Main Menu
User Menu

Matyáš

Matyáš, císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský


Vládnul v letech 1611 - 1619
URL : https://www.valka.cz/Matyas-t21757#82952Verze : 0
MOD
Třetí syn císaře Maxmiliána II. se narodil 24. února 1557 ve Vídni. Ve svých jedenadvaceti letech byl roku 1578 zvolen místodržícím španělského Nizozemí, ale jeho zprostředkovatelské úsilí mezi Bruselem a vůdcem severních provincií Vilémem Oranžským ztroskotalo. V roce 1581 se vrátil z Bruselu do Rakouska a roku 1593 se tam stal místodržitelem svého bratra Rudolfa II. Ve funkci místodržitele Horních a Dolních Rakous také velel císařským vojskům ve válce s Turky roku 1598.


Když se v roce 1606 se stal hlavou habsburského rodu, uzavřel proti vůli svého bratra mír s povstaleckými Uhry, sedmihradským knížetem Bočkajem i s Turky. Na základě tzv. libeňského míru roku 1608 mu pak Rudolf II. musel přenechat vládu v Uhrách, Rakousku, na Moravě a zajistit nástupnictví v Čechách. Po svém příchodu na Moravu na jaře 1608, kde byl bouřlivě uvítán představiteli protirudolfovské konfederace, vydal programový manifest, ve kterém vysvětloval pohnutky svého dosavadního jednání. Byly jimi především - neschopnost Rudolfa II. vládnout a neurovnané poměry uvnitř habsburské dynastie.

V květnu 1608 pak na společném zasedání českých, moravských a rakouských stavů v Čáslavi vyzval Rudolfa II.
k abdikaci, což se setkalo s nepochopením většiny českých pánů, španělského vyslance i Svaté stolice. Matyáš slíbil českým a moravským stavům náboženské svobody, které jim zaručovala tzv. stavovská konfederace a v roce 1610 otevřeně vystoupil proti svému bratrovi, když ho české stavy požádaly o vojenskou pomoc proti pasovským oddílům, plenícím v Čechách. Matyáš rozprášil pasovské žoldnéře a donutil císaře zřeknout se v jeho prospěch Čech, Slezska a Lužice. České stavy poté zvolily 23. května 1611 Matyáše českým králem.


Po smrti svého bratra byl Matyáš zvolen říšskými kurfirsty 13. června 1612 také císařem Svaté říše římské. Jako císař přenechal vládu svému poradci - kardinálu Melchiorovi, který neúspěšně usiloval o urovnání vztahů mezi katolickými a protestantskými stavy v říši.


Matyáš se oženil s arcivévodkyní Annou, ale jeho manželství zůstalo bezdětné, což způsobilo spory ohledně následnictví. Na konci jeho vlády došlo v Praze k bouřím a defenestraci. Když císař 20. března 1619 ve Vídni zemřel, vládu po něm převzal jeho bratranec Ferdinand II.
URL : https://www.valka.cz/Matyas-t21757#88356Verze : 0
Matej II.Keď v roku 1593 vypukla medzi Osmanskou ríšou a Uhorskom "pätnásťročná" vojna. Rudolf II. vymenoval za najvyššieho vojenského veliteľa práve Mateja, ktorý mal len minimálne vojenské skúsenosti. V roku 1596 spoločne so sedmohradským kniežaťom Žigmundom Báthorim, moldavským kniežaťom Aronom a valašským kniežaťom Michalom bojovali proti armáde Mehmeda III. V bitke pri Mezokeresztesi Mehmed spojencov porazil a jeho ďalší postup do Uhorska zastavila nečakaná vojna s Perziou. V máji 1598 Rudolf vymenoval Mateja za regenta v Sedmohradsku. V roku 1602 sa Matejovi podarilo dobiť Pešť, dobitie Budína bolo však nad jeho sily.


V roku 1604 vypuklo v Uhorsku stavovské povstanie vedené sedmohradským veľmožom Štefanom Bočkajom. Ten za krátko ovládol takmer celé Slovensko a vpadol aj do Rakúska a na Moravu. Rudolf nebol schopný reagovať na vzniknutú situáciu a preto s Bočkajom začal vyjednávať a v roku 1606 dohodol s Bočkajom mier. V roku 1608 podarilo sa mu podaril ukončiť aj "pätnásťročnú" vojnu s Turkami. Rudolf nesúhlasil s takýmito podmienkami mieru s uhorskými stavmi a Osmanskou ríšou, čo vyústilo do otvoreného sporu oboch bratov.


V januári 1608 zvolal Matej do Bratislavy, na ktorom sa zúčastnili uhorské, rakúske a moravské stavy a uzavreli spolok proti tomu, kto by obe mierové zmluvy nechcel dodržať. Teda tento spolok bol namierený proti Rudolfovi. V máji 1608 vojská tohto spolku prekročili moravsko-rakúske hranice a tiahli na Prahu. Keďže Rudolf nemal k dispozícii žiadnu armádu, musel sa uchýliť k rokovaniam. 25. mája bol v Libni podpísaný mier medzi bratmi. Rudolf sa v prospech brata vzdal vlády nad Uhorskom , Rakúskom a Moravou.


Na jeseň 1608 zvolil uhorský snem Mateja za kráľa. Korunovali ho 19. novembra 1608.


V posledných rokoch svojho života sa Matej pokúšal vyriešiť komplikovanú situáciu v Nemecku. Pokúsil sa zlikvidovať mocenské zoskupenia Katolíckej ligy a Protestantskej únie. No nepodarilo sa mu to. V Uhorsku sa počas jeho panovania a hlavne za pomoci schopného ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa podarilo zvrátiť náboženskú situáciu v prospech katolicizmu.


Na sklonku svojho života o svojom panovaní vyhlásil: " Radšej by som bol šťastný súkromník ako bezvýznamný cisár."Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan - Vojenské dejiny Slovenska II.
- vydalo Ministerstvo obrany SR- Bratislava 1995 - ISBN 80-967113-2-8
URL : https://www.valka.cz/Matyas-t21757#185730Verze : 0
.
Matyáš - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Matyas-t21757#427355Verze : 0