Main Menu
User Menu
Reklama

UNRRA - doprava zboží do ČSR

Autor : 🕔06.03.2007 📕50.763
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Válka ještě ani zdaleka nebyla u konce, ale mezinárodní organizace UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Administration = Správa Spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu) v červenci 1944 požádala vlády evropských národů, aby oznámily celkové odhady svých potřeb a také i možnosti pomoci při nákupu a dopravě tohoto zboží. Ještě v průběhu dalšího měsíce obdržela UNRRA odpověď v podobě prvního plánu požadavků na následující půlrok po definitivním osvobození Československa. Na podzim téhož roku byla také provedena jednání o způsobech, jakým zboží a suroviny do Československa dopravit a jak posléze řídit jeho distribuci přímo ve státu. Nutno podotknout, ČSR byl jediný stát, který zboží UNRRA přebíral již v přístavu. Ostatní státy přebíraly zboží až po jeho vstupu na své území, nebo ve svých vlastních přístavech. Dopravu zboží a rozdělování příslušným institucím měl na starost později vzniklý Dopravní a distribuční odbor Československého úřadu pro pomoc a obnovu, jehož pracovníci přejímali zásilky v námořních přístavech, a který měl zodpovědnost za celou přepravu zboží, jeho evidenci a záležitosti, které se toho přímo dotýkaly.

Východní trasa

Lodě UNRRA přivezly první zboží pro ČSR již 8.dubna 1945, a to do přístavu Constantza (Constanţa v Rumunsku na pobřeží Černého moře - přes půl roku jediný, kam byly dodávky pro ČSR zasílány), kde byly dále překládány na vlaky. V Constantzi byl dekretem předsednictva vlády z 5. dubna 1945 ustanoven pro dohled na příjmem zásilek Dr. Ivan Matúšek (poději zaměstnanec Čs. Úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu)

Reklama

První vlak dorazil na území republiky 2. května u města Trebišov (jihovýchod Slovenska). Transport obsahoval masové konzervy, luštěniny, tuky, obnošené oděvy a obuv, léky a lékařské vybavení a 44 nákladních aut. Vše bylo složeno v místním skladišti na cukr a ve skladištích Svazu hospodářských družstev která byla narychlo vyklizena od vojáků Rudé armády. Celková kapacita všech skladů byla odhadována asi na 1 300 - 1 400 vagonů zboží. Poté co byly opraveny zničené mosty do Košic, mohlo být zboží dopravováno i do tamních skladišť. Odkud bylo vozy (jelikož však karoserie byly ještě ve skladech v Constantzi, musely být na místě provizorně vyrobeny z prken) rozváženo do nejpostiženějších oblasti Slovenska. Z důvodu nedostatku pohonných hmot však bylo nutno vyslat nákladní vozy zpět do Constantze, aby dovezly potřebné množství benzínu.

Vozy UNRRA
Vozy UNRRA (zdroj www.state.sd.us)

V květnu byly zajištěny prostory i v Bratislavě a také počátkem června dorazil první vlak i do slovenského hlavního města.

V prvních poválečných měsících vycházela vstříc akci UNRRA i Rudá armáda, která „velkoryse“ propůjčovala prázdné vagony, které se vracely do střední Evropy pro válečnou kořist.

Za celou dobu funkce expozitury v Constantzi bylo v přístavu vyloženo 40 lodí a zboží vypraveno do ČSR v 347 transportech o celkovém rozsahu 12 228 vagonů o váze okolo 167 812 tun.

V Černé Vodě (okres Constantza) bylo vypraveno 12 transportů na lodích proti proudu Dunaje.

Poslední transport z Constantze dorazil do ČSR 4. května 1946.

Reklama

Také byly vypraveny transporty zboží ze dvou lodí ze sovětského přístavu Oděsa a z bulharského přístavu Varna, kde byla vyložena 1 loď obsahující něco málo přes 300 vagónů zboží.

Západní trasa

V říjnu 1945 byla zajištěna přeprava z Hamburku a Brém, V lednu následujícího roku i z Rotterdamu a Amsterodamu, v únoru z Benátek a Terstu. Posléze i Antverp, Aschaffenburgu, Frankfurtu n.M. a naposledy v prosinci 1946 z přístavu Rijeka (odsud byly vypravovány transporty kuchyňské soli - 30 transportů o celkovém objemu 15 341 t soli) Tím se přeprava velice zjednodušila a také se značné zkrátila doba přepravy. Z Constantze trvala cesta transportu po železnici okolo 5 dní a po Dunaji dokonce téměř 2 týdny, zatímco z Německých přístavů to byla doba takřka poloviční, což vzhledem nárokům především na železniční dopravu bylo dosti klíčové.

Do konce roku dorazily na naše území „západní cestou“ 262 vlaky, z nichž každý obsahoval asi 50 vagonů, do skladů v městech Plzeň, Cheb, Děčín, České Budějovice, Praha a Brno. V Plzni také v říjnu 1945 vzniklo sběrné středisko pro vozidla UNRRA, která byla dovezena do Le Havru a odtud pokračovala po silnicích až do ČSR. Celkem takto bylo přepraveno 3 180 vozidel z Kanady, 2 680 z Velké Británie a v pozdější době i 4 000 vozů a 5 800 vleků vyrobených ve Francii. Koncem roku 1945 také byly odstraněny překážky na toku Labe, díky tomu počátkem prosince připluly z Hamburku do Prahy první čluny se zbožím UNRRA, které tím velice ulehčily přetížené železnici. Touto cestou bylo dopravováno především zboží jako palmová jádra, fosfáty, juta, těžké stroje, rybí tuk a benzín. Celkem bylo do roku 1947 dopraveno 320 člunů, každý s nákladem srovnatelným asi s 10 vagony. Také něco přes 78 000 tun zboží UNRRA dorazilo z Rotterdamu na člunech do Aschaffenburgu a poté byly přeloženy na vlaky a dopraveny do ČSR.

Malou měrou se na dopravě podílela i letecká doprava - při 80 leteckých zásilkách bylo přepraveno 83 tun zboží. Mezi jiným i například 60 000 vajec k líhnutí od Drůbežářské a pěstební asociace Spojených států amerických.

Praha - Ruzyně 1946 (zdroj. Unicef.cz)
Praha - Ruzyně 1946 (zdroj Unicef.cz)

Od ledna 1946 již proudilo každý měsíc na území ČSR ze všech směru okolo 150000 tun zboží, strojů a materiálu UNRRA.

Druh zboží v tunách % celkové hmotnosti
Potraviny, jedlé tuky a oleje, mýdlo a cigarety 793 451 48,70
Šatstvo, textilie, obuv 61 580 3,78
Lékařské a zdravotnické potřeby 8 823 0,54
Průmyslové stroje a zařízení 11 184 0,69
Dopravní a dorozumívati zařízení, mosty a konstrukce 99 752 6,12
Ostatní zařízení (promítací stroje a učební pomůcky) 288 0,02
Hospodářské a zemědělské potřeby, zařízení a stroje 374 905 23,01
Různé výrobky, nástroje, náradní součástky 7 996 0,49
Palivo, mazcí oleje, petrolej, bezin a jiné produkty 141 305 8,67
Suroviny, materiál, polotovary 129 943 7,98
CELKEM 1 629 227 100

Poznámka autora - většina čísel je z knihy Karla Sommera a nepodařilo se mi je přesněji ověřit.

Zdroje a použitá literatura:
Sommer, Karel: UNRRA a Československo, Slezský ústav AV ČR, Opava 1993
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431109a.html
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/unrramen.htm
http://unicef.cz/
http://www.adam.cz/
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.03.2007 📕50.763