Medaile za zásluhy

Medal for Merit
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy Medal for Merit
Název v originále:
Original Name:
Medaile za zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.04.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň - stříbrná medaile
II. stupeň - bronzová medaile
Provedení:
Londýnské vydání 1943-1945
Pražské vydání 1945-1947
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání III. část, ČNS radec Králové 1974, str. 9 - 10.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#377405 Verze : 5
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy I. stupeňMedal for Merit 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Medaile za zásluhy I. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.04.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
Průměr 33mm a lehce zvýšený okraj.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#382260 Verze : 3
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy II. stupeň Medal for Merit 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Medaile za zásluhy II. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.04.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
Průměr 33mm lehce zvýšený okraj.

-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#383693 Verze : 3
Československá vojenská medaile Za zásluhy.
Při hodnocení významu této medaile si musíme uvědomit, že prezident Beneš, ale především generalita a vojáci si byli vědomi, že bojující příslušníky armády je nutno ocenit viditelně nošenou dekorací či vyznamenáním po vzoru dalších spojeneckých armád. První dekorací založenou již v roce 1940 je:
- Čs. Válečný kříž 1939
- Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem
Můžeme spolehlivě doložit, že založení těchto dekorací mělo podklad v bojích Čechoslováků ve Francii, kde především čs. letci prokázali kvalitní výcvik a statečnost před nepřítelem, ale i vojáci pěší divize, zapojení do bojů si zasloužili ocenění. Začínající letecká Bitva o Anglii jen uspíšila rozhodnutí exilové vlády založit a udělovat tyto dekorace za statečnost a odvahu v boji.
V období let 1940-41 vyznamenání o kterých se zmiňujeme zcela vyhovovala, neb v přímém boji se s německou armádou rvali především naši letci a tak Válečný kříž 1939, který byl zároveň v této době nejvyšším vyznamenáním udělovaným za statečnost zcela vyhovoval a čs. medaile Za statečnost před nepřítelem 1939 jednoznačně již svým názvem určovala za co je možno medaili udělit. Vyvstává však problém, neb chybí všeobecně záslužná medaile, kterou by bylo možno ocenit příslušníky logistiky armády (letečtí mechanici,technici,zdravotníci, ale i úředníci MNO v Londýně). Zdá se, že tento fakt byl hlavním důvodem, který vedl MNO k založení všeobecně záslužné medaile, rozumně členěné do dvou stupňů. Medaile nebyla určena pro příslušníky bojujících jednotek, ale i to se později mění a medaile je udělována čs. letcům, stihačům a příslušníkům bombardovací jednotky, ale vždy za všeobecné zásluhy, nikoliv za statečnost v poli.
Medaile Za zásluhy je založena z rozhodnutí exilové vlády v Londýně dne 20. dubna roku 1943 (Úřední věstník č.5 z roku 1943). Toto poněkud „ provizorní“ rozhodnutí exilové vlády je schváleno a potvrzeno řádně zvolenou čs. vládou (Rozhodnutí č. 70 ze dne 5. března roku 1946. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 56 ze dne 23. března 1946 a dále doplněno a potvrzeno vl. Nařízením č. 30/1949 Sb.)
Ve statutu medaile je jednoznačně určeno, že dekorace se může udělit příslušníkům zahraniční armády (vojákům i civilistům) a po vítězně ukončené válce i občanům ve vlasti, kteří mají prokazatelné zásluhy na osvobození země a angažovanosti v boji proti okupantům. Zároveň je zde specifikováno, že medaili lze udělit vojákům a občanům za prokazatelné zásluhy mimo vlastní boj s nepřítelem.
Medaile se člení do dvou stupňů:
- Stříbrná medaile I. stupně
- Bronzová medaile II. stupně
Obě medaile mají stejný průměr, tj. 33mm a mají lehce zvýšený okraj.
Stuha u medaili vyrobených v Anglii má nádech modré barvy až do fialového spektra a originál – původní stuhy je vždy poněkud kratší než je tomu u domácího vydání.
Jde o státní vyznamenání udělované za zásluhy o vlast a jistě i z tohoto důvodu se medaile uděluje na návrh vlády prezidentem republiky. Prezident republiky tuto pravomoc může svěřit Ministru národní obrany, Ministru vnitra a velitelům vyšších vojenských uskupení ( velitel armádní sboru, velitel armády).
Ve statutu této dekorace je přesně určeno jak se nosí malé stužky medaile:
- stužka I. třídy s malou stříbrnou hvězdičkou
- stužka II. třídy bez této hvězdičky
Medaili zpracoval nám neznámý výtvarník, zaměstnanec firmy Spink a Son Ltd. London podle návrhu několika příslušníků pozemního vojska. Je docela možná, že tyto návrhy čekají na znovuobjevení v archivu této firmy.
Rozeznáváme dva druhy medaile:
- Londýnské vydání
- Pražské vydání
Poznámka:
Londýnské vydání medaile v I. a II. stupni řadíme mezi vzácnější dekorace, vždy jde o udělené originály, které spolu s diplomem (dekretem) jsou vzácným dokladem válečné doby a ozdobou každé sbírky.
Tak zvané pražské vydání řadíme naopak mezi běžnější dekorace. Po roce 1946 se medaile tohoto typu prodávali volně jako suvenýry. Byla preferovaná myšlenka, že tyto dekorace (Válečný kříž 1939, Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, medaile Za zásluhy), které si dotyčná rodina zakoupí, budou uloženy pietně v rodině jako připomínka statečnosti a odboje českého a moravského lidu. Zda toto nařízení bylo platné i na Slovensku se mi nepodařilo doložit, ale lze předpokládat,že tato norma byla platná v rámci ČSR. Z tohoto důvodu se tyto dekorace objevují běžně na aukcí, ale i na stránkách Aukra.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#390117 Verze : 2
Medaile Za zásluhy ( Londýnské vydání)
Pan Václav Měřička ve svém soupisu československá vyznamenáni III. část 1939-45, nejlépe specifikoval znaky a odlišnosti válečné a poválečné(pražské) edice.
Londýnské vydání z roku 1943-1945.
Stříbrná medaile o průměru 31,5 mm, při síle 2,8mm a ve váze 28 g. Okraj medaile je oboustranně zvýšený. Kresba přední i zadní strany je výrazná, ostrá. Meče v převýšení o rozměru 21x14 mm. Stuha je 31 mm široká, bílý postranní pruh 8 mm, okrajový jen 1 mm Široký.
Bronzová medaile o průměru 32 mm, při síle 2 mm a ve váze 20g. Kresba je opět výrazná, ostrá a je zcela identická s ražbou medaile stříbrné. Stuha je stejná jako u medaile stříbrné.
Při zvýšené pozornosti je možno medaili tak zvané Londýnské ražby odlišit o ražby Pražské.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#390118 Verze : 1
Medaile Za zásluhy ( Pražské vydání)
Popis medaile:
Stříbrná medaile o průměru 31,9 mm je ražena ze slitiny kovů a upravena do barvy stříbra. Váha této medaile je 20g ( podstatný váhový rozdíl od tak zvané Londýnské ražby). Síla střižku medaile je 2mm. Kresba či ražba hlav vojáků je dosti odlišná od ostré ražby firmy Spink, zde je ražba poněkud mělčí a snad jemnější.
Na zadní straně jsou paprsky ve středu medaile 28 mm široké. Rozměr mečového závěsu je také poněkud odlišný o rozměru 30x19 mm.
Stuha je 33 mm široká a je v souladu se stanovami medaile. Bílá barva u těchto medailí má však šedavý nádech.
Bronzová medaile v průměru 31 mm, při síle 2mm je ražbou zcela shodná s medailí „ stříbrnou“ I. stupně pražského vydání.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#390119 Verze : 1
Československé medaile se stávají pro naše sběratele zajímavým doplněním faleristických sbírek. Je proto nutno se vracet k tématu, upřesňovat a hledat další doklady, které nám některé otázky pomohou vyřešit, či alespoň zpřesnit. Této problematice se jako první věnoval pan Václav Měřička, jeho práce jsou známé a stále aktuální a tak si můžeme popsat založení a vývoj :
Československé medaile „Za zásluhy“
The Czechoslovak Medal „For Gallantry“
Die tschechoslowakische Medaille „Für Bravour“
Tato medaile byla založena československou vládou v Londýně dne 20.04.1943 (Úřední věstník č.5 z roku 1943). Potvrzena rozhodnutím vlády č. 70 ze dne 05.03.1946. Doplněná vl. nařízením č.30/1949 Sb.
Vlastní založení této medaile si vynutila válečná situace. Pro ocenění statečných vojáků, kteří v boji nasazovali život (čs. piloti), byl již udělován
Válečný kříž 1939
Medaile Za chrabrost 1939 .
Chyběla však možnost vyznamenat např. letecké mechaniky, kteří bez ohledu na čas opravovali rozstřílené letouny, ale i možnost vyznamenat důstojníky, kteří vzorně plnili své úkoly mimo vlastní bojové nasazení a v neposlední řadě i spojenecké vojáky, kteří spolupracovali s jednotkami čs. pozemních jednotek a Ministerstva národní obrany v Londýně. Udělování této medaile, která byla ražena ve dvou stupních, dokázalo své poslání splnit.
Medaile se uděluje ve dvou stupních, a to jako medaile stříbrná a ve druhém stupni jako medaile bronzová. Obě medaile, stříbrná i bronzová, mají průměr 33mm a jsou oboustranně mírně zvýšené. Obrázek přiložené medaile ukazuje bronzový exemplář, londýnské vydání. Medaili uděluje na návrh vlády prezident republiky, nebo ministr obrany, případně velitelé vojsk. Nosí-li vyznamenaný pouze malou stužku, potom u medaile I. stupně je na stužce malá stříbrná hvězdička, která má rozměr 5mm v průměru.
Výtvarný návrh :
Firma Spink a Son Ltd. London podle návrhu příslušníků čs. pozemního vojska v Anglii.
Literatura:
Václav Měřička: Československé vyznamenání III. část 1939-1948
Poznámka:
Legitimace a obrázek medaile je ze soukromé sbírky pana Tomáše Bouchala.
Gramaticky opraveno 24.7.2009 Hanyz
Medaile za zásluhy - Bronzová medaile,Londýnské vydání

Bronzová medaile,Londýnské vydání
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#314221 Verze : 2
Ustavující dokument "Československé vojenské medaile za zásluhy"


Zdroj : VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-t107311#332757 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více