Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - P-19 (1RL134, "Flat Face B" - prehľadový RL)

"DUNAJ"

P-19


Citace :

P-19 je prostředek používaný určený k radiolokačnímu průzkumu vzdušného prostoru a k distribuci údajů o vzdušné situaci na velitelská stanoviště a do palebných prostředků. Skládá se z přístrojové a anténní části, které jsou odděleně umístěny na dvou vozidlech Zil 131.


Radiolokátor P-19 zjišťuje vzdušné cíle v malých výškách, určuje azimut i šikmou dálku a rozpoznává příslušnost cílů radiolokačním dotazovačem.Zdroj: Retia
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#87699Verze : 0
MOD

Citace :

V protiletadlovém vojsku AČR představuje radiolokátor P-19 v současnosti jediný používaný prostředek určený k radiolokačnímu průzkumu vzdušného prostoru a k distribuci údajů o vzdušné situaci na velitelská stanoviště a do palebných prostředků. Skládá se z přístrojové a anténní části, které jsou oddělené umístěny na dvou vozidlech Zil-131.


Radiolokátor P-19 zjišťuje vzdušné cíle v malých výškách, určuje azimut i šikmou dálku a rozpoznává příslušnost cílů radiolokačním dotazovačem. Radiolokátor v podmínkách AČR prošel dílčí modernizací. Původně analogové zpracování vzdušné situace bylo nahrazeno zařízením, jež transformuje zpracovaný signál do číslicového tvaru.


Radiolokační dotazovač KREMNYJ (resp. PAROL) byl nahrazen zařízením AN/TPX-56, které splňuje soudobé požadavky na identifikaci vzdušných cílů a změnu dosavadních pracovních postupů při obsluze radiolokátoru. Nové provedení radiolokátoru má označení RL P19/IFFZdroj: www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#108258Verze : 0
MOD
Určenie RL P-19


Je určený na zistenie nízko letiacich cieľov (NLC), ich zobrazenie na indikátore kruhového obzoru, identifikáciu, určenie ich súradníc, a odovzdanie zistených údajov na veliteľské stanovište rádiom alebo linkou.


Takticko-technické údaje:
Pozostáva z dvoch vozidiel ZIL-131.
Napájaný je vlastnými elektrocentrálami, alebo zo siete.
Pracuje v teplotách od -40 do +50 °C, do nadmorskej výšky 3000m
RL pracuje v decimetrovom pásme, má 4 režimy činnosti
Má ochranu proti:
- aktívnemu rušeniu (preladenie)
- pasívnemu rušeniu (obperiodná kompenzácia)
- nesynchrónnemu impulznému rušeniu


Mierky zobrazenia: 100, 200, 300 km a 50 km s oneskorením
Šírka smerovej charakteristiky v horizontálnej rovine je na 50% výkon 4,5°
Citlivosť prijímacieho systému je 1,65.10-14 W
Rozpätie šumu max. 4,8 dB
Pásmo priepustnosti 800 kHz
Zóna dolaďovanie +/- 15 kHz
Šírka vyhľadávacieho impulzu je 2 - 2,2 mikrosekundy
Impulzný výkon vysielača 300 kW
Rýchlosť otáčania antény 6 až 12 ot./min
Maximálna diaľka zistenia lietadla s rádiolokačnou odraznou plochou na úrovni MIG-17 vo výške
- 100 m je 32 km
- 500 m je 60 km
- 1 km je 140 km
Vrchná hranica zistenia objektov je 6 km pre ciele s väčšou efektívnou odrazovou plochou a 3km pre stíhacie lietadlá.


Najvýhodnejšie stanovište pre rozvinutie RL, ktoré zabezpečuje optimálny diaľkový a výškový dosah v rozsahu TTU, je rovný priestor v polomere 2 km. Ak toto nie je možné zabezpečiť, tak aspoň 1500 m, pričom sa ale znižuje dosah. V priestore môžu byť nerovnosti, ktorých výška je úmerná vzdialenosti od antény. Táto výška nesmie prevyšovať 1m do vzdialenosti 200 m, 2 m do 500 m a 8 m do 2 km.


Zloženie RL P-19:


1. Prístrojové vozidlo:
a) skriňa 6D (vysielač)
b) skriňa KD1 (prijímač a koherentná aparatúra)
c) skriňa ID1 (indikačný systém)
d) skriňa AD1 (automatika)
e) skriňa PD (napájanie)
bloky:
- elektrostatický zosilňovač
- merania výkonu IM-71
- generátor šumu Č 60
- feritové cirkulátory
- vysokofrekvenčný trakt
- operatívny pult riadenia
- pult riadenia výškomeru
- bl. spriahnutia
- trenažér
- indikátor poľa
- pult spojenia
- tel. ústredňa
- rádiostanice R-123, R-111
- aparatúra APDU
- snímač charakteristík
- snímač topopripojenia
- indikátor kruhového obrazu
- bl. synchrónneho pripojenia
- bl. časovej základne
- dotazovač


2. Anténne vozidlo:
- bl. riadenia antény
- bl. komunikácie
- bl. vysielačov
- bl. komutátora fáze
- vysokofrekvenčný trakt
- vysokofrekvenčný krúžkový zberač
- vrchný a spodný žiarič
- vrchné a spodné zrkadlo
- kompenzačné antény
- systém otáčania antény


3. 2x Elektrocentrála AB – 16 – T 230 / PR – M1


Zloženie a činnosť jednotlivých sústav rádiolokátora


RL pracuje impulzným spôsobom vyžarovania. Vzdialenosť cieľa sa určuje podľa časového oneskorenia odrazeného signálu. Azimut sa určuje v závislosti od natočenia anténneho systému.
K ochrane proti nesynchrónnemu rušeniu sa využíva potenciáloskop, ktorý zabezpečuje vedenie impulzov nesynchrónneho rušenia a ich blokovanie pred vstupom do zobrazovacieho kanálu. Ochrana od nesynchrónneho rušenia môže byť použitá vo všetkých režimoch činnosti RL. Pre vydelenie pohyblivých cieľov na pozadí od nepohyblivých objektov sa používa koherentno-impulzná metóda selekcie v spojení s obperiódnou kompenzáciou signálov. V systéme obperiódnej kompenzácie sa využívajú ultrazvukové oneskorovacie linky.
Pre zvýšenie pravdepodobnosti zistenia cieľov sa využíva metóda nazhromaždenia echosignálov. Princípom je oneskorenie echosignálu o 1. periódu a sčítanie so signálom následujúcej periódy. Pri práci v čiastočne zarušenom priestore pasívneho rušenia sa používa zmiešaný režim 2. režimov.


RL P-19 môže pracovať v 4. režimoch:
- Amplitudovom režime
- Koherentnom režime
- Integračnom režime
- Zmiešanom režime


Vysielací systém:
Vysielací systém je určený k výrobe výkonných impulzov, ktoré sú vyžarované do priestoru podľa požiadaviek charakeristiky.


Skladá sa z :
- vysokonapäťového usmerňovača
- regulátora napätia
- modulátora s podmodulátorom
- magnetrónového generátora a súbloku preladenia


Vysielací systém môže byť poloautomaticky preladený na 1z 3 frekvencií jedného z troch pracovných programov.
Vysielač umožňuje prácu v režime prerušovaného vyžarovania


Princíp činnosti VS
Je založený na princípe vzniku vF kmitov v magnetróne vplyvom prekrížených elektrických a magnetických polí. El. pole je vytvorené modulačnými vysokonapäťovými modulovanými impulzami, ktoré postupujú do katódy magnetronu. Magnetické pole je vytvorené pomocou permanentného magnetu, ktorý je umiestnený po obvode anódového bloku magnetrónu.


Anténny systém:
Zabezpečuje prenos a vyžiarenie vF impulzov a príjem odrazených signálov.
Má dva kanály:
1. rádiolokačný kanál
2. kanál rozpoznávania
Zloženie:
Vozidlo I
- feritové cirkulátory
- smerový odbočný člen
- vF prepínač
- dodatočná záťaž
- koaxiálne vedenie
Vozidlo II
- anténny systém
- žiarič RL kanálu
- žiarič kanálu dolaďovania
- kompenzačné antény kanálu dolaďovania
- komutátor fázy
- krúžkový zberač
- koaxiálne vedenie

Anténny systém sa skladá z dvoch rovnakých zrkadiel a žiaričov I. a II. kanálu, ktoré su umiestnené v ohnisku zrkadiel. El. magnetické pole má horizontálnu polarizáciu pre I. kanál a vertikálnu pre II. kanál. Smerový diagram v horizontálnej rovine je realizovaný s využitím vlastností smerových zrkadiel. Smerový diagram vo vertikálnej rovine sa tvaruje s využitím odrazu el. magnetickej vlny od zeme a závisí tiež od charakteru anténneho systému, výšky antén a charakteru RL. Priame vyžarovanie oboch antén spolu s odrazenou vlnou od zeme tvorí vo vertikálnej rovine mnoholalokový smerový diagram. Tvar a veľkosť lalokov závisí od rôznosti fáz vF kmitov vyžarovaných hornou a spodnou anténou. Potrebná zóna prehľadu sa zabezpečuje pripojením napájania oboch antén vo fáze alebo protifáze. Pri súfazovom napájaní je spodný lalok smerovej charakteristiky pod minimálnym uhlom smerom k horizontu preto sa tento režim využíva k sledovaniu NLC. V protifázovom napájaní sa spodný lalok dvíha od zeme, čo umožňuje sledovanie cieľov vo vyšších výškach.

Prijímací systém
Zabezpečuje zosilnenie a premenu prijatých signálov a ich odoslanie do systému ochrán a pomocných systémov.
Zloženia:
- VFZ (vysokofrekvenčný zosilňovač)
- MFZ (medzifrekvenčný zosilňovač)
- MO (miestny oscilátor)
Princíp činnosti:
Odrazený signál postupuje z ant. prijímača na vysokofrekvenčný zosilňovač kde je zosilnený v pracovnom pásme frekvencií RL.
Ďalej postupuje na zmiešavač signálov, na ktorého druhý vstup prichádza napätie miestneho oscilátora. Na druhej nosnej vlne je frekvencia MO vyššia ako frekvencia vysielača, na tretej a štvrtej nosnej vlne je nižšia. Medzifrekvenčné signály sa vydeľujú na vstup 7 stupňového MFZ. Vo všetkých režimoch činnosti môže MFZ pracovať s ručnou reguláciou zosilnenia alebo s rýchlo-reguláciou zosilnenia. Obvody rýchlej ARZ (automatickej regulácie zosilnenia) sú dva a riadia zosilnenie 2 a 3, 6 a 7 stupňa zosilnenia MFZ.


Systém automatikého ladenia frekvencie (ALF) a preladenia
Je určený pre poloautomatické preladenie frekvencie RL a pre automatické doladenie magnetrónu počas práce RL
Zloženie:
- Súblok preladenia
- Výkonný mechanizmus preladenia a doladenia
- Elektronické a releové prvky
- Prelaďovací mechanizmus prijímacieho systému
- Zosilňovač
- Zmiešavač
- Relé
Princíp činnosti:
Pri nastavení požadovanej frekvencie prepínačom sa spína odpovedajúce relé. Zopnutím relé sa zopína preladenie miestneho oscilátora, zmiešavača a magnetrónu.
Činnosť v režime doladenia:
Vysokofrekvenčné impulzy z magnetrónu cez anténny prepínač postupujú na zmiešavač ALF, na ktorého druhý vstup prichádza napätie z MO. Výstupné napätie odpovedá rozdielu frekvencií ako rozdiel kmitov vysielača a oscilátora alebo naopak. Toto napätie po zosinení prichádza na vinutie el. motora, ktorý cez reduktor dolaďuje magnetrón.


Systém ochrany proti pasívnemu rušeniu:
Zabezpečuje ochranu RL proti pasívnemu rušeniu.
Zloženie:
- Blok generátora
- Blok odčítania
- Ultrazvukové oneskorovacie linky
Princíp činnosti:
Ak sa bude fáza kmitov signálov vyslaných a prijatých odlišovať, bude na detektore rôzna amplitúda. (Doplerov jav)
Systém má tri režimy práce
- kompenzácia miestnych predmetov
- kompenzácia vplyvu vetra
- kompenzácia vonkajšieho fázovania


Systém indikácie:
Je to systém zobrazovania. Je určený na vizuálne určenie značiek cieľov, k meraniu ich súradníc a k určeniu štátnej príslušnosti. Systém výroby spúšťacích imp. zabezpečuje výrobu hláv značiek Zloženie:
- blok spúšťača impulzov SI diaľkových značiek DZ
- indikátor kruhového obrazu
- blok výroby strob. impulzov a kontrolného osciloskopu
- napájací blok
Zabezpečuje kruhové prehľadávanie priestoru v mierke:
3 - 0 až 300 km
2 - 0 až 200 km
1 - 0 až 100 km
Zabezpečuje sektorové prehľadávanie s posunutím počiatku časovej základne do ľubovoľného bodu a zdvojnásobnenie mierky zobrazenia.
Zabezpečuje tvarovanie spúšťacích impulzov pre synchronizáciu prijímacieho a vysielacieho systému.


Systém riadenia a kontroly:
Systém je určený:
- k riadeniu zapnutia a k vypnutiu napájania (ventilácie, žeraviacich a výkonových obvodov)
- k riadeniu zapínania a vypínania vysokého napätia
- k riadeniu otáčania antény
- k riadeniu režimov prerušovaného vysielania
- k riadeniu režimov práce RL


Zloženie:
- bl. automatickej silovej komutácie
- bl. automatickej komutácie kompletu
- pult operatívneho riadenia
- bl. silovej komutácie
- bl. riadenia antény
- pult diaľkového riadenia


Pozn. RL umožňuje miestne aj diaľkové ovládanie. Všetky skrine (aj bloky) majú autonómne zapínanie. Nastavenie režimu ovládania sa nastavuje prepínačom „UPRAVLENIE“ na pulte POS-73.
V polohe „MESTNOJE“ sa obvody napájania a riadenia pripoja k POS-73 a v polohe „DISTANCIONNOJE“ (diaľkové) k pultu PD-73
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#152775Verze : 0
MOD
Česká modernizace P-19/IFF


Citace :

[Modernizovaný radar] využívá nový dotazovač standardu NATO AN/TPX-56, a je vybaven komunikačním systémem, který umožňuje propojení, jak s původními systémy, tak systémy modernizovaný-mi či novými. Radiolokátor je vybaven novým blokem zobrazení a signálového zpracování, generující digitální informaci o cílech, kterou lze přenášet v taktickém pásmu standardním komunikačním protokolem. Prakticky byla ověřena součinnost radiolokátoru P-19/IFF s mo-dernizovaným PLRK S-10 a předvedena byla součinnost s automatizovaným systémem velení a řízení PLO RACCOS.


Základní vlastnosti modernizovaného radiolokátoru P-19:
- CFAR a MTD zpracování, extrakce cílů
- STC řízené z adaptivní mapy
- Kvadraturní fázový detektor
- Automatické generování mapy pozemních předmětů
- Dopplerovská filtrace
- Kanál zpracování pozemních předmětů
- Sloučení a popis cílů
- Zpracování analogového videa
- Syntetické a analogové zobrazení
- Trekování cílů
- IFF MARK XII s planární anténou RETIA
- Přenos informace do a z místa velení a řízení
- BITE diagnostikaZdroj: Retia
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) - Přístrojové vozidlo

Přístrojové vozidlo
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) - Anténní vozidlo, na vrchní části antény je vidět nový dotazovač AN/TPX-56

Anténní vozidlo, na vrchní části antény je vidět nový dotazovač AN/TPX-56
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#226082Verze : 0
MOD
Príprava modernizovaného P-19 z pochodovej do bojovej polohy.


Zdroj: Môj archív, autor týchto snímkov je neznámy - zabudol som od koho som ich dostal
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#303035Verze : 0
MOD
Na snímkoch od Janka Paligu je modernizovaná verzia OS SR, vybavená ASV ASTRA (miesto ASV PU-12). Snímky pochádzajú pravdepodobne z vojskových skúšok tohto RL u VZ PVO Poprad vo VVP Záľubica.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#303039Verze : 0
MOD
Diskuse
Modernizujú aj Češi, realizuje to firma Retia
Pár snímok z oficiálnych stránok firmy.


P.S.: Buko1, na jednej snímke je ožarovač horného zrkadla otočený vodorovne, je to normálne alebo len chyba pri rozvinovaní Smile My sme sa na druhej fakulte P-19 neučili Sad
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#424220Verze : 0
O ktorú snímku ide? Mne sa zdá že na všetkých snímkach je uložený zvislo.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#424225Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

O ktorú snímku ide? Mne sa zdá že na všetkých snímkach je uložený zvislo.detail na snímke P19.jpg, hore


edit: teraz som si na iných snímkach všimol, že to je nejaká platňa a zakrýva žiarič, no na wikipedii je snímka s obidvomi žiaričmi vodorovne.
SOV - P-19 (1RL134, Flat Face B - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#424227Verze : 0
Na tej wikine je to podľa mojich vedomostí zle.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-19-1RL134-Flat-Face-B-prehladovy-RL-t23239#424233Verze : 0
MOD