Main Menu
User Menu

Poddůstojník první třídy

Petty Officer First Class

Petty Officer First Class

Česky: Poddůstojník první třídy
English: Petty Officer First Class
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Poddustojnik-prvni-tridy-t241348#667664Verze : 1
MOD