu analýzy jednotlivých událostí a jejích aktérů. Tuto metodu jsem doplnila užitím historicko-logické metody, pomocí které jsem sledovala historické předpoklady vzniku konfliktu na území Bosny a Hercegoviny.

Poznámky

[1] Dále BiH (Bosna i Hercegovina, oficiální mezinárodní označení státu).

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.07.2010 📕19.310